Excel Leeftijd Berekenen Tussen Twee Data

Excel Leeftijd Berekenen Tussen Twee Data
Excel voor Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Meer.Minder Excel kan u helpen de leeftijd van een persoon op verschillende manieren te berekenen. In de onderstaande tabel ziet u veelgebruikte methoden om dit te doen met de functies Datum en tijd. Als u deze voorbeelden in Excel wilt gebruiken, selecteert u de gegevens in de tabel door te slepen en klikt u met de rechtermuisknop op Kopiëren, Open een nieuw werkblad, klik met de rechtermuisknop op cel A1 en kies Plakopties > Opmaak van bron behouden.

Gegevens
10/2/2012
2-5-2014
3-6-2014
3-7-2014
6/3/2002
Formule Beschrijving
=(JAAR(NU())-JAAR(A2)) Het resultaat is de leeftijd van de persoon, het verschil tussen vandaag en de geboortedatum in A2. In dit voorbeeld worden de functies JAAR en NU gebruikt. Als in deze cel geen getal wordt weergegeven, controleert u of deze is opgemaakt als een getal of Algemeen. Meer informatie over het opmaken van cellen als getallen of datums,
=JAAR(NU())-1960 De leeftijd van een persoon die is geboren in 1960, zonder celverwijzingen. Als deze cel niet wordt weergegeven als een getal, controleert u of deze is opgemaakt als een getal of Algemeen. Meer informatie over het opmaken van cellen als getallen of datums,
=JAARFRAC(A3;A5) Berekent de jaar-breukleeftijd tussen de datums in A5 en A3.
=(A5-A6)/365,25 Berekent de leeftijd tussen de datums in A5 en A6, die 12,08 is. Om rekening te houden met een schrikkeljaar dat elke 4 jaar plaatsvindt, wordt 365,25 gebruikt in de formule.
=(“2-10-2014”-“2-5-2014”) Berekent het aantal dagen tussen twee datums zonder celverwijzingen te gebruiken, wat 153 is.
=DAGEN(VANDAAG();”15-2-79″) Het aantal dagen tussen twee datums, met twee datumfuncties. De twee argumenten van de functie DAGEN kunnen werkelijke datums, celverwijzingen of een andere datum- en tijdfunctie zijn, zoals de functie VANDAAG.
=(JAAR(NU())-JAAR(A3))*12+MAAND(NU())-MAAND(A3) Het aantal maanden tussen A3 en de huidige datum. In dit voorbeeld worden de functie JAAR, de functie NU en de functie MAAND gebruikt. Als deze cel niet wordt weergegeven als een getal, controleert u of deze is opgemaakt als een getal of Algemeen. Meer informatie over het opmaken van cellen als getallen of datums,
=NETTO.WERKDAGEN(A3;A2;A3:A5) Het aantal hele werkdagen tussen de twee datums in A2 en A3, dat is 107. Weekeinden en feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd. In het laatste argument, A3:A5, worden de feestdagen vermeld die moeten worden afgetrokken van de werkdagen. In dit voorbeeld wordt de functie NETTO.WERKDAGEN gebruikt.
=DAGEN360(A2;A3;WAAR) Het aantal dagen tussen de twee datums in A2 en A3, dat is 570. Dit is gebaseerd op een jaar van 360 dagen (twaalf maanden van 30 dagen) dat gebruikelijk is in boekhoudberekeningen. In dit voorbeeld wordt de functie DAGEN360 gebruikt.
=ZELFDE.DAG(A3;-4) Converteert dit naar een datumnotatie en dit moet 2-1-2014 zijn, wat vier maanden (of -4) vóór de datum in A3 is. In dit voorbeeld wordt de functie ZELFDE.DAG gebruikt, die wordt gebruikt voor het berekenen van vervaldatums op bankbiljetten.

Hoe reken je met datums in Excel?

Maanden optellen of aftrekken van een datum met de functie EDATE – Met de functie EDATE kunt u snel maanden van een datum optellen of aftrekken. Voor de functie EDATE zijn twee argumenten vereist: de begindatum en het aantal maanden dat u wilt optellen of aftrekken.

 1. In dit voorbeeld kunt u uw begindatums invoeren in kolom A.
 2. Voer het aantal maanden in dat u wilt optellen of aftrekken in kolom B. Als u wilt aangeven of een maand moet worden afgetrokken, kunt u een minteken (-) voor het getal invoeren (bijvoorbeeld -1).
 3. Voer =EEDATE(A2;B2) in cel C2 in en kopieer zo nodig omlaag. Notities:
  • Afhankelijk van de opmaak van de cellen die de formules bevatten die u hebt ingevoerd, worden de resultaten mogelijk weergegeven als seriële getallen.8-feb-2019 kan bijvoorbeeld worden weergegeven als 43504.
  • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als serienummers, zodat ze in berekeningen kunnen worden gebruikt. Standaard is 1 januari 1900 het serienummer 1 en 1 januari 2010 het serienummer 40179, omdat deze datum 40.178 dagen na 1 januari 1900 valt.
  • Als de resultaten als seriële getallen worden weergegeven, selecteert u de cellen in kwestie en gaat u verder met de volgende stappen:
   • Druk op Ctrl+1 om het dialoogvenster Cellen opmaken te starten en klik op het tabblad Getal.
   • Klik onder Categorie op Datum, selecteer de beste datumnotatie en klik vervolgens op OK. De waarde in de cellen moet nu als een datum worden weergegeven in plaats van een serieel getal.

Hoe vaak komt een bepaalde waarde voor in Excel?

– Gebruik de functie AANTAL.ALS om te tellen hoe vaak een specifieke waarde voorkomt in een reeks cellen. Zie AANTAL.ALS, functie voor meer informatie.

Hoe gebruik je som als?

Excel voor Microsoft 365 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Webversie van Excel Excel 2021 Excel 2021 voor Mac Excel 2019 Excel 2019 voor Mac Excel 2016 Excel 2016 voor Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel voor Mac 2011 Excel Starter 2010 Meer.Minder Met de functie SOM.ALS kunt u de waarden in een bereik optellen die voldoen aan criteria die u opgeeft. Stel dat een kolom getallen bevat en u alleen de waarden die groter dan 5 zijn, wilt optellen. U kunt daarvoor de volgende formule gebruiken: =SOM.ALS(B2:B25;”>5″) Deze video maakt deel uit van een trainingscursus met de naam Getallen toevoegen in Excel, Tips:

Als u wilt, kunt u criteria toepassen op het ene bereik en de overeenkomende waarden in een ander bereik optellen. Met de formule =SOM.ALS(B2:B5; “John”; C2:C5) telt u alleen de waarden in het bereik C2:C5 op wanneer de overeenkomende cellen in het bereik B2:B5 gelijk zijn aan “John”. Zie SOMMEN.ALS, functie als u cellen wilt optellen op basis van meerdere criteria.

Belangrijk: De functie SOM.ALS retourneert onjuiste resultaten wanneer u deze gebruikt om tekenreeksen van meer dan 255 tekens of de tekenreeks #VALUE! te vergelijken,

Wat is correct data of datums?

Als het gaat over een datum op de kalender (bijvoorbeeld 12 januari 2021 ), zijn de meervoudsvormen datums en data allebei correct. Datums is de gebruikelijkste vorm.

De betalingen moeten op verschillende datums / data worden uitgevoerd.

Als het gaat over gegevens, bijvoorbeeld in de computerwereld of de statistiek, is data de enige correcte meervoudsvorm.

Yves heeft de data geconverteerd en op een USB-stick gezet.

Als de Latijnse meervoudsvorm data het onderwerp van de zin is, moet de persoonsvorm ook meervoudig zijn, net zoals bij datums,

De data zijn onderzocht op inconsistenties.

Hoe maak je een optel formule in Excel?

Op uw Android-tablet of -telefoon –

 1. Tik in een werkblad op de eerste lege cel na een bereik van cellen met getallen of tik en sleep om het bereik van cellen te selecteren waarvoor u een berekening wilt uitvoeren.
 2. Tik op AutoSom,
 3. Tik op Som,
 4. Tik op het vinkje. Dat is alles.

Als u een kolom of rij met getallen wilt optellen, kunt u de berekening door Excel laten uitvoeren. Selecteer een cel onder of naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk vervolgens op Enter, Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM ) ingevoerd om de getallen op te tellen. Hier volgt een voorbeeld. Als u de getallen voor januari in dit entertainmentbudget wilt optellen, selecteert u cel B7 (de cel direct onder de kolom met getallen). Klik vervolgens op AutoSom, Er verschijnt dan een formule in cel B7 en de cellen die u optelt worden gemarkeerd. Druk op Enter om het resultaat (95,94) in cel B7 weer te geven. U kunt de formule ook bekijken in de formulebalk boven in het Excel-venster. Notities:

 • Als u een kolom met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct onder het laatste getal in de kolom. Als u een rij met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct rechts van de rij met getallen.
 • AutoSom bevindt zich op twee locaties: Start > AutoSom en Formules > AutoSom,
 • Nadat u een formule hebt gemaakt, kunt u deze naar andere cellen kopiëren in plaats van dat u de formule steeds opnieuw typt. Als u bijvoorbeeld de formule van cel B7 naar cel C7 kopieert, wordt de formule in C7 automatisch aangepast aan de nieuwe locatie en worden de getallen in C3:C6 berekend.
 • U kunt AutoSom ook gebruiken voor meer dan één cel tegelijk. U kunt bijvoorbeeld B7 en C7 markeren en vervolgens op AutoSom klikken om beide kolommen tegelijk op te tellen.
 • U kunt ook getallen optellen door een eenvoudige formule te maken,

Welke jaren tellen mee voor anciënniteit?

ONTSLAG – OPZEGGINGSTERMIJN – 19.04.2021 Stel, een werknemer gaf een tijd geleden zijn ontslag bij u, maar merkt na verloop van tijd dat ‘het gras elders toch niet groener is’ en komt opnieuw bij u in dienst. Wilt u zo’n werknemer ontslaan, dan rijst soms de vraag of u zijn anciënniteit van vroeger moet meetellen om de opzeggingstermijn te berekenen.

Hoe zit dat? Een werknemer ging jaren geleden bij u uit dienst om zijn kans te wagen bij een nieuwe werkgever. Na enkele jaren komt hij opnieuw bij u werken; zijn nieuwe job was toch niet wat hij er voordien van verwacht had. U werft hem opnieuw aan, maar hoe zit het met de anciënniteit, bv. indien u hem nadien moet ontslaan? Moet u rekening houden met de anciënniteit die hij tijdens zijn eerste tewerkstelling had of begint hij weer van nul? Daarover moest een rechter zich onlangs uitspreken.

Wat was er gebeurd? Tewerkstelling was onderbroken. Een werknemer was van 1998 tot 2007 in dienst. Dan ging hij uit dienst, maar hij keerde terug vanaf 2011. In 2015 werd hij op staande voet ontslagen met een opzeggingsvergoeding. Vervolgens ontstond er discussie over welke anciënniteit toegepast moest worden om die vergoeding te berekenen.

 1. Anciënniteit die in sociale documenten staat? In de arbeidsovereenkomst na de nieuwe indiensttreding was geen afspraak gemaakt over de overname van de vroegere anciënniteit.
 2. De werknemer verwees echter naar zijn loonfiches, individuele rekeningen, de intranetpagina en zijn conventionele anciënniteitsdagen, waarbij als datum van indiensttreding nog altijd 2 juni 1998 vermeld werd.

Die fout was volgens de werkgever evenwel eenvoudig te verklaren door het feit dat de data van de vorige tewerkstelling automatisch in zijn loonverwerkingssysteem bewaard bleven. Hij was dat vergeten aan te passen. Wat zei de rechter? Enkel ‘nieuwe’ anciënniteit telt.

De rechter oordeelde dat enkel de nieuwe anciënniteit vanaf 2011 meetelt in de berekening. Het feit dat de foutieve indiensttredingsdatum op de sociale documenten stond, bewijst immers niet dat er een afspraak was om de anciënniteit over te nemen. Wat kunt u ervan leren? Anciënniteit = ononderbroken tewerkstelling.

Om de anciënniteit te berekenen telt u in principe enkel de periode van ‘ononderbroken tewerkstelling bij dezelfde werkgever’. De functie of het statuut (arbeider of bediende) van de werknemer speelt daarbij geen rol; de anciënniteit loopt door zolang het contract bestaat.

De anciënniteit van de eerste tewerkstelling hoeft u niet mee te tellen, omdat er een onderbreking was. Let op! Om discussie te vermijden controleert u het best of op uw sociale documenten, bv. de loonfiche, wel de correcte datum van indiensttreding staat. Toch anciënniteit overnemen? In de praktijk zullen er bv.

voor het loon soms andere afspraken gemaakt worden. Als u de anciënniteit weer ‘overneemt’ voor het loon, dan hoeft dat niet per se voor alles. U kunt m.a.w. bepalen dat u bv. enkel rekening houdt met de vroegere anciënniteit voor het loon, maar bv. niet voor het anciënniteitsverlof, de opzeg, enz.

Let op! Vermeldt u enkel dat de anciënniteit overgenomen wordt, dan riskeert u dat u de overname van de anciënniteit op alles zal moeten toepassen, ook al was dat niet uw bedoeling. Arbeidshof Brussel, 09.03.2021. Het arrest is pro werkgever. U hoeft geen rekening te houden met de eerder opgebouwde anciënniteit als een werknemer na een onderbreking opnieuw bij u in dienst komt.

Dat is immers enkel het geval indien dat bij de nieuwe indiensttreding uitdrukkelijk afgesproken werd. Zorg ervoor dat bij een nieuwe indiensttreding de sociale documenten, zoals de loonfiche, ook de ‘nieuwe datum’ van indiensttreding vermelden, om onnodige discussies te vermijden.

Hoe werkt de Count functie in Excel?

Excel voor Microsoft 365 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Webversie van Excel Excel 2021 Excel 2021 voor Mac Excel 2019 Excel 2019 voor Mac Excel 2016 Excel 2016 voor Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel voor Mac 2011 Excel Starter 2010 Meer.Minder De functie AANTAL telt het aantal cellen dat getallen bevat en tevens het aantal getallen in de argumentenlijst.

Waarom werkt aantal als niet?

Algemene problemen –

Probleem Wat is er fout gegaan
Er wordt een verkeerde waarde geretourneerd voor lange tekenreeksen. De functie AANTAL.ALS retourneert onjuiste resultaten als u deze gebruikt om tekenreeksen die meer dan 255 tekens lang zijn te vergelijken. Gebruik hiervoor de functie TEKST.SAMENVOEGEN of de operator voor samenvoegen &. Gebruik bijvoorbeeld =AANTAL.ALS(A2:A5,”lange tekenreeks”&”een andere lange tekenreeks”).
Er wordt geen waarde geretourneerd terwijl er wel een waarde wordt verwacht. Plaats het argument criterium tussen aanhalingstekens.
De formule AANTAL.ALS resulteert in de fout #WAARDE! als er naar een ander werkblad wordt verwezen. Deze fout treedt op wanneer de formule met de functie verwijst naar cellen of een bereik in een gesloten werkmap en de cellen in de berekening zijn opgenomen. Dit werkt alleen als de andere werkmap is geopend.

Wat is het verschil tussen functie en formule?

Antwoord – Beste Danielle, Het begrip ‘functie’ is heel precies vastgelegd, ‘formule’ is veel vager. Zonder te veel wiskundige details te geven, zal een functie een x-waarde nemen en daarmee een bepaalde y-waarde overeen laten komen. Belangrijk is dat bij elke x-waarde, precies n y-waarde hoort.

 1. Voorbeeld: y = f(x) met f(x) = x 2,
 2. Bij elke x-waarde laat deze functie f een y-waarde horen, zodat y het kwadraat is van x.
 3. Als x = 2, dan is y = 4 etc.
 4. Een ‘formule’ is heel algemeen een wiskundige uitdrukking waarin cijfers maar ook symbolen kunnen voorkomen.
 5. Die uitdrukking kan heel verschillend van aard zijn.

De stelling van Pythagoras ( a 2 = b 2 +c 2 met a de schuine zijde van een driehoek) is een formule. Een ander voorbeeld is O = 2$\pi$r, voor de omtrek van de cirkel (met r de straal). Onthoud dus vooral dat een ‘functie’ een exacte betekenis heeft en dat ‘formule’ voor veel meer gebruikt kan worden. home | vandaag | bijzonder | gastenboek | statistieken | wie is wie? | verhalen | colofon ©2001-2023 WisFaq – versie 3

Wat is de formule van een functie?

Methode – Een parabool met als functie f ( x ) = a ( x – d )( x – e ) bevat meerdere onderdelen. Ten eerste is het een formule als functie van x, Dat wil zeggen dat de formule gelijk staat aan een getal bij een bepaalde x, Bijvoorbeeld: gegeven is de functie f ( x ) = -2( x + 2)( x – 6).

 1. Bij x = 5 geldt dat f (5) = -2(5 + 2)(5 – 6) = -2 · 7 · – 1 = 14 Daarnaast kun je door de haakjes weg te werken de functie in de vorm f ( x ) = ax 2 + bx + c schrijven.
 2. Bij de functie f ( x ) = -2( x + 2)( x – 5) weet je dat ( x + 2)( x – 5) = x 2 – 5 x + 2 x – 10, dus -2( x 2 – 3 x – 10) = -2 x 2 + 6 x + 20.

Dus bij het herleiden van f ( x ) = -2( x + 2)( x – 5) tot de vorm f ( x ) = ax 2 + bx + c zie je dat a = -2, b = 6 en c = 20. Een functie, zoals hierboven, is een functie in de vorm f ( x ) = a ( x – d )( x – e ). Let op de mintekens binnen de haakjes! Bij de functie f ( x ) = -2( x + 2)( x – 5) zie je dat d = -2 en e = 5.

Hoe doe je tot de tweede in Excel?

Een getal tot de macht verheffen in zijn eigen cel – Voer de volgende stappen uit:

Klik in een cel in het werkblad. Typ =N^2 in de cel, waarbij N het getal is dat u tot de tweede macht wilt verheffen. Als u bijvoorbeeld het kwadraat van 5 in cel A1 wilt invoegen, typt u =5^2 in de cel. Druk op Enter om het resultaat weer te geven. Tip: U kunt ook klikken in een andere cel om het resultaat van de machtsverheffing weer te geven.

Wat is een serieel getal?

Opmerkingen –

In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat deze in berekeningen kunnen worden gebruikt.1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 is het seriële getal 39448, omdat deze datum 39.447 dagen na 1 januari 1900 valt. De meeste functies converteren datumwaarden automatisch naar seriële getallen.