Current Ratio Berekenen

Current Ratio Berekenen
Hoe bereken je de current ratio? – De current ratio wordt berekend door de totale vlottende activa te delen door de totale kortlopende schulden. Een ratio hoger dan 1 geeft aan dat een bedrijf voldoende vlottende activa heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, terwijl een ratio lager dan 1 kan duiden op moeilijkheden bij het aflossen van schulden op korte termijn.

Hoe bereken ik de current ratio?

B. Quick ratio – De current ratio is ook een financieel kengetal. Dit is een andere manier om de liquiditeit van je onderneming in kaart te brengen. Zo reken je dit uit: vlottende activa – voorraden / kort vreemd vermogen Deze rekenmethode is vooral geschikt voor bedrijven met veel voorraad en een relatief lage omloopsnelheid.

 • De omloopsnelheid geeft aan hoe lang je voorraden in het magazijn blijven liggen.
 • De quick ratio-formule laat de voorraden buiten beschouwing en dat geeft voor dit soort bedrijven een eerlijker beeld over de liquiditeit.
 • Een quick ratio boven de 1 wordt over het algemeen beschouwd als veilig.
 • Dit betekent namelijk dat je als ondernemer je kortlopende schulden kunt voldoen met de liquide middelen.

Je bent hiervoor niet afhankelijk van je voorraden.

Wat betekent een current ratio van 1?

Current ratio Current ratio is een om de financiële toestand en specifiek de van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het (Kortlopende Schulden) uit de kunnen worden betaald. Deze wordt met de volgende formule berekend: C u r r e n t r a t i o = l i q u i d e a c t i v a + v l o t t e n d e a c t i v a k o r t v r e e m d v e r m o g e n }= } }}} De current ratio is kleiner dan 1 wanneer de kortlopende schulden groter zijn dan de vlottende activa. Een current ratio van kleiner gelijk 1 geeft aan dat de onderneming problemen kan hebben om aan zijn korte termijn verplichtingen te voldoen. In algemene zin, zal een schuldeiser een hogere current ratio als beter beoordelen dan een lage current ratio, omdat een hogere current ratio aangeeft dat het waarschijnlijker is dat de onderneming aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Hoge current ratio’s zijn niet altijd een goed teken voor beleggers. Wanneer de current ratio’s te hoog zijn, dan kan dat een indicatie zijn dat de onderneming geen efficiënt gebruik maakt van de vlottende activa of van de mogelijkheden voor korte termijn financiering. Een aanvaardbare current ratio is daarom verschillend per bedrijfstak en wordt veelal gebruikt bij het vergelijken van de bedrijfsvoering binnen dezelfde bedrijfstak.

In de vlottende activa kan sprake zijn van een en dubieuze, Ook de mate waarin aanwezige voorraden op korte termijn liquide gemaakt kunnen worden, verschilt sterk per bedrijfstak. Algemeen geldt daarom een waarde van 1 als laag en groter dan 2 als gezond, afhankelijk van de onderneming en bedrijfstak.

Een bezwaar van de current ratio is dat deze moet worden berekend met behulp van de balans die op zijn vroegst een aantal weken na balansdatum wordt gepubliceerd. De informatie is dan al enigszins verouderd. Ook is het een momentopname, een kortlopende schuld die kort na balansdatum wordt aangegaan, blijkt er niet uit.

Overgenomen van “”

Wat betekent een current ratio van 2?

Wat betekent het voor jouw onderneming? – Voor jou als ondernemer is het belangrijk om vast te stellen wat in jouw geval nodig is om bijvoorbeeld zonder problemen salarissen, huur, energiekosten en kantoorbenodigdheden te betalen. Red je dit prima met een ratio van 1,3? Dan is het overbodig – en soms zelfs onverstandig – om als ondernemer meer geld in huis te hebben.

Op lange termijn kun je dit teveel aan geld vaak beter gebruiken om te investeren. De current ratio is dan lager, maar de winst op de lange termijn zal hoger zijn. Ook weegt een veilige current ratio van 2 vaak niet op tegen de risico’s die te veel vlottende activa met zich meebrengen. Een grote voorraad betekent ook hoge opslagkosten.

Daarnaast loop je als ondernemer het risico dat producten, zoals kleding, elektronica of andere trendgevoelige producten, na een tijdje niet meer verkocht kunnen worden doordat de markt verandert. Een current ratio van 2 suggereert dat er genoeg geld zal binnenkomen om rekeningen te betalen.

You might be interested:  Formule Aflossing Lening Berekenen

Wat is het verschil tussen current ratio en quick ratio?

Wat is het verschil tussen de quick- en current ratio? – De quick en de current ratio zijn allebei bedoeld om de verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva aan te geven. Het verschil is dat bij de quick ratio geen rekening met de voorraden wordt gehouden, terwijl dit bij de current ratio wel gebeurt.

Wat is een slechte current ratio?

De quick en current ratio zijn kengetallen die worden gebruikt om de liquiditeit van een onderneming te berekenen. Deze kengetallen helpen onder andere bij het inschatten of een bedrijf financieel gezond is. In dit blog lichten wij toe wat deze ratio’s inhouden, hoe deze te berekenen en te interpreteren.

Een onderneming berekent de liquiditeit om te ontdekken of er voldoende geld is om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen op korte termijn (een jaar). Een bedrijf is liquide wanneer zij in staat is om alle lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee worden o.a. schulden op de rekening courant, openstaande facturen en belastingschulden bedoeld, die nog tijdens het lopende boekjaar (korte termijn) moeten worden betaald.

“Bedrijven houden hun liquiditeit in de gaten aan de hand van de liquiditeitsratio’s: de current- en quick ratio.” Deze financiële kengetallen helpen, net als het werkkapitaal, om inzicht te krijgen of een bedrijf genoeg geld in kas heeft om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen op korte termijn.

Bedrijfseigenaar: Als eigenaar van een bedrijf wilt u inzicht hebben of u de openstaande rekeningen kunt betalen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wilt u hierop actie kunnen ondernemen. De liquiditeitsratio’s geven u antwoord op de vraag of uw bedrijf liquide genoeg is. Banken en geldverstrekkers: Mocht een onderneming vreemd vermogen willen aantrekken dan kan zij op zoek gaan naar banken en geldverstrekkers.

Zij zullen kijken naar de financiële kengetallen, waaronder de current- en quick ratio om te kijken wat de kans is dat de lening wordt terugbetaald. Leveranciers: Leveranciers kunnen kijken naar uw liquiditeit voordat ze aan u leveren. Zo kunnen zij inschatten wat de kans is dat u de rekening kunt betalen.

 1. Een liquiditeitsberekening kan worden gemaakt op twee manieren, middels de current ratio en de quick ratio.
 2. Manier 1: current ratio De current ratio geeft de verhouding weer tussen vlottende activa en vlottende passiva (= kort vreemd vermogen).
 3. De voorraden worden hierin meegenomen.
 4. Deze berekent u als volgt: Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / vlottende passiva Een gezond bedrijf heeft over het algemeen een current ratio van minimaal 1,5.

Wanneer de uitkomst lager dan 1 is, kan dit betekenen dat een bedrijf liquiditeitsproblemen heeft. Dan is het slim om als leverancier betaalafspraken te maken. Manier 2: quick ratio De quick ratio geeft ook de verhouding weer tussen vlottende activa en vlottende passiva.

 • Exclusief de voorraad goederen.
 • Deze berekent u als volgt: Quick ratio = vlottende activa + liquide middelen – voorraden / vlottende passiva Hiervoor geldt dat een gezond bedrijf een ratio heeft van minimaal 1.
 • Hiermee krijgt u inzicht of een bedrijf aan alle lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.

Deze financiële kengetallen zijn een maatstaf hoe liquide een bedrijf is. De current ratio is de meest gebruikte ratio en lijkt erg op de quick ratio. Het verschil is dat bij de current ratio voorraden worden meegerekend, en de quick ratio wordt berekend exclusief de voorraden.

 1. Bij het berekenen van de liquiditeit wordt rekening gehouden met hoe snel de voorraad kan worden omgezet in financiële middelen, zoals geld.
 2. Wanneer een onderneming een voorraad heeft die snel wordt omgezet in financiële middelen (zoals een supermarkt), dan zal de current ratio de manier zijn om de liquiditeit te berekenen.

Het kan ook zijn dat een onderneming een voorraad heeft, die niet direct als een (eind)product verkocht kan worden. Wanneer niet reëel is dat de voorraad op korte termijn kan worden omgezet in liquide middelen zoals geld, is het verstandiger om deze voorraden niet mee te rekenen in de liquiditeitsratio.

Wat als current ratio te laag is?

Current ratio De current ratio geeft beleggers een indicatie van de liquiditeit van een bedrijf, m.a.w. of het bedrijf in staat is om aan zijn kortetermijnbetalingsverplichtingen te voldoen. Deze ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door de vlottende passiva.

 1. Andere termen voor deze ratio zijn cash asset ratio en cash ratio.
 2. De ratio wordt gebruikt om na te gaan of een bedrijf in staat is om de verplichtingen op korte termijn (schulden en vorderingen) te betalen met de vlottende activa (liquide middelen, voorraden, te ontvangen vorderingen).
 3. Hoe hoger de current ratio, hoe beter het bedrijf in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.
You might be interested:  Blg Hypotheek Berekenen

Een current ratio lager dan 1 wijst erop dat het bedrijf waarschijnlijk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen als de kortetermijnschulden op dat moment betaald zouden moeten worden. Hoewel dit aantoont dat het bedrijf mogelijk een belangrijk liquiditeitsrisico loopt, hoeft dit niet te betekenen dat het failliet zal gaan (er zijn immers verschillende manieren om aan kapitaal te komen).

Wat is een goede D E ratio?

Een debt to equity-ratio boven de 50% is hoog. Een debt to equity-ratio onder de 25% is laag. De optimale debt to equity-ratio ligt tussen de 25% en 50%

Kan een current ratio te hoog zijn?

Hoe bereken ik de current ratio? – Je berekent de current ratio op de volgende manier: Current ratio = Vlottende activa plus liquide middelen / kortlopende schulden Als de waarde tussen 1 en 1.5 zit, dan zit je goed. Je kan dan aan alle schuldeisers tegemoet komen.

 1. Je moet alleen wel rekening met eventuele dubieuze debiteuren of incourant voorraad.
 2. Je vlottende activa en liquide middelen kunnen dan lager uitvallen.
 3. Een te hoge current ratio wordt door de bank genomen ook niet als positief ervaren.
 4. De onderneming heeft namelijk niet met de liquide middelen gedaan.

Een bezwaar van de current ratio is dat deze wordt berekend met behulp van de balans. Deze wordt doorgaans op zijn vroegst een aantal weken na balansdatum gepubliceerd. De current ratio is dan al enigszins verouderd.

Wat is het verschil tussen cashflow en liquiditeit?

Liquiditeit berekenen – Je liquiditeit is dus positief als je inkomsten hoger zijn dan je uitgaven en je kunt dit op twee manieren berekenen:

Liquiditeit = inkomende geldstroom minus uitgaande geldstroom (directe methode) Cashflow = winst + afschrijvingskosten (indirecte methode)

Uiteindelijk is de uitkomst van beide methodes hetzelfde, echter de manier waarop dit berekend wordt is totaal verschillend. De directe methode is zeer geschikt voor de MKB-ondernemer en laat voor elke periode zien welke bedragen binnen komen en welke eruit gaan.

 • De indirecte methode is een analytische benadering, die meer op accountants en bedrijfsadviseurs van toepassing is.
 • Deze geeft de analyse hoe deze geldstromen verdeeld zijn in operationele en niet-operationele activiteiten en geeft hiermee antwoord op het waarom van de gepresenteerde liquiditeit.
 • De directe methode is hiermee wat praktischer ingesteld, terwijl de indirecte methode meer is afgestemd op de analytische beoordeling.

Het is nuttig te weten hoe je liquiditeit er nu voor staat, maar het is nóg nuttiger te weten hoe deze in de toekomst eruit ziet. Uit een liquiditeitsprognose volgt welke middelen je nodig hebt om je directe verplichtingen te kunnen betalen, zoals rekeningen van leveranciers, huur en salarissen van medewerkers. In bovenstaande liquiditeitsprognose kun je zien hoe je liquiditeit voor de komende maanden zich ontwikkelt. In bovenstaand voorbeeld zie je dat er in de maanden mei t/m november een liquiditeit-tekort is. Het is goed om dat vooraf te zien, zodat je dan nog tijdig maatregelen kunt nemen om daar op een goede manier mee om te gaan.

Hoe bereken je de solvabiliteit?

– Je berekent de solvabiliteit of het solvabiliteitsratio van je bedrijf als volgt: deel het eigen vermogen door het totaal vermogen. De uitkomst doe je keer 100%. Dan krijg je de solvabiliteit. Het eigen vermogen is bezittingen (activa) minus schulden (passiva).

 1. Vaste activa zijn bezittingen die langer dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn zoals inventaris en vastgoed.
 2. Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn zoals voorraad en geld dat je tegoed hebt van klanten.
 3. Passiva zijn uitstaande schulden waarmee bezittingen zijn gefinancierd.

Passiva bestaan uit ingebracht eigen vermogen (eigen geld en middelen), lang en kort vreemd vermogen (geld van derden). Bij lang vermogen is de looptijd langer dan een jaar. Bij kort vermogen is de looptijd korter dan een jaar. Reserves vallen onder het eigen vermogen.

Wat is het verschil tussen liquiditeit en solvabiliteit?

Waar solvabiliteit eerder op lange termijn kijkt, gaat de liquiditeit kijken hoe de kortlopende schulden kunnen terugbetaald worden. Bij een sterke liquiditeit kan je overwegen om verder te investeren. Echter, de berekening is een momentopname en kan dus relatief snel veranderen.

Wat is de gouden balans regel?

Gouden Balansregel: vaste activa financieren met langlopend vermogen – Volgens de Gouden Balansregel moet de looptijd van de bezittingen op de balans in hoge mate gelijk zijn aan de looptijd van het vermogen op diezelfde balans. Dit betekent grofweg dat vaste activa – de bezittingen die voor langer dan één jaar worden aangehouden – moeten worden gefinancierd met langlopend vermogen (= eigen vermogen, voorzieningen en lang vreemd vermogen).

Hoe bereken je de vlottende activa?

Voorbeeldberekening liquiditeit – Om zelf je liquiditeit te berekenen en een beeld te krijgen bij de verschillende ratio’s hebben we hier een voorbeeldbalans van Sportonderneming Iks BV:

You might be interested:  Schenkbelasting 2023 Berekenen
Debet Credit
Bedrijfspand: 200.000 Hypotheek: 150.000
Inventaris: 30.000 Leverancierskrediet: 20.000
Voorraden: 30.000 Eigen vermogen: 97.000
Kas: 5.000 Crediteuren: 3.000
Debiteuren: 5.000
TOTAAL: 270.000 TOTAAL 270.000

De hypotheek is lang vreemd vermogen, omdat de aflossing daarvan langer duurt dan een jaar. Het leverancierskrediet en de crediteuren vallen onder kort vreemd vermogen, omdat die binnen een jaar betaald moeten worden. De current ratio is de vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen.

Dus € 40.000 (voorraden 30.000 + debiteuren 5.000 + kasgeld 5.000 = 40.000) gedeeld door € 23.000 (leverancierskrediet 20.000 + crediteuren 3.000 = 23.000). € 40.000 / € 23.000 = 1,74, Dit getal is hoger dan 1. In de nabije toekomst kun Iks BV aan de betalingsverplichtingen voldoen. De quick ratio is de vlottende activa gedeeld door het vreemd vermogen, zonder voorraden.

Dus € 10.000 (debiteuren 5.000 + kasgeld 5.000) gedeeld door € 23.000 (leverancierskrediet 20.000 + crediteuren 3.000 = 23.000). € 10.000 / € 23.000 = 0,43, Dit getal is lager dan 1 en zelfs lager dan 0,5. Deze ratio is behoorlijk laag. De kredietwaardigheid is erg afhankelijk van of en hoe snel de voorraden verkocht worden.

Wat is de vlottende passiva?

Vlottende passiva zijn kortlopende schulden met een maximale aflossingstijd van een jaar. Onder vlottende passiva valt bijvoorbeeld de te belastingbetalingen, leverancierskrediet, de crediteuren en bankkrediet.

Hoe bereken je de liquiditeit uit?

Voorbeeldberekening liquiditeit – Om zelf je liquiditeit te berekenen en een beeld te krijgen bij de verschillende ratio’s hebben we hier een voorbeeldbalans van Sportonderneming Iks BV:

Debet Credit
Bedrijfspand: 200.000 Hypotheek: 150.000
Inventaris: 30.000 Leverancierskrediet: 20.000
Voorraden: 30.000 Eigen vermogen: 97.000
Kas: 5.000 Crediteuren: 3.000
Debiteuren: 5.000
TOTAAL: 270.000 TOTAAL 270.000

De hypotheek is lang vreemd vermogen, omdat de aflossing daarvan langer duurt dan een jaar. Het leverancierskrediet en de crediteuren vallen onder kort vreemd vermogen, omdat die binnen een jaar betaald moeten worden. De current ratio is de vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen.

 1. Dus € 40.000 (voorraden 30.000 + debiteuren 5.000 + kasgeld 5.000 = 40.000) gedeeld door € 23.000 (leverancierskrediet 20.000 + crediteuren 3.000 = 23.000).
 2. € 40.000 / € 23.000 = 1,74,
 3. Dit getal is hoger dan 1.
 4. In de nabije toekomst kun Iks BV aan de betalingsverplichtingen voldoen.
 5. De quick ratio is de vlottende activa gedeeld door het vreemd vermogen, zonder voorraden.

Dus € 10.000 (debiteuren 5.000 + kasgeld 5.000) gedeeld door € 23.000 (leverancierskrediet 20.000 + crediteuren 3.000 = 23.000). € 10.000 / € 23.000 = 0,43, Dit getal is lager dan 1 en zelfs lager dan 0,5. Deze ratio is behoorlijk laag. De kredietwaardigheid is erg afhankelijk van of en hoe snel de voorraden verkocht worden.

Hoe beoordeel je liquiditeit?

Liquiditeit. Liquiditeit geeft aan of je op korte termijn je rekeningen kunt betalen. De liquiditeit van je onderneming beoordeel je met je current ratio, quick ratio en netto werkkapitaal. De cijfers in de berekeningen komen uit de voorbeeldbalans.

Hoe bereken je liquiditeit en solvabiliteit?

Fundamentele analyse in het TWS Handelsplatform – Via LYNX is het mogelijk om uitgebreide fundamentele analyse data, zoals solvabiliteit en liquiditeit, terug te vinden in het TWS Handelsplatform, U heeft toegang tot 150 beurzen in 33 landen. Ontdek het zelf: Wat is solvabiliteit? Solvabiliteit is de verhouding tussen eigen vermogen en totaal vermogen van een bedrijf en geeft aan of het bedrijf in staat is om zijn schulden op lange termijn te kunnen voldoen.

 • Hoe bereken ik de solvabiliteit? Om de solvabiliteit te berekenen, deel je het eigen vermogen door het totale vermogen en vermenigvuldig je dit met 100%.
 • Als de solvabiliteitsratio hoger is dan 100%, betekent dit dat het bedrijf meer eigen vermogen heeft dan schulden, wat positief is.
 • Als de ratio lager is dan 100%, betekent dit dat het bedrijf meer schulden heeft dan eigen vermogen, wat kan duiden op financiële problemen.

Wat is een gezonde liquiditeit? Een gezonde liquiditeit betekent dat een bedrijf genoeg liquide middelen heeft om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen. Over het algemeen wordt een current ratio van 1,5 tot 2 als gezond beschouwd. Wat is liquiditeit? Liquiditeit verwijst naar hoe gemakkelijk een bedrijf zijn kortetermijnverplichtingen kan betalen met liquide activa.

Liquiditeitsratio’s, zoals de current ratio, quick ratio en cash ratio, beoordelen deze financiële gezondheid. Wat meet liquiditeit? De liquiditeit van een bedrijf geeft aan in hoeverre het bedrijf in staat is om zijn lopende schulden af te lossen. Als het bedrijf in staat is om alle lopende schulden af te lossen, dan wordt het beschouwd als een liquide onderneming.

Mkt Cap Vol Hoogste dagkoers Laagste dagkoers Displaying the – grafiek Displaying today’s chart