Bruto Binnenlands Product Berekenen

Bruto Binnenlands Product Berekenen
© ANP Het CBS berekent de economische groei met behulp van het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is onder meer de som van de bestedingen aan goederen en diensten door ingezetenen van Nederland (consumptie huishoudens, consumptie overheid, bruto-investeringen bedrijven en huishoudens en bruto-investeringen overheid) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten.

Vul in: %-groei van het bbp t.o.v. jaar eerder in 1 decimaal. Wat is toegevoegde waarde? Dit is de totale waarde van de geproduceerde goederen en diensten, minus de waarde van wat er bij de productie is verbruikt (het zogenoemde intermediair verbruik). Het verbruik bij de productie bestaat niet alleen uit goederen zoals grondstoffen en halffabricaten (bijvoorbeeld auto-onderdelen), maar ook uit diensten zoals ingekocht automatiseringswerk en ingehuurd (uitzend)personeel.

Het bbp kan via de productie worden berekend, maar ook via de inkomens of de bestedingen. Volgens deze laatste methode bestaat het bbp uit de optelling van consumentenbestedingen, investeringen, overheidsaankopen en de waarde van de export minus de waarde van de import.

 • Bij een economische krimp, zoals in 2009, 2012 en 2013, is de omvang van de economie (ofwel het bbp) kleiner dan in het jaar ervoor.
 • De economische groei of krimp in een jaar is de procentuele verandering van het volume van het bbp ten opzichte van een jaar eerder.
 • Volume betekent voor prijsveranderingen (inflatie) gecorrigeerd.

Het CBS berekent elk kwartaal het bbp. Voor de ConjunctuurBekerStrijd gaat het om de economische groei ten opzichte van een jaar eerder. De Nederlandse economie kromp in 2020 met 3,9 procent. De krimp was kleiner dan in de ons omringende landen (België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) en ook kleiner dan gemiddeld in de Europese Unie.

In 2021 is de Nederlandse economie snel hersteld van de coronarecessie van 2020. Ondanks meerdere lockdowns kwam de groei uit op 4,9 procent. In vergelijking met de vorige crisis in 2009 is de economie veel sneller teruggeveerd. De krimp in 2020 is in een jaar tijd meer dan goedgemaakt. Na de kredietcrisis in 2009 was de omvang van de economie pas in 2015 weer groter dan in 2008.

De coronacrisis is een andere crisis dan de kredietcrisis. Die ontstond in 2009 door problemen binnen de economie. De coronacrisis is meer te vergelijken met een frontale botsing; een ongekend harde klap van buiten de economie, waarbij echter wel een snel herstel mogelijk bleek.

Bruto binnenlands product (volume)

%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2005 2,1
2006 3,5
2007 3,8
2008 2,2
2009 -3,7
2010 1,3
2011 1,6
2012 -1
2013 -0,1
2014 1,4
2015 2
2016 2,2
2017 2,9
2018 2,4
2019 2
2020 -3,9
2021 4,9

Hoe bereken je het bruto binnenlands product?

Definitie – De bestedingsmethode is een manier om het bruto binnenlands product (bbp) te bepalen. Volgens de bestedingsmethode is het bbp gelijk aan de som van de bestedingen van gezinnen, bedrijven, de overheid en het buitenland bij binnenlandse bedrijven (Y = C + I + O + E – M).

Wat wordt er bedoeld met bruto binnenlands product?

Een maat voor de omvang van de economie. Deze wordt berekend uit de som van de waarde die door ondernemingen, huishoudens en overheden wordt toegevoegd aan de goederen en diensten die zij hebben moeten verbruiken om hun producten te kunnen maken. Deze som staat bekend als de toegevoegde waarde ‘in basisprijzen’.

Om tot het bbp ‘in marktprijzen’ te komen, wordt hierbij het saldo van productgebonden belastingen en subsidies èn het verschil tussen toegerekende en afgedragen btw opgeteld. Vanwege het kringloopkarakter van de economie is het bruto binnenlands product gelijk aan de som van de consumptie door huishoudens, de consumptie door de overheid, de investeringen en de uitvoer, minus de invoer.

Tevens is het bruto binnenlands product gelijk aan het totaal van alle inkomsten uit loonarbeid (de ‘beloning van werknemers’) en ondernemerschap (het exploitatie-overschot). Hierbij moet het saldo van ‘belastingen op productie en invoer’ en subsidies worden opgeteld.

Hoe bereken je het bbp per inwoner?

Het BBP staat voor ‘Bruto Binnenlands Product’ en het BNP staat voor het ‘Bruto Nationaal Product’. – Het BBP geeft de waarde aan van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd. Het BNP geeft de waarde aan van alle goederen en diensten die door inwoners van een land worden geproduceerd. Dit kan ook in het buitenland zijn. Het BBP wordt vaak gebruikt om de welvaart van een land aan te duiden. Het geeft aan hoeveel er verdiend wordt binnen een land. Het kan echter wel problemen opleveren wanneer je landen wilt vergelijken. In Duitsland ligt het Bruto Binnenlands Product natuurlijk veel hoger dan in Nederland, omdat Duitsland een land is met veel meer inwoners.

 • Die verdienen dan natuurlijk bij elkaar meer dan de mensen in Nederland.
 • Om dit probleem te verhelpen wordt het ‘BBP per hoofd van de bevolking’ gebruikt: BBP per hoofd van de bevolking= Bruto Binnenlands Product/ Aantal inwoners.
 • Het BBP wordt dan gedeeld door het aantal inwoners, zodat je kan zien hoeveel er gemiddeld per 1 inwoner van het land wordt verdiend.

Op deze manier kan je landen makkelijk met elkaar vergelijken. Op dit moment heeft het land Qatar het hoogste BBP per hoofd van de bevolking en is daarmee het rijkste ter wereld. Somalië is het armste land. Nederland is terug te vinden op de vijftiende plaats.

Hoe bereken je het BBP van Nederland? Hoe bereken je het BNP van Nederland?

Wat meer uitleg nodig bij economie? Naast onze app gebruiken kun je ook 1-op-1 bijles krijgen van onze slimme coaches! Andere bezoekers keken ook naar: Wat is BTW en waarom is het zo’n belangrijk begrip? Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Bruto en netto: wat is nu het verschil? Primaire, secundaire en teriaire sector: wat is het verschil? De economische kringloop: hoe werkt het?

Wat is het BNP per hoofd?

Wat is een Bruto nationaal product (BNP)? Het Bruto Nationaal (BNP) is de totale waarde van alle goederen en die worden geproduceerd door de inwoners van een land, inclusief degenen die in het buitenland wonen, gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar.

Het BNP omvat de waarde van alle economische activiteiten die worden uitgevoerd door de inwoners van een land, ongeacht of deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de grenzen van het land of in het buitenland. Het BNP wordt berekend door de waarde van alle goederen en diensten die worden geproduceerd door de inwoners van een land op te tellen, en vervolgens de netto stroom van uit het buitenland toe te voegen of af te trekken.

Het BNP is een maatstaf voor de economische prestaties van een land en wordt vaak gebruikt om internationale economische vergelijkingen te maken. Het BNP is vergelijkbaar met het Bruto Binnenlands Product (BBP), maar er is een verschil tussen de twee.

 • Het BBP meet de waarde van alle goederen en diensten die worden geproduceerd binnen de geografische grenzen van een land, terwijl het BNP meet de waarde van alle goederen en diensten die worden geproduceerd door de inwoners van een land, ongeacht waar deze activiteiten plaatsvinden.
 • Het BNP wordt ook gebruikt om het inkomen per hoofd van de bevolking te berekenen, wat een maatstaf is voor de welvaart van een land.

Het BNP per hoofd van de bevolking geeft aan hoeveel de gemiddelde inwoner van een land verdient op basis van de totale omvang van de, : Wat is een Bruto nationaal product (BNP)?

Hoe bereken je het bbp tegen marktprijzen?

BBP tegen marktprijzen = Beloning werknemers + Exploitatieoverschot + alle indirecte belastingen + afschrijvingen – kostprijsverlagende subsidies.

Is bbp gecorrigeerd voor inflatie?

Wat is economische groei en hoe komt het CBS tot dit cijfer? De economische groei wordt gemeten aan de hand van het bruto binnenlands product. Dit is, afhankelijk van de gekozen benadering, de optelsom van de totale productie, bestedingen of het inkomen van Nederland. De totale waarde van het bbp wordt bepaald met behulp van het systeem van nationale rekeningen. : Wat is economische groei en hoe komt het CBS tot dit cijfer?

Wat is bbp in vaste prijzen?

Reëel BBP = BBP aan constante prijzen. We nemen prijzen uit het basisjaar en hoeveelheden uit de huidige periode t. Om een gemiddeld prijspeil te meten moeten we rekening houden met het gewicht dat we geven aan elke prijs.

Welk land heeft het hoogste bnp per hoofd?

13-5-2022 00:00 © Hollandse Hoogte / Flip Franssen Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner kwam in 2021 uit op ruim 49 duizend euro. Daarmee staat Nederland op de vijfde plek binnen de Europese Unie. In 2020 stond Nederland nog op de vierde plaats.

Het Nederlandse bbp per inwoner was anderhalf keer zo groot als het EU-gemiddelde. Dit blijkt uit cijfers over het bbp per capita van het CBS en Eurostat, bij de eerste publicatie van het dashboard economie. Luxemburg heeft het hoogste bbp per inwoner. De tweede plek wordt ingenomen door Ierland, gevolgd door Denemarken en Zweden.

Bulgarije heeft met bijna 10 duizend euro het laagste bbp per inwoner in de Europese Unie. Luxemburg heeft al ruim 25 jaar het hoogste bbp per hoofd van de bevolking. Dit komt doordat het land relatief veel financiële instellingen (met behoorlijk wat toegevoegde waarde) heeft en er relatief veel mensen werken die er niet wonen.

Bruto binnenlands product (bbp) per inwoner, 2021, lopende prijzen

Land Bbp per hoofd (x 1 000 euro)
Luxemburg 114,4
Ierland 84,0
Denemarken 57,4
Zweden 50,9
Nederland 49,1
Finland 45,6
Oostenrijk 45,0
België 43,8
Duitsland 42,9
Frankrijk 36,5
Europese unie 32,3
Italië 30,0
Malta 27,9
Cyprus 26,0
Spanje 25,5
Slovenië 24,7
Estland 23,1
Tsjechië 22,3
Portugal 20,5
Litouwen 19,8
Slowakije 17,8
Letland 17,5
Griekenland 17,1
Hongarije 15,9
Polen 15,1
Kroatië 14,7
Roemenië 12,5
Bulgarije 9,9
Bron: CBS, Eurostat

Wat meet je met het bnp?

Raar maar waar: hoe meer auto-ongelukken, bosbranden, diabetespatiënten en bomaanslagen er zijn en hoe meer luchtvervuiling we creëren, hoe meer ons bnp stijgt. Dus zo lang we vasthouden aan dit meetinstrument, zullen politici blijven sturen op een destructieve bnp-groeiende koers.

Het is tijd voor een nieuwe liniaal. Voor we beginnen: een korte opfriscursus. Het bruto nationaal product (bnp) is de totale toegevoegde waarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) door de bevolking van een bepaald land wordt geproduceerd. Het bnp verschilt van het eveneens veelgebruikte bbp (bruto binnenlands product): waar het bnp alle Nederlanders (exclusief buitenlanders die in Nederland werken, inclusief Nederlanders die in het buitenland werken) meerekent, rekent het bbp alle mensen die in Nederland werken (inclusief buitenlanders die in Nederland werken, exclusief Nederlanders die in het buitenland werken).

Beide geven de economische welvaart van een land weer. Op de bnp-landenlijst staan bovenaan (1) China, (2) Verenigde Staten en (3) India. Onderaan staan (222) Tuvalu, (223) Niue en (224) Tokelau. Nederland staat op de 27 e plaats.

Wat is het gemiddelde bnp van Nederland?

Kerncijfers – In 2019 was het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland 812 miljard euro. Hiermee is Nederland naar omvang de zesde economie van Europa en de grootste van de “kleine” Europese landen. Het moet alleen de economieën van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Spanje voor zich laten.

 • Per hoofd van de bevolking is het bbp zo’n 48.200 euro en daarmee staat Nederland op de vierde plaats na Luxemburg, Ierland en Denemarken,
 • In de periode van 1970 tot en met 2018 heeft Nederland slechts vijf jaren met een negatieve economische groei doorgemaakt.
 • De eerste oliecrisis van 1973 leidde tot een forse groeivertraging maar de groei bleef in 1975 net positief.

De tweede oliecrisis van 1979 drukte de groei wel in negatieve cijfers gedurende twee jaren. In 2009 was de groei zeer sterk negatief vooral als een gevolgd van de mondiale kredietcrisis, Na twee jaren van herstel werd de groei weer negatief in 2012 en 2013 mede door de oplaaiende Europese staatsschuldencrisis, een gevolg van de kredietcrisis, die de groei in de Europese Unie negatief heeft beïnvloed.

Nederland, met zijn open economie, kon zich hieraan niet onttrekken. In die jaren liep de werkloosheid, met enige vertraging, ook op. In 1980, vlak voor de tweede oliecrisis, lag de werkloosheid op 4,5% maar liep vervolgens sterk op door de economische neergang en bereikte in 1983 een recordhoogte van 9%.

Sinds 1986 bleef dat cijfer steeds onder de acht procent. Inflatiepercentage van de Nederlandse economie sinds 1963. De inflatie is sinds het jaar 2000 relatief stabiel met percentages tussen de 0,3 en 2,6% op jaarbasis. Voor de overheidsbegroting en de staatsschuld zijn de afspraken van het Stabiliteits- en Groeipact die in 1997 zijn gemaakt uitermate relevant.

 1. Het pact is gesloten om de stabiliteit van de euro te garanderen.
 2. In het Verdrag van Maastricht lag al vast dat het maximale begrotingstekort niet meer dan 3% mocht zijn en de overheidsschuld niet boven de 60% van het bbp mag uitstijgen.
 3. In het pact werd dit nogmaals bevestigd en met de begrotingsdiscipline moet het risico op een hoge inflatie, meer dan 2% op jaarbasis, worden voorkomen.

Nederland heeft zich in het algemeen goed aan deze afspraken kunnen houden, alleen door de kredietcrisis kwam het tekort duidelijk hoger uit dan de genoemde 3% en steeg ook de staatsschuld boven de 60% van het bbp. In de jaren 2017 tot en met 2019 had Nederland een begrotingsoverschot, dit in combinatie met de economische groei daalde de staatsschuld onder de 50% van het bbp in 2019.

Jaar Reële groei BBP (% mut JoJ) Inflatie (HICP) (% mut JoJ) Werkloosheid (in % beroepsbevolking) Saldo lopende rekening (in % BBP) EMU saldo overheids- begroting (in % BBP) EMU staatsschuld (in % BBP)
1970 6,1 1,6 0,6 -1,5 48,8
1971 4,5 2,0 0,6 -1,5 46,4
1972 3,7 2,9 3,8 -0,7 43,6
1973 5,3 2,9 4,3 0,5 40,6
1974 3,3 3,3 3,9 -0,3 38,6
1975 0,2 4,2 2,8 -2,7 39,4
1976 4,3 4,6 3,9 -1,9 39,2
1977 2,2 4,3 1,0 -0,7 39,0
1978 2,8 4,4 -0,8 -2,0 40,2
1979 2,1 4,6 0,9 -2,4 41,8
1980 1,3 4,5 -0,2 -3,8 44,1
1981 -0,9 5,6 3,7 -4,7 47,4
1982 -1,3 7,4 3,7 -5,9 53,0
1983 2,0 9,0 3,3 -5,2 59,1
1984 3,0 8,8 4,4 -5,0 62,6
1985 2,7 8,2 3,4 -3,4 68,0
1986 2,8 7,5 2,5 -4,4 69,5
1987 2,0 7,2 2,5 -5,1 71,5
1988 3,3 7,3 3,3 -4,0 73,8
1989 4,6 6,7 3,8 -4,7 73,8
1990 3,9 6,1 4,4 -5,0 74,0
1991 2,5 5,8 4,4 -2,5 73,6
1992 1,9 5,8 2,8 -3,9 74,2
1993 1,2 6,5 5,8 -2,6 75,0
1994 3,0 7,3 6,6 -3,3 72,2
1995 3,1 7,0 6,2 -8,7 73,1
1996 3,5 6,5 5,8 -1,8 71,3
1997 4,3 1,9 5,9 5,4 -1,6 65,8
1998 4,7 1,8 4,7 4,1 -1,4 62,7
1999 5,0 2,0 4,1 5,2 0,3 58,6
2000 4,2 2,3 3,6 6,3 1,2 52,1
2001 2,3 5,1 3,3 4,3 -0,5 49,4
2002 0,2 3,9 3,9 4,9 -2,1 48,8
2003 0,2 2,2 4,8 6,1 -3,1 50,0
2004 2,0 1,4 5,7 6,6 -1,8 50,3
2005 2,1 1,5 5,9 5,2 -0,4 49,8
2006 3,5 1,6 5,0 7,4 0,1 45,2
2007 3,8 1,6 4,2 5,3 -0,1 43,0
2008 2,2 2,2 3,7 4,3 0,2 54,7
2009 -3,7 1,0 4,4 5,6 -5,1 56,8
2010 1,3 0,9 5,0 7,0 -5,2 59,2
2011 1,6 2,5 5,0 8,6 -4,4 61,7
2012 -1,0 2,8 5,8 10,2 -3,9 66,2
2013 -0,1 2,6 7,3 10,1 -2,9 67,7
2014 1,4 0,3 7,4 9,5 -2,2 67,8
2015 2,0 0,2 6,9 6,3 -2,0 64,6
2016 2,2 0,1 6,0 8,1 0,0 61,9
2017 2,9 1,3 4,9 10,8 1,3 56,9
2018 2,6 1,6 3,8 11,2 1,5 52,4
2019 1,8 2,7 3,4 9,6 1,2 49,3
2020

Wat is de betekenis van BNI?

Het bruto nationaal inkomen (BNI) is een maatstaf voor het totale inkomen van een land. Het BNI kan worden uitgerekend door het bruto binnenlands product (BBP) van een land te nemen en daar de inkomsten aan lonen, rente en winsten (de zogenaamde primaire inkomens) die het betreffende land per saldo uit het buitenland ontvangt, bij op te tellen. Om precies te zijn is het BNI gelijk aan het BBP

– plus de beloning van werknemers die uit het buitenland wordt ontvangen – plus de inkomsten uit eigendom die uit het buitenland worden ontvangen – plus belastingen minus subsidies op productie en importen uit het buitenland – minus de beloningen van werknemers die naar het het buitenland gaan – minus de inkomsten uit eigendom die naar het buitenland gaan – minus belastingen minus subsidies op productie en importen die aan het buitenland worden betaald

Het bruto nationaal inkomen (BNI) werd in het verleden bruto nationaal product (BNP) genoemd. In de officiële statistische definities wordt tegenwoordig de term bruto nationaal inkomen gebruikt, maar in het spraakgebruik houden velen nog vast aan de term BNP.

De Nederlandse uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking (OS) worden bepaald als percentage van het BNP. Het BNI is ook van belang voor de bijdrage die lidstaten moeten betalen voor hun lidmaatschap van de Europese Unie (EU). De EU beschikt over een aantal bronnen van inkomsten, de zogenaamde eigen middelen,

Eén van de eigen middelen bestaat uit een percentage van hun BNI dat lidstaten moeten afdragen aan de EU. Rijkere landen betalen op die manier meer voor hun lidmaatschap dan armere landen. Terug naar boven

Wat is het NBP?

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) De NBP is een organisatie voor collectieve en individuele pensioenbelangen. Deze in 1919 opgerichte bond komt in het algemeen op voor de collectieve en individuele belangen van huidige en toekomstige gepensioneerden en van ‘slapers’.

Wat is het bruto nationaal product wikikids?

Bruto nationaal product Uit Wikikids Het bruto nationaal product is de gezamenlijke bruto bruto toegevoegde waarde van alle goederen en diensten die een bepaald land in een bepaalde periode (bijv. een jaar) produceert. Zo schrijf je bruto nationaal product in het kort op: (bnp/hoofd).