Buitengerechtelijke Kosten Berekenen

Buitengerechtelijke Kosten Berekenen
Staffel

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40)
€ 5.000 € 375 + 10% over (hoofdsom – € 2.500) € 625
€ 10.000 € 625 + 5% over (hoofdsom – € 5.000) € 875
€ 200.000 € 875 + 1% over (hoofdsom – € 10.000) € 2.775

Nog 1 rij

Hoe bereken ik de buitengerechtelijke kosten?

Stel dat de vordering op een consument € 10.000 is. De incassokosten bereken je dan als volgt. Over de eerste € 2.500 bereken je 15%, met een minimum van € 40 = € 375. Over de volgende € 2.500 bereken je 10% = € 250.

Wat zijn de buitengerechtelijke kosten?

Wat zijn buitengerechtelijke kosten? – Kosten die een persoon maakt om zijn vordering te kunnen innen zonder dat er een rechter aan te pas komt.

Wie mag buitengerechtelijke kosten in rekening brengen?

Buitengerechtelijke kosten Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen Wanneer een schuldeiser incassokosten moet maken om een vordering betaald te krijgen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen.

Wat is de Wet buitengerechtelijke incassokosten?

Zo bereken je de wettelijke incassokosten – Als je klant een particulier is Volgens de Wet Incassokosten (WIK) zijn de wettelijke incassokosten voor particulieren altijd een bepaald percentage van het factuurbedrag. Dit percentage daalt als het factuurbedrag stijgt. Het minimumbedrag aan wettelijke incassokosten is 40 euro en het maximumbedrag is 6.775 euro. Hieronder zie je de percentages.

Factuurbedrag Percentage incassokosten
Over de eerste €2.500 15% met een minimum van €40
Over de volgende €2.500 10%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over de rest van het bedrag 0,5% met een maximum van €6.775

Let op: volgens de wet mag je deze bedragen niet afronden. Gebruik dus hele centen in je berekening. Bekijk ook onze voorbeeldberekeningen en rekentool voor de incassokosten, Als je klant ondernemer is Voor zakelijke klanten ben je niet gebonden aan de Wet Incassokosten (WIK).

Hoeveel administratiekosten mag een bedrijf rekenen?

Wat doe ik als de klant alsnog de hoofdsom betaalt? – Er zijn dus behoorlijk wat extra kosten die in rekening kunnen worden gebracht. Maar waar staan nu de administratiekosten? Helaas, het apart in rekening brengen van administratiekosten is wettelijk niet toegestaan.

Deze kosten vallen al onder de buitengerechtelijke incassokosten. Een herkenbaar geval is dat jouw klant, nadat je al veel kosten hebt gemaakt en recht hebt op vertragingsrente, alsnog de hoofdsom betaalt en zegt dat hij aan zijn verplichting heeft gedaan. De wet helpt de ondernemer hier een handje: volgens de wet strekt de betaling eerst in mindering op de rente en kosten en daarna pas op de hoofdsom.

In de praktijk betekent dit dat de rente en kosten vaak door de betaling van de klant zijn voldaan en dat de klant vervolgens nog (een deel van) de hoofdsom moet betalen.

Wie betaalt mijn advocaat kosten?

De kosten voor een procedure bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken betaalt u meestal zelf. Behalve als de rechter beslist dat de verliezende partij deze kosten betaalt. Een strafzaak kost u geen geld. Maar het kost wel geld als u een advocaat inschakelt.

Wie betaalt de kosten van de deurwaarder?

Wat zijn de kosten om de gerechtsdeurwaarder in te schakelen? – Natuurlijk wilt u bij het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder weten met welke kosten u rekening moet houden. Op deze vraag bestaat echter geen eenduidig antwoord. De kosten hangen af van de opdracht die de gerechtsdeurwaarder dient uit te voeren.

 • Wat we u in ieder geval wel kunnen vertellen, is dat we de voordeligste gerechtsdeurwaarder van Nederland zijn! In Nederland is het in principe zo geregeld dat degene die in gebreke is gebleven, de schuldenaar, de deurwaarderskosten moet betalen.
 • Schuldeisers die een gerechtsdeurwaarder inschakelen, moeten in sommige gevallen een voorschot betalen.
You might be interested:  Box 3 2021 Berekenen

Voor bepaalde ambtshandelingen is de gerechtsdeurwaarder zelfs wettelijk verplicht om een voorschot aan zijn opdrachtgever te vragen. Bij een gunstig verloop van de zaak wordt dit voorschot bij de schuldenaar in rekening gebracht en op hem verhaald. De Voordeligste Deurwaarder hanteert zeer gunstige deurwaarderskosten.

Hoe hoog mogen de executiekosten zijn?

Executiekosten en Nakosten / Artikelen | Van Beest, Knol & Vermeulen Gepubliceerd op 27 oktober 2021 om 17:21 Indien de schuldenaar een gerechtelijke uitspraak niet nakomt dan dient de schuldeiser zich te wenden tot de deurwaarder. De deurwaarder is onder meer belast met het ten uitvoer leggen van gerechtelijke uitspraken.

Wat is de juridische grondslag op grond waarvan 1) de schuldenaar de executiekosten en de nakosten (nasalaris) verschuldigd is, en 2) er beslagmaatregelen voor deze kosten kunnen worden genomen?Deze vraag krijgen wij in de praktijk met enige regelmaat, zodat het ons handig leek om hier een klein artikel over te schrijven. EXECUTIEKOSTEN

De door de deurwaarder te maken executiekosten staan niet vermeld in de gerechtelijke uitspraak. Dit in tegenstelling tot de geliquideerde proceskosten. De proceskosten zijn immers voor de rechter reeds ten tijde van de uitspraak bepaalbaar, terwijl natuurlijk nog niet duidelijk is wat de hoogte zal zijn van de executiekosten van de deurwaarder, indien de schuldenaar de uitspraak niet vrijwillig nakomt.

Op grond van artikel 237 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) levert de gerechtelijke uitspraak waarin is bepaald dat de schuldenaar een bepaald bedrag dient te betalen, ook voor de executiekosten een executoriale titel op (), hetgeen inhoudt dat ook voor de executiekosten beslag kan worden gelegd ten laste van de schuldenaar.

De hoogte van de executiekosten die door de deurwaarder bij de schuldenaar in rekening mogen worden gebracht zijn wettelijk vastgelegd in het, Dit worden daarom ook wel de “schuldenaarstarieven” genoemd. Ook voor andere (executie-)kosten kan door de deurwaarder worden geëxecuteerd ten laste van de schuldenaar denk hierbij aan de kosten van de ontruiming die niet met name zijn genoemd in het voornoemde Btag-tarief (ECLI:NLGHAMS:2021:2873, rov.5.7).

 • Bij geschillen over de kosten kan de weg van artikel 237 lid 4 Rv worden gevolgd (begroting van de kosten door de rechter).
 • De schuldeiser blijft echter als opdrachtgever van de deurwaarder de kosten sowieso verschuldigd als de deurwaarder deze kosten niet kan verhalen op de schuldenaar.
 • NAKOSTEN De deurwaarder is naast de executiekosten gerechtigd tot executie van de zogenaamde nakosten (nasalaris).

Ook indien deze nakosten niet in de uitspraak van de rechter reeds voorwaardelijk zijn begroot. Net als bij de executiekosten levert de gerechtelijke uitspraak op grond van artikel 237 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) een executoriale titel op voor de nakosten, zodat ook voor de nakosten beslag kan worden gelegd, zoals de Hoge Raad overwoog in voormeld arrest (zelfde rov.3.5).

 1. In de praktijk was het echter voor deurwaarders onduidelijk van welke hoogte aan nakosten uit moest worden gaan.
 2. Om deze reden heeft er een proefprocedure plaatsgevonden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam () waar de vraag centraal stond welk bedrag aan nakosten in ieder geval als redelijk dient te gelden.

Volgens de voorzieningenrechter wordt in ieder geval redelijk (en gebruikelijk) geoordeeld de kosten die aansluiten bij de liquidatietarieven van de rechtbank civiel/hof/Hoge Raad, en als het gaat om een uitspraak van de Kamer voor kantonzaken/de kantonrechter, een ½ punt van het voor rechtbanken geldende tarief (Hof Amsterdam, 17 juli 2007, NJF 2007/388).

 • Dit met een maximum van € 124,00 (tarief met ingang 1 februari 2021).
 • Indien echter een geschil ontstaat over de hoogte van de nakosten dan dient de weg van artikel 237 lid 4 Rv te worden gevolgd (begroting van de kosten door de rechter).
 • Van een geschil kan sprake zijn als de nakosten hoger zijn dan het voornoemde als redelijk te gelden tarief, zonder dat de schuldeiser aannemelijk maakt dat bijzondere omstandigheden deze hogere kosten noodzakelijk hebben gemaakt (23 december 2010, LNJ:BO8910, rov.4.7).
You might be interested:  Et Waarde Velgen Berekenen

Indien de schuldeiser aanspraak maakt op een hoger bedrag aan nakosten dan voornoemd, dan dient hij dit te onderbouwen jegens de deurwaarder. De deurwaarder kan zo nodig de weg van artikel 438 lid 4 Rv volgen en dit bedrag ter toetsing voorleggen aan de voorzieningenrechter. : Executiekosten en Nakosten / Artikelen | Van Beest, Knol & Vermeulen

Wat is buitengerechtelijke afhandeling?

Buitengerechtelijke afdoening houdt in dat een strafbaar feit of een strafbare gedraging buiten de rechtsprekende macht wordt afgedaan door het Openbaar Ministerie, Vormen van buitengerechtelijke afdoening zijn bijvoorbeeld het voorwaardelijk sepot, de transactie, de schikking en de strafbeschikking (OM-beschikking).

Inmiddels is de laatste, ingevoerd met de Wet OM-afdoening, de belangrijkste vorm van buitengerechtelijke afdoening. Het Openbaar Ministerie is de enige bevoegde instantie die strafzaken bij de strafrechter mag aanleveren en heeft daardoor een vervolgingsmonopolie. Het Openbaar Ministerie heeft gelet op het opportuniteitsbeginsel de vrijheid om zaken die zich lenen voor vervolging te selecteren uit het (totale) aanbod van strafzaken.

Er kan vervolgens worden gekozen om niet te vervolgen (seponeren: sepot ) of om wél te vervolgen. Tussen deze twee keuzen in staat het transactieaanbod. Het Openbaar Ministerie ziet bij een transactie af van vervolging als de zaak daarvoor geschikt is én als de verdachte aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wat is buitengerechtelijke bemiddeling?

Veelgestelde vragen – Buitengerechtelijke geschillenregeling betekent dat partijen waartussen een geschil bestaat, proberen om tot een bevredigende oplossing te komen zonder naar de rechtbank te gaan. De term alternatieve geschillenregeling wordt ook vaak gehanteerd.

 • Een procedure voor de rechtbank zou heel wat tijd in beslag nemen en zou vooral duurder zijn.
 • Om een oplossing te bereiken kunnen ze vrijwillig een beroep doen op een derde partij die buiten het geschil staat en hen helpt.
 • Er zijn verschillende vormen van alternatieve geschillenregeling die we in vraag 2 toelichten.

Zo is er de bemiddeling, arbitrage, verzoening en de ombudsman.

Wat is een buitengerechtelijke oplossing?

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting – Alternatieve geschillenbeslechting betekent een geschil oplossen zonder naar de rechter te stappen, met de hulp van een onpartijdig geschillenorgaan. Consumentengeschillen op deze wijze oplossen is gemakkelijker, sneller en goedkoper dan naar de rechter te stappen. Er bestaan diverse soorten alternatieve geschillenbeslechting, zoals

bemiddelingverzoeningombudsmanarbitrageklachtenkamers

Wat zijn redelijke contractkosten?

Contractkosten – Contractkosten, ook wel bekend als “administratiekosten”, worden soms door de verhuurder in rekening gebracht. Meestal wanneer de verhuurder extra kosten heeft gemaakt voor bijvoorbeeld de opmaak van het huurcontract, de bezichtiging van de kamer of het maken van sleutels.

 1. Echter blijkt dat de veelal variërende contractkosten in de praktijk niet in verhouding staan tot de geleverde inspanning van de verhuurder en kunnen de kosten onredelijk worden gevonden.
 2. Wanneer een huurder het niet eens is met contractkosten of de hoogte hiervan kan de huurder dit aan de kantonrechter voorleggen.

In de praktijk worden contractkosten, afhankelijk van de inspanning die daar tegenover staan, tussen de € 50 en € 150 door de rechter als redelijk beschouwd. Ook kan de rechter deze “administratieve” zaken zien als onderdeel van de verhuurderstaak. : Sleutelgeld en contractkosten

Wat zijn gangbare administratiekosten?

Wat zijn administratiekosten? Administratiekosten zijn in de boekhoudwereld kosten die direct verband houden met het hebben van een, Het zijn de (jaarlijkse) kosten die voortvloeien uit je administratie of, Op een exploitatiebegroting komen ‘bedrijfskosten’ voor.

Een van de hoofdgroepen hierbij zijn de administratiekosten. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan kosten voor een boekhouder of accountant maar ook aan kantoorkosten zoals papier en telefoonkosten en bankkosten zoals kosten voor bankpassen en transactiekosten van de bank. Daarnaast heb je nog de overige administratiekosten zoals de inschrijfkosten voor de Kamer van Koophandel en licenties voor software.

Deze rekeningen worden allemaal geboekt onder de administratiekosten. : Wat zijn administratiekosten?

You might be interested:  Box 2 Berekenen Voorbeeld

Hoe worden proceskosten berekend?

Salaris gemachtigde/advocaat – In tegenstelling tot het griffierecht en de deurwaarderskosten komen de kosten van de eigen gemachtigde/advocaat niet voor volledige vergoeding in aanmerking. Dit is de hoofdregel. Op deze hoofdregel bestaan echter uitzonderingen (zie hieronder onder het kopje volledige proceskostenveroordeling ). De hoogte van het salaris voor de gemachtigde/advocaat is afhankelijk van de volgende factoren:

De soort gerechtelijke procedure Het financiële belang van de zaak Het aantal proceshandelingen dat is verricht

Zo is het gemachtigdensalaris bij de sector kanton (kantonrechter) lager dan het salaris voor de advocaat bij de sector civiel van de rechtbank. In hoger beroep bij het gerechtshof of in cassatie bij de Hoge Raad is het salaris voor de advocaat nog hoger.

Verder is het salaris bij lagere vorderingen lager dan bij hogere vorderingen. Bij lagere vorderingen is deze vergoeding doorgaans niet kostendekkend. Bij hogere vorderingen is deze vergoeding ruimer, waardoor de eigen advocaatkosten afhankelijk van de hoogte van de vordering gedeeltelijk of zelfs volledig voor rekening van de wederpartij kunnen worden gebracht.

Ook het aantal proceshandelingen speelt een rol. Een proceshandeling is bijvoorbeeld het opstellen van een processtuk (zoals een dagvaarding) of het bijwonen van een mondelinge behandeling. Hierbij wordt gewerkt met een puntensysteem, waarbij een proceshandeling wordt gewaardeerd op een bepaald aantal punten.

 • Afhankelijk van het financieel belang geldt dat er een maximaal aantal proceshandelingen (punten) wordt vergoed.
 • De totale proceskostenvergoeding voor het salaris wordt berekend op basis van het totaal aantal punten vermenigvuldigd met het toepasselijke salaris per punt.
 • Voor dit totaalbedrag wordt vervolgens de proceskostenveroordeling uitgesproken.

Het salaris voor de gemachtigde is niet afhankelijk van de soort belangenbehartiger. Het gemachtigdensalaris geldt daarom zowel voor uw jurist als advocaat. Hetzelfde geldt voor een incassobureau of deurwaarder. De rechter is vrij in de begroting van de proceskosten en mag afwijken van het rechterlijke beleid zoals dat door lagere en hogere rechters wordt gevolgd.

 • Dit blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 3 april 1998 : ‘3.3 Voorop moet worden gesteld dat de begroting door de rechter van de kosten van het geding, ook voor zover het het salaris van de procureur betreft, een feitelijke beslissing is, die geen motivering behoeft.
 • De rechtsklacht faalt derhalve.

Daarbij verdient opmerking dat het Liquidatietarief — waarmee de Hoge Raad ambtshalve bekend is en dat hij eveneens raadpleegt zo hij zelf, na vernietiging, de zaak afdoet en daarbij de op de voorgaande instantie(s) gevallen proceskosten begroot — geen recht is in de zin van art.99 RO, maar slechts een de rechter niet bindende richtlijn.’ Per 1 mei 2018 worden de advocaatkosten ruimer vergoed in gerechtelijke procedures bij de rechtbank en gerechtshof.

Hoe worden incassokosten berekend?

De incassokosten zijn te hoog Het bedrag hangt af van de hoogte van uw rekening. U betaalt maximaal: 15% over de eerste € 2.500, maar altijd minimaal € 40.10% over de volgende € 2.500.

Wat is een WIK brief?

Wat is een WIK brief? – Een WIK brief, kort voor Wet Incassokosten brief, is de officiële naam voor de brief die u naar een (particuliere) klant stuur die niet op tijd betaalt. De brief staat ook wel bekend als laatste aanmaning, ingebrekestelling, slotsommatie, 14-dagenbrief of aanzegging.

Het sturen van een WIK brief is een verplicht onderdeel van het debiteurenbeheer bij consumenten en soms ook bij kleine ondernemingen. Deze brief dient dan ook aan een aantal wettelijke voorwaarden te voldoen. Bij zakelijke debiteuren is het sturen van een WIK brief of een aanmaning niet verplicht en kunt u dus zonder brief beginnen aan een incassoprocedure (wat we in de meeste gevallen overigens afraden).

Een WIK brief stuurt u nadat vriendelijke betalingsherinneringen en eventuele telefoontjes niet het gewenste resultaat opleveren. In een WIK brief wordt de wanbetaler op een nette, vriendelijke en juridisch correcte wijze nog een laatste kans geboden om zonder extra kosten de betaling te voldoen en wordt melding gemaakt van de hoogte van de incassokosten wanneer de betaling uitblijft.