Berekenen Duur Ww Uitkering 2016

Berekenen Duur Ww Uitkering 2016
Hoe berekenen we de duur van uw WW?

 1. Voor de eerste 10 volledige kalenderjaren aan arbeidsverleden heeft u recht op 1 maand WW per volledig kalenderjaar.
 2. Voor alle volledige kalenderjaren aan arbeidsverleden vanaf 1 januari 2016 heeft u recht op 0,5 maand WW.

Hoe kan ik mijn uitkering berekenen?

Schematische voorstelling –

We kunnen de volgende vergoedingsperiodes onderscheiden:

samenwonenden met gezinslast alleenwonenden samenwonenden
1ste periode – fase 1 = maanden 1-3 65% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 65% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 65% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens
1ste periode – fase 2 = maanden 4-6 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens
1ste periode – fase 3 = maanden 7-12 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens
2de periode – fase 2A = maanden 13-14 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens 55% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de specifieke loongrens 40% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens
2de periode – fase 2B = maanden 15-24 (in functie van uw beroepsverleden) 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens 55% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de specifieke loongrens 40% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens
2de periode – fase 21 = maanden 25-30 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 1/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 1/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 1/5 van
2de periode – fase 22 = maanden 31-36 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 2/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 2/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 2/5 van
2de periode – fase 23 = maanden 37-42 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 3/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 3/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 3/5 van
2de periode – fase 24 = maanden 43-48 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 4/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 4/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 4/5 van
 • 3de periode
 • = na de tweede periode
 • = ten laatste vanaf maand 49
forfaitaire uitkering (behalve uitzonderingen) forfaitaire uitkering (behalve uitzonderingen) forfaitaire uitkering (behalve uitzonderingen)

Hoe ver terug moet de werkgeschiedenis gaan?

Over het algemeen raden experts aan om ongeveer 10-15 jaar werkervaring op je cv te bewaren, maar die begeleiding verandert afhankelijk van je professionele geschiedenis. Je cv is een van de eerste dingen die een potentiële werkgever van je ziet.

Wat is de referte eis WW?

Inleiding: Als u uw baan verliest, verliest u uiteraard ook uw inkomen. Het is dan prettig om te weten dat u waarschijnlijk aanspraak maakt op een tijdelijke WW-uitkering van het UWV. WW staat voor Werkloosheidswet. In deze blog worden de belangrijkste regels met betrekking tot de WW-uitkering besproken.

U bent werknemer (ZZP’ers hebben geen recht op WW-uitkering);U verliest minimaal 5 arbeidsuren per week;U bent direct beschikbaar voor de arbeidsmarkt;U voldoet aan de referte-eis en;U bent niet verwijtbaar werkloos.

Aan de eerste voorwaarde is vrijwel altijd voldaan als u in loondienst werkzaam was. De tweede voorwaarde ziet erop dat slechts werknemers met banen van enige omvang in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Verlies van beperkte (bij)baantjes, waarvan de arbeidsomvang minder dan vijf uur per week bedroeg, leidt niet tot aanspraak op WW-uitkering.

De derde voorwaarde houdt in dat u per direct beschikbaar moet zijn voor betaald werk. Indien u langdurig ziek bent, bent u bijvoorbeeld niet per direct beschikbaar voor werk. De Ziektewet biedt dan uitkomst. Ook indien u niet wil werken, wordt u geacht onbeschikbaar te zijn voor werk. De vierde voorwaarde ziet op de zogeheten ‘referte-eis’.

Deze eis houdt in dat u, om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, in de 36 weken voorafgaand aan het ontslag tenminste 26 weken heeft gewerkt. Indien u minder dan 26 weken heeft gewerkt in deze periode, dan heeft u geen recht op WW-uitkering. Een voorbeeld: Jaaps arbeidsovereenkomst wordt opgezegd door de werkgever.

 • Jaap was al twee jaar werkzaam.
 • Jaap voldoet aan de referte-eis, omdat hij in meer dan 26 (in dit voorbeeld zelfs 36) weken heeft gewerkt in de 36 weken voorafgaand aan het ontslag.
 • De laatste voorwaarde ziet op de reden van het ontslag.
 • U mag niet op staande voet zijn ontslagen, anders is de kans groot dat u uw recht op WW-uitkering heeft verspeeld.

Ook als u zelf ontslag heeft genomen bent u in principe verwijtbaar werkloos. Dit is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen anders. Bovendien bent u verwijtbaar werkloos als u niet ingaat op een aanbod tot verlenging van de werkgever. Van u wordt verwacht dat u ingaat op dit aanbod, anders loopt u het risico dat u uw aanspraak op WW-uitkering verliest.

 • Hoogte van de uitkering : De WW-uitkering bedraagt gedurende de eerste twee maanden van uw werkloosheid 75% van uw laatstverdiende loon.
 • Vanaf de derde maand wordt dit 70%.
 • Duur van de uitkering : Hoelang u recht heeft op een WW-uitkering hangt af van uw arbeidsverleden.
 • U heeft altijd recht op ten minste drie maanden WW-uitkering.

Maar deze periode kan worden verlengd indien u in de vijf jaar voorafgaand aan het ontslag tenminste vier jaar heeft gewerkt. Als dit het geval is, dan heeft u per gewerkt jaar recht op één maand WW-uitkering. Een voorbeeld zal dit verduidelijken: Lisanne heeft van 2011 tot 2019 gewerkt als postbezorgster.

In de vijf aan het ontslag voorafgaande jaren heeft zij 5 jaar gewerkt, namelijk in de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Dat is meer dan vier jaar. Lisanne heeft dus acht jaar gewerkt vóór het ontslag. Zij heeft dus recht op acht maanden WW-uitkering. Verplichtingen: Bij het recht op WW-uitkering horen ook plichten.

Zo moet u actief zoeken naar werk. U dient tenminste eenmaal per week te solliciteren. Als u een baan aangeboden krijgt, dan moet u deze accepteren, tenzij de baan niet aansluit op uw opleidingsniveau, ervaring of fysieke gesteldheid. Daarnaast dient u uw medewerking te verlenen aan verzoeken van het UWV.

Indien u niet voldoet aan uw verplichtingen, dan kan het UWV de WW-uitkering (fors) verlagen. Conclusie: In de meeste gevallen hebben werkloos geworden werknemers dus recht op een WW-uitkering. Dat is belangrijk, want als dit niet het geval zou zijn, dan zou slechts een beroep op de Bijstandswet resteren.

Om voor bijstand in aanmerking te komen zijn er veel strengere voorwaarden dan voor de WW-uitkering. Zie voor de Bijstandsvoorwaarden een andere door ons geschreven blog (in de categorie Bestuursrecht). Indien u vragen heeft over uitkeringen, dan beantwoordt de Wetswinkel Delfland deze uiteraard graag! Geschreven door Armando Mostert

Wat is het maximale bedrag van een WW uitkering?

Maximumdagloon en maximummaandloon vanaf 1 januari 2023

Omschrijving Bedrag (bruto)
Maximumdagloon € 256,54 per dag
Maximummaandloon € 5.579,66 per maand

Hoe bereken je hoeveel je per jaar verdient?

Om een ​​jaarsalaris te berekenen, vermenigvuldigt u het brutoloon (vóór belastingaftrek) met het aantal loonperioden per jaar. Als een werknemer bijvoorbeeld $ 1.500 per week verdient, zou het jaarinkomen van het individu 1.500 x 52 = $ 78.000 zijn.

Wat is het begrensd brutoloon?

Hoe wordt het bedrag van uw stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag berekend ? T4 Laatste update : 01.12.2022 Als werkloze met bedrijfstoeslag ontvangt u enerzijds werkloosheidsuitkeringen ten laste van de RVA, voor alle dagen van de week uitgezonderd de zondagen, en anderzijds een bedrijfstoeslag die ten laste is van uw werkgever of een fonds.

Uw werkloosheid met bedrijfstoeslag is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en aan bedrijfsvoorheffing. Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen stemt overeen met 60% van uw laatste brutoloon. Het percentage van 60% geldt ongeacht uw gezinstoestand en blijft ongewijzigd tijdens de duur van uw werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Het loon dat de RVA in aanmerking neemt, is het brutoloon dat u heeft ontvangen tijdens uw laatste tewerkstelling. Het loon is begrensd tot een bedrag van 103,2569 euro per dag of 2 684,68 euro per maand. Dit betekent dat de RVA geen rekening houdt met het loon dat deze bedragen overschrijdt.

Wat is de gemiddelde duur van een periode van werkloosheid?

Feit 1: De meeste periodes van werkloosheid zijn van korte duur, ongeveer 2 maanden of minder.

Hoe bereken je de gemiddelde periode van werkloosheid?

De gemiddelde duur van een periode van werkloosheid is gelijk aan het omgekeerde van het aantal werklozen dat elke maand de werkloosheid verlaat.