Cpi Berekenen Met Basisjaar

Cpi Berekenen Met Basisjaar
Consumentenprijsindexcijfer (CPI) Om de (de stijging van het algemeen prijspeil) te meten wordt er door het gebruik van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Het CPI is een indexcijfer en geeft de ontwikkeling weer van de prijs van goederen en diensten die worden aangeschaft door Nederlandse huishoudens.

Om het CPI te berekenen heeft het CBS een goederenmandje gemaakt, in dit goederenmandje zitten producten en diensten die een gemiddeld gezin koopt. Elk jaar bekijkt het CBS of het goederenmandje nog actueel is en hoeveel het gezin kwijt is om deze producten en diensten te kopen. In dit goederenmandje zitten bijvoorbeeld de energiekosten, woonlasten, de voedselprijzen, de prijs van de abonnementen van een gemiddeld gezin en de prijs van kleding.

Van al deze producten en diensten berekent het CBS het indexcijfer. Niet elk product of dienst telt even mee in het CPI, een gezin geeft bijvoorbeeld veel meer uit aan voedsel en wonen op jaarbasis dan aan kleding of vakanties. Hoe zwaar iets meetelt noemen we de wegingsfactor.

 1. Vermenigvuldig het indexcijfer van iedere artikelgroep met de bijbehorende wegingsfactor.
 2. Tel alle uitkomsten van stap 1 bij elkaar op.
 3. Deel je uitkomst uit stap 2 door het totaal van alle wegingen.
 4. Je uitkomst is het consumentenprijsindexcijfer.
 5. Verminder het consumentenprijsindexcijfer met 100 om de inflatie sinds het basisjaar te berekenen.

Voorbeeld In de volgende tabel zien we de verschillende artikelgroepen waar een gemiddeld gezin geld aan uitgeeft, ook zien we de weging en het indexcijfer van deze artikelgroep.

Artikelgroep Weging Indexcijfer Weging × indexcijfer
Wonen 25 101,9
Voeding 15 102,3
Kleding 10 104,5
Vervoer 10 100,2
Vrije tijd 5 98,0
Overig 35 103,0

Vermenigvuldig het indexcijfer van iedere artikelgroep met de bijbehorende wegingsfactor.

Artikelgroep Weging Indexcijfer Weging × indexcijfer
Wonen 25 101,9 2547,5
Voeding 15 102,3 1534,5
Kleding 10 104,5 1045,0
Vervoer 10 100,2 1002,0
Vrije tijd 5 98,0 490,0
Overig 35 103,0 3605,0

Tel alle uitkomsten van stap 1 bij elkaar op.

Artikelgroep Weging Indexcijfer Weging × indexcijfer
Wonen 25 101,9 2547,5
Voeding 15 102,3 1534,5
Kleding 10 104,5 1045,0
Vervoer 10 100,2 1002,0
Vrije tijd 5 98,0 490,0
Overig 35 103,0 3605,0
Totaal 10.224

Deel je uitkomst uit stap 2 door het totaal van alle wegingen.

Artikelgroep Weging Indexcijfer Weging × indexcijfer
Wonen 25 101,9 2547,5
Voeding 15 102,3 1534,5
Kleding 10 104,5 1045,0
Vervoer 10 100,2 1002,0
Vrije tijd 5 98,0 490,0
Overig 35 103,0 3605,0
Totaal 100 10.224

ul>

 • 10224 ÷ 100 = 102,24
 • Je uitkomst is het consumentenprijsindexcijfer
 • consumentenprijsindexcijfer = 102,24
 • Verminder het consumentenprijsindexcijfer met 100 om de inflatie sinds het basisjaar te berekenen.
 • inflatie sinds basisjaar = 102,24 − 100 = 2,24%
 • : Consumentenprijsindexcijfer (CPI)

  Contents

  You might be interested:  Going Concern Waarde Berekenen

  Hoe bereken je het indexcijfer van het basisjaar?

  Hoe maak je een index? (rekenvoorbeeld) – Stel je voor dat de gemiddelde inkomens in een land als volgt veranderen:

  Jaar 2014 2015 2016 2017 2018
  Procentuele verandering van het inkomen t.o.v. het voorgaande jaar +1,8% +3,1% -2,4% +0,6%

  2014 is hier het basisjaar: de index is daar 100. In 2015 stijgen de gemiddelde inkomens met 1,8%. De index wordt hier dan 101,8.

  Jaar 2014 2015 2016 2017 2018
  Index 100 101,8 ??? ??? ???

  In 2016 stijgen de gemiddelde inkomens met 3,1% ten opzichte van 2015. Als je de index van 2016 wilt weten, moet je weten hoeveel de gemiddelde inkomens stijgen ten opzichte van het basisjaar, In 2015 liggen de gemiddelde inkomens 1,8% hoger dan in het basisjaar, en in 2016 komen ze nog 3,1% hoger te liggen.

  Jaar 2014 2015 2016 2017 2018
  Index 100 101,8 104,96 ??? ???

  De gemiddelde inkomens liggen in 2017 2,4% lager dan in 2016. Om de index hiervan te berekenen moet je weer weten hoeveel hoger of lager dit is vergeleken met het basisjaar 2014. De index van 2016 is 104,96. Dat betekent dat de prijzen in 2016 4,96% hoger liggen dan in 2014.

  Jaar 2014 2015 2016 2017 2018
  Index 100 101,8 104,96 102,44 ???

  De index van 2018 kun je op dezelfde manier uitrekenen. De gemiddelde inkomens liggen hier 0,6% hoger dan in 2017. De index wordt dan: 102,44 × 1,006 = 103,05 De index in 2018 is dan 103,05. De gemiddelde inkomens liggen dan 3,05% hoger dan in het basisjaar 2014.

  Jaar 2014 2015 2016 2017 2018
  Index 100 101,8 104,96 102,44 103,05

  Aan deze index kun je zien met hoeveel procent de gemiddelde inkomens zijn gestegen ten opzichte van het basisjaar. Je kunt ook zien of er een stijging of een daling is geweest ten opzichte van het voorgaande jaar. De index in 2017 is 102,44. De gemiddelde inkomens zijn in dat jaar hoger dan in 2015: het indexcijfer van 2017 (102,44) is hoger dan dat van 2015 (101,8).

  Hoe werkt jaarlijkse indexering?

  Waarom prijzen indexeren? – Als je kosten stijgen, door inflatie, kan een ondernemer zijn verkoopprijzen verhogen a.d.h.v. de prijsindex, opgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Je mag als ondernemer zelf bepalen of je prijzen verhoogt, verlaagt of gelijk laat.

  Hoe indexeer ik mijn prijzen?

  Feiten en cijfers: Stijgen of dalen de prijzen? – Deze grafiek toont de prijsontwikkeling per jaar van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI is de meest gebruikte index voor prijsaanpassingen en laat de prijsveranderingen zien van goederen en diensten die consumenten kopen. Denk bijvoorbeeld aan dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies.

  Wat is de formule voor een indexcijfer?

  Hoe werkt een indexcijfer? De prijs van een betonvloer stijgt in een jaar tijd van € 42,- tot € 45,-. Het prijsindexcijfer bereken je dan als volgt: ( €45 / € 42 ) x 100 = 107,1. Het indexcijfer 107,1 geeft aan dat de prijs van een betonvloer in het betreffende jaar met 7,1 procent (= 107,1 – 100) is gestegen.

  Wat is het basisjaar?

  Basisverlegging – Basisjaar De CPI geeft het prijsniveau weer van het mandje ten opzichte van de gemiddelde prijs in een bepaald jaar: het zogenoemde basisjaar. Vanaf 2003 is dat basisjaar 2000. De uitgaven van huishoudens kunnen in de loop van de tijd veranderen, bijvoorbeeld doordat er nieuwe producten op de markt komen of omdat de samenstelling van de bevolking anders wordt.

  • Ook een verandering in het welvaartsniveau kan een ander aankooppatroon tot gevolg hebben.
  • Wanneer het mandje van de CPI niet meer aansluit bij het bestedingspatroon van de consument, kiest het CBS een recenter basisjaar.
  • Dat heet een basisverlegging.
  • Bij de consumentenprijsindex is het gebruikelijk om elke 5 jaar het basisjaar te wijzigen.

  Het CBS heeft het voornemen jaarlijks de basis te verleggen om sneller veranderingen in het consumptiepatroon van de consumenten in de CPI tot uitdrukking te kunnen brengen. Dit zou een belangrijke kwaliteitsverbetering inhouden voor de CPI.

  Hoeveel indexering per jaar?

  Elk jaar verhoging alimentatie – Als u alimentatie betaalt, moet u op 1 januari meer betalen. De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2023 is dat 3,4%.

  Wat is de CPI voor 2023?

  In 2023 valt de bbp-groei onder invloed van bovenstaande factoren terug naar 1,1%. Als de energiecrisis niet verder escaleert, daalt de inflatie (cpi) van 9,9% dit jaar naar 4,3% komend jaar.

  Hoe wordt de CPI berekend?

  Het CBS heeft niet één cijfer voor ‘inflatie’. Inflatie is meer dan de prijsontwikkeling voor consumentengoederen en -diensten. De prijsontwikkelingen die bijvoorbeeld op de huizenmarkt, voor producenten of op financiële markten worden gemeten, bieden een belangrijke aanvulling op het beeld van inflatie dat door de Consumentenprijsindex (CPI) wordt gegeven.

  In het prijzendashboard van het CBS wordt elke maand de stijging van 16 prijsindicatoren vergeleken met de gebruikelijke ontwikkeling over de afgelopen elf jaar. De ontwikkeling van consumentenprijzen (CPI) is voor de inflatie wel een belangrijke indicator. De gemiddelde prijsontwikkeling wordt berekend met een prijsindex.

  De prijsindex wordt vergeleken met die in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Prijsindexcijfers worden zowel op maand- als op jaarbasis weergegeven.

  Hoeveel is de CPI?

  Inflatie Nederland 2022 – op deze pagina vind je de ontwikkeling van de CPI inflatie Nederland in 2022, in grafiek- en tabelvorm. Deze data is afkomstig van het CBS dat maandelijks de mutatie van de consumentenprijsindex (CPI) publiceert, uitgedrukt in in een % verandering t.o.v.

  1. Een jaar eerder.
  2. De gemiddelde CPI inflatie in Nederland in 2022 was 10%.
  3. Bij een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 10% neemt de koopkracht van je vermogen met 50% af binnen een periode van 7 jaar.
  4. LET OP: De CPI inflatie meetmethode onderschat de échte inflatie omdat diverse uitgaven ontbreken in het ” CPI-mandje ” dat gemeten wordt voor de berekening van dit indexcijfer.

  Desalniettemin is de inflatie gemeten als de stijging of daling van de consumentenprijsindex (CPI) de meest gebruikte indicator van inflatie in Nederland. Daarom rapporteren wij in dit artikel ook de CPI mutatie om de ontwikkeling van inflatie in Nederland in 2022 inzichtelijk te maken.

  Wat is het verschil tussen CPI en CPI afgeleid?

  CBS ziet opwaartse druk van belastingmaatregelen op de prijzen · Accountancy Vanmorgen Belastingmaatregelen hadden in januari 2019 een opwaartse druk op de prijzen. In welke mate de stijging van deze kosten wordt doorberekend in de uiteindelijke consumentenprijzen is niet bekend. Van de prijsstijging in januari 2019 van 2,2 procent kan maximaal 1,2 procentpunt veroorzaakt zijn door een verhoging van de belastingen.

  Dat blijkt uit de consumentenprijsindex van het CBS. De consumentenprijsindex (CPI) geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Voor de berekening van de invloed van de veranderingen in de tarieven van product- en consumptie gebonden belastingen (zoals btw en energiebelasting) wordt de zogenoemde afgeleide CPI gebruikt.

  De afgeleide CPI geeft antwoord op de vraag wat de prijsontwikkeling zou zijn geweest, als geschoond wordt voor wijzigingen in belastingtarieven. Het verschil tussen de prijsontwikkeling van de CPI en de afgeleide CPI geeft dus aan hoe groot het maximale effect van belastingwijzigingen is.

  Hoe bereken je het gewogen indexcijfer?

  Gemiddelde Het CPI is de maatstaf waarmee we de jaarlijkse inflatie meten. Het CPI is een samengesteld en gewogen indexcijfer, waarbij de prijsverandering van elke productgroep meetelt naar hun relatieve belang. Het samengesteld gewogen prijsindexcijfer wordt berekend door alle partiële indexcijfers te vermenigvuldigen met hun wegingsfactoren. De wegingsfactoren worden periodiek door middel van een budgetonderzoek opnieuw bepaald. Bij zo’n budgetonderzoek wordt gekeken hoeveel geld een gezin uitgeeft aan de diverse productgroepen. Op deze wijze kan het belang van de verschillende prijsstijgingen in het totaal worden bepaald. Voorbeeld:

  categorie (productgroep) wegingsfactor (relatieve belang) index prijsverandering (partiële indexcijfer)
  woning 28 % 104
  voeding 24 % 99
  ontspanning 17 % 102,5
  verzorging 9 % 105
  overige 22 % 101

  Dat wil dus zeggen dat een pakket goederen van een gemiddeld gezin in Nederland in het afgelopen jaar (ten opzichte van het basisjaar) 1,98% duurder is geworden. Dit CPI nemen we als gemiddelde voor heel Nederland, zodat we mogen stellen dat de inflatie in Nederland ongeveer 2% bedroeg. : Gemiddelde

  Hoe bereken je indexcijfer in Excel?

  Gebruik van INDEX functie – Je gebruikt de INDEX functie als je een waarde wilt ophalen uit een tabel of bereik gebaseerd vanaf een bepaalde positie. Bijvoorbeeld, de formule =INDEX ( A1:B5 ; 2 ; 2 ) geeft als resultaat de waarde uit cel B2. De INDEX functie heeft twee vormen: verwijzing of matrix,