Gewerkte Uren Berekenen

Gewerkte Uren Berekenen

Hoe bereken ik mijn gewerkte uren?

Rekenvoorbeeld: Wim heeft een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week. Zijn overeengekomen arbeidsomvang is dus (40 x 13) / 3 = 173,33 uur per maand. Zijn arbeidsomvang per kalenderjaar berekent u door dit getal met 12 te vermenigvuldigen: 173,33 x 12 = 2.080 uur per kalenderjaar.

Hoeveel uren werk je per maand?

Loonberekening o.b.v. werkelijke dagen en uren – AFAS Help Center In Profit is de loonberekening standaard gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode. Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een fulltime maandloner iedere maand een ander aantal dagen en uren wordt verwerkt, afhankelijk van het aantal te werken dagen en uren in die maand.

De medewerker ontvangt uiteraard wel iedere maand hetzelfde salaris, maar de ene maand werkt de medewerker daarvoor meer dagen en uren dan de andere maand. Dit in tegenstelling tot gedateerde methodes waarbij op basis van gemiddelden wordt berekend. Bij die methode wordt een gemiddeld aantal dagen bepaald op basis van de totale SV-dagen in een jaar.

Voor maandloners is dat gemiddelde altijd gebaseerd op 260, 261 of 262 dagen. Eén van de nadelen daarbij is dat de uitkomst voor wat betreft de dagen altijd een niet geheel getal is, terwijl medewerkers in de werkelijkheid uiteraard een geheel aantal dagen hebben gewerkt.

Een berekening gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode is daarom altijd veel zuiverder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de loonheffing. In bepaalde situaties kan de dagtabel van toepassing zijn. Als je met gemiddelden rekent, kan het zijn dat je teveel of te weinig loonheffing berekent.

De dagtabel schrijft immers voor dat je de tabel per dag toepast, niet voor een deel van de dag (bij een berekening op basis van gemiddelde dagen is de uitkomst vrijwel altijd een getal in decimalen). Het verschil wordt ook niet meer rechtgetrokken, omdat de loonheffing geen herrekening kent en lang niet iedere medewerker ook een aangifte inkomstenbelasting doet.

Maaltijdvergoeding per dagWerkkleding en schoeisel per dagReiskosten per dag

Voorbeelden van inhoudingen die plaats dienen te vinden op basis van het (werkelijke) aantal uren:

Vermindering salaris in verband met ouderschapsverlofVermindering salaris in verband met onbetaald verlofVerminder salaris in verband met langdurig verzuim

Veel van deze vergoedingen worden volgens de cao alleen uitgekeerd als de medewerker daadwerkelijk werkt, maar niet bij ziekte (denk daarbij aan de vergoeding voor werkkleding en schoeisel). Doordat je ziekte in Profit HRM registreert, bepaalt Profit automatisch de resterende gewerkte dagen in die periode en dus het juiste bedrag van de vergoeding.

Als van het gemiddelde aantal dagen zou worden uitgegaan, is er een handmatige correctie nodig om de juiste vergoeding te kunnen verwerken. Het gemiddelde kan immers op decimalen achter de komma uitkomen, terwijl de cao voorschrijft de vergoeding te betalen voor iedere gewerkte dag. Er zijn pensioenregelingen waarin is geregeld dat het parttimepercentage moet worden bepaald op basis van de werkelijke uren ten opzichte van de roosteruren (bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de Drankenindustrie).

Dus moet voor de berekening van de pensioenpremies als gevolg daarvan ook iedere periode met het werkelijke parttimepercentage van die periode worden gerekend. SV-dagen zijn volgens de wet altijd hele dagen. Dus ook al zou iemand een halve dag werken, dan telt die halve dag wel als één hele SV-dag.

You might be interested:  Warmtepomp Berekenen Op Basis Van Gasverbruik

Vaak koppel je ook met de werkelijkheid, bijvoorbeeld een tijdsregistratiesysteem (wat geen gemiddelden levert).Voorbeeld:In dit voorbeeld zie je hoe de berekening op basis van gemiddelden niet tot het gewenste resultaat leidt. Het uitgangspunt is een jaar van 261 dagen:

Gemiddeld aantal dagen per maand: 21,75Gemiddeld aantal uren per maand: 174

In uren (een fulltimer die 8 uur per dag werkt): De maand februari heeft maar 20 SV-dagen = 160 uur. Stel dat een medewerker 8 uur ziek is en 152 uur als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 174 – 8 -152 = 14 uur wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof ook niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen = 184 uur) werkt het andersom. Het salaris wordt zelfs negatief, want als een medewerker 176 uur onbetaald verlof neemt en 8 uur ziek is, betekent dit dat deze medewerker 174 – 176 – 8 = 10 uur negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

In dagen: In een jaar met 261 dagen is het gemiddelde per maand 21,75. De maand februari heeft echter maar 20 SV-dagen. Stel dat een medewerker 1 dag ziek is en er 19 dagen als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 21,75 – 1 -19 = 1,75 dag wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

 1. Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen.
 2. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen) werkt het andersom.
 3. Het salaris wordt zelfs negatief, want als iemand 22 dagen onbetaald verlof opneemt en 1 dag ziek is, betekent dit dat deze medewerker 21,75 – 22 – 1 = 1,25 dag negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

De bovenstaande situatie ontstaat dus doordat je de werkelijkheid invoert (dat is noodzakelijk omdat ziektedagen bijvoorbeeld altijd in hele dagen moeten worden verwerkt) en rekent met gemiddelden. Met andere woorden: als er bijvoorbeeld geen vergoedingen op dagbasis of inhoudingen op het salaris zijn, dan lijkt werken met gemiddelden in eerste instantie wel handig omdat elk uur dan vermenigvuldigd kan worden met het gemiddelde uurloon.

Hoeveel uren per week werken?

Afwijkingen op de maximale grenzen van de arbeidsduur – Het is in beginsel verboden om de dagelijkse en de wekelijkse grenzen van de arbeidstijd te overschrijden. Er bestaat echter een reeks afwijkingen. Vooreerst zijn er de structurele afwijkingen die verbonden zijn met bepaalde arbeidsregelingen en die dus een bepaalde bestendigheid vertonen inzake hun toepassing.

 • de arbeid georganiseerd in opeenvolgende ploegen (maximum : 11 uren/dag en 50 uren/week) ;
 • de continuarbeid wegens technische redenen (maximum 12 uren/ dag en 50 uren/week of 56 uren indien de arbeidsprestaties over 7 dagen/week zijn gespreid naar rata van 8 uren/ dag,
You might be interested:  Diameter Cirkel Berekenen Met Omtrek

In andere gevallen is een toelating bij koninklijk besluit vereist :

 • in bepaalde bedrijfstakken of voor bepaalde categorieën van ondernemingen en takken van ondernemingen waar de normale grenzen van de arbeidstijd niet kunnen nageleefd worden (maximum : 11 uren/dag en 50 uren/week) ;
 • voor de voorbereidende werken of nawerk dat noodzakelijk buiten de normale productietijd moet worden uitgevoerd (maximum : 11 uren/dag en 50 uren/week).N.B. : het koninklijk besluit moet de gevallen bepalen waarvoor de afwijking is toegelaten, evenals de maximale verschillende grenzen en de eventuele toepassingsvoorwaarden.

De ondernemingen die onder het toepassingsgebied van het paritair comité voor het bouwbedrijf (P.C. nr.124) vallen, worden toegelaten om de grenzen van de bedrijfsarbeidstijd te overschrijden gedurende de zomerperiode of een periode van intense activiteit.

 1. Grenzen De arbeidsduurgrenzen kunnen worden verhoogd tot 9 uren en 30 minuten per dag en 47 uren en dertig minuten per week, ten belope van een maximale verhoging van 180 uren per kalenderjaar. Voor de eerste periode van 130 uren vereist d eze afwijking het voorafgaand akkoord van de meerderheid van de vakbondsafvaardiging; bij ontstentenis van de vakbondsafvaardiging moet de werkgever er de voorzitter van het bevoegd paritair comité over inlichten, Voor de 50 uren die bovenop de eerste 130 uren gepresteerd worden, moet de volgende procedure gevolgd worden,
 2. Inhaalrust of loontoeslag De werknemer kan kiezen – voor het einde van de betaalperiode waarin deze uren worden gepresteerd – tussen de toekenning van inhaalrust of de uitbetaling van een loontoeslag van 20 % per bijkomend uur. Indien de werknemer kiest voor inhaalrust zal hij recht hebben op één rustdag per acht bijkomend gepresteerde uren. De inhaalrust moet genomen worden binnen de twaalf maanden volgend op het presteren van deze uren. In geval er inhaalrustdagen worden toegekend, worden de bijkomend gepresteerde uren betaald op het ogenblik dat de inhaalrust wordt toegekend.
 3. N.B. Zaterdagwerk Principe : zaterdagwerk is verboden voor de o ndernemingen die onder het toepassingsgebied van het paritair comité voor het bouwbedrijf (P.C. nr.124) vallen. Afwijking : het is toegelaten voor de werknemer om op zaterdag te werken gedurende 96 uren per kalenderjaar in de volgende gevallen :
 • de werken die op geen enkel ander ogenblik kunnen uitgevoerd worden;
 • de werken waarbij de gelijktijdige uitvoering van bouwactiviteiten en andere activiteiten op dezelfde plaats risico’s inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers of derden ;
 • de werken die om technische redenen niet combineerbaar zijn met andere activiteiten. Deze 96 uren komen in mindering van de hierboven vermelde 180 uren, Om te mogen werken op zaterdag moet de volgende procedure gevolgd worden,

Vervolgens zijn er de punctuele afwijkingen (overuren) Bepaalde overuren vereisen :

 • Ofwel, een voorafgaande toelating bij koninklijk besluit :
  • voor de werken van vervoer, laden en lossen (maximum : 11 uren/dag en 50 uren/week) ;
  • voor de sectoren waar de verwerkte stoffen zeer snel kunnen ontaarden (maximum : 11 uren/dag en 50 uren/week) ;
  • voor de werken waarvan de uitvoeringstijd wegens hun aard niet duidelijk kan omschreven worden (maximum : 11 uren/dag en 50 uren/week).
 • Ofwel, een voorafgaande toelating van de vakbondsafvaardiging en van het inspecteur-districtshoofd van de AD Toezicht op de Sociale Wetten (bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging volstaat de toelating van het inspecteur-districtshoofd): in geval van buitengewone vermeerdering van het werk (maximum : 11 uren/dag en 50 uren/week).
You might be interested:  Totale Constante Kosten Berekenen

Overuren kunnen eveneens uitgevoerd worden in geval van overmacht :

 • zonder bijzondere formaliteit:
  • voor de uitvoering voor rekening van derden van werken om te verhelpen aan een dreigend of voorgekomen ongeval ;
  • voor de uitvoering voor rekening van derden van dringende werken aan machines of materieel ;
  • voor de uitvoering in de onderneming van werken om een dreigend of een voorgekomen ongeval te verhelpen ;
  • voor de uitvoering in de onderneming van dringende werken aan machines of materieel.
 • met het voorafgaand akkoord van de vakbondsafvaardiging (of informatie a posteriori aan de afvaardiging) en informatie aan het inspecteur-districtshoofd: voor de werken die door een onvoorziene noodzakelijkheid worden vereist (maximum 11 uren/dag en 50 uren/week).

De normale grenzen van de arbeidstijd kunnen eveneens overschreden worden voor de uitvoering van inventariswerken (maximum 11 uren/dag en 50 uren/week). Deze afwijking mag enkel gedurende 7 dagen per werknemer en per kalenderjaar gebruikt worden effectieve prestaties. De vrijwillige overuren

 • De werknemer die erom verzoekt, kan ook een quotum van vrijwillige overuren presteren.
 • Om deze vrijwillige overuren te presteren, moet de werknemer voorafgaandelijk aan het presteren van deze overuren een geschreven akkoord sluiten met zijn werkgever. Dit akkoord is zes maanden geldig en kan worden vernieuwd in de mate waarin de werknemer nog steeds vrijwillige overuren wenst te presteren. Het akkoord van de werknemer kan specifieke voorwaarden voorzien: bijvoorbeeld kan de werknemer zijn akkoord geven om 2 overuren per week te presteren, elke vrijdag etc
 • Deze vrijwillige overuren zijn niet gebonden aan een bijzondere procedure.
 • De maximale grens van 11 uren per dag en 50 uren per week mag niet worden overschreden.
 • De werknemer kan tot 120 vrijwillige overuren per jaar presteren die recht geven op de betaling van het gewone overloon (50% voor de overuren gepresteerd in de week en 100 % voor de overuren gepresteerd op zondagen of feestdagen). De vrijwillige overuren zullen daarentegen geen aanleiding geven tot inhaalrust. Het quotum van 120 vrijwillige overuren kan worden verhoogd door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst die algemeen verbindend werd verklaard bij koninklijk besluit. De verhoging zal daarentegen nooit 360 overuren per kalenderjaar kunnen overschrijden.
 • Informatie over deze collectieve arbeidsovereenkomsten kan worden bekomen bij de Belgische arbeidsinspectie ( [email protected] ).

N.B. : De flexibele uurroosters en de nieuwe arbeidsregelingen laten eveneens toe om de normale grenzen van de arbeidsduur te overschrijden.

Hoeveel werk uren?

Maximaal aantal uren werktijd – In de Arbeidstijdenwet staat dat u niet iedere week maximaal 60 uren mag werken. Voor een langere periode geldt het volgende:

Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken. Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Een werkweek loopt van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur.