Co2 Footprint Berekenen

Co2 Footprint Berekenen

Hoe bepaal je de CO2-footprint?

Deze website is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met CO 2 -emissiefactoren, CO 2 -tools, rapportages waarvoor CO 2 -uitstoot van belang is en CO 2 -vergelijking. Vooralsnog zijn in deze lijst de categorieën brandstoffen voertuigen, brandstoffen energieopwekking, elektriciteit, warmtelevering, personenvervoer, goederenvervoer en koudemiddelen opgenomen.

Het gebruik van deze lijst is gratis. Wel willen we graag weten wie de lijst gebruikt. U bent voor ons een belangrijke stakeholder voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van de lijst CO 2 -emissiefactoren. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken? Meld u dan aan via de knop ‘Aanmelden updates’ op de pagina Wijzigingen,

De lijst CO 2 -emissiefactoren geeft een overzicht van kentallen die gebruikt kunnen worden voor carbon footprinting: het toerekenen van CO 2 aan (bedrijfs-) activiteiten. Er worden telkens 3 getallen gegeven:

 1. Well to Tank (WTT) zijn de emissies in de voorketen van de activiteit; bijvoorbeeld door winning en productie van brandstoffen.
 2. Tank to Wheel (TTW) zijn de directe emissies van de activiteit; bijvoorbeeld gebruik van brandstof in een voertuig.
 3. Well to Wheel (WTW) = 1 + 2; de uitstoot van zowel de voorketen als de directe emissies samen.

De ‘Voorzieningen’ en ‘Recyling’ in bovenstaand schema vallen buiten de scope van de CO 2 -emissiefacoren. Bij de categorie Elektriciteit zijn de voorzieningen wel bekend en in de toelichting opgenomen. In de lijst met CO 2 -emissiefactoren wordt per categorie nader toegelicht wat Well to Tank, Tank to Wheel en Well to Wheel inhoudt.

Voor verreweg de meeste CO 2 -berekeningen gebruikt u de WTW data. Deze zijn in de eerste kolom weergegeven en gemarkeerd met een donkere achtergrond. De TTW emissies worden bijvoorbeeld gebruikt indien u de directe emissie in een geografisch gebied wilt berekenen. De totale uitstoot van broeikasgassen wordt bij voorkeur berekend door de gebruikte hoeveelheid brandstof(fen) en/of elektriciteit (in eenheden als liter, kg of kWh) van al de gebruikte vervoersopties te vermenigvuldigen met de factoren uit de desbetreffende categorie ( brandstoffen voertuigen, brandstoffen energieopwekking, elektriciteit, warmtelevering ).

Deze berekeningen zijn het meest exact, omdat het reële waarden zijn: het brandstof en/of elektriciteitsverbruik van voertuigen zoals die gemeten zijn in de praktijk. Als er geen gegevens over het energiegebruik beschikbaar zijn, dan kan de uitstoot geschat worden met behulp van de categorie personenvervoer en de categorie goederenvervoer,

De uitstoot van broeikasgassen door personenvervoer wordt berekend door het aantal voertuig- of reizigerskilometers te vermenigvuldigen met de emissiefactoren in categorie personenvervoer, Een reizigerskilometer is een eenheid voor de afstand die een individuele reiziger met een bepaald vervoermiddel aflegt.

Bij personenauto’s moet elke reisafstand vermenigvuldigd worden met de factor voor voertuigkilometers in categorie personenvervoer, Om de uitstoot per reizigerskilometer uit te rekenen kan vervolgens worden gedeeld door het aantal inzittenden. De uitstoot broeikasgassen door goederenvervoer wordt geschat door het aantal voertuig-, ton- of containerkilometers te vermenigvuldigen met de emissiefactoren in categorie goederenvervoer,

Een tonkilometer is een eenheid voor de afstand die een ton goed in een bepaald transportmiddel aflegt. Zie ook de Algemene toelichting op de pagina Lijst Emissiefactoren. Een praktische aanbeveling voor gebruikers is om bij het gebruik van CO 2 -emissiefactoren en het communiceren van een CO 2 -footprint zo transparant mogelijk te zijn.

Algemene aanbevelingen voor transparantie:

 • Geef duidelijk aan voor welke activiteit de CO 2 -footprint wordt berekend (wat neemt u wel en niet mee) en over welke periode u deze berekend (veelal 1 jaar);
 • Geef bij rapportages aan in welke scope de activiteiten vallen: scope 1 (eigen activiteiten), scope 2 (afname energie van derden) of scope 3 (een activiteit door andere partijen in de waardeketen);
 • Communiceer bij activiteiten niet alleen de CO 2 -footprint, maar ook de achterliggende data (bijv. het daadwerkelijke verbruik in kWh en de gebruikte omrekeningsfactor);
 • Indien u uw CO 2 -emissie compenseert, laat dan eerst een subtotaal zien en breng daarna pas de compensatie in mindering om uw totale CO 2 -footprint te berekenen.
You might be interested:  Energie Plafond 2023 Berekenen

Aanbeveling bij stroom:

 • Benoem bij gebruik van Garanties van Oorsprong (GvO) het land van herkomst en soort GvO expliciet;
 • Indien er grijze stroom of niet-geoormerkte stroom gebruikt is en het bedrijf vervolgens GvO’s heeft aangekocht (op de GvO markt), bereken dan zowel de CO 2 -uitstoot op basis van de afgenomen stroom als die na aftrek van aangekochte GvO’s. Benoem ook hierbij de specificaties van de GvO’s (herkomstland en energiebron).

Bij de totstandkoming van de lijst zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:

 • Eenheden: er wordt uitgegaan van CO 2 -equivalenten; dus ook andere broeikasgassen met Global Warming Potential worden waar mogelijk meegenomen.
 • Emissiefactoren worden uitgedrukt in cijfers die de Nederlandse praktijksituatie zo goed mogelijk benaderen. Er worden Internationale/Europese cijfers gebruikt, tenzij de Nederlandse situatie afwijkend is (GHG-effect protocol).
 • Er wordt uitgegaan van ‘well to wheel’ emissies, zodat ook de voorketen wordt meegenomen. Ook worden ‘tank to wheel’ emissies opgenomen.
 • Er wordt gerekend met direct energiegebruik. Indirecte emissies worden alleen meegenomen in de berekening indien deze met zekerheid kunnen worden berekend.
 • Bij luchtvaart is een vermenigvuldigingsfactor gebruikt, om broeikaseffecten van andere stoffen dan CO 2 in de hogere atmosfeer mee te nemen (zie het brondocument);
 • Er wordt uitgegaan dat koolstof die vrijkomt in de kortcyclische keten geen versterkend effect heeft op het broeikaseffect.
 • Ieder getal krijgt een toelichting (bronnen, afronding en geschatte houdbaarheid);
 • Eéns per jaar wordt bezien welke cijfers aan actualisatie toe zijn.

Hoe bereken je je voetafdruk?

Hoe kun je je ecologische voetafdruk berekenen? – Op de website van het Wereld Natuur Fonds kun je een voetafdruktekst doen. Deze test brengt in kaart welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op onze aarde. Zo wordt er o.a. gevraagd hoe je leeft, wat je eet, hoe vaak je een auto gebruikt en waar je op vakantie gaat.

 1. Aan het eind van de test kun je zien hoeveel hectare land jij inneemt, en hoeveel aardes er nodig zouden zijn als iedereen zoals jou zou leven.
 2. Schrik niet als dit meer is dan je had verwacht.
 3. Ik zat ook boven de 1,8 hectare die aan ruimte beschikbaar is bij een eerlijke verdeling.
 4. Dat kan ook bijna niet anders want wij wonen nu eenmaal in één van de welvarendste landen ter wereld.

We hebben daarom zoveel tot onze beschikking dat we al snel boven de norm uitkomen. Dat wil echter niet zeggen dat we onze voetafdruk niet kleiner kunnen maken.

Wat is de formule voor de koolstofvoetafdruk?

Hoe de koolstofvoetafdruk berekenen? Zoals weergegeven in figuur 3, wordt de CO2-voetafdruk gemeten door de bedrijfseenheid (bijv. gallons benzine) te vermenigvuldigen met de bedrijfsspecifieke emissiefactor (die gelijk is aan 8,887 maal 0,001 ton CO2/gallon voor benzine volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency.

Hoe bereken ik de CO2 uitstoot van mijn bedrijf?

De CO2-voetafdruk van een bedrijf berekenen – Een CO2-voetafdruk van een bedrijf wordt berekend op basis van gemeten of geschatte verbruiksgegevens (aardgas, olie, biomassa, elektriciteit, brandstof, papier, materialen, enz.) en emissiefactoren die bekend staan als CO2-equivalenten.

Deze bestaan uit CO2 (in volume het meest uitgestoten broeikasgas) en methaan en distikstofoxide, die in CO2-equivalenten worden omgezet. De berekening van de CO2-voetafdruk van een bedrijf is geen eenmalige taak. In plaats daarvan worden deze gegevens elk jaar bijgewerkt met als doel de emissies geleidelijk te verminderen door middel van emissiebeperkende maatregelen, waarbij de feitelijke emissies voortdurend worden gecontroleerd.

Het hele proces van het berekenen van een CO2-voetafdruk is een cyclus van voortdurende verbetering, waardoor het een optimaal instrument is voor langetermijnbeheer van operationele klimaatbeschermingsmaatregelen. Een CO2-voetafdruk van een bedrijf bestaat uit alle directe en indirecte emissies die door de hele organisatie worden gegenereerd.

 • Daarom is een uitgebreide registratie en analyse van de emissies van het bedrijf binnen duidelijk omschreven systeemgrenzen vereist.
 • Bij de analyse worden de emissies berekend aan de hand van beschikbare gegevens zoals verbruikscijfers (bv.
 • Jaarlijks elektriciteitsverbruik, jaarlijks aantal kilometers van het wagenpark) en toegewezen aan organisatorische eenheden (bv.

hoofdkantoor, productielocaties, externe dienstverleners), processen, producten en diensten. De basis voor CO2-voetafdrukberekeningen is de internationale ISO 14064-norm, terwijl de drie toepassingsgebieden van het GHG-protocol worden gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende emissiebronnen (scopes):

  Hoe werken rekenmachines voor de CO2-voetafdruk?

  De calculator deelt de kilometerstand door het brandstofverbruik van de auto om het jaarlijkse brandstofverbruik te bepalen. Dit cijfer wordt vervolgens vermenigvuldigd met de emissiefactor van benzine of dieselbrandstof, waardoor het wordt omgezet in kilo’s CO2. Voor vliegreizen vragen sommige koolstofcalculators om een ​​jaarlijkse schatting van het aantal kilometers.

  Hoe meten bedrijven de CO2-voetafdruk?

  Een corporate carbon footprint wordt berekend op basis van gemeten of geschatte verbruiksgegevens (aardgas, olie, biomassa, elektriciteit, brandstof, papier, materialen, etc.) en emissiefactoren, de zogenaamde CO2-equivalenten.

  Wat betekent CO2 footprint?

  Footprinting met Climate Neutral Group – Een CO 2 -Footprint of CO 2 -voetafdruk is de berekening van de totale uitstoot van broeikasgassen door een organisatie. Bij alle activiteiten, energieverbruik, mobiliteit, transport, opslag en vliegreizen, komen er CO 2 en andere andere broeikasgassen vrij.

  Ben een producent dan kijken we naar de CO 2 -uitstoot in de volledige supply chain van je producten. Voor het berekenen van de CO 2 -Footprint hebben we diverse tools beschikbaar. Door onze methodes en een duidelijke presentatie van het resultaat helpen we met jouw ambitie, strategie en CO 2 -reductie naar net-zero.

  Het is tevens een solide basis voor je duurzaamheidsrapportage: transparant en geloofwaardig!

  Hoe bereken je de CO2-voetafdruk van water?

  Carbon credits kunnen worden berekend door het energieverbruik of de hoeveelheid bespaard water te bepalen en deze waarde te vermenigvuldigen met de CO 2 -emissiefactor om de energie- en waterwaarden om te rekenen naar de hoeveelheid CO 2. De CO 2 -emissiefactor voor water is 0,59 kg CO 2 /m 3.

  Hoeveel co2 produceer ik?

  Wereldwijd produceert de gemiddelde persoon jaarlijks ongeveer vier ton koolstofdioxide. In de Verenigde Staten produceert elke persoon elk jaar ongeveer 16 ton koolstofdioxide. Omdat koolstofdioxide een broeikasgas is, zorgt het toevoegen van meer ervan aan de atmosfeer ervoor dat ons klimaat opwarmt.

  Hoe bereken je de CO2-voetafdruk van kwh?

  Elektriciteit: Inputwaarde (in KWh/Jr) X 0,85 (Emissiefactor) = Outputwaarde in (Kg CO 2 ) Benzine: Inputwaarde (In Liter/Jr) X 2,296 (Emissiefactor) = Outputwaarde in (Kg CO 2 )

  Hoe bereken je de co2-uitstoot per kg?

  Een liter diesel veroorzaakt 2,68 kg CO2. Je vermenigvuldigt dus gewoon het aantal liters dat je verbruikt hebt met 2,68 om te berekenen hoeveel kilo CO2 je wagenpark in een maand heeft uitgestoten.

  Hoe bereken je de uitstoot van CO2-reductie?

  E = A x EF x (1-ER/100) waarbij: E = emissies, A = activiteitsgraad, EF = emissiefactor en ER = totale emissiereductie-efficiëntie, %.

  Hoe meet je de ecologische voetafdruk van een product?

  Om de CO2-voetafdruk van een product te berekenen, moet u een productlevenscyclusanalyse (LCA) uitvoeren. Dit vraagt ​​om het inventariseren en evalueren van de materiaalstroom en emissies, en de effecten die een product met zich meebrengt van ontwerp tot afvalverwerking. Het uitvoeren van een LCA is een iteratief proces.

  Wat is de footprint van een bedrijf?

  CO2-voetafdruk – Je CO2-voetafdruk, ook wel CO2-footprint genoemd, is de impact die jij als individu of als bedrijf hebt op de aarde door de uitstoot die je genereert, zowel direct als indirect. Met een CO2-footprint maak je inzichtelijk wat voor effect je hebt op het milieu.

  Wat is de gemiddelde CO2-voetafdruk van een persoon?

  Wat is onze broeikasgasvoetafdruk? De per inwoner was in 2020 13,0 ton CO 2 -equivalenten. Dat is de uitstoot van broeikasgassen die wordt veroorzaakt door de Nederlandse consumptie. Broeikasgassen die elders worden uitgestoten ten behoeve van producten die door Nederlanders worden aangeschaft, tellen hierin ook mee.

  1. Onze broeikasgasvoetafdruk is ruim 3,2 ton per inwoner (bijna 20 procent) lager dan in 2019.
  2. In 2008 was de uitstoot van broeikasgassen per inwoner nog 19,9 ton.
  3. Tussen 2008 en 2020 is de broeikasgasvoetafdruk per inwoner met 34 procent gedaald.
  4. De uitstoot per inwoner door de Nederlandse economie, onder andere emissies van broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van goederen en diensten in Nederland, daalt na 2015.

  Nederlanders kopen echter ook producten en diensten in het buitenland. Bij de productie daarvan komen broeikasgassen vrij en deze kunnen worden toegerekend aan de Nederlandse consumptie. Deze uitstoot nam na 2017 toe, maar is in 2020 weer sterk gedaald.

  De uitstoot van broeikasgassen bij de productie van producten en diensten die naar het buitenland gaan, worden toegerekend aan buitenlandse consumenten. In de periode 2008–2020 is het saldo van deze emissies – invoer min uitvoer – positief. Dit houdt in dat er meer broeikasgassen worden uitgestoten in het buitenland ten behoeve van de Nederlandse bestedingen dan andersom.

  Het emissiesaldo daalde tussen 2008 en 2017 van 5,5 ton tot 2,0 ton CO 2 -equivalenten per inwoner. Door het aantrekken van de Nederlandse economie is dit saldo weer gegroeid tot 3,8 ton per inwoner in 2019. Als gevolg van de Coronacrisis daalde het saldo echter sterk in 2020 naar 1,7 ton per inwoner, waarmee de broeikasgasvoetafdruk het laagste niveau bereikte sinds 2008.

  Broeikasgasvoetafdruk per inwoner

  2008 14,4 5,5
  2010 14,6 3,3
  2012 13,6 3,8
  2014 13,1 3,1
  2015 13,5 2,9
  2016 13,4 2,9
  2017 13,1 2
  2018 12,7 3
  2019 12,4 3,8
  2020* 11,3 1,7

  ol>

  : Wat is onze broeikasgasvoetafdruk?

  Hoe bereken je de ecologische voetafdruk van een huis?

  Bekijk uw energierekeningen en voer enkele basisberekeningen uit om een ​​groot deel van deze effecten bloot te leggen. Als een gebouw bijvoorbeeld 500 therms aardgas verbruikt, vermenigvuldig dit dan met een factor 11,7 om de kilo’s kooldioxide-emissies te krijgen : 500 x 11,7 = 5.580 kilo CO2 uit aardgasgebruik.

  Hoe werkt CO2 afvang?

  Opslag: in diepe aardlagen – De opslagplaatsen zijn doorgaans aardlagen die van nature afgesloten zijn; ze liggen meer dan 1.000 meter onder land of de zeebodem. CO2 wordt geïnjecteerd in die lagen via speciale leidingen, die daarna hermetisch dicht gaan.

  Wat zijn de grootste uitstoters van CO2?

  Dit zijn de grootste CO2-zondaars De CO2-uitstoot wordt vaak genoemd in verband met klimaatveranderingen en de opwarming van de aarde. Maar wat stoot het meeste CO2 uit? Wat zijn CO2-emissies? En waarom is het een probleem, als CO2 ook van nature in de atmosfeer aanwezig is? Ontdek het in dit artikel – en bekijk de lijst van de grootste CO2-uitstoters.

   De fossiele brandstoffen olie en aardgas zijn bij verbranding de grootste CO2-uitstoters, vooral als ze verstookt worden om elektriciteit te produceren. Maar vervoer, industrie, het kappen van regenwoud en andere menselijke activiteiten spelen ook een grote rol in de CO2-uitstoot.Hoewel we al ver zijn met zonnecellen, windturbines en waterkracht, wordt in 80 procent van de energiebehoefte van de wereld voorzien door fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas.

  Fossiele brandstoffen bevatten veel energie die vrijkomt bij het verstoken. Die energie kan worden gebruikt voor elektriciteit, brandstoffen en productie, maar dat heeft grote gevolgen voor het klimaat. CO2 (kooldioxide) komt van nature voor in de dampkring en is essentieel voor het natuurlijke ecosysteem van de aarde.

  Wij mensen stoten CO2 uit als we ademen, en planten en bomen nemen het op om te groeien. Ze geven dan het afvalproduct O2 (zuurstof) af, dat wij mensen gebruiken – en dan begint het proces opnieuw. Het biochemische proces dat we noemen, is een van de belangrijkste op aarde. CO2 is dus op zich niet slecht, maar CO2 wordt een probleem als er te veel wordt uitgestoten en te veel in de atmosfeer komt.

  Bij alle verbranding komt CO2 vrij – van het uitbarsten van vulkanen tot het aansteken van je barbecue. Maar in de loop der jaren is de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot exponentieel toegenomen, wat het natuurlijke ecosysteem van de aarde uit balans brengt. De energieproductie is de grootste uitstoter van CO2 ter wereld. © Shutterstock

  Hoeveel CO2 stoot de elektriciteitsproductie uit: 32,10 miljard ton CO2 per jaar.

  Als je het licht aandoet of een zoekopdracht uitvoert via Google, verbruik je stroom. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt op het gebied van wind-, water- en zonne-energie, wordt verreweg het grootste deel van de stroom die wereldwijd wordt verbruikt nog opgewekt door olie en gas te verbranden.

  Hoe bereken je de CO2-voetafdruk van water?

  Carbon credits kunnen worden berekend door het energieverbruik of de hoeveelheid bespaard water te bepalen en deze waarde te vermenigvuldigen met de CO 2 -emissiefactor om de energie- en waterwaarden om te rekenen naar de hoeveelheid CO 2. De CO 2 -emissiefactor voor water is 0,59 kg CO 2 /m 3.

  Hoe beoordeel je de CO2-uitstoot?

  Hoe berekenen landen hun uitstoot? Landen rapporteren hun emissies door middel van een zogenaamde ‘bottom-up’-benadering, waarbij nationale emissies worden geschat door gegevens over soorten activiteiten te combineren met de emissies die typisch door die activiteiten worden geproduceerd.

  Hoe meet je de ecologische voetafdruk van een product?

  Om de CO2-voetafdruk van een product te berekenen, moet u een productlevenscyclusanalyse (LCA) uitvoeren. Dit vraagt ​​om het inventariseren en evalueren van de materiaalstroom en emissies, en de effecten die een product met zich meebrengt van ontwerp tot afvalverwerking. Het uitvoeren van een LCA is een iteratief proces.