Beslagvrije Voet 2022 Berekenen

Beslagvrije Voet 2022 Berekenen

Hoe hoog is de beslagvrije voet 2022?

Voor werknemers met hoger inkomen gelden vaste bedragen – De bedragen voor de beslagvrije voet bij de groep met een hoog inkomen gelden als de maximumbedragen voor de beslagvrije voet. Het gaat in deze groep om mensen die vanwege de hoogte van hun inkomen geen recht hebben op toeslagen. Voor deze groep gelden vanaf 1 januari 2022 de volgende maximumbedragentot 1 juli 2022:

voor een alleenstaande: € 1.691,66; voor een alleenstaande ouder: € 1.814,73; voor gehuwden zonder kinderen: € 2.236,89; voor gehuwden met een of meer kinderen: € 2.262,98,

Voor werknemers uit de inkomensgroep met een middeninkomen is de beslagvrije voet opgebouwd uit verschillende componenten. De beslagvrije voet wordt berekend met een formule die in de wet staat. Werknemers met een laag inkomen – gelijk aan of lager dan de voor hen geldende bijstandsnorm – is de beslagvrije voet 95% van het netto inkomen, inclusief vakantietoeslag.

 1. Deze werknemers hebben daardoor altijd 5% afloscapaciteit.
 2. Altijd een online overzicht van de actuele belastingtarieven bij de hand? Zet dan de tarieven-pagina van Rendement in uw favorieten: rendement.nl/belastingtarieven,
 3. Hier vindt u de tarieven van de meest gangbare belastingen en premies handig bij elkaar.

Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.

Hoe bereken ik beslagvrije voet?

Beslagvrije voet controleren – Wilt u controleren of het bedrag van de deurwaarder klopt? Dan kunt u zelf uw beslagvrije voet berekenen. Gebruik hiervoor het rekenprogramma voor de beslagvrije voet, De beslagvrije voet is voor iedereen anders en hangt af van uw inkomen en gezinssituatie.

Bent u alleenstaand zonder kinderen? Dan is uw beslagvrije voet in 2023 maximaal € 1.872,81. Bent u een alleenstaande ouder? Dan is uw beslagvrije voet in 2023 maximaal € 2.015,84. Bent u getrouwd of samenwonend zonder kinderen? Dan is uw beslagvrije voet in 2023 maximaal € 2.470,03. Bent u getrouwd of samenwonend met kinderen? Dan is uw beslagvrije voet in 2023 maximaal € 2.509,97.

Uw beslagvrije voet mag niet hoger zijn dan 95% van uw inkomen. Zo houdt u 5% van uw inkomen over om uw schulden mee af te lossen. In bijzondere situaties kunt u de deurwaarder vragen om uw beslagvrije voet te verhogen, Bijvoorbeeld als u hoge woonkosten heeft. Heeft u vragen over het berekenen van uw beslagvrije voet? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Is de beslagvrije voet bruto of netto?

Check uw beslagvrije voet Minimaal 5% van uw netto inkomen gaat naar de schuldeisers. Ook staan er gegevens over uw inkomen, leefsituatie en woonsituatie. Controleer of deze gegevens kloppen. Met de rekentool van Uwbeslagvrijevoet kunt u narekenen of uw beslagvrije voet juist is.

Hoeveel mag er ingehouden worden bij loonbeslag?

Vervangingsinkomens – Ontvangt de werknemer uitsluitend vervangingsinkomens (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte), dan past de wetgever de tussenliggende inkomstengrens voor beslag of overdracht van 30% niet toe. De wetgever stelt de geïndexeerde grenzen voor 2023 in dat geval als volgt vast.

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand Beslagbaar gedeelte (procentueel) Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)
≤ € 1.316 Niet beslagbaar Niets
€ 1.316,01 – € 1.414 Beslagbaar voor 20% € 19,60
€ 1.414,01 – € 1.560 Beslagbaar voor 40% € 58,40
€ 1.560,01 – ≤ € 1.706 Beslagbaar voor 40% € 58,40
> € 1.706 Onbeperkt beslagbaar Onbeperkt

Hoeveel is beslagvrije voet loonbeslag?

Basisbedrag beslagvrije voet

Leefsituatie Maximum beslagvrije voet jan.2023
Alleenstaande € 1.872,81
Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2.015,84
Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar € 2.470,03
Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2.509,97

Hoeveel geld mag een deurwaarder in beslag nemen?

Waarop mag een gerechtsdeurwaarder beslag leggen? – Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op alles wat geld waard is. Dus op uw rekeningen, uw meubels, uw televisie, uw auto. Maar ook op uw inkomen of vermogen. Wel is er een beslagvrije voet: op dat deel van uw inkomen mag geen beslag gelegd worden.

Hoeveel is het vrij te laten bedrag?

2. De berekening van het vrij te laten bedrag en de afloscapaciteit Het vrij te laten bedrag (vtlb) wordt bepaald om de afloscapaciteit (AC) van de schuldenaar te kunnen vaststellen. De AC is het totaal inkomen inclusief vakantiegeld minus het vtlb inclusief vakantiegeld. Het vtlb wordt bepaald in 3 stappen:

 1. Berekening van de beslagvrije voet, met een verhoging bij woonlasten >110% van de huurtoeslaggrens en/ of een verlaging in verband met privégebruik van een (lease)auto van de zaak.
 2. Verhoging van de beslagvrije voet met de arbeidstoeslag, met een correctie voor het eigen risico ziektekostenverzekering en met een PGL-correctie voor schuldenaren met een leeftijd boven de pensioengerechtigde leeftijd (alle drie de correcties alleen indien van toepassing) als eerste onderdeel van het nominaal bedrag op basis van (correcties RC). Hiervoor is geen expliciete toestemming van de rechter-commissaris nodig.
 3. Verhoging van de beslagvrije voet met de posten waarvoor de rechter-commissaris toestemming dient te geven als tweede deel van het nominaal bedrag op basis van (correcties RC). Onder deze laatste categorie valt ook de correctiepost voor individuele lasten die sinds januari 2021 mogelijk is.

Het kan voorkomen dat het totaalbedrag aan nominale correcties negatief wordt, meestal door een negatief bedrag van de correctie individuele lasten. Mocht dit zich voordoen, dan wordt als ondergrens voor het nominale bedrag € 0,- aangehouden en is het vrij te laten bedrag inclusief vakantiegeld gelijk aan de beslagvrije voet.

Alleen het inkomen boven de beslagvrije voet valt in de boedel. Deze drie stappen worden hierna besproken in de hoofdstukken 3, 4 en 5. In hoofdstuk 6 wordt uiteengezet op welke wijze het inkomen voor de vtlb-berekening moet worden berekend. Van het totale inkomen inclusief vakantietoeslag (VT) dient het vtlb inclusief vakantietoeslag te worden afgetrokken om de afloscapaciteit vast te stellen.

Uit praktisch oogpunt, omdat het vakantiegeld vaak maar één keer per jaar wordt uitbetaald, wordt vaak gekozen voor een maandelijkse afdracht zonder vakantiegeld. Het tekort wordt dan ingelopen door bij uitbetaling van het vakantiegeld het meerdere boven het vrij te laten deel van het vakantiegeld af te (laten) dragen.

Wie stelt de beslagvrije voet vast?

Wie stelt beslagvrije voet vast? – De beslagleggende partij, bijvoorbeeld een deurwaarder, berekent de beslagvrije voet en stelt deze vast. Als er meerdere beslagleggers zijn, stelt de eerste beslaglegger, ook wel de ‘coördinerende deurwaarder’ genoemd, de beslagvrije voet vast.

Heeft iedereen recht op beslagvrije voet?

Wat is de beslagvrije voet? – Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet u wel voldoende geld overhouden om de basiskosten van uw levensonderhoud te kunnen betalen. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heeft iedereen recht op. Een deel van uw inkomen zal boven deze beslagvrije voet liggen.

 • Het bedrag dat boven uw beslagvrije voet ligt, wordt ingehouden op uw inkomen.
 • Zo betaalt uw werkgever of uitkeringsinstantie uw schuld af.
 • Is er sprake van meerdere beslagleggers? Dan wordt met het ingehouden bedrag eerst de belastingschuld betaald.
 • Daarna wordt het ingehouden bedrag over de andere partijen verdeeld.

Alle beslagleggers gebruiken dezelfde methode om uw beslagvrije voet te berekenen.

Hoeveel van bruto naar netto eraf?

Meer werken – Ik werk nu 20 uur per week, van maandag tot donderdag 5 uur per dag. Mijn werkgever vraagt me of ik op maandag en donderdag 2 uur extra wilt werken. Wat levert dat me netto op? Met 4 uur in de week erbij, ga je 20% meer brutoloon verdienen.

 1. Om je nettoloon te berekenen, tel je 20% bij je huidige brutosalaris en vul je dat bedrag in bij de Bruto/Netto-Check,
 2. Let op: doordat je 7 uur per dag gaat werken in plaats van 5 uur, kan het zijn dat je rekening moet houden met een half uur onbetaalde pauze erbij.
 3. Spreek dit goed af met je werkgever en lees meer over pauzes, ter voorbereiding.
You might be interested:  Totale Kosten Lening Berekenen

Datzelfde geldt uiteraard ook voor andere situaties. Ga je 25% meer of minder werken, dan tel je 25% bij je brutoloon op of haal je 25% van je brutoloon af. Als je meer gaat werken op een dag waarop je nog niet naar je werk reist, houd dan ook rekening met extra reiskosten en de reiskostenvergoeding daarvoor,

Wat valt niet onder beslagvrije voet?

Wat valt onder beslag? Voor beslag op inkomen geldt als uitgangspunt dat alles onder het beslag valt, tenzij de wet anders regelt. Zo geldt voor een aantal regelingen en voorzieningen de beslagvrije voet (zie verderop) of zelfs een beslagverbod. Het beslagverbod zorgt ervoor dat er geen of slechts door bijzondere schuldeisers beslag gelegd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn:

w.o. de individuele inkomenstoeslag en de individuele studietoeslag, hier kan geen beslag op worden gelegd.

, alleen de verhuurder kan beslag leggen voor een huurschuld

, alleen voor verhaal van uitkering voor levensonderhoud van kind

, alleen de zorgverzekeraar kan beslag leggen voor een premieachterstand basisverzekering

overlijdensuitkering,,,,,,

extra verhoging vanwege hulpbehoevendheid,,

extra tegemoetkoming en

Zie voor de onkostenvergoeding voor werknemers verderop. Op een deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen en kan niet verrekend worden. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’. Voor de geldt een beslagvrije voet.

uitkering Participatiewetuitkering overige sociale zekerheidswetten (uitgezonderd kinderbijslag)uitkering of buitengewone pensioen oorlogsgetroffenenbezoldiging voor ambtenarenloonlevens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekeringpensioen en lijfrentevoorlopige teruggaaf inkomstenbelastingalimentatiehuur- en zorgtoeslag

Deze opsomming is limitatief. Er geldt dus geen beslagvrije voet voor o.a.:

freelance-inkomen;huurinkomsten;vergoeding gemeenteraadslid.

Wanneer de beslagvrije voet niet direct van toepassing is, kan de de beslagvrije voet van toepassing verklaren. Voorwaarde is wel dat de debiteur aantoont over onvoldoende middelen van bestaan te beschikken. Een, tenzij deze als fiscaal loon wordt beschouwd.

Voor de reiskostenvergoeding geldt bijvoorbeeld dat € 0,21 per kilometer belastingvrij is. Deze vergoeding valt dus niet onder het beslag. Ontvangt de werknemer 0,41 per kilometer, dan valt € 0,20 na aftrek van de verschuldigde loonheffing wel onder het beslag. Op de loonstrook is te zien of de onkostenvergoeding als fiscaal loon wordt aangemerkt.

Wanneer de werknemer geen onkostenvergoeding ontvangt terwijl er wel onkosten worden gemaakt dan wordt hier bij de hoogte van de beslagvrije voet geen rekening mee gehouden. Indien de kosten echt noodzakelijk zijn en er geen alternatieven zijn, kan mogelijk via de kantonrechter met een beroep op de hardheidsclausule de beslagvrije voet worden verhoogd. Maar hoe is de situatie wanneer de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen en er maandelijks niets afgedragen kan worden? Valt dan ook het vakantiegeld onder het beslag of moet er rekening mee worden gehouden dat het inkomen in de voorgaande maanden te laag was? De uitbetaling van vakantiegeld in de maand mei is strikt geen nabetaling.

De dat het vakantiegeld wel toegerekend moet worden aan de maand waarin het is opgebouwd. De jaarlijkse betaling van het vakantiegeld is in verband daarmee niet voor beslag vatbaar indien en voor zover in de maanden waarover de opbouw van het vakantiegeld plaatsvond, het inkomen (inclusief de maandelijkse aanspraak op het vakantiegeld) onder de beslagvrije voet bleef.

Dit ongeacht of in de betreffende maanden al beslag is gelegd. Voorbeeld Er is op 1 april beslag gelegd. Het inkomen is € 1000. De beslagvrije voet is € 1025. Over 12 maanden wordt maandelijks € 75 aan vakantiegeld opgebouwd, zodat in de maand mei € 900 beschikbaar komt,

Van de € 1900 (1000 + 900) die in de maand mei betaalbaar wordt gesteld gaat € 600 (12 x 50) naar de beslaglegger en € 1300 naar de schuldenaar. Wanneer het inkomen iets hoger is dan de beslagvrije voet wordt maandelijks een klein bedrag overgemaakt aan de deurwaarder. Deze ‘kruimelbedragen’ leiden niet tot aflossing van de schuld, omdat de deurwaarder maandelijks in rekening brengt.

Deze kosten moeten uit de opbrengst worden voldaan. Bij beslag op een minimumuitkering van het UWV komt het ook voor dat aanvankelijk maandelijks niets wordt afgedragen, omdat het netto inkomen excl. vakantiegeld lager is dan de beslagvrije voet. Alleen het vakantiegeld valt onder het beslag.

er wordt niets afgelost;de debiteur heeft minder te besteden (zakt onder het bestaansminimum);de deurwaarder maakt onnodige kosten voor inning en verdeling.

Van de deurwaarder mag in deze situatie worden verwacht dat de beslagvrije voet ambtshalve wordt aangepast. Wanneer dit niet is gebeurd verzoek dan om aanpassing van de beslagvrije voet met terugwerkende kracht. Zie, Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten die de deurwaarder maandelijks in rekening brengt.

Art.3 Kosten inning en verdeling 2023 (excl. BTW) per maand
a enkelvoudig derdenbeslag € 13,43
b twee samenlopende derdenbeslagen, en: € 21,37
c voor ieder daarop volgend derdenbeslag (per beslag) € 7,96

De beslagvrije voet wordt vastgesteld op basis van, Dit betekent dat wanneer het inkomen bijvoorbeeld per week of per vier weken wordt uitbetaald, dit omgerekend moet worden naar een maandbedrag. Alleen wanneer het omgerekende bedrag hoger is dan de beslagvrije voet, wordt het meerdere aan de deurwaarder afgedragen.

 • Het is dus niet juist wanneer de beslagvrije voet omgerekend wordt naar een weekbedrag, hetgeen ook heel nadelig zou zijn, wanneer de ene week er wel en de andere week er geen inkomen is.
 • Wanneer de debiteur een bijstandsuitkering ontvangt is 5% van deze uitkering beschikbaar voor de aflossing van schulden.

De maandelijkse reservering van het vakantiegeld bedraagt voor bijstandsgerechtigde ook 5%. Dit betekent dat de gemeente (in de rol van derde-beslagene) de keuze menen te hebben om maandelijks 5% of de reservering van het vakantiegeld in mei aan de deurwaarder af te dragen.

primair omdat de beslagvrije voet gelijk is aan de netto uitkering excl. vakantiegeld, zodat er geen ruimte is voor maandelijkse beslagafdracht;subsidiair omdat de maandelijkse afdracht in strijd is met het, o.a. omdat de maandelijkse afdracht de debiteur meer geld kost dan een jaarlijkse afdracht.

N.a.v. een proefprocedure vanuit SchuldInfo heeft de geoordeeld dat er vanwege de hoogte van de beslagvrije voet geen ruimte is voor een maandelijkse afdracht (primaire grond) en dat de gemeente de schade die hierdoor is ontstaan moet vergoeden. Op dit moment loopt er nog een procedure bij de rechtbank Den Haag.

Aantal beslagleggers kosten maandelijks afdragen kosten vakantiegeld afdragen
1 € 161,16 € 13,43
2 € 256,44 € 21,37
3 € 351,96 € 29,33
4 € 447,48 € 37,29

Wanneer beslag op een bijstandsuitkering voor samenwonenden wordt gelegd, voor een schuld van de partner, wordt er vaak door de gemeente teveel aan de deurwaarder afgedragen. In feite betaalt de partner die niets met de schuld te maken heeft er wel aan mee en dat is niet correct. Slechts de helft moet worden afgedragen. Dit betekent afhankelijk van de wijze van afdracht door de gemeente:

I.p.v. maandelijks 5% van de bijstandsuitkering mag slechts 2,5% aan de gerechtsdeurwaarder worden afgedragen, of;I.p.v. het volledige vakantiegeld, mag slechts de helft van het vakantiegeld aan de gerechtsdeurwaarder worden afgedragen.

Het afdragen aan de deurwaarder is een besluit waartegen bezwaar en beroep open staat. Over deze interpretatie loopt een proefprocedure. Wanneer beslag op inkomen is gelegd en vervolgens wordt uitbetaald, valt deze dan volledig onder het beslag?Voor zover de nabetaling betrekking heeft op een periode dat er nog geen beslag ligt, dan valt deze niet onder het beslag.

Wanneer de nabetaling betrekking heeft op een periode dat er al wel beslag ligt, geldt de beslagvrije voet. Bijvoorbeeld. Per 1 maart wordt een uitkering aangevraagd. Op 1 april wordt beslag gelegd. Op 1 mei wordt de uitkering met ingang van 1 maart toegekend. Het deel van de nabetaling dat betrekking heeft op de maand maart valt niet onder het beslag.

Het deel van de nabetaling dat betrekking heeft op de maand april, voor zover dit meer bedraagt dan de beslagvrije voet, valt wel onder het beslag. Medewerkers in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht kunnen via hun werkgever in aanmerking komen voor een zorgbonus van 1000 euro netto.

 • De werkgever kan de zorgbonus aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.
 • Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan ontvangt de werkgever subsidie.
 • Vervolgens moet de werkgever de bonus aan de medewerker uitkeren.
 • Valt de zorgbonus onder een gelegd loonbeslag? Er is in de wet geen beslagverbod opgenomen.
You might be interested:  Nod Berekenen Online

Toch zal het in de meeste gevallen niet onder het beslag vallen. Cruciaal is dat de werkgever de zorgbonus moet aanvragen en dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moet worden voordat een werknemer hiervoor in aanmerking komt. Wanneer er al loonbeslag lag voordat de zorgbonus door het ministerie is toegekend, vloeit de zorgbonus niet uit de rechtsverhouding zoals deze tussen werkgever en werknemer gold op het moment dat er beslag is gelegd.

 • De zorgbonus valt dan niet onder het beslag.
 • Er geldt een uitzondering voor de situatie dat er toevallig beslag is gelegd nadat de zorgbonus is aangevraagd en is toegekend en voordat deze aan de werknemer is uitbetaald.
 • In een heeft de rechter deze uitleg bevestigd.
 • Beslag op inkomen is een momentopname.

Wanneer een deurwaarder beslag op loon legt dan moet de werkgever het gedeelte van het salaris dat meer bedraagt dan de beslagvrije voet overmaken naar de deurwaarder. Maar vallen toekomstige betalingen ook onder het beslag? Uitgangspunt is dat alle vorderingen die de debiteur op de uitkerende instantie of werkgever heeft, of uit een ten tijde van het beslag (= de dag waarop beslag is gelegd) onder het beslag vallen.

 1. Dit betekent dat wanneer er geen onderbreking is in het recht op uitkering of het recht op loon, ook de betalingen in de toekomst onder het beslag vallen.
 2. Wanneer de debiteur geregeld werkzaamheden verricht, die gewoonlijk tegen betaling worden verricht, mag bij het beslag uitgegaan worden van een fictief loon.

Er wordt met andere woorden aangenomen dat de debiteur een redelijke vergoeding ontvangt. Bij de vaststelling van het fictief loon wordt rekening gehouden met alle omstandigheden waaronder:

de aard van de verrichte werkzaamheden of diensten;

de relatie tussen de debiteur en de derde (degene voor wie het werk wordt verricht);

de financiële draagkracht van de derde.

: Wat valt onder beslag?

Hoe kom ik van een loonbeslag af?

Loonbeslag opheffen – Een loonbeslag wordt opgeheven op het moment dat de gehele vordering is betaald, of op het moment dat het dienstverband van de werknemer bij de werkgever eindigt. De werkgever wordt door de deurwaarder geïnformeerd op het moment dat de vordering is voldaan en het loonbeslag kan worden opgeheven.

Hoe snel gaat loonbeslag?

U krijgt een brief over het loonbeslag – De deurwaarder stuurt u een brief waarin hij vertelt dat hij loonbeslag legt. Dit doet hij binnen 8 dagen nadat uw werkgever of uitkeringsinstantie het beslagexploot kreeg. U krijgt meestal ook een formulier waarin u informatie moet invullen voor de deurwaarder.

Wat valt niet onder loonbeslag?

Achterstallig loon van vóór het loonbeslag mag de werknemer houden – Andere rechten op loon van vóór de beslaglegging vallen echter niet onder het beslag, zoals achterstallig loon waar de werknemer van vóór het loonbeslag recht op heeft. Ook onkostenvergoedingen vallen in principe niet onder het loonbeslag.

Waar kan ik mijn loonbeslag zien?

Via Schuldenwijzer kun je zien welk beslag is gelegd en wat je nog moet betalen.

Hoe lang duurt beslagvrije voet?

Wat gebeurt er als er beslag is gelegd op mijn loon of uitkering? – U hebt een brief gekregen waarin staat bij welke werkgever of uitkeringsinstantie er beslag is gelegd op uw loon of uitkering. In deze brief staat ook met welke beslagvrije voet wij rekening houden.

Wie heeft er beslag gelegd op mijn loon?

Als een werknemer zijn privérekeningen niet betaalt, kan dit leiden tot een loonbeslag. Het beslag wordt gelegd door een schuldeiser bij wie uw werknemer schulden heeft gemaakt. De schuldeiser komt betaling van openstaande rekeningen na bij de werkgever.

 • Het is verplicht als werkgever om mee te werken.
 • Dat is gebonden aan bepaalde wet- en regelgeving.
 • Hoe werkt een loonbeslag? Wat is een loonbeslag? Een loonbeslag is een zogeheten derdenbeslag: het beslag wordt onder een derde – de beslagene – gelegd.
 • De primair betrokken partijen bij een loonbeslag zijn de werknemer en een schuldeiser.

De derde partij is in dit geval de werkgever. De schuldeiser is de partij waar de werknemer schulden heeft gemaakt en om die reden een vordering heeft op de werknemer. De schuldeiser kan afkomstig zijn uit het publieke domein (bijvoorbeeld de Belastingdienst) of het private domein (bijvoorbeeld een telecomprovider).

 • Dit bepaalt welk wettelijke regime van toepassing is en of er sprake is van een loonvordering, loonbeslag of derdenbeslag.
 • Niet iedere vordering die een schuldeiser kan claimen, verloopt dus via dezelfde route.
 • Deurwaarders hanteren verschillende termen die op hetzelfde neerkomen: het leggen van beslag op het loon van de werknemer.

Wanneer wordt een loonbeslag gelegd? Deurwaarders raadplegen eerst het digitaal beslagregister voordat ze overgaan tot een verzoek om informatie richting de werkgever. In dit beslagregister kunnen gerechtsdeurwaarders lopende beslagleggingen inzien. Dit om te voorkomen dat er onnodig beslag wordt gelegd en er additionele kosten worden gemaakt door werkgever en deurwaarder. Verzoek om informatie Als een deurwaarder loonbeslag wil opleggen, stuurt hij de werkgever een verzoek om informatie via een formulier ‘Verklaring derdenbeslag’. Deze verklaring heeft tot doel de deurwaarder actueel inzicht te geven in het loon van de werknemer en eventuele andere bedragen die de werknemer ontvangt.

Tegelijkertijd is het ook een controle om vast te stellen of de schuldenaar nog werkzaam is bij de derde, en de schuldeiser zich aan het juiste adres meldt. De deurwaarder gebruikt deze informatie om te bepalen op welke bestanddelen en tot welke hoogte beslag kan worden gelegd op het salaris. Het invullen en inzenden van de verklaring is verplicht.

Doet de werkgever dat niet of niet tijdig (binnen vier weken), dan loopt hij het risico zelf te worden gedagvaard en zelf veroordeeld tot betaling van het gehele bedrag waarvoor het beslag is gelegd. Dit zit zo. Wanneer de werkgever zijn verplichtingen aangaande het loonbeslag niet nakomt en het loon toch maandelijks volledig aan de werknemer (schuldenaar) uitkeert, dan pleegt de werkgever juridisch gezien een onrechtmatige daad.

In dat geval kan de schuldeiser de werkgever aansprakelijk stellen voor het bedrag van de gehele vordering die de schuldeiser op de werknemer heeft én voor de wettelijke rente en de proces- en verhaalkosten. Loonbeslag en beslagvrije voet De deurwaarder verzoekt om een deel van het salaris van de schuldenaar over te maken.

Het overige deel heet de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat de werknemer mag houden voor de vaste lasten en om van te leven. Denk hierbij aan uitgaven voor primaire levensbehoeftes zoals voeding, woonlasten en de betaling van de premie voor de ziektekostenverzekering.

 • Op de beslagvrije voet kan dus geen beslag worden gelegd.
 • De hoogte van de beslagvrije voet is onder meer afhankelijk van de burgerlijke staat van de werknemer, de omvang van het gezin en het eventuele inkomen van de partner.
 • De deurwaarder stuurt een vragenlijst uit aan de schuldenaar (uw werknemer) om de status hiervan te kunnen bepalen.

Zowel werknemer als werkgever (indirect) hebben er baat bij dat deze informatie juist is. Wijs uw werknemer hierop en help hierbij wanneer nodig. Vaak lukt het schuldenaren niet om regie te houden op uitstaande verzoeken en deze op tijd en helemaal na te komen.

 • Verder geldt dat een schuldeiser beslag kan leggen op het basissalaris van de werknemer en daarnaast op vakantiegeld, bonussen, een dertiende maand en de eindejaarsuitkering.
 • De schuldeiser mag echter geen beslag leggen op onkostenvergoedingen.
 • Mutaties derdenbeslag Als er loonbeslag is gelegd, moet de werkgever maandelijks dus een deel van het loon aan de deurwaarder overmaken.

Dit kan tot gevolg hebben dat de werknemer het financieel nog moeilijker krijgt. Daardoor kan het gebeuren dat deze meerdere rekeningen niet op tijd kan betalen. Dit leidt weer tot meer schuldeisers, die ook weer beslag leggen op het loon. Dit domino-effect kan worden voorkomen wanneer de werknemer een goed beeld krijgt van zijn inkomsten en uitgaven.

You might be interested:  Kosten Koper 2016 Berekenen

Een (onafhankelijke) budgetcoach kan uw werknemer helpen het gewenste inzicht te verkrijgen. Wanneer er toch sprake is van meerdere schuldeisers, is de schuldeiser die het eerst beslag heeft gelegd op het loon verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling van het totale in beslag genomen loon. De eerste schuldeiser moet ook onderzoeken of er schuldeisers zijn die voorrang hebben, zoals de Belastingdienst of UWV.

In de praktijk regelt de deurwaarder van de eerste schuldeiser dit en informeert u hierover. Beëindiging derdenbeslag Logischerwijs wordt het loonbeslag opgeheven wanneer de gehele vordering voldaan is, of wanneer het dienstverband van uw werknemer eindigt.

Kan een deurwaarder op je bankrekening kijken?

Indien onbekend is bij welke bank de debiteur een bankrekening aanhoudt kan de deurwaarder bij de verschillende banken informeren of zij geldmiddelen van de debiteur onder zich hebben. De kosten die de deurwaarder hiervoor bij de debiteur in rekening brengt bedragen € 89,36 (2023).

Hoe lang beslag op rekening?

Hoe lang duurt bankbeslag? Bankbeslag duurt minimaal 4 weken, dat is de wettelijk vastgelegde minimum duur. Na 4 weken maakt de bank het bedrag, waarvoor beslag gelegd is, over naar een deurwaarderskantoor.

Kan deurwaarder beslag opheffen?

Een praktijkvoorbeeld. – Een opdrachtgever heeft een geschil met een aannemersbedrijf over de bouw van zijn woning en weigert de aannemer te betalen. De aannemer legt conservatoir beslag op de woning van de opdrachtgever. In een gerechtelijke procedure wordt de aannemer in het gelijk gesteld en de opdrachtgever moet aan de aannemer betalen en doet dat ook.

Het beslag wordt echter niet opgeheven en niet doorgehaald in het register van het Kadaster. Tien jaar later wil de opdrachtgever zijn woning verkopen. Dan wordt hij geconfronteerd met het conservatoire beslag op zijn woning dat nog steeds staat ingeschreven in het Kadaster. De opdrachtgever kan daardoor zijn woning niet vrij van beslag leveren en kan daardoor mogelijk een contractuele boete verschuldigd worden aan de koper van zijn woning.

Het conservatoire beslag dient eerst te worden doorgehaald in het register van het Kadaster. Hoewel in de hiervoor geschetste casus het conservatoire beslag waardeloos is geworden doordat de vordering van de aannemer, waar het conservatoire beslag voor is gelegd, is voldaan, dient het beslag nog doorgehaald te worden in het register van het Kadaster.

Om dat te doen dient de beslaglegger (of zijn rechtsopvolger) te verklaren dat het conservatoire beslag waardeloos is geworden. Als deze verklaring wordt afgegeven dan kan deze worden ingeschreven in het register van het Kadaster waarmee het Kadaster het conservatoire beslag kan doorhalen. De kortste route is dan ook om de beslaglegger (of in geval van diens faillissement: de curator) te verzoeken om te verklaren dat het conservatoire beslag waardeloos is.

De beslaglegger kan de deurwaarder de opdracht geven het beslag op te heffen. Het Kadaster zal overgaan tot doorhaling indien het Kadaster wordt gemachtigd door een ingeschreven schriftelijke verklaring van de deurwaarder dat hij in opdracht van de beslaglegger het beslag opheft of dat het beslag vervallen is.

Indien de beslaglegger niet bereid is om de vereiste verklaring af te geven, dan kan iedere onmiddellijk belanghebbende in rechte vorderen dat het ingeschreven conservatoire beslag waardeloos is. In dat geval zal dus een gerechtelijke procedure moeten worden opgestart. Indien op dat moment de beslaglegger in faillissement verkeert en er een curator is aangewezen, dan dient de curator te worden gedagvaard.

Complexer wordt het als, zoveel jaar later, blijkt dat het aannemersbedrijf al geruime tijd failliet is en het faillissement al is afgewikkeld. De beslaglegger bestaat dan niet meer en er is ook geen curator meer tot wie de opdrachtgever zich kan wenden.

 1. Hoewel uit de feiten en omstandigheden kan blijken dat het gelegde conservatoire beslag evident waardeloos is, bijvoorbeeld omdat blijkt dat de vordering is voldaan of omdat de vordering is verjaard, is een verklaring van waardeloosheid vereist.
 2. Het Kadaster is immers lijdelijk en zal niet uit eigen beweging overgaan tot doorhaling van een conservatoir beslag.

Er is dan geen partij meer die kan worden gedagvaard. In dat geval kan een praktische – niet in de wet geregelde – oplossing zijn om een notaris bereid te vinden om te verklaren dat een gelegd conservatoir beslag waardeloos is, onderbouwd met de feiten en omstandigheden van het geval.

De notaris doet er in dat geval verstandig aan om dit voor rekening en risico te doen van de onmiddellijk belanghebbende, doorgaans de beslagene c.q. de eigenaar van het registergoed waarop het conservatoire beslag is gelegd. Voornoemde exercities kunnen worden voorkomen door in een gerechtelijke procedure te vorderen dat het beslag wordt opgeheven.

Als in het vonnis het beslag wordt opgeheven, dan kan met dat vonnis het beslag worden doorgehaald in het register van het Kadaster. Als dat niet is gebeurd, dan is het zaak om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen om de inschrijving van het conservatoire beslag door te halen in het register van het Kadaster, om onaangename verrassingen te voorkomen.

Wat is het vrij te laten bedrag?

Tijdens de minnelijke schuldregeling houdt u een deel van uw inkomen om van te leven. We noemen dit het vrij te laten bedrag (vtlb). Hiervan betaalt u uw vaste lasten, zoals de huur, gas, licht en elektra en verzekeringen. En verder uw dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen, de kapper en reiskosten.

Wie stelt de beslagvrije voet vast?

Wie stelt beslagvrije voet vast? – De beslagleggende partij, bijvoorbeeld een deurwaarder, berekent de beslagvrije voet en stelt deze vast. Als er meerdere beslagleggers zijn, stelt de eerste beslaglegger, ook wel de ‘coördinerende deurwaarder’ genoemd, de beslagvrije voet vast.

Hoe gaat loonbeslag in zijn werk?

Loonbeslag: regels voor werkgevers Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ± 1 min lezen Betaalt uw werknemer zijn rekeningen niet? Dan kan een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op (een deel van) zijn loon (loonbeslag). U moet als werkgever meewerken aan dit loonbeslag. Bij loonbeslag eist de deurwaarder een deel van het loon van uw werknemer op om zijn of haar schulden te betalen.

 1. U betaalt het deel van het loon aan de deurwaarder.
 2. Uw werknemer krijgt het deel wat over blijft.
 3. Voor loonbeslag is een uitspraak van de rechter nodig.
 4. Als de deurwaarder beslag wil leggen op het loon van uw werkgever, vraagt hij eerst informatie bij u op.
 5. U moet hiervoor een verklaringsformulier (verklaring derdenbeslag) invullen.

De deurwaarder vraagt informatie over bijvoorbeeld:

of de werknemer bij u werktwanneer uw werknemer salaris krijgthoe hoog het salaris isof er al een loonbeslag is

U moet antwoord geven op deze vragen binnen de bepaalde tijd die de deurwaarder u geeft, U kunt in het controleren of u te maken heeft met een bevoegde deurwaarder. Als de deurwaarder beslag legt op het loon van uw werknemer, krijgt u van de deurwaarder een beslagexploot.

 1. Dat is een officieel document waarin staat dat de deurwaarder loonbeslag legt op het salaris van uw werknemer.
 2. U krijgt ook een kopie van de uitspraak van de rechter.
 3. Vanaf dit moment moet u het loon dat onder het loonbeslag valt aan de deurwaarder betalen.
 4. De gerechtsdeurwaarder kan geen beslag leggen op het hele salaris van uw werknemer.

Een deel van zijn loon mag hij houden voor levensonderhoud en vaste lasten. Dit is, U mag uw werknemer niet meer uitbetalen dan de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. De deurwaarder gebruikt de informatie uit uw verklaring en de verklaring van uw werknemer om de belastingvrije voet te berekenen.

uw werknemer de schuld heeft betaalduw werknemer niet meer bij u werkt (het dienstverband eindigt)

De deurwaarder laat u weten wanneer het loonbeslag stopt. U mag niet zelf het loonbeslag stoppen. Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Ondernemersplein Alles van de overheid op één plek Over deze site Ondernemersplein is een initiatief van: : Loonbeslag: regels voor werkgevers

Hoeveel beslagvrije voet bijstand?

Ja, dat kan. Als u een schuld hebt bij een persoon of een instantie, dan mag deze persoon of instantie geld op uw uitkering laten inhouden om de schuld af te lossen. Het gedeelte van de uitkering dat wordt ingehouden, heet de beslaglegging. De beslaglegging mag hoogstens 10 procent zijn.