Beslagvrije Voet 2023 Berekenen

Beslagvrije Voet 2023 Berekenen

Wat is mijn beslagvrije voet 2023?

Bent u alleenstaand zonder kinderen? Dan is uw beslagvrije voet in 2023 maximaal € 1.872,81. Bent u een alleenstaande ouder? Dan is uw beslagvrije voet in 2023 maximaal € 2.015,84.

Wie bepaald beslagvrije voet?

Berekening van de beslagvrije voet – De beslagvrije voet die voor u geldt, hangt af van uw leefsituatie en uw inkomsten. Wij berekenen de beslagvrije voet met onze eigen informatie en gegevens van de Basisregistratie Personen (BRP) en de Belastingdienst.

Kan je loonbeslag aanvechten?

Loonbeslag is privaatrechtelijke rechtshandeling: geen bezwaar mogelijk.

Is beslagvrije voet inclusief vakantiegeld?

Wanneer de deurwaarder beslag op loon of uitkering heeft gelegd, valt het deel van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook het vakantiegeld. Deze regel is met de komst van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet niet veranderd. De hoofdregel Wanneer het inkomen hoger is dan de beslagvrije voet, wordt er maandelijks afgedragen aan de deurwaarder. In de maand mei wordt dan ook het vakantiegeld afgedragen. Dit is ook het geval wanneer er pas op 1 april beslag is gelegd. Ook dan valt het hele vakantiegeld onder het beslag.5%-regel Wanneer de uitkomst van de berekening van de beslagvrije voet hoger is dan 95% van het inkomen incl.

 1. Vakantietoeslag, dan wordt de beslagvrije voet gesteld op 95% van dat inkomen,
 2. Er is dus altijd minimaal 5% van het inkomen beschikbaar voor beslag of verrekenen.
 3. Wanneer de debiteur een bijstandsuitkering ontvangt is 5% van deze uitkering beschikbaar voor de aflossing van schulden.
 4. De maandelijkse reservering van het vakantiegeld bedraagt voor bijstandsgerechtigde ook 5%.

Dit betekent dat de gemeente (in de rol van derde-beslagene) de keuze heeft om maandelijks 5% af te dragen of het vakantiegeld te reserveren voor een afdracht in mei aan de deurwaarder. Dit laatste is voor de debiteur en de schuldeiser vanwege de maandelijkse inning- en verdelingskosten het voordeligst.

Zie hier waarom gemeenten moeten kiezen voor een jaarlijkse afdracht aan de deurwaarder. De 5%-regel heeft overigens dezelfde uitwerking bij andere lage inkomsten tot bijstandsniveau. Ook dan geldt de regel: maandelijks afdragen of het vakantiegeld afdragen. Maar hoe zit het wanneer nog maar recent beslag is gelegd, bijvoorbeeld 1 april en er wordt maandelijks afgedragen, valt het vakantiegeld dan eveneens niet onder het beslag? Voor beantwoording van deze vraag is het arrest van de Hoge Raad uit 2014 van belang.

Arrest Hoge Raad De Hoge Raad heeft in het arrest bepaald dat de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld dient: ” te worden gelijkgesteld aan twaalf nabetalingen die ieder moeten worden toegerekend aan de maand waarin het desbetreffende gedeelte van het vakantiegeld is opgebouwd, en wel- teneinde aan de strekking van de beslagvrije voet recht te doen – ongeacht of in die maanden het beslag al lag.

Dit betekent dat beslag op vakantiegeld ongeldig is indien en voor zover het inkomen (inclusief de aanspraak op vakantiegeld) in de maand waarin het desbetreffende gedeelte van het vakantiegeld werd opgebouwd, beneden de beslagvrije voet bleef, ongeacht of in die maand beslag lag.2.4.6 Het voorgaande brengt mee dat de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel voor beslag vatbaar is indien het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkwam.

You might be interested:  Pensioen Afkopen Berekenen

Indien het maandelijkse inkomen in die maanden steeds beneden de beslagvrije voet is gebleven, is het vakantiegeld slechts voor beslag vatbaar voor zover het als maandelijkse aanspraak tezamen met het daadwerkelijk in die maanden genoten inkomen zou zijn uitgekomen boven de beslagvrije voet in die maanden, telkens per maand beoordeeld.

Indien de schuldenaar in de periode waarin het vakantiegeld werd opgebouwd een wisselend inkomen heeft genoten, waardoor het in sommige maanden beneden de beslagvrije voet bleef en in andere maanden daar bovenuit kwam, geldt eveneens hetgeen in de vorige volzin is vermeld.” Een voorbeeld Er is in januari beslag gelegd op een bijstandsuitkering van € 1000 incl.

en € 950 excl. vakantietoeslag. De beslagvrije voet bedraagt € 950. De gemeente draagt vanaf januari maandelijks € 50 af aan de deurwaarder. Op basis van het arrest van de Hoge Raad moet het vakantiegeld toegerekend worden aan de maanden waarin het is opgebouwd. Vóór 1 januari 2021 opgebouwd vakantiegeld Als het vakantiegeld dat in 2021 wordt uitbetaald, gedeeltelijk in 2020 is opgebouwd, moet voor de beoordeling of dat deel van het vakantiegeld onder het beslag valt, de oude beslagvrije voet gehanteerd worden.

Wanneer er in 2020 geen beslagruimte was, bijvoorbeeld vanwege hoge woonkosten, of omdat betrokkene een bijstandsuitkering volgens de kostendelersnorm ontving, dan valt het deel van het vakantiegeld dat in 2020 is opgebouwd, niet onder het beslag. Bezwaar maken / klacht indienen Wanneer het vakantiegeld door de werkgever / uitkeringsinstantie ten onrechte wordt afgedragen aan de deurwaarder zijn er verschillende mogelijkheden om hiertegen te handelen.

Wanneer de uitkeringsinstantie een brief stuurt waarin ze aangeeft het vakantiegeld af te dragen aan de deurwaarder, is dit een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat, Bij de sociale dienst is het versturen van een brief geen vereiste, maar staat ook tegen de handeling zelf (het afdragen van het vakantiegeld) bezwaar en beroep open.

Het bezwaar is er op gericht dat het deel van het vakantiegeld dat niet onder het beslag had moeten vallen alsnog wordt uitbetaald. Staat geen bezwaar en beroep open, bijvoorbeeld omdat het UWV geen brief heeft gestuurd, dan is het aan te raden om in plaats van bezwaar te maken een klacht in te dienen.

Wanneer de werkgever het vakantiegeld ten onrechte aan de deurwaarder heeft afgedragen is het mogelijk om een loonvordering in te stellen. Naast het bezwaar c.q. vordering gericht tot de werkgever of uitkeringsinstantie die ten onrechte het vakantiegeld heeft afgedragen aan de deurwaarder, is het uiteraard ook mogelijk een verzoek in te dienen bij de deurwaarder om het teveel afgedragene terug te betalen.

You might be interested:  Kwh Berekenen Online

De deurwaarder is er van op de hoogte dat het maandelijks inkomen lager is dan de beslagvrije voet. Hij mag dan ook het geïnde vakantiegeld niet klakkeloos aan de schuldeiser afdragen, maar dient eerst te onderzoeken welk deel van het vakantiegeld onder het beslag valt. Het toch klakkeloos afdragen aan de schuldeiser is tuchtrechtelijk laakbaar.

Een klacht bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders is dan te overwegen. Meer informatie – Beslag op bijstand? Neem de minst bezwaarlijke weg! – Hoge Raad 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3068 – Deurwaarder had vakantiegeld gelet op hoogte inkomen en de beslagvrije voet niet mogen verdelen – Weigering terugbetaling van in beslag genomen vakantiegeld Kamer voor gerechtsdeurwaarders

Heb ik recht op aanpassing van de beslagvrije voet met terugwerkende kracht?

Hoeveel mag je Belastingvrij Sparen? (incl. nieuwe box 3)

De deurwaarder heeft mijn beslagvrije voet op €0,- gezet, omdat ik niet sta ingeschreven op mijn woonadres. Mag dat? – Staat u niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie? Blijkbaar gaat de deurwaarder er van uit dat u in het buitenland verblijft.

Waar mag een deurwaarder geen beslag op leggen?

Gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen – Betaalt u de aanmaningen van het incassobureau niet (volledig)? Dan kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om beslag te leggen op uw goederen. Goederen kunnen spullen zijn, maar bijvoorbeeld ook uw loon, uitkering of het tegoed op uw bankrekening.

Wie heeft voorrang bij loonbeslag?

Veelgestelde vragen over het loonbeslag – Hoeveel mag je inhouden bij een loonbeslag? Het bedrag dat je mag inhouden bij een loonbeslag wordt beperkt tot de beslagvrije voet, Dit is het deel van het salaris dat de medewerker moet blijven ontvangen voor zijn of haar levensonderhoud.

 • De hoogte van de beslagvrije voet is inkomensafhankelijk, maar er mag altijd minimaal 5% van het netto-inkomen worden gebruikt om af te lossen.
 • Wat doe je als er meerdere loonbeslagen zijn? De eerste beslaglegger is de enige partij die beslag op het loon legt.
 • Deze beslaglegger verdeelt vervolgens de beslagen over de overige schuldeisers.

Wanneer er meerdere loonbeslagen zijn, gaan de preferente schuldeisers voor. Dit zijn de overheidsinstanties die je in de lijst ‘volgorde preferente beslagleggers’ terugvindt. Hierbij heeft de Belastingdienst altijd voorrang. Na de preferente schuldeisers zijn concurrente schuldeisers aan de beurt: dit zijn commerciële instellingen waar de medewerker diensten of producten afneemt.

Wat doe je bij een onterecht loonbeslag? Het kan voorkomen dat een loonbeslag onterecht is. Op het beslag zelf staat vermeld welke stappen je moet nemen om bezwaar te maken. Zorg er hierbij wel voor dat je dit op tijd doet! Hoe zit het met het IKB en het loonbeslag? Het IKB is een reservering en geen standaard onderdeel van het loon.

You might be interested:  Totale Kosten Lening Berekenen

Het moment en de manier van uitbetaling zijn niet vastgelegd. Bij de verklaring derdenbeslag geef je door wat wordt er uitbetaald en wat wordt er opgebouwd op een vastgestelde datum van uitbetaling. Als je niet bij de derdenverklaring aangeeft dat het IKB wordt uitbetaald, kun je hier ook niet toe verplicht worden.

 • nodig zijn voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst;
 • verplicht zijn gesteld volgens fiscale wetgeving.

Wanneer het loonbeslag is afgelopen, heb je de gegevens niet meer nodig voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en is er geen verplichting meer voor afdracht aan derden. Daarom dien je alle gegevens omtrent het loonbeslag te verwijderen nadat er aan het volledige loonbeslag is voldaan.

 • Hier lees je meer over de eisen rondom het bewaren van gegevens in personeelsdossiers.
 • Mag je de cafetariaregeling toepassen bij een loonbeslag? Dit hangt af van het moment dat het loonbeslag en de cafetariaregeling ingaat.
 • Voordat je als werkgever iets afdraagt aan de schuldeiser, moet je een verklaring derdenbeslag invullen.

Hierbij moet je ook aangegeven of je zelf nog iets te vorderen hebt van de medewerker. Wanneer er al gebruik gemaakt wordt van het cafetariasysteem (waarbij een bruto-inhouding wordt omgezet in een netto vergoeding), wordt dit gezien als een schuld.* Dit mag dus afgelost worden voordat een deel van het loon naar de schuldeiser gaat.

 • Dit houdt in dat je eerst de cafetariaregeling toepast, en dat je het bedrag dat daarna boven de beslagvrije voet overblijft, af moet dragen aan de schuldeiser.
 • Daarbij geldt dat je onkosten altijd mag vergoeden.
 • Een netto-uitbetaling voor onkosten valt dus niet onder het loonbeslag.
 • Je kunt onkosten echter niet gaan uitruilen om het brutoloon, waarop het loonbeslag is gebaseerd, te verlagen.

Je kunt dus niet de cafetariaregeling toepassen terwijl er beslag op het loon wordt gelegd. Dan moet er eerst aan het beslag worden voldaan, tot er weer gebruik gemaakt mag worden van het cafetariasysteem en er dus een ‘nieuwe’ schuld gemaakt wordt. Hier vind je de wettelijke onderbouwing hiervoor,

Hoe snel legt de Belastingdienst beslag?

Betaalt u na ontvangst van een dwangbevel uw belastingschuld niet binnen 2 dagen? Dan kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op uw eigendommen of de eigendommen van uw onderneming.

Waar kan ik zien of er beslag is gelegd?

Hoe controleer ik of er beslag gelegd is op de auto die ik wil kopen? Sinds 1 april 2021 kunt u dit controleren in het kentekenregister van de RDW. Motorrijtuigen zoals een auto of aanhangwagen met een tenaamstellingsblokkade, kunt u niet overschrijven op uw naam.