Debt Service Coverage Ratio Berekenen

Debt Service Coverage Ratio Berekenen
Page 2 –

| | | |

table>

/td>

Vandaag 17-06-2023
21618 begrippen & definities

table>

Thema’s

table>

Suggesties

/td>

debt service coverage ratio

Hoe bereken je debt service coverage ratio?

Financiële woordenlijst : Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Deze ratio drukt de verhouding uit tussen het bruto bedrijfsoverschot (de terugbetalingscapaciteit) en de schuldendienst (de annuïteiten van een krediet). Het is een veelgebruikte tool om te beoordelen in hoeverre een onderneming in staat is voldoende operationele marge te genereren om de annuïteiten van haar leningen te dekken.

  • Indien deze ratio lager is dan 1, betekent dit dat de kredietnemer niet over een voldoende capaciteit beschikt om de aflossingen van zijn krediet na te leven.
  • Omgekeerd geldt dat hoe hoger de ratio is, hoe gemakkelijker het is om financiering te krijgen.
  • Deze ratio wordt vooral gebruikt wanneer de kredietnemer eigenaar is van een gebouw dat verhuurd wordt.

In dit geval komt de DSCR overeen met het bedrag van de huurgelden gedeeld door het bedrag van de terugbetalingen van het krediet waarmee het gebouw wordt gefinancierd. Een DSCR gelijk aan of groter dan 1,25 wordt over het algemeen als bevredigend beschouwd. : Financiële woordenlijst : Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Wat bepaalt de DSCR?

DSCR betekent Debt Service Coverage Ratio, ofwel dekkingsgraad. Met deze maatstaf wordt aangegeven hoe de betalingscapaciteit van een vastgoedbelegger staat ten opzichte van de financiële verplichtingen. Als de ratio groter dan 1 is, geeft dit aan dat de onderneming kan voldoen aan het totaal van rente en aflossingen.

Wat is een goede DSCR?

De formule voor DSCR – Stel nu dat een onderneming een vrije geldstroom heeft van € 1 miljoen en dat zij € 100.000 rente moet betalen en € 900.000 aflossing. Dan zijn de totale financiële verplichtingen ook € 1 miljoen. De DSCR is dan: vrije geldstroom / financiële verplichtingen = € 1 miljoen / € 1 miljoen = 1 In dit voorbeeld is de vrije geldstroom precies voldoende om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Wat is een debt ratio?

Debt ratio is een indicatie van hoeveel schuld een bedrijf heeft, in vergelijking met de waarde van het bezit van het bedrijf. Het kan ook worden toegepast op individuen; in dat geval zijn het de kosten die zich als gevolg van hun schuld opstapelen, in vergelijking met de totale inkomsten per jaar.

Wat is een gezonde leverage ratio?

2: Leverage-ratio of Senior netto schuld/EBITDA): – Deze ratio geeft de verhouding tussen de totale senior schuldpositie (balanspost) en de EBITDA (Winst- en verliesrekeningpost) weer. De ratio wordt vooral gebruikt voor de inschatting van het (krediet)risico. Hoe hoger deze ratio hoe hoger de schuld en het risico. De senior netto schuld / EBITDA, of leverage ratio, geeft aan in hoeveel jaar een bedrijf de senior (dus evt achtergestelde financieringen worden niet meegenomen in de bepaling van de netto schuld) rentedragende schuld +/+ de vrije liquide middelen (balanspost) kan terugbetalen bij een gelijkblijvende jaarlijkse vrije kasstroom.

Wat is een gezonde debt ebitda?

Debt to EBITDA – Debt to EBITDA is een kengetal waarmee inzicht wordt verkregen in de verhouding van het vreemde vermogen ten opzichte van de opbrengst voor rente, belasting, waarde verminderingen en afschrijvingen. Deze ratio geeft een inschatting van de termijn waarin een onderneming haar schuld kan aflossen.

De debt to EBITDA ratio wordt met name gebruikt voor de inschatting van het (krediet)risico. Hoe hoger de debt to EBITDA ratio is, hoe hoger de schuld en het risico. De ‘gewenste’ hoogte van deze ratio verscheelt per branche en type onderneming. Bij een branche met een volatiele EBITDA liggen de risico’s wat hoger en daarmee de debt/Ebita wat lager.

In de huidige tijd zien we dat deze ratio, en daarmee de wil om te financieren, afneemt. In recente hoogtij dagen was een Debt/Ebitda van tussen de 4-5 acceptabel. In de huidige tijd daalt de interesse van banken, waardoor de Debt/Ebitda zakt naar de 3-4.

Hoe bereken ik ratio?

B. Quick ratio – De current ratio is ook een financieel kengetal. Dit is een andere manier om de liquiditeit van je onderneming in kaart te brengen. Zo reken je dit uit: vlottende activa – voorraden / kort vreemd vermogen Deze rekenmethode is vooral geschikt voor bedrijven met veel voorraad en een relatief lage omloopsnelheid.

De omloopsnelheid geeft aan hoe lang je voorraden in het magazijn blijven liggen. De quick ratio-formule laat de voorraden buiten beschouwing en dat geeft voor dit soort bedrijven een eerlijker beeld over de liquiditeit. Een quick ratio boven de 1 wordt over het algemeen beschouwd als veilig. Dit betekent namelijk dat je als ondernemer je kortlopende schulden kunt voldoen met de liquide middelen.

Je bent hiervoor niet afhankelijk van je voorraden.

Hoe bereken je de ratio?

De current ratio bereken je daarom door middel van deze formule: current ratio = vlottende activa / kort vreemd vermogen. De ratio moet boven de 1 liggen. Indien dat zo is, is het een gezonde waarde. Ofwel dan is het mogelijk de schulden terug te betalen aan de schuldeisers.

Hoe bereken je naar ratio?

Naar verhouding (naar rato) – Stel, jij verdient 2/3 en je partner 1/3 van jullie totale inkomen. Dan betaal jij 2/3 van de kosten die jullie maken en je partner 1/3. Dat heet ‘naar rato’ verdelen.

Wat is een gezond REV?

Voorbeeld berekening REV –

Eigen vermogen 31 december 2019: € 33.000 Eigen vermogen 31 december 2020: € 35.000 Gemiddeld eigen vermogen: € 68.000/2 = € 34.000 Nettowinst: € 7.500 REV ( 7.500/34.000 x100%) : 22,1%

In dit geval betekent het dat je met iedere euro eigen vermogen € 0,221 hebt verdiend. Wanneer jouw REV tussen de 5% en 15% zit, ben je goed bezig. Het percentage zegt iets over de winstgevendheid van het bedrijf, hoe hoger het percentage hoe meer het risico afneemt voor kredietverstrekkers.

Wat is een gezonde schuldratio?

Het spiegelbeeld: de schuldgraad – De schuldgraad is het omgekeerde van de solvabiliteit. Je bekomt de schuldgraad door niet het eigen vermogen maar het vreemd vermogen (de schulden) te bekijken op het totaal passief: hoeveel van het passief van de balans is ingenomen door vreemd vermogen? Schuldgraad = vreemd vermogen (gedeeld door) totaal passief In een Belgische balans neem je voor het vreemd vermogen gewoon het volledige blok ‘schulden’.

Bij Nederlandse balansen tel je blok C (langlopende schulden) en blok D (kortlopende schulden) samen. De som van beide bekijk je op het totaal van het passief. Een schuldgraad boven de 100% is een slecht teken. Er is dan meer vreemd vermogen dan eigen vermogen in het bedrijf. Een gezondere situatie is een schuldgraad onder de 100%.

In dat geval draait het bedrijf meer op eigen dan op vreemd vermogen.

Hoe bereken je de REV?

REV: (winst na aftrek van interest en belastingen / gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen) x 100%

Hoe bereken je de net debt?

Total net DEBT /EBITDA deze ratio berekenen wij door de volgende bedragen bij elkaar op te tellen: ▶ de rentedragende schulden, inclusief de achtergestelde leningen; ▶ de niet-rentedragende achtergestelde leningen; en ▶ de schulden aan groepsmaatschappijen.

Hoe bereken ik ratio?

B. Quick ratio – De current ratio is ook een financieel kengetal. Dit is een andere manier om de liquiditeit van je onderneming in kaart te brengen. Zo reken je dit uit: vlottende activa – voorraden / kort vreemd vermogen Deze rekenmethode is vooral geschikt voor bedrijven met veel voorraad en een relatief lage omloopsnelheid.

De omloopsnelheid geeft aan hoe lang je voorraden in het magazijn blijven liggen. De quick ratio-formule laat de voorraden buiten beschouwing en dat geeft voor dit soort bedrijven een eerlijker beeld over de liquiditeit. Een quick ratio boven de 1 wordt over het algemeen beschouwd als veilig. Dit betekent namelijk dat je als ondernemer je kortlopende schulden kunt voldoen met de liquide middelen.

Je bent hiervoor niet afhankelijk van je voorraden.

Hoe bereken ik een ratio?

De current ratio bereken je daarom door middel van deze formule: current ratio = vlottende activa / kort vreemd vermogen. De ratio moet boven de 1 liggen. Indien dat zo is, is het een gezonde waarde. Ofwel dan is het mogelijk de schulden terug te betalen aan de schuldeisers.

Hoe bereken je Gear ratio?

Hoe bereken je gearing? –

Om gearing te berekenen, tel je eenvoudig de langlopende en kortlopende schulden bij elkaar op en deel je deze vervolgens door het eigen vermogen. Gearing = nettoschuld / door eigen vermogen Gearing bestaat uit de volgende elementen:

Nettoschuld = externe middelen (financiële schulden op korte en lange termijn) verminderd met vlottende activa (roerende goederen, liquide middelen enzovoort). Eigen vermogen = eigen middelen van de onderneming (kapitaal en investeringen van partners, nettowinsten of -verliezen).

De schuldenlast van een onderneming is meer een vergelijkingsinstrument dan een op zichzelf staande berekening. Het wordt voornamelijk gebruikt om de prestaties van een onderneming te bepalen en vervolgens te vergelijken met de concurrentie. De gearing ratio (het getal dat er uit voortkomt) wordt over het algemeen uitgedrukt in een percentage.