Belastbare Winst Uit Onderneming Berekenen

Belastbare Winst Uit Onderneming Berekenen

Hoe wordt de winstbelasting berekend?

Hoe kan je de Vennootschapsbelasting berekenen? – Stel dat je een BV hebt en je maakt in een jaar €100.000 winst. Dit betekent dan dat je 19% belasting moet betalen, hetgeen neerkomt op €19.000 vennootschapsbelasting. De winst wordt ook belastbaar winst genoemd.

Er zijn een hoop aantal aftrekmogelijkheden, waardoor je belasting kan besparen. Stel nou dat je over een jaar € 250.000 winst hebt gemaakt. Wat dien je dan te betalen aan Vennootschapsbelasting? De berekening hiervan is als volgt: Over de 1e €200.000 betaal je 19% belasting, hetgeen neerkomt op €38.000 vennootschapsbelasting.

Daarnaast betaal je over de overige €50.000 een totaal belasting van 25%, wat uitkomt op €12.500 vennootschapsbelasting. Dus in totaal betaal je dan €38.000 + €12.500 = €50.500,

Hoe bereken je de winst van een onderneming?

Veelgestelde vragen over omzet, brutowinst, nettowinst en cashflow: –

 • Hoe bereken je de omzet? De formule voor omzet is bij producten: afzet maal de verkoopprijs exclusief btw = omzet. De formule voor diensten is min of meer hetzelfde: daar tel je de factuurbedragen bij elkaar op, zonder btw. Bekijk een praktijkvoorbeeld ter illustratie.
 • Hoe bereken je de brutowinst? De formule voor brutowinst is: omzet – inkoopwaarde of directe kosten. Om tot de nettowinst te komen, trek je daar nog de andere kosten en belastingen vanaf. Bekijk het rekenvoorbeeld,
 • Hoe bereken je de nettowinst? De formule voor nettowinst is: brutowinst – alle indirecte kosten van het bedrijf en belastingen. Een andere berekening is: de omzet – alle kosten, dus directe en indirecte kosten en belastingen. Bekijk het rekenvoorbeeld,
 • Wat is cashflow en hoe bereken je dit? Cashflow is het geld dat echt op je rekening binnenkomt en van je rekening af gaat. Omzet valt pas onder cashflow als de factuur door je klant is betaald. Kosten vallen pas onder de cashflow op het moment dat ze ook daadwerkelijk in de betreffende periode worden afgeschreven. Bekijk hier een praktijkvoorbeeld,
 • Wat is werkkapitaal? Werkkapitaal is het geldbedrag dat je nodig hebt om je bedrijf draaiende te houden. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van je medewerkers, inkopen van voorraden en betalen van de huur van je bedrijfspand. Kort gezegd: werkkapitaal is het verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva.

Wat betekent belastbare winst?

In Nederland is de belastbare winst uit onderneming een van de heffingsgrondslagen in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, Het gaat hier om de winst die iemand, de zogenoemde ondernemer voor de inkomstenbelasting of IB-ondernemer, als natuurlijk persoon uit een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap geniet.

De winst die een BV, NV of andere rechtspersoon geniet valt onder de vennootschapsbelasting, Het loon is dan een aftrekpost voor de winst en valt in box 1, het dividend valt in box 2 of (in de vorm van forfaitair rendement) in box 3, De belastbare winst uit onderneming wordt berekend door de winst (naar fiscale maatstaven berekend) te verminderen met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling,

Als activiteiten niet kwalificeren als winst uit onderneming vallen ze onder loon of resultaat uit overige werkzaamheden, Bij resultaat uit overige werkzaamheden worden inkomsten belast via het winstsysteem. Een andere mogelijkheid waarvoor men kan kiezen ( opting-in ) is het loonbelastingsysteem; hierbij houdt de opdrachtgever loonheffing in, maar geen premies voor de werknemersverzekeringen.

Wat is het belastbare bedrag?

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen, Bij het vaststellen van de winst en het belastbare bedrag zijn veel regelingen van toepassing die ook gelden voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Voorbeelden hiervan zijn:

You might be interested:  Klein Pensioen Afkopen Berekenen

de investeringsaftrek enkele fiscale reserves de landbouwvrijstelling, de bosbouwvrijstelling en de vrijstelling voor grootschalige wegwerkzaamheden de tonnageregeling bij winst uit zeescheepvaart de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst

Ook bij de afschrijving op bedrijfsmiddelen gelden in grote lijnen dezelfde regels als in de inkomstenbelasting. Een uitzondering is de afschrijving op bedrijfsgebouwen, Sommige fiscale regelingen zijn specifiek voor de ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek.

Wat is de winst voor ondernemersaftrek?

Op deze pagina: –

Wanneer komt u in aanmerking? Hoe kunt u aanvragen?

Als ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de ondernemersaftrek, De ondernemersaftrek is een bedrag dat u aftrekt van uw winst, zodat u minder belasting betaalt. Het maximale tarief voor ondernemersaftrek in 2023 is 36,93%. In 2021 was dit 43%, en in 2022 was het maximale tarief 40%. De ondernemersaftrek bestaat uit:

Zelfstandigenaftrek Startersaftrek (verhoging van de zelfstandigenaftrek) Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) Meewerkaftrek Stakingsaftrek

Wat is belastbare bruto?

Hoe schat ik mijn inkomen voor toeslagen zoals zorgtoeslag? Alle toeslagen, zoals, en, worden in beginsel verstrekt als voorschot, Dit betekent dat de Belastingdienst een inschatting maakt van uw situatie en op basis hiervan bepaalt of u recht hebt op een toeslag en op hoeveel toeslag dit dan is.

De hoogte van is een belangrijk onderdeel van die inschatting, ook wel bruto belastbaar inkomen genoemd. Voor hulp bij het bepalen van uw bruto belastbaar inkomen klikt u op de onderstaande button: Daarom wordt u bij een aanvraag voor een toeslag gevraagd een schatting te geven van, Dit is het bedrag aan inkomen dat u verwacht te verdienen in het gehele jaar waarvoor u toeslag aanvraagt.

Bruto belastbaar inkomen is het totaal van inkomen uit arbeid (uw brutoloon), inkomen via een uitkering (zoals een WW-uitkering) en bijvoorbeeld pensioen of AOW. Bruto betekent het bedrag van deze verschillende soorten inkomen voordat u belasting daarover betaalde.

Hoeveel procent is winstbelasting?

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2023 zijn:

Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief
tot en met € 200.000 19,0%
boven € 200.000 25,8%

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2022 zijn:

Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief
tot en met € 395.000 15,0%
boven € 395.000 25,8%

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2021 zijn:

Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief
tot en met € 245.000 15,0%
boven € 245.000 25,0%

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2020 zijn:

Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief
tot en met € 200.000 16,5%
boven € 200.000 25,0%

Wat is de winst uit onderneming?

Winst uit onderneming is de winst die een natuurlijk persoon uit een eenmanszaak, een vof of maatschap geniet. Deze winst wordt belast in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, Wil je dat de belastingdienst je inkomsten kenmerkt als winst uit onderneming, dan moet je aan de volgende vuistregels voldoen:

Welke box is winst uit onderneming?

De winst uit uw onderneming is onderdeel van uw inkomen uit werk en woning ( box 1 ).

Hoeveel mag je belastingvrij verdienen met eigen bedrijf?

Hoeveel inkomen belastingvrij in 2023? – Als je in loondienst werkt, kun je in 2023 tot € 8520 verdienen zonder dat je belasting hoeft te betalen. Zzp’ers mogen tot ongeveer € 30.000 winst maken voordat ze belasting moeten betalen. Voor inkomsten uit overige werk gelden mogelijk speciale regels.

Hoe bereken ik de MKB-winstvrijstelling?

Het berekenen van de belastbare winst De belastingdruk is bij een ondernemer voor de inkomstenbelasting in het algemeen lager dan bij een werknemer. Dat komt door een aantal fiscale ondernemersfaciliteiten:

De zelfstandigenaftrek (€ 7.280). De startersaftrek (€ 2.123) De investeringsaftrek. De mkb-winstvrijstelling (14%).

Maar let op: je krijgt de zelfstandigenaftrek alleen als je ondernemer bent én aan het voldoet. Ben je ondernemer? Ben jij wel een ondernemer voor de Belastingdienst? Ben je niet een hobbyist die af en toe wat bijverdient? Bij twijfel is het goed om vooraf te bepalen of je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De Belastingdienst hanteert onder meer de volgende criteria:

Je hebt meerdere klanten of opdrachtgevers. Je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert. Je investeert in je bedrijf. Je draagt het risico als er iets misgaat. Je streeft naar winst.

De van de Belastingdienst geeft een goede indicatie of jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Belangrijk, want dát bepaalt op welke aftrekposten jij recht hebt. De zelfstandigenaftrek (€ 7.280) Wil je gebruik maken van de zelfstandigenaftrek? Dan moet je voldoen aan het urencriterium. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

Je besteedt in het aangiftejaar ten minste 1.225 uren aan je onderneming(en). Je besteedt meer tijd aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

De startersaftrek (€ 2.123) De startersaftrek is verhoging van de zelfstandigenaftrek. Hiervoor moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Je hebt in het aangiftejaar recht op de zelfstandigenaftrek. Je was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek. Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

De investeringsaftrek Wil je gebruik maken van de investeringsaftrek? Dan moet je meer dan € 2.300 in een jaar investeren. Die € 2.300 is een drempelbedrag. Blijf je onder dit bedrag? Dan is het verstandig om nu te investeren en niet te wachten tot volgend jaar.

 • Twee jaar achterelkaar € 2.300 investeren, levert je geen aftrek op.
 • Een investeringsbedrag van € 4.600 levert je dit jaar een aftrek van 28% op.
 • Ofwel een aftrekpost van € 1.288.
 • Bereken de,
 • In bepaalde gevallen heb je geen recht op de investeringsaftrek.
 • Bijvoorbeeld als een bedrijfsmiddel minder dan € 450 kost.

Ook voor personenauto’s, die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, geldt geen investeringsaftrek. Met het einde van het jaar in zicht loont het de moeite om investeringen goed te plannen, want dan krijg je meer aftrek. De mkb-winstvrijstelling (14%) De mkb-winstvrijstelling is een extra aftrekpost die geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de behaalde winst uit onderneming nadat deze is verminderd met o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek en investeringsaftrek. De mkb-winstvrijstelling verlaagt de belastbare winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Als jouw onderneming echter verlies lijdt, vermindert de mkb-winstvrijstelling het verlies.

Dan heb je dus een nadeel van de mkb-winstvrijstelling. De belastbare winst De belastbare winst bereken je door de fiscale ondernemersfaciliteiten van de winst af te trekken. Samenvattend

Bepaal of je een ondernemer voor de Belastingdienst bent. Bekijk goed of je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de fiscale ondernemersfaciliteiten. Overweeg om nu te investeren als dat fiscaal gezien aantrekkelijk is. Denk hierbij aan het drempelbedrag. De belastbare winst bereken je door de fiscale ondernemersfaciliteiten van de winst af te trekken.

: Het berekenen van de belastbare winst

Hoeveel salaris uit eenmanszaak?

Als ZZP’er heb je geen salaris – theoretisch gezien dan – De meeste ZZP’ers hebben een eenmanszaak opgericht. Bij een eenmanszaak wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen je privégeld en je zakelijke geld. Hetzelfde geldt trouwens als je een VOF, maatschap of CV hebt, de andere opties van een natuurlijk persoon als rechtsvorm,

 1. Het uitbetalen van salaris aan jezelf is daarom in feite géén salarisbetaling, maar een privéopname van je zakelijke rekening.
 2. Heel strikt genomen heb je als eenmanszaak dus geen salaris, omdat alles (je inkomsten en winst) van jou is.
 3. Overigens, als je een BV hebt dan betaal je jezelf wél salaris uit, waarover je loonbelasting moet betalen.

Maar dat is een ander verhaal. Terug naar de eenmanszaak, je zegt dus dat je als ondernemer in een eenmanszaak geen salaris hebt? Klopt, maar dit betekent zeer zeker niet dat je jezelf niet een maandelijks bedrag moet uitbetalen. Sterker nog, als ik je één tip mag geven, betaal jezelf maandelijks een bedrag uit en het liefst nog elke maand hetzelfde bedrag.

Hoeveel keer heeft een ondernemer recht op startersaftrek?

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. U krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar dat u ondernemer bent.

Hoeveel inkomsten belasting moet ik betalen?

Belastingtarieven voor uw inkomen uit werk en woning

Belastingschijf Belastbaar inkomen uit werk en woning Tarief
1 tot € 73.031 36,93%
2 vanaf € 73.031 49,50%

Hoe bereken ik de MKB-winstvrijstelling?

Het berekenen van de belastbare winst De belastingdruk is bij een ondernemer voor de inkomstenbelasting in het algemeen lager dan bij een werknemer. Dat komt door een aantal fiscale ondernemersfaciliteiten:

De zelfstandigenaftrek (€ 7.280). De startersaftrek (€ 2.123) De investeringsaftrek. De mkb-winstvrijstelling (14%).

Maar let op: je krijgt de zelfstandigenaftrek alleen als je ondernemer bent én aan het voldoet. Ben je ondernemer? Ben jij wel een ondernemer voor de Belastingdienst? Ben je niet een hobbyist die af en toe wat bijverdient? Bij twijfel is het goed om vooraf te bepalen of je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De Belastingdienst hanteert onder meer de volgende criteria:

Je hebt meerdere klanten of opdrachtgevers. Je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert. Je investeert in je bedrijf. Je draagt het risico als er iets misgaat. Je streeft naar winst.

De van de Belastingdienst geeft een goede indicatie of jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Belangrijk, want dát bepaalt op welke aftrekposten jij recht hebt. De zelfstandigenaftrek (€ 7.280) Wil je gebruik maken van de zelfstandigenaftrek? Dan moet je voldoen aan het urencriterium. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

Je besteedt in het aangiftejaar ten minste 1.225 uren aan je onderneming(en). Je besteedt meer tijd aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

De startersaftrek (€ 2.123) De startersaftrek is verhoging van de zelfstandigenaftrek. Hiervoor moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Je hebt in het aangiftejaar recht op de zelfstandigenaftrek. Je was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek. Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

De investeringsaftrek Wil je gebruik maken van de investeringsaftrek? Dan moet je meer dan € 2.300 in een jaar investeren. Die € 2.300 is een drempelbedrag. Blijf je onder dit bedrag? Dan is het verstandig om nu te investeren en niet te wachten tot volgend jaar.

 • Twee jaar achterelkaar € 2.300 investeren, levert je geen aftrek op.
 • Een investeringsbedrag van € 4.600 levert je dit jaar een aftrek van 28% op.
 • Ofwel een aftrekpost van € 1.288.
 • Bereken de,
 • In bepaalde gevallen heb je geen recht op de investeringsaftrek.
 • Bijvoorbeeld als een bedrijfsmiddel minder dan € 450 kost.

Ook voor personenauto’s, die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, geldt geen investeringsaftrek. Met het einde van het jaar in zicht loont het de moeite om investeringen goed te plannen, want dan krijg je meer aftrek. De mkb-winstvrijstelling (14%) De mkb-winstvrijstelling is een extra aftrekpost die geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

 1. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de behaalde winst uit onderneming nadat deze is verminderd met o.a.
 2. Zelfstandigenaftrek, startersaftrek en investeringsaftrek.
 3. De mkb-winstvrijstelling verlaagt de belastbare winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.
 4. Als jouw onderneming echter verlies lijdt, vermindert de mkb-winstvrijstelling het verlies.

Dan heb je dus een nadeel van de mkb-winstvrijstelling. De belastbare winst De belastbare winst bereken je door de fiscale ondernemersfaciliteiten van de winst af te trekken. Samenvattend

Bepaal of je een ondernemer voor de Belastingdienst bent. Bekijk goed of je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de fiscale ondernemersfaciliteiten. Overweeg om nu te investeren als dat fiscaal gezien aantrekkelijk is. Denk hierbij aan het drempelbedrag. De belastbare winst bereken je door de fiscale ondernemersfaciliteiten van de winst af te trekken.

: Het berekenen van de belastbare winst

Welke formule gebruik je om het resultaat van een onderneming te berekenen?

Netto-omzet min bedrijfskosten = bedrijfsresultaat – Netto-omzet is de omzet die overblijft wanneer van de bruto-omzet alle verkoopkosten zijn afgetrokken. Denk hierbij aan inkoopkosten, vergoedingen en eventuele kortingen. De bedrijfskosten vallen hier niet onder.