Desinvesteren Bijtelling Berekenen

Desinvesteren Bijtelling Berekenen

Hoe werkt desinvesteren?

Wat is desinvesteren? – financieelcentrumalkmaar.nl Als je een bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het jaar waarin je deze investering deed, dan moet je de investeringsaftrek die je eerder hebt gekregen, of een deel daarvan, ‘terugbetalen’.

Waarom desinvesteren?

Waarom zou je een desinvestering doen? – Een desinvestering kan worden overwogen als de investeerder niet meer achter deze investering staat. Dit kan komen, omdat het bedrijf waarin is geïnvesteerd louche zaken doet of als er belangenverstrengeling is.

Wat is een vervreemd bedrijfsmiddel?

Investeringsaftrek In geval in een kalenderjaar een bedrag van meer dan USD 2.794 wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, wordt 8% van het investeringsbedrag in mindering gebracht op de winst van zowel het jaar van investering als van het daaropvolgende jaar.

 1. Betreft dit een investering in nieuwe gebouwen of een verbetering van bestaande gebouwen, dan wordt 12% van het investeringsbedrag in mindering op de winst gebracht.
 2. Hebt u het afgelopen jaar een bedrijfsmiddel, waarvoor u investeringsaftrek hebt gehad, vervreemd (bijvoorbeeld verkocht)? Dan moet u misschien desinvesteringsbijtelling invullen.

Hebt u een gebouw vervreemd? Dan moet u de bijtelling invullen als dit gebeurd is binnen 15 jaar nadat u in het gebouw heeft geïnvesteerd. De bijtelling is dan 12% van het investeringsbedrag. Gaat het om een ander bedrijfsmiddel? Dan is de periode 6 jaar en de bijtelling 8%.

 1. Desinvesteringsbijtelling – Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel waarvoor men investeringsaftrek heeft genoten, moet bij de winst van zowel het jaar van vervreemding als van het daaropvolgend jaar een desinvesteringsbijtelling plaatsvinden.
 2. Het bedrag van de bijtelling bestaat uit een percentage van de overdrachtsprijs, maar niet hoger dan het investeringsbedrag.

Dit percentage is afhankelijk van de bij de investering toegepaste percentages (8 of 12%). Er is sprake van desinvestering, wanneer het bedrijfsmiddel binnen 6 jaar (voor gebouwen 15 jaar) na aanvang van het jaar, waarin de investering heeft plaats gevonden, wordt vervreemd.

Als u investeringen heeft gedaan waarvoor u investeringsaftrek heeft geclaimd, dan moet u bij uw jaarstukken een afschrijvingsstaat bijvoegen waarop elk bedrijfsmiddel apart is gespecificeerd. Met vervreemding van een bedrijfsmiddel wordt bedoeld de verkoop van een bedrijfsmiddel. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u niet direct wilt verkopen, maar die u een aantal jaren in uw onderneming gebruikt.

Ze verschillen dus van inkopen en voorraden. Bedrijfsmiddelen hebt u nodig om uw producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen. Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn:

gebouwen, machines, auto’s, inventaris en andere duurzame zaken die u voor de bedrijfsvoering gebruikt (de materiële bedrijfsmiddelen) vergunningen en andere niet-tastbare zaken die nut hebben voor de onderneming en waarvan het gebruik leidt tot een waardevermindering van de vergunningen (de immateriële bedrijfsmiddelen)

: Investeringsaftrek

Wat is Kia Belastingdienst?

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De KIA is een aftrekpost op uw winst.

tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023 tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2022 tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021

Hoe boek je restwaarde?

Formule voor het berekenen van de restwaarde – De restwaarde is het verschil tussen de aanschafkosten en de kosten van afschrijving. De formule: Aanschafwaarde – de afschrijvingskosten per jaar (x het aantal jaar) = restwaarde. Het is belangrijk om vooraf in te schatten hoe lang je van een bepaald product gebruik wenst te maken.

Is verkoop van vaste activa omzet?

Verkoop (im)materiële vaste activa – Verkoop je activa die niet tot de reguliere bedrijfsactiviteiten horen? Dan moet je deze omzet niet mee te rekenen. Denk aan de verkoop van machines, gebouwen, (fosfaat)rechten en goodwill. Dit geldt voor TVL aanvragen in 2020. Vanaf TVL 2021 (1e kwartaal) is dit wel omzet volgens de regeling.

Hoe verkoop vaste activa boeken?

– Als u nieuwe vaste activa aanschaft, worden oude activa vaak verkocht of verhandeld. Verkoop van een vast activum houdt in dat het niet langer op uw balans dient voor te komen. Hiervoor dient u uw activarekening te crediteren en de cumulatieve afschrijvingenrekening te debiteren.

Verkoop van een activum heeft invloed op de winst-en-verliesrekening, tenzij het verkoopbedrag gelijk is aan de boekwaarde. Als u een activum verkoopt, wordt het optioneel volledig afgeschreven in alle activaboeken tot aan de verkoopdatum volgens de afschrijvingskalender en de methode die behoort bij het activaboek.

Tegelijkertijd worden er boekingen aangemaakt in het grootboek aan de hand van de methode die gekoppeld is aan het primaire boek dat gebruikt wordt voor het activum. Afhankelijk van de boekwaarde van het activum en zijn verkoopprijs kunnen de volgende situaties zich voordoen.

Grootboekrekening Debet Credit
Tussenrekening EUR 3000
Cumulatieve afschrijvingen EUR 45000
Afstoting Verlies EUR 2000
aan Inkoop EUR 50000
Situatie 2: de auto wordt verkocht voor EUR 10000
Grootboekrekening Debet Credit
Tussenrekening EUR 10000
Cumulatieve afschrijvingen EUR 45000
aan Afstoting Winst EUR 5000
aan Inkoop EUR 50000

Dagboek Selecteer het memoriaalboek waarin u uw financiële boeking wenst vast te leggen als gevolg van de afstoting van het activum. Standaard wordt hier het memoriaal voor verkoop getoond zoals u in de activa instellingen heeft gedefinieerd. Afschrijven tot verkoopdatum Geef aan of u het af te stoten activum wenst af te schrijven tot aan de aangegeven verkoopdatum.

Proef Markeer deze optie als u de financiële gevolgen van het verkopen wilt bekijken voordat deze definitief uitgevoerd worden. Vink ook de optie ‘Boekingsverslag’ aan om de nog niet aangemaakte boeking te bekijken. Deze wordt in een tekstbestand geplaatst in de folder \\ \temp. Boekingsverslag Markeer deze optie indien u direct een boekingsverslag wenst af te drukken bij het afstoten van een activum.

Activum Selecteer het af te stoten activum. Datum Geef de datum van afstoting aan. Jaar Geef aan in welk financieel jaar de financiële transactie dient te worden aangemaakt. Periode Geef aan in welke financieële periode de financiële transactie dient te worden aangemaakt.

Aantal Geef bij bulkactiva het aantal te verkopen eenheden aan. Omschrijving Geef de omschrijving van de aan te maken financiële transactie aan. Valuta Geef de valuta aan waarin de transactie dient te geschieden Prijs Geef de prijs van afstoting. Bij verkoop hanteert u een positieve prijs. Als er sprake is van verwijderingskosten hanteert u een negatieve prijs.

Tussenrekening Selecteer de te hanteren tussenrekening waarop het bedrag van afstoting dient te worden ingeboekt. Standaard verschijnt de tussenrekening als aangegeven in de activagroep waar toe het af te stoten activum behoort. Vanaf versie 7.22: U kunt extra velden in de regels opnemen die u helpen vergissingen te voorkomen: Bedrag: Resultaat, GB-Rekening: Resultaat, Inkoopbedrag, Jaar laatste afschrijving, Periode laatste afschrijving, Reeds afgeschreven bedrag, Rekening aanschaf en Rekening afschrijving.

You might be interested:  Minuten Naar Uren Berekenen

Hoe boek je een buitengebruikstelling?

Buitengebruikstelling materiële vaste activa – Boec ® | Menselijk kapitaal

 • Wanneer een materieel vast actief niet meer ingezet wordt in de bedrijfsuitoefening en ook zelfstandig geen opbrengsten meer genereert (anders dan via vervreemding) spreken we van buitengebruikstelling.
 • Definitie materiele vaste activa
 • Materiele vaste activa zijn activa die:
 • worden aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten, voor verhuur aan anderen of voor bestuurlijke doeleinden; en
 • waarvan men verwacht dat ze de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon duurzaam (gedurende meer dan één periode) dienen.

Verwerking materiële vaste activa De eerste verwerking vindt plaats via kostprijs. Na de eerste verwerking, vindt waardering tegen kostprijs of actuele waarde plaats.

 1. Kostprijsmodel
 2. Indien na de eerste verwerking een materieel vast actief wordt gewaardeerd volgens het kostprijsmodel, dient het actief gewaardeerd te worden tegen de kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
 3. Actuele waarde
 4. Indien na de eerste verwerking een materieel vast actief wordt gewaardeerd volgens het actuele waarde model dient het actief te worden gewaardeerd tegen de laagste van (1) de actuele kostprijs en (2) de realiseerbare waarde.
 5. Buitengebruikstelling materiële vaste activa
 6. Wordt het materieel vast actief niet meer ingezet in de bedrijfsuitoefening en genereert het ook zelfstandig geen opbrengsten meer (anders dan via vervreemding) dan spreken we van buitengebruikstelling.
 7. Buitengebruik gestelde activa dienen in een afzonderlijke categorie binnen de materiële vaste activa te worden gepresenteerd (2:366 lid 1 BW), namelijk onder de niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa.
 8. 2:366 lid 1 BW
 9. 1.Onder de materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
 10. a. bedrijfsgebouwen en -terreinen;
 11. b. machines en installaties;
 12. c. andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;
 13. d. materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;

e. niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa,

 • De omschrijving niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa is wat ouderwets, maar hier wordt bijvoorbeeld ook een computer of een auto mee bedoeld die niet meer gebruikt wordt.
 • Journaalpost buitengebruikstelling materiele vaste activa
 • Materiele vaste activa worden in de jaarrekening in het verloopoverzicht met vermelding van de aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijvingen getoond.
 • Bij buitengebruikstelling resteert enkel de (eventueel gecorrigeerde) boekwaarde en wordt de eerder geboekte aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen tegengeboekt.
 • Indien materiële vaste activa buiten gebruik zijn gesteld dienen bij de waardering bijzondere waardeverminderingsverliezen in aanmerking te worden genomen.
 • Hierdoor volgt de volgende journaalpost bij een buitengebruikstelling:
 • Buitengebruik gestelde mva (B)
 • Resultaat buitengebruik gestelde mva (W&V) (debet of credit)
 • Afschrijving mva (B) (reeds geboekte cumulatieve afschrijving + jaareffect)
 • @Mva (B) (aanschafwaarde)

Hoeveel belasting betaal je over stakingswinst?

Hoeveel belasting moet ik nu betalen? – De stakingswinst wordt belast tegen het progressieve tarief in de inkomstenbelasting (maximaal 52%). Als je aan het urencriterium komt in het jaar van staking kan je ook gebruik maken van de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling, meewerk- en andere aftrekposten,

Hoeveel belasting moet ik betalen als ik mijn bedrijfspand verkoop?

Hoe hoog is de overdrachtsbelasting voor het verkopen van een bedrijfspand? – De overdrachtsbelasting voor het verkopen van een bedrijfspand bedraagt momenteel 10,4%. De hoogte van het bedrag dat u moet betalen aan overdrachtsbelasting wordt berekend over de koopsom van het registergoed.

Hoeveel investeren als ZZP er?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia) voor zzp’ers De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Als je als zzp’er investeert in bedrijfsmiddelen van meer dan € 450,- (ex.

 • Btw) zoals een laptop of telefoon, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek.
 • De kleinschaligheidsaftrek is onderdeel van de investeringsaftrek, een fiscale regeling voor ondernemers die je extra belastingvoordeel kan opleveren als je investeert in bedrijfsmiddelen.
 • De investeringsaftrek, en dus ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst.

In 2023 kom je als zzp’er in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek als je tussen de € 2.601 en € 353.973 investeert in bedrijfsmiddelen voor je eigen bedrijf. Elke investering moet daarnaast minimaal € 450 exclusief btw zijn om de aftrekpost te kunnen toepassen.

 • Je past de kleinschaligheidsaftrek toe bij de aangifte van je inkomstenbelasting.
 • Het is belangrijk om er bij deze regeling dus voor te zorgen dat je minimaal € 450 per bedrijfsmiddel investeert.
 • Een voorbeeld: je koopt een bureaustoel van € 375 euro bij één bedrijf, en een bureau voor € 125 bij een ander bedrijf.
You might be interested:  Eigen Vermogen Berekenen Balans

Je kan nu geen extra aftrek regelen, want beide investeringen kosten minder dan € 450. Maar: koop je de zowel de stoel als de tafel bij hetzelfde bedrijf? Dan vormen ze een set, waardoor het wel telt als één investering van boven de € 450. Zo kan je de kleinschaligheidsaftrek dus wel toepassen.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringaftrek
€ 0 t/m € 2.600 € 0
€ 2.601 t/m € €63.716 28% van het investeringsbedrag
€ 63.716 t/m € 117.991 € 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973 € 17.841 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 110.998
meer dan € 353.973 € 0

Let op: Haal je in een boekjaar net de grens van € 2.601,- niet? Dan kan het de moeite waard zijn om nog wat investeringen te doen voor het einde van het boekjaar, om zo de aftrekpost van 28% over het totale investeringsbedrag te benutten! Als je investeert in bedrijfsmiddelen, die minder dan € 450,- (ex btw) kosten, dan heb je geen recht op de kia.

Wat komt in aanmerking voor de KIA?

Starten met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Als je als zzp’er in 2022 tussen € 2.401 en € 332.994 (2021: € 328.721) investeert in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming, dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Hoeveel procent KIA?

Hoeveel KIA kan ik krijgen? – Dat hangt af van het totaal van uw investeringen in 1 jaar. In 2023 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023
niet meer dan € 2.600 0%
€ 2.601 t/m € 63.716 28% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991 € 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973 € 17.841 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 117.991
meer dan € 353.973 0%

In 2022 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2022
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 59.939 28% van het investeringsbedrag
€ 59.940 t/m € 110.998 € 16.784
€ 110.999 t/m € 332.994 € 16.784 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 110.998
meer dan € 332.994 0%

In 2021 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 59.170 28% van het investeringsbedrag
€ 59.171 t/m € 109.574 € 16.568
€ 109.575 t/m € 328.721 € 16.568 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 109.574
meer dan € 328.721 0%

In 2020 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

In 2019 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2019
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 57.321 28% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150
meer dan € 318.449 0%

In 2018 is de KIA:

Totaal van uw investeringen Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.642 28% van het investeringsbedrag
€ 56.643 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.892 t/m € 314.673 € 15.863 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
meer dan € 314.673 0%

Hebt u een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen? En ook nog niet helemaal betaald? Dan kunt u voor het bedrijfsmiddel alleen KIA krijgen voor het bedrag dat u betaald hebt. Let op! Hebt u recht op btw-aftrek?Neem dan voor de KIA het investeringsbedrag zonder btw.

Hoe verkoop vaste activa boeken?

– Als u nieuwe vaste activa aanschaft, worden oude activa vaak verkocht of verhandeld. Verkoop van een vast activum houdt in dat het niet langer op uw balans dient voor te komen. Hiervoor dient u uw activarekening te crediteren en de cumulatieve afschrijvingenrekening te debiteren.

Verkoop van een activum heeft invloed op de winst-en-verliesrekening, tenzij het verkoopbedrag gelijk is aan de boekwaarde. Als u een activum verkoopt, wordt het optioneel volledig afgeschreven in alle activaboeken tot aan de verkoopdatum volgens de afschrijvingskalender en de methode die behoort bij het activaboek.

Tegelijkertijd worden er boekingen aangemaakt in het grootboek aan de hand van de methode die gekoppeld is aan het primaire boek dat gebruikt wordt voor het activum. Afhankelijk van de boekwaarde van het activum en zijn verkoopprijs kunnen de volgende situaties zich voordoen.

Grootboekrekening Debet Credit
Tussenrekening EUR 3000
Cumulatieve afschrijvingen EUR 45000
Afstoting Verlies EUR 2000
aan Inkoop EUR 50000
Situatie 2: de auto wordt verkocht voor EUR 10000
Grootboekrekening Debet Credit
Tussenrekening EUR 10000
Cumulatieve afschrijvingen EUR 45000
aan Afstoting Winst EUR 5000
aan Inkoop EUR 50000

Dagboek Selecteer het memoriaalboek waarin u uw financiële boeking wenst vast te leggen als gevolg van de afstoting van het activum. Standaard wordt hier het memoriaal voor verkoop getoond zoals u in de activa instellingen heeft gedefinieerd. Afschrijven tot verkoopdatum Geef aan of u het af te stoten activum wenst af te schrijven tot aan de aangegeven verkoopdatum.

 • Proef Markeer deze optie als u de financiële gevolgen van het verkopen wilt bekijken voordat deze definitief uitgevoerd worden.
 • Vink ook de optie ‘Boekingsverslag’ aan om de nog niet aangemaakte boeking te bekijken.
 • Deze wordt in een tekstbestand geplaatst in de folder \\ \temp.
 • Boekingsverslag Markeer deze optie indien u direct een boekingsverslag wenst af te drukken bij het afstoten van een activum.

Activum Selecteer het af te stoten activum. Datum Geef de datum van afstoting aan. Jaar Geef aan in welk financieel jaar de financiële transactie dient te worden aangemaakt. Periode Geef aan in welke financieële periode de financiële transactie dient te worden aangemaakt.

 1. Aantal Geef bij bulkactiva het aantal te verkopen eenheden aan.
 2. Omschrijving Geef de omschrijving van de aan te maken financiële transactie aan.
 3. Valuta Geef de valuta aan waarin de transactie dient te geschieden Prijs Geef de prijs van afstoting.
 4. Bij verkoop hanteert u een positieve prijs.
 5. Als er sprake is van verwijderingskosten hanteert u een negatieve prijs.

Tussenrekening Selecteer de te hanteren tussenrekening waarop het bedrag van afstoting dient te worden ingeboekt. Standaard verschijnt de tussenrekening als aangegeven in de activagroep waar toe het af te stoten activum behoort. Vanaf versie 7.22: U kunt extra velden in de regels opnemen die u helpen vergissingen te voorkomen: Bedrag: Resultaat, GB-Rekening: Resultaat, Inkoopbedrag, Jaar laatste afschrijving, Periode laatste afschrijving, Reeds afgeschreven bedrag, Rekening aanschaf en Rekening afschrijving.

Hoe verwerk je boekwinst?

U mag de boekwinst op bedrijfsmiddelen opnemen in de herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat u op de balansdatum een voornemen hebt om te herinvesteren in een bedrijfsmiddel. En het moet gaan om bedrijfsmiddelen die u hebt ‘vervreemd’. Daarvan is sprake als u een bedrijfsmiddel verkoopt.

Hoe boek je een buitengebruikstelling?

Buitengebruikstelling materiële vaste activa – Boec ® | Menselijk kapitaal

 • Wanneer een materieel vast actief niet meer ingezet wordt in de bedrijfsuitoefening en ook zelfstandig geen opbrengsten meer genereert (anders dan via vervreemding) spreken we van buitengebruikstelling.
 • Definitie materiele vaste activa
 • Materiele vaste activa zijn activa die:
 • worden aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten, voor verhuur aan anderen of voor bestuurlijke doeleinden; en
 • waarvan men verwacht dat ze de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon duurzaam (gedurende meer dan één periode) dienen.

Verwerking materiële vaste activa De eerste verwerking vindt plaats via kostprijs. Na de eerste verwerking, vindt waardering tegen kostprijs of actuele waarde plaats.

 1. Kostprijsmodel
 2. Indien na de eerste verwerking een materieel vast actief wordt gewaardeerd volgens het kostprijsmodel, dient het actief gewaardeerd te worden tegen de kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
 3. Actuele waarde
 4. Indien na de eerste verwerking een materieel vast actief wordt gewaardeerd volgens het actuele waarde model dient het actief te worden gewaardeerd tegen de laagste van (1) de actuele kostprijs en (2) de realiseerbare waarde.
 5. Buitengebruikstelling materiële vaste activa
 6. Wordt het materieel vast actief niet meer ingezet in de bedrijfsuitoefening en genereert het ook zelfstandig geen opbrengsten meer (anders dan via vervreemding) dan spreken we van buitengebruikstelling.
 7. Buitengebruik gestelde activa dienen in een afzonderlijke categorie binnen de materiële vaste activa te worden gepresenteerd (2:366 lid 1 BW), namelijk onder de niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa.
 8. 2:366 lid 1 BW
 9. 1.Onder de materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
 10. a. bedrijfsgebouwen en -terreinen;
 11. b. machines en installaties;
 12. c. andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;
 13. d. materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;

e. niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa,

 • De omschrijving niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa is wat ouderwets, maar hier wordt bijvoorbeeld ook een computer of een auto mee bedoeld die niet meer gebruikt wordt.
 • Journaalpost buitengebruikstelling materiele vaste activa
 • Materiele vaste activa worden in de jaarrekening in het verloopoverzicht met vermelding van de aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijvingen getoond.
 • Bij buitengebruikstelling resteert enkel de (eventueel gecorrigeerde) boekwaarde en wordt de eerder geboekte aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen tegengeboekt.
 • Indien materiële vaste activa buiten gebruik zijn gesteld dienen bij de waardering bijzondere waardeverminderingsverliezen in aanmerking te worden genomen.
 • Hierdoor volgt de volgende journaalpost bij een buitengebruikstelling:
 • Buitengebruik gestelde mva (B)
 • Resultaat buitengebruik gestelde mva (W&V) (debet of credit)
 • Afschrijving mva (B) (reeds geboekte cumulatieve afschrijving + jaareffect)
 • @Mva (B) (aanschafwaarde)

Hoe verkoop gebouw boeken?

06/02/2014 OM 12:10 – Pierre Jadoul In boekhoudkundig opzicht is dit een immens verschil aangezien de boekhoudkundige verwerking totaal verschillend is. In geval van investering schrijft men het gebouw onder klasse 22 in en kan die, met uitzondering van het terrein, worden afgeschreven.

De bijkomende aanschaffingskosten (registratiekosten, erelonen van de notaris enz.) kunnen eveneens voorwerp zijn van een waardevermindering in het jaar van de aankoop. Wanneer het gebouw werd aangekocht voor verkoop, kan het niet worden geboekt onder klasse 22 in afwachting van de verkoop. Dat gebouw is in feite onderdeel van de voorraad Het moet op het ogenblik van de aankoop geboekt worden via een rekening van klasse 605 (aankoop van gebouwen bestemd voor verkoop) voor de volledige prijs.

Als het gebouw werd gekocht met btw en met btw kan worden verkocht, moet men het bedrag zonder btw onderbrengen in klasse 605 en de btw in klasse 411. Als het gebouw wordt doorverkocht voor het einde van het boekjaar, moet men de verkoop via een rekening 70 boeken en de btw (als die van toepassing is op de verkoop) in een rekening 451.

Als het gebouw niet wordt verkocht voor het einde van het boekjaar, moet men het gebouw in de voorraad inschrijven door een rekening van klasse 350 (onroerende goederen bestemd voor verkoop) te debiteren en rekening 6095 (voorraadwijzigingen van onroerende goederen bestemd voor verkoop) te crediteren.

Als de boekhoudwaarde van het gebouw bij het afsluiten van het boekjaar hoger is dan de verkoopwaarde, kan er een waardevermindering worden geboekt door rekening 6310 (waardeverminderingen op voorraden) te debiteren en rekening 359 (geboekte waardeverminderingen op onroerende goederen bestemd voor verkoop) te crediteren.