Hoe Vakantiegeld Berekenen

Hoe Vakantiegeld Berekenen
Bruto vakantiegeld berekenen – Vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Dat is het loon voor aftrek van belasting en sociale lasten. Je vermenigvuldigt jouw brutoloon met het percentage vakantiegeld dat je krijgt. Dit is meestal 8%.

Hoe kun je je vakantiegeld berekenen?

Hoeveel vakantiegeld krijg je? – Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd, is meestal 8 procent van je brutoloon. Dit wordt vaak eind mei uitgekeerd en wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Als je baan stopt wordt het opgespaarde bedrag meteen uitbetaald.

Hoeveel vakantiegeld krijg je netto?

bruto maandloon bruto vakantiegeld netto vakantiegeld zonder loonheffingskorting netto vakantiegeld met loonheffingskorting
1500 1440 900 1300
2000 1920 1200 1150
2500 2400 1500 1400
3000 2880 1800 1450
3500 3360 2100 1650
4000 3840 2400 1900
4500 4320 2700 2150

Bedragen in euro’s

Hoeveel procent van je vakantiegeld?

Vakantiegeld als uitzendkracht of oproepkracht – Ook als uitzendkracht of oproepkracht heb je recht op vakantiegeld. Vaak betalen werkgevers het vakantiegeld dan maandelijks uit. Hoeveel vakantiegeld je krijgt, staat op je loonstrook. Ook nu bedraagt het vakantiegeld minimaal 8% van je brutoloon.

Is vakantiegeld en 13de maand hetzelfde?

9. Waarom hou ik op mijn 13de maand minder over dan op mijn loon? – Een 13de maand wordt beschouwd als een bijzondere beloning, waardoor ze onderhevig is aan hogere belastingen. Zo blijft er netto minder over dan bij je loon. Een 13de maand wordt ook niet mee in rekening genomen voor vakantietoeslag of de opbouw van je pensioen, tenzij het vermeld staat in de arbeidsovereenkomst.

Wie heeft geen recht op vakantiegeld?

Vakantiegeld

Ben je werknemer? Dan is je vakantiegeld minimaal 8% van je loon of uitkering. Er zijn ook bedrijven die een hoger percentage aan vakantiegeld betalen. Ook zijn er bedrijven waar een minimumbedrag aan vakantiegeld (een zogenoemde vloer) afgesproken is. Je krijgt dan in ieder geval dat bedrag, ook al is dit meer dan 8% van je loon. Je bouwt het vakantiegeld op over het brutoloon. Als je bijvoorbeeld ziek bent en je krijgt maar 70% van je brutoloon uitgekeerd. Dan bouw je maar over dat gedeelte vakantiegeld op.

Over je onkostenvergoeding en krijg je geen vakantiegeld. Behalve als dit in je cao of arbeidsovereenkomst anders staat. Je vakantiegeld krijg je netto betaald, net als je loon. De belasting is er dus al vanaf. Over krijg je wel vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt berekend over de volle waarde van de overuren (dus ook over de eventuele overwerktoeslag).

De meeste werknemers krijgen het vakantiegeld in mei betaald. Soms gebeurt dit in juni. Je krijgt het vakantiegeld samen met je salaris. Het vakantiegeld moet zichtbaar zijn op je loonstrook. Soms krijg je het vakantiegeld bij iedere loonbetaling. Bijvoorbeeld als je oproepkracht bent of vakantiewerk doet. Dit mag alleen als het duidelijk in je arbeidsovereenkomst staat. Ga je uit dienst, dan wordt je opgebouwde vakantiegeld uitgekeerd bij je laatste loonbetaling of in je eindafrekening.

Heb je even wat meer geld nodig? Dan kun je je werkgever om een voorschot op je vakantiegeld vragen. Je krijgt (een deel van) je vakantiegeld dan eerder betaald. Niet elke werkgever biedt deze mogelijkheid. Vraag dus na wat de regels binnen je bedrijf zijn.

  1. Heb je het vakantiegeld niet of te laat gekregen? Dat komt misschien omdat de werkgever het niet kan betalen.
  2. Of hij wil het niet betalen.
  3. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent geweest.
  4. Weet je zeker dat je toch recht hebt op je vakantiegeld? Stuur je werkgever dan een loonvordering.
  5. Met deze aangetekende brief vraag je je werkgever het vakantiegeld over te maken.

Ja, dat gebeurt in de eindafrekening. Een eindafrekening is een afrekening die je krijgt bij het einde van je dienstverband. Hierin staan betalingen waar je nog recht op hebt, zoals loon, vakantiedagen en vakantietoeslag. Hiervan worden nog loonheffing en premies werknemersverzekering afgetrokken.

Wat is het dubbel vakantiegeld?

Hoe wordt vakantiegeld berekend? – Een bediende met een maandwedde, ontvangt dit loon gewoon door bij het opnemen van vakantiedagen. Krijgt hij een uurloon, dan wordt dat doorbetaald per opgenomen uur vakantie. Naast dit enkel vakantiegeld, ontvangt hij ook dubbel vakantiegeld.