Debt Ratio Berekenen

Debt Ratio Berekenen
Debt ratio berekenen – Je kunt de debt ratio berekenen met deze formule: Debt ratio = het vreemd vermogen (kort en lang) / door het totale vermogen x 100%. De vuistregel voor geldschieters is dat dit getal maximaal 80% mag zijn, al is dit natuurlijk altijd ook afhankelijk van de situatie.

Bij een debt ratio tot 80% zit je dus goed. Kort vreemd vermogen is vermogen dat je binnen een jaar zal moeten betalen. Je crediteuren vallen hieronder (de wettelijke betaaltermijn is immers 30 dagen) en bijvoorbeeld ook je salarissen of kortlopende leningen van de bank. Lang vreemd vermogen is een lening die je in meerdere jaren mag aflossen, zoals een hypotheek of de meeste bancaire leningen,

Ingewikkeld? We geven je een rekenvoorbeeld. Stel, dit is je balans:

Activa / Debet Passiva / Credit
Inventaris: € 400.000 Eigen vermogen: € 500.000
Voorraad: € 300.000 Lening van bank: € 200.000
Debiteuren: € 200.000 Crediteuren: € 150.000
Kas: € 100.000 Salarissen: € 150.000
Totaal: € 1.000.000 Totaal: € 1.000.000

De solvabiliteit is in dit geval het € 500.000 (eigen vermogen) gedeeld door € 1.000.000 (totale vermogen) keer 100%. Deze som komt uit op 50%, meer dan genoeg dus. De debt ratio is het kort vreemd vermogen (150.000 crediteuren plus 150.000 salarissen) plus het lang vreemd vermogen (de banklening van 200.000) gedeeld door het totale vermogen, keer 100%.

Wat houdt de debt ratio in?

Debt ratio is een indicatie van hoeveel schuld een bedrijf heeft, in vergelijking met de waarde van het bezit van het bedrijf. Het kan ook worden toegepast op individuen; in dat geval zijn het de kosten die zich als gevolg van hun schuld opstapelen, in vergelijking met de totale inkomsten per jaar.

Hoe bereken je het vreemd vermogen?

Hoe bereken je de solvabiliteit? –

De formule voor het berekenen van de solvabiliteit is als volgt:Solvabiliteit = (eigen vermogen / vreemd vermogen) × 100%Of:Solvabiliteit = (eigen vermogen / totaal vermogen) ×100%Welke formule je moet gebruiken staat meestal aangegeven in de vraag van het eindexamen.

Het vreemd vermogen van een onderneming zijn de langlopende schulden en de kortlopende schulden bij elkaar opgeteld. Het eigen vermogen van een onderneming is het aandelenkapitaal opgeteld bij de reserves en de nettowinst. Het totaal vermogen is het vreemd vermogen opgeteld bij het eigen vermogen.

Als de solvabiliteit 100% of hoger is, dan betekent dit dat de onderneming theoretisch al haar vreemd vermogen kan betalen. In de praktijk hangt de solvabiliteit echter ook af van de omvang van de onderneming, Als de solvabiliteit hoog is, betekent dit dat er veel eigen vermogen ten opzichte van de schulden is.

Hierdoor is de kans groot dat de onderneming al haar schulden zal kunnen afbetalen bij een faillissement.

Welke ratio’s zijn er?

De meest gebruikte en belangrijkste financiële ratio’s zijn de liquiditeitsratio, de solvabiliteitsratio en de rentabiliteitsratio. Je kunt ze berekenen op basis van gegevens uit de balans en de winst- en verliesrekening. Een korte toelichting op deze meest gebruikte ratio’s.

Wat betekent een solvabiliteit van 0 25?

Voorbeeld van een solvabiliteitsberekening – Stel uw eigen vermogen is € 100.000, uw vreemd vermogen is € 300.000, dus uw totaal vermogen is € 400.000. Uw solvabiliteit is dan € 100.000 / € 400.000 x 100% = 25%. Dat geeft aan dat voor elke euro in uw bedrijf € 0,25 uw eigen geld is.

Wat is een hoge leverage?

Hefboomeffect (Leverage) definitie – Het hefboomeffect (Leverage in het Engels) beschrijft de relatie tussen de winstgevendheid van het eigen vermogen en het aandeel van de schuldfinanciering. Een positief hefboomeffect wordt bereikt wanneer het totale rendement groter is dan de rente op de schuld.

Wat zegt net debt EBITDA?

Wat geeft de Net Debt / EBITDA ratio voor informatie? – De Net Debt / EBITDA ratio geeft aan in hoeveel jaar een instelling haar rentedragende schuld kan terugbetalen bij een gelijkblijvende jaarlijkse vrije kasstroom. Een hoge liquiditeitspositie kan tevens een grote impact hebben op de hoogte van de ratio.

 1. Zeker in combinatie met de DSCR geeft de Net Debt / EBITDA meer informatie over de financiële flexibiliteit van een instelling dan bijvoorbeeld winst.
 2. Instellingen kunnen een hoge absolute winst hebben, maar als daar een hoge schuldenpositie tegenover staat dan is er weinig ruimte om extra financiering aan te trekken.

Hoe lager deze ratio, des te meer flexibiliteit heeft de instelling om in de toekomst nieuwe investeringen te doen.

Hoe bereken je KVV?

Hoe bereken je de juiste hoeveelheid aan KVV? – Hoeveel een hond of kat nodig heeft is afhankelijk van meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan hoe actief het dier is of zijn lengte, gewicht en leeftijd. Daarom kan er niet voor iedere hond of kat een zelfde menu samengesteld worden.

 • Er zijn bepaalde richtlijnen samengesteld die je kunt hanteren bij het maken van een menu.
 • Deze kun je aanpassen naar de behoefte van het dier.
 • Als hij aankomt in gewicht geef je wat minder en andersom.
 • Bij een pup tot 3 maanden voer je 4x per dag, tot 6 maanden wordt dit 3x per dag, tot 12 maanden 2x per dag en na zijn eerste jaar 1 of 2x per dag.

De hoeveelheid is dus afhankelijk van zijn gewicht maar ook zijn leeftijd. Tot 4 maanden geef je hem 50 gram per kg in lichaamsgewicht. Tussen de 4 en 7 maanden wordt dit 40 gram per kg in lichaamsgewicht.7 tot 10 maanden zit je op 30 gram en na 10 maanden op 20 gram per kg in lichaamsgewicht.

Een volwassen hond kun je 1 of 2x per dag KVV voeren, 20 a 30 gram per kg in lichaamsgewicht. Voor een actievere hond geldt dat hij meer mag hebben namelijk zo’n 40 gram en drachtige of zogende honden mogen 30 a 40 gram per kg in lichaamsgewicht binnen krijgen. Kittens voer je 80 a 100 gram per kg in lichaamsgewicht, zo’n 3 a 4x per dag.

Volwassen katten zitten op 30 a 40 gram per kg in lichaamsgewicht; 2 keer per dag. Ook bij katten geldt dat drachtige en zogende katten meer mogen hebben van KVV voer namelijk 60 a 80 gram per kg in lichaamsgewicht.

Wat vertelt de current ratio?

A. Current ratio – De current ratio is een financieel kengetal waarmee je de liquiditeit van je onderneming inzichtelijk maakt. Deze ratio geeft de mate waarin het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa betaald kunnen worden. Zo reken je dit uit: vlottende activa / kort vreemd vermogen.

 1. Vlottende activa zijn je voorraden, debiteuren en geld op de bank en in kas.
 2. Ort vreemd vermogen zijn openstaande facturen, te betalen belastingen en schulden die je binnen 1 jaar moet terugbetalen.
 3. Met een current ratio van minimaal 1,5 wordt je bedrijf over het algemeen beschouwd als financieel gezond.

De vlottende activa zijn dan 1,5 keer groter zijn dan de kortlopende schulden.

Wat is het gevolg van de toename van de debt ratio bij een bedrijf?

Debt / schuld ratio – Een debt / schuld ratio is een financiële ratio die de omvang van de hefboomwerking van een bedrijf meet. De schuldgraad wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de totale schuld en de totale activa, uitgedrukt als een decimaal of percentage.

 • Het kan worden geïnterpreteerd als het deel van de activa van een bedrijf dat wordt gefinancierd met schulden.
 • Een ratio groter dan 1 geeft weer dat een groot deel van de schuld wordt gefinancierd door activa.
 • Je kunt dan ook wel zeggen dat het bedrijf meer verplichtingen heeft dan activa.
 • Een hoge ratio geeft ook aan dat een bedrijf zichzelf mogelijk in gebreke laat met zijn leningen als de rente plotseling zou stijgen.

Een ratio lager dan 1 betekent dat een groter deel van de activa van een bedrijf wordt gefinancierd door eigen vermogen.

Wat zegt een ratio?

Wat is de betekenis van Ratio? 2021-09-08 2023-06-17 ratio verwijst bij cryptocurrency meestal naar de ruilprijs van een specifieke cryptovaluta tegen de hoofdvaluta’s Bitcoin of Ethereum. Direct toegang tot alle 20 resultaten over Ratio? 2017-11-14 2023-06-17 ratio – zelfstandig naamwoord uitspraak: raat -si-o 1.

 1. Vermogen om te denken en te begrijpen ♢ we hebben de ratio nodig bij het nemen van dat besluit Zelfstandig naamwoord : raat -si-o de ratio Synoniemen,2013-12-09 2023-06-17 Ratio is de verhouding tussen twee getallen.
 2. Het berekenen van een ratio kan vergelijkingen eenvoudiger maken.2017-03-28 2023-06-17 ratio – Ander woord voor verhoudingsgetal of kengetal.

Bij aandelen is dat bijvoorbeeld de koers-winstverhouding en bij bedrijven de quick ratio.2018-05-03 2023-06-17 Meetniveau waarbij de verschillende waarden van een variabele niet alleen dezelfde vaste afstand hebben, maar waar bovendien sprake is van een vast nulpunt.2021-03-09 2023-06-17 1 reden; 2 zedelijke grond; 3 strekking; ratio juris, alg.

Rechtsbeginsel; ratio legis, strekking der wet; ratio sufficiens, voldoende reden.2020-12-18 2023-06-17 rede (L); oorzaak; evenredigheid 2017-05-03 2023-06-17 Een verhoudingsgetal of kengetal waarmee vergelijkingen in de tijd, met andere organisaties, met begrotingen en resultaten en met andere streefsituaties kunnen worden gemaakt.

Een belangrijk hulpmiddel bij bedrijfsvergelijkingen, of in bedrijfsdiagnose of -doorlichting.2021-04-14 2023-06-17 2022-04-07 2023-06-17 2020-12-05 2023-06-17 (Lat.), v., 1. rede; contra rationem, tegen de rede, strijdig met het gezond verstand; 2. zedelijke grond, beweegreden, strekking : de ratio van een bepaling ; ratio legis, de bedoeling of grondgedachte der wet.2022-02-14 2023-06-17 ōnis, f.I.a.

Eig., het berekenen, rekening, berekening, s i n g., auri r. constat, de rekening komt uit, Cic., rationem ducere, habere, Cic., rationem inire, opmaken, Caes., en verbonden rationem inire subducereque (en optellen), fig. = rijpelijk overwegen, Cic., in rationem inducere, in rekening brengen, Cic.,.2023-02-03 2023-06-17 verhoudingscijfer, index; birth- death ratio, verhouding tussen geboorte- en sterftecijfer, vitale index; cell colour ratio, verhouding tussen aantal rode bloedcellen en haemoglobinegehalte, kleurindex.2019-09-19 2023-06-17 (Lat.) v.

rede; oorzaak, grond, 2020-11-25 2023-06-17 1. Rede (vermogen), QUAADVLIET I, 38. Ratio contra naturam dividitur, s. THOMAS, SUM.THEOL. I-II, Q.30, A.3, ARG.3, Rede staat tegenover natuur. — Ratio, est potentia animae non alligata organo corporali, s. THOMAS, SUM.

 1. THEOL. I-II, Q.9, A.5, C., De rede is een vermogen der ziel dat niet aan eenig lichamelijk orgaan,2021-11-11 2023-06-17 v. (Lat.
 2. Rede, oorzaak, grond): rechtst.
 3. Ratio juris, algemene rechtsbeginselen; ratio legis, strekking.2023-01-02 2023-06-17 2020-02-13 2023-06-17 (‘ra.’sio) v.1. Algm. rede.
 4. Contra rationem.2.

Inz. oorzaak, grond.2020-06-17 2023-06-17, v., 1. rede, redelijkheid: contra rationem, tegen de rede, strijdig met het gezond verstand; 2. zedelijke grond, beweegreden, strekking: de ratio van een bepaling; ratio legis, de bedoeling of grondgedachte van de wet; 3.