Gemiddelde Percentage Berekenen Excel

Gemiddelde Percentage Berekenen Excel
Met AutoSom kunt u het gemiddelde berekenen van de getallen in een kolom of rij wanneer de kolom of rij geen lege cellen heeft.

 1. Klik in een cel onder de kolom of rechts van de rij met getallen waarvan u het gemiddelde wilt berekenen.
 2. Ga naar het tabblad Start, klik op de pijl naast AutoSom > gemiddeldeen druk op ENTER.

Hoe bereken ik een gemiddeld percentage?

Gemiddelde berekenen Bereken het gemiddelde, standaardafwijking en mediaan Geef nummers hieronder. Elk nummer in zijn eigen rij (max.500): De teller berekent het volgende: aantal getallen, standaardafwijking, gemiddelde. Bovendien krijgt u de nummers gerangschikt van de kleinste tot de grootste.

Afzonderlijke nummers door newline. Klik op de knop ‘Berekenen’ om het resultaat te krijgen. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig het gemiddelde cijfer van een schoolcertificaat berekenen. Het gemiddelde wordt berekend door alle getallen bij elkaar op te tellen en het resultaat te delen door het aantal getallen.

Standaardafwijking is ook een nuttige indicator. Het beschrijft hoeveel de cijfers gemiddeld verschillen van het gemiddelde. : Gemiddelde berekenen

Hoe bereken je gewogen percentage?

Je berekent een gewogen gemiddelde door elke waarde (elk cijfer) te vermenigvuldigen met hun belang (=wegingsfactor). Vervolgens deel je het totaal door het aantal getallen dat in het gemiddelde wordt meegenomen. Dat totaal aantal getallen bestaat uit het totaal van de wegingsfactoren.

Hoe werkt AutoSom in Excel?

Op uw Android-tablet of -telefoon –

 1. Tik in een werkblad op de eerste lege cel na een bereik van cellen met getallen of tik en sleep om het bereik van cellen te selecteren waarvoor u een berekening wilt uitvoeren.
 2. Tik op AutoSom,
 3. Tik op Som,
 4. Tik op het vinkje. Dat is alles.

Als u een kolom of rij met getallen wilt optellen, kunt u de berekening door Excel laten uitvoeren. Selecteer een cel onder of naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk vervolgens op Enter, Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM ) ingevoerd om de getallen op te tellen. Hier volgt een voorbeeld. Als u de getallen voor januari in dit entertainmentbudget wilt optellen, selecteert u cel B7 (de cel direct onder de kolom met getallen). Klik vervolgens op AutoSom, Er verschijnt dan een formule in cel B7 en de cellen die u optelt worden gemarkeerd. Druk op Enter om het resultaat (95,94) in cel B7 weer te geven. U kunt de formule ook bekijken in de formulebalk boven in het Excel-venster. Notities:

 • Als u een kolom met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct onder het laatste getal in de kolom. Als u een rij met getallen wilt optellen, selecteert u de cel direct rechts van de rij met getallen.
 • AutoSom bevindt zich op twee locaties: Start > AutoSom en Formules > AutoSom,
 • Nadat u een formule hebt gemaakt, kunt u deze naar andere cellen kopiëren in plaats van dat u de formule steeds opnieuw typt. Als u bijvoorbeeld de formule van cel B7 naar cel C7 kopieert, wordt de formule in C7 automatisch aangepast aan de nieuwe locatie en worden de getallen in C3:C6 berekend.
 • U kunt AutoSom ook gebruiken voor meer dan één cel tegelijk. U kunt bijvoorbeeld B7 en C7 markeren en vervolgens op AutoSom klikken om beide kolommen tegelijk op te tellen.
 • U kunt ook getallen optellen door een eenvoudige formule te maken,
You might be interested:  Verbruik Apparaat Berekenen

Hoe bereken je automatisch in Excel?

– Om er zeker van te zijn dat oudere werkmappen juist worden berekend, is het gedrag van Excel anders als u een werkmap die is opgeslagen in een eerdere versie, voor het eerst opent dan wanneer u een werkmap opent die in de huidige versie is gemaakt.

 • Als u een werkmap opent die in de huidige versie is gemaakt, worden alleen de formules herberekend die afhankelijk zijn van cellen die zijn gewijzigd.
 • Als u een werkmap opent die in een eerdere versie van Excel is gemaakt, worden alle formules in de werkmap, de formules die afhankelijk zijn van gewijzigde cellen en de formules die dat niet zijn, herberekend. Hierdoor is de werkmap volledig geoptimaliseerd voor de huidige versie van Excel. De uitzondering is wanneer in de werkmap een andere berekeningsmodus wordt gebruikt, zoals Handmatig.
 • Aangezien volledige herberekening langer kan duren dan gedeeltelijke herberekening, kan het openen van een werkmap die niet van tevoren is opgeslagen in de huidige versie van Excel, meer tijd kosten dan gewoonlijk. Nadat u de werkmap hebt opgeslagen in de huidige versie van Excel, wordt deze sneller geopend.

In Excel voor het web wordt een formule resultaat automatisch herberekend wanneer u gegevens wijzigt in cellen die in de formule worden gebruikt. U kunt deze automatische herberekening uitschakelen en formuleresultaten handmatig berekenen. U doet dit als volgt: Opmerking: Wanneer u de berekeningsoptie in een werkmap wijzigt, is dit alleen van invloed op de huidige werkmap, en niet in andere geopende werkmappen in de browser.

 1. Klik in het Excel voor het web werkblad op het tabblad formules,
 2. Selecteer naast Berekeningsopties een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:
  • Als u alle afhankelijke formules telkens wilt herberekenen wanneer u een wijziging aanbrengt in een waarde, formule of naam, klikt u op automatisch, Dit is de standaardinstelling.
  • Als u alle afhankelijke formules wilt herberekenen, met uitzondering van gegevenstabellen, telkens wanneer u een wijziging aanbrengt in een waarde, formule of naam, klikt u op Automatisch behalve voor gegevenstabellen,
  • Als u automatische herberekening wilt uitschakelen en geopende werkmappen alleen wilt herberekenen als u dit expliciet doet, klikt u op handmatig,
  • Als u de werkmap handmatig wilt herberekenen (inclusief gegevenstabellen), klikt u op werkmap berekenen,
You might be interested:  Vervoerskosten Naar Een Arts Of Ziekenhuis Berekenen

Opmerking: In Excel voor het web kunt u het aantal keren dat een formule opnieuw wordt berekend, wijzigen totdat aan een specifieke numerieke voorwaarde is voldaan, en kunt u de precisie van berekeningen wijzigen met behulp van de weergegeven waarde in plaats van de opgeslagen waarde wanneer formules worden herberekend.

Wat is het verschil tussen het gemiddelde en het gewogen gemiddelde?

Bij het berekenen van een gemiddelde worden alle getallen meestal even significant gegeven; de getallen worden samen opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal getallen. Met een gewogen gemiddelde krijgt een of meer cijfers een groter belang, of gewicht.

Een zending van 10 dozen met potloden is bijvoorbeeld 20 eurocent per doos. Maar een tweede zending van 40 dozen kost 30 eurocent per doos, omdat er veel vraag naar potloden is. Als u de gemiddelde kosten van elke zending als (0,20+0,30)/2 = 0,25 zou berekenen, zou het resultaat niet juist zijn. Er wordt namelijk geen rekening mee gehouden dat er meer dozen voor 30 eurocent per doos dan dozen voor 20 eurocent per doos worden verkocht. Als u het juiste gemiddelde wilt berekenen, gebruikt u deze formule om het resultaat (28 cent per verzending) te verkrijgen: =SOMPRODUCT(A2:A3,B2:B3)/SOM(B2:B3) Met de formule worden de totale kosten van de twee bestellingen gedeeld door het totale aantal bestelde zaken.

Hoe bereken je het gemiddelde van alle cijfers?

Vakken met alleen een SE-cijfer – Voor vakken waarvoor je alleen schoolexamen doet, is het afgeronde schoolexamencijfer ook het eindcijfer. Hierbij is het van belang of het cijfer tussentijds wordt afgerond. Scholen mogen zelf bepalen of dit wel of niet wordt gedaan en leggen dit vast in het examenreglement,

You might be interested:  B M I Berekenen

Stel dat je een vak doet waarvoor geen centraal examen is, bijvoorbeeld informatica.Je haalt de volgende cijfers die allemaal even zwaar meetellen: 5,6; 5,2; 6,6; 7,6; 7,3Om je gemiddelde te berekenen tel je alle cijfers bij elkaar op en deel je het door het aantal cijfers: (5,6 + 5,2 + 6,6 + 7,6 + 7,3)/5= 6,46.Als er niet tussentijds wordt afgerond en dit cijfer wordt omgezet naar een eindcijfer, zou je uitkomen op een 6. Het gemiddelde is immers lager dan een 6,5 en wordt dus naar beneden afgerond.Echter, als er tussentijds wordt afgerond is je eindcijfer anders. Het afgeronde schoolexamencijfer heeft één decimaal en wordt dus een 6,5. Vervolgens wordt dit getal afgerond naar een geheel getal voor het eindcijfer. Dit wordt dan een 7.

Hoe bereken je een percentage van twee getallen?

Antwoord – Hoi Roel, Het staat niet zo duidelijk in je vraag, maar het lijkt erop alsof je bedoelt dat je geen rekenmachine mag gebruiken. Okee, dan doen we het maar zonder Je neemt het verschil tussen die twee, dus dat is 145,6 – 140,2 = 5,4. Het procentuele verschil is dan (5,4/140,2)100%. Oftewel, na wat vermenigvuldiging boven en onder de breuk is dit 5400/1402. Als je dit wat gaat vereenvoudigen, dan krijg je achtereenvolgens 2700/701 en 27/7 (die 1 vergeet ik maar even, voor 1 decimaal achter de komma is dat nauwkeurig genoeg).27/7 is 3 6/7 en 6/7 is ongeveer 0,85 (iets meer zelfs). Groetjes, Martin

mschapen Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts.! maandag 12 augustus 2002

home | vandaag | bijzonder | gastenboek | statistieken | wie is wie? | verhalen | colofon ©2001-2023 WisFaq – versie 3