Hoogte Iva Uitkering Berekenen

Hoogte Iva Uitkering Berekenen
Hoogte IVA-uitkering – UWV berekent uw IVA-uitkering als volgt. Ga uit van het sociale verzekeringsloon (sv-loon) dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Deel dit totale sv-loon door 261 (gemiddelde aantal werkdagen in een jaar). Vermenigvuldig dit bedrag vervolgens met 21,75 (gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand).

Welke tabel bij IVA-uitkering?

De medewerker is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontvangt loon voor het werk dat hij nog uitvoert en daarnaast krijgt hij een uitkering welke mogelijk wordt aangevuld – In dit geval is de medewerker nog gedeeltelijk werkzaam, waarvoor hij loon zal ontvangen.

 1. Gedurende de eerste twee ziektejaren is de werkgever voor het gedeelte dat de medewerker niet kan werken gehouden om het loon door te betalen.
 2. Daarbij gaat het in beginsel om 70 % van het loon, tenzij een cao anders bepaalt,
 3. Voor het deel dat de medewerker nog werkzaam is ontvangt hij loon en hierover worden de witte tabellen toegepast, waardoor met heffingskortingen voor werkende rekening wordt gehouden (de belastbare som wordt daardoor lager).

Dit deel wordt vergelijkbaar behandeld als de andere medewerkers. De uitkering en aanvulling worden ook vergelijkbaar behandeld, maar nu vergelijkbaar met medewerkers die volledig arbeidsongeschikt zijn. Dat betekent dat, als de werkgever de WAO-uitkering niet aanvult, de inhoudingen op de uitkering worden berekend volgens de groene tabellen.

Rijgt de medewerker wel een aanvulling, dan wordt de inhouding op de WAO-uitkering en aanvulling in het eerste WAO-jaar berekent volgens de witte en in de volgende jaren volgens de groene tabellen. De berekening van de inhoudingen over de uitkering en aanvulling vindt plaats zoals hierboven beschreven.

Dit is afhankelijk van het feit of de uitvoeringsinstelling de uitkering direct betaald aan de medewerker, of indirect via de werkgever. Samenvatting van de wijze van behandeling gedurende verschillende ziektejaren, in WAO-situaties: Gedurende de eerste twee ziektejaren moet de werkgever de inhouding loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekering berekenen over het totale loon.

Daarbij past hij de witte tabellen toe, Bovendien zijn de regels voor aftrekbare kosten en vergoeding van onkosten van toepassing, Gedurende de volgende jaren waarbij de medewerker in dienst blijft bij de werkgever moet de werkgever ook de inhouding loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekering berekenen over het totale loon.

Dan past hij de witte tabellen toe als de medewerker een aanvulling op de uitkering krijgt en nog niet langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Krijgt de medewerker geen aanvulling op de uitkering of is de medewerker langer dan twee jaar arbeidsongeschikt, dan past de werkgever de groene tabellen toe,

 1. Treedt de medewerker uit dienst van de werkgever, dan zal de uitkering gewoonlijk niet meer via de werkgever bij de medewerker terechtkomen, maar rechtstreeks door de uitvoeringsinstelling betaald worden (zie hierboven).
 2. Betaalt de werkgever echter nog een aanvulling op de uitkering, dan kan de situatie wel zo zijn dat hij de uitkering plus aanvulling aan de medewerker uitbetaalt.

In dat geval dient de werkgever de inhouding loonbelasting en premies volksverzekering te berekenen over de uitkering plus aanvulling, waarbij hij de groene tabellen toepast, De verschuldigde premies werknemersverzekering worden dan alleen berekend over de uitkering en dus niet over de aanvulling.

 • Samenvatting van de wijze van behandeling gedurende verschillende ziektejaren, in WIA-situaties: Volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt tijdens de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid 70% van het loon uitbetaald, hoewel 100% in het eerste jaar is toegestaan.
 • Hierover worden de premies en de loonheffingen berekend volgens de witte tabellen.

Na de 104 weken komt een arbeidsongeschikte medewerker in aanmerking voor een WIA-uitkering. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35 tot 80% is er recht op de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Dit is een loongerelateerde uitkering waarin 70% van het laatst verdiende loon of dagloon wordt uitgekeerd.

Wordt er nog gedeeltelijk gewerkt, dan wordt dit loon van het oude loon afgetrokken. De loongerelateerde uitkering bedraagt dan 70% van het overgebleven verschil. De premies en de loonheffingen van het inkomen dat naast de loongerelateerde uitkering gegenereerd word, worden berekend volgens de witte tabellen.

Voor de loongerelateerde uitkering worden de premies berekend volgens de groene tabellen. Bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan 80% is er recht op de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).In deze regeling wordt 75% van het oude loon of dagloon uitgekeerd.

Heeft vermogen invloed op IVA-uitkering?

Overige inkomsten en eigen geld – Deze inkomsten komen niet uit werk en hebben geen invloed op uw uitkering:

spaargeld of eigen vermogen uw eigen persoonsgebonden budget (pgb) alimentatie kinderbijslag huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag niet-commerciële kamerverhuur erfenis loterij- en prijzengeld lijfrente-uitkering giften en crowdfunding afkoop eenmalige pensioenuitkering van werk dat u deed voor uw uitkering geld uit niet-commerciële (online) verkoop van eigen tweedehands spullen studiefinanciering en levenlanglerenkrediet (LLLK) private Aanvulling WW en WGA (PAWW) inkomsten van uw partner (nabestaanden)pensioen van uw partner Tozo-uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Wat gebeurt er na 5 jaar IVA uitkering?

Het UWV kampt al enige jaren met een ernstig capaciteitsprobleem voor de sociaal medische beoordelingen. Verzekeringsartsen gaan met pensioen, nieuwe instroom is moeilijk te vinden en het werkaanbod stijgt. Het gevolg is een flinke achterstand in beoordelingen en herbeoordelingen voor onder andere de Ziektewet en de WIA. Inschrijven voor onze gratis Digi-kwest nieuwsbrief. Demissionair minister Koolmees heeft in samenwerking met UWV en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) in kaart laten brengen hoe groot de problemen zijn. Onderzoekers van Gupta Strategists hebben daartoe een onderzoek uitgevoerd en concludeert dat de vraag naar sociaal-medische dienstverlening in 2027 meer dan 25% hoger is dan het beschikbare aanbod.

You might be interested:  Trap Berekenen Kwartdraai

Dat gaat leiden tot forse achterstanden en gezien de prioriteiten die UWV van de minister meekrijgt zullen die zich vooral voordoen bij de herbeoordelingen. Er wordt door Koolmees, UWV en NVVG een aantal wijzigingen geopperd die kunnen helpen bij het wegwerken van achterstanden. Het gaat om een nieuwe werkwijze voor de verzekeringsarts en veranderingen binnen de Ziektewet en WIA.

Werkwijze verzekeringsarts Verzekeringsartsen focussen zich momenteel op het uitvoeren van beoordelingen. Die focus moet veranderen. De verzekeringsarts wordt regisseur van het gehele proces dat een uitkeringsgerechtigde in de Ziektewet of de WIA bij UWV doorloopt.

De verzekeringsartsen krijgen daarbij ondersteuning van een multidisciplinair team van professionals, met onder andere arbeidsdeskundigen, sociaal-medisch verpleegkundigen, procesbegeleiders en medisch secretaresses. Ter ondersteuning van dit regiemodel wordt door de NVVG een ‘Handreiking Taakdelegatie verzekeringsartsen in het publieke domein’ ontwikkeld.

De beoordeling van (mogelijke) uitkeringsontvangers wordt maatwerk. De verzekeringsarts bepaalt wie wanneer en door wie beoordeeld wordt. Dit is natuurlijk een probaat middel bij het oplossen van achterstanden en is ook geprobeerd bij de herbeoordeling van volledig arbeidsongeschikte WGA’ers.

In plaats van standaard de beoordeling in te plannen hetgeen voor werkvoorraad zorgt, bepaalt de verzekeringsarts het juiste beoordelingsmoment. Mogelijke wijziging Ziektewet Alle werknemers die een jaar ziek zijn en een Ziektewetuitkering ontvangen krijgen een eerstejaars Ziektewetbeoordeling (EZWB).

EZWB’s zijn complexe en omvangrijke beoordelingen, die veel verzekeringsartsencapaciteit vragen. Koolmees vindt dat niet in verhouding omdat de EZWB in een derde van de gevallen leidt tot een gewijzigde uitkeringssituatie. Er kan naar verwachting 10 procent verzekeringsartsencapaciteit worden bespaard door alleen een EZWB uit te voeren als de verzekeringsarts verwacht dat deze leidt tot uitstroom uit de Ziektewet.

De WGA wordt één regeling met een WGA-uitkering tot 70% van het maatmanloon (minus het bedrag dat iemand nog daadwerkelijk aan inkomsten heeft). De WIA wordt hervormd waarbij er nog maar één type uitkering is. Iedereen met een WIA-uitkering ontvangt tot 70% van het maatmanloon (minus het bedrag dat iemand nog daadwerkelijk aan inkomsten heeft). De WIA wordt hervormd waarbij er nog maar één type WGA is, na 5 jaar stroomt iedereen automatisch door in de IVA. De IVA is alleen toegankelijk na 5 jaar WGA en categorie 80/100: De verschillende typen binnen de WGA blijven behouden. Iedereen die na minimaal 5 jaar een WGA-uitkering in de categorie 80/100 zit, stroomt automatisch door naar de IVA. In de IVA vindt geen herbeoordeling plaats.

De derde mogelijkheid levert de meeste capaciteitsbesparing op bij verzekeringsartsen (19%). De WGA wordt dan één regeling waarbij het onderscheid tussen WGA 35-80 en 80-100 verdwijnt. De WGA-uitkering is op basis van 70% van het dagloon minus 70% van de verdiensten en de IVA-uitkering wordt verlaagd naar 70% van het dagloon.

 • Door de automatische uitstroom naar de IVA wordt de doorbelasting van WGA-uitkeringen beperkt op vijf jaren.
 • Het klinkt als toekomstmuziek en zo zal het voorlopig nog wel even blijven klinken.
 • Een wijziging die er op korte termijn wel zou kunnen gaan komen is het motiveren van de aanvraag voor een herbeoordeling.

Momenteel is in een convenant met het Verbond van Verzekeraars afgesproken dat een herbeoordeling voorzien moet zijn van een motivatie. Koolmees denkt aan uitbreiding van de reikwijdte van het convenant door meer veldpartijen erbij te betrekken.

Heeft pensioen invloed op IVA uitkering?

(Pre)pensioen en uw uitkering Krijgt u (pre)pensioen uit werk dat u deed voor uw uitkering? Dan heeft uw (pre)pensioen geen invloed op de uitkering. Wanneer u (pre)pensioen ontvangt uit werk dat u deed tijdens uw uitkering, dan kan dit wel invloed hebben.

Hoe lang mag je op vakantie met een IVA uitkering?

Gaat u korter dan 4 weken op vakantie in het buitenland? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Als u in Nederland op vakantie gaat, kunt u ook langer dan 4 weken wegblijven. U hoeft dit niet door te geven.

Waar heb je recht op bij IVA?

Gepubliceerd op: 12-05-2009 | Laatst bijgewerkt op: 07-03-2018 De WIA bestaat eigenlijk uit twee verschillende regelingen:

 1. De WGA, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, Deze regeling is bedoeld voor mensen die na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor een deel nog in staat zijn om te werken.
 2. De IVA, de regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. Deze regeling is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans op herstel erg klein is.

IVA IVA staat voor regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. U heeft recht op een IVA-uitkering, wanneer u na de wachttijd van 104 weken volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Dit is het geval, wanneer:

 • u niet meer dan 20% van uw laatstverdiende loon kunt verdienen, en
 • er geen of maar een zeer kleine kans is dat dit verbetert binnen een termijn van 5 jaar

Als het UWV tot het oordeel komt dat u niet duurzaam, maar tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent, komt u niet in aanmerking voor een IVA-uitkering, maar komt u in aanmerking voor een WGA-uitkering, Een voorbeeld. Marjan werkt bij een groothandel. Zij heeft een ernstige chronische ziekte gekregen, waardoor zij beperkt is.

Vroeger verdiende zij 1.200 euro bruto per maand. Het UWV stelt bij de WIA-beoordeling vast dat Marjan in theorie nog maar 200 euro bruto kan verdienen. Voor de WIA is het arbeidsongeschiktheidspercentage van Marjan (1.200 – 200) : 1.200 x 100 = 83%. Omdat de verwachting is dat Marjan niet geneest en haar beperkingen niet minder zullen worden, wordt zij behalve volledig, ook duurzaam arbeidsongeschikt bevonden en komt zij in aanmerking voor een IVA-uitkering.

You might be interested:  Bpm Berekenen Auto Invoeren

Zou de Marjan naar verwachting binnen een jaar genezen en zouden haar beperkingen afnemen, dan is zij weliswaar volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. In dat geval zou Marjan een beroep moeten doen op de WGA, Vanaf welk moment kom ik in aanmerking voor een IVA-uitkering? U kunt op verschillende momenten in aanmerking komen voor een IVA-uitkering.

 • direct na de wachttijd van 104 weken of, als er sprake is van een loonsanctie, na maximaal 156 weken
 • wanneer u na een periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt
 • wanneer na de wachttijd van 104 weken wordt vastgesteld, dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, maar u binnen 5 jaar alsnog vanwege dezelfde oorzaak volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt
 • wanneer na de wachttijd van 104 weken wordt vastgesteld, dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, maar u vier weken alsnog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt. De oorzaak is dan niet van belang.
 • tijdens de wachttijd van 104 weken, bij een verkorte wachttijd

Wat wordt verstaan onder de verkorte wachttijd in het kader van de IVA? De wachttijd voor een WIA-uitkering is 104 weken. Wanneer u arbeidsongeschikt wordt en al snel blijkt dat u helemaal niet meer kunt werken en u ook niet meer beter zult worden, dan kunt u sneller dan normaal een IVA-uitkering bij UWV aanvragen. U bent niet verplicht dit te doen. Het volgende is van belang:

 • U moet deze aanvraag zelf indienen en niet uw werkgever. U moet een duidelijke verklaring mee te sturen van de bedrijfsarts waaruit blijkt dat u in het geheel niet meer kunt werken en ook niet meer beter wordt. Die verklaring moet dan gebaseerd zijn op informatie van uw specialist.
 • U kunt een aanvraag met een verkorte wachttijd doen tussen de 3de en de 68ste week van uw ziekte. Daarna bent u te laat met de aanvraag en wordt uitgegaan van de normale wachttijd van 104 weken.
 • Wanneer u in aanmerking komt voor een IVA-uitkering basis van een verkorte wachttijd, moet uw werkgever wel, zoals gebruikelijk, uw loon gedurende 104 weken blijven doorbetalen. Wel mag uw werkgever op dit loon de WIA-uitkering in mindering brengen.
 • Een verzoek een IVA-uitkering toe te kennen met een verkorte wachttijd kan slechts eenmaal worden ingediend. Als het UWV de aanvraag afwijst, heeft u geen nieuwe mogelijkheden meer. Het is dus belangrijk deze aanvraag pas te doen, als u er zeker van bent, dat uw bedrijfsarts en specialisten achter u staan.

De verkorte wachttijd heeft een aantal voordelen:

 • Als de aanvraag wordt toegewezen, gelden er voor u en uw werkgever geen re-integratieverplichtingen meer. Dit kan u de nodige rust geven.
 • De hoogte van de IVA-uitkering bedraagt in principe 75% van uw laatstgenoten loon. Dit kan in een aantal gevallen hoger zijn dan 70% van het loon dat u minimaal ontvangt als uw werkgever uw loon moet doorbetalen.

Wanneer eindigt mijn IVA-uitkering? Uw IVA-uitkering eindigt als u:

 • niet meer volledig en/of duurzaam arbeidsongeschiktheid bent
 • op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt
 • als u langer dan drie maanden verblijft in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over het uitbetalen van uitkeringen
 • als u gedetineerd wordt

Wat gebeurt er als ik nog wel arbeidsongeschikt ben, maar niet meer volledig en duurzaam?

 • Als u niet meer volledig arbeidsongeschikt bent stopt uw IVA-uitkering, meestal na een uitlooptermijn van een paar maanden.
 • Als u nog gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft, kan het zijn dat u nog wel in aanmerking komt voor een WGA-uitkering, wanneer u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt geacht.
 • Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan stopt de WIA-uitkering na een uitloopperiode van twee maanden. U kunt daarna recht hebben op een WW-uitkering, wanneer u aan de voorwaarden voldoet. Wanneer dat niet het geval is, heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering, Deze kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woonachtig bent.

Is IVA inclusief vakantiegeld?

U krijgt uw vakantiegeld elk jaar in de maand mei. Houdt uw uitkering eerder op? Dan krijgt u het vakantiegeld dat u tot die datum heeft opgebouwd, uitbetaald in de laatste maand dat u uw IVA-uitkering krijgt. U bouwt geen pensioen op over uw IVA-uitkering.

Wat hou ik netto over van mijn IVA-uitkering?

Hoogte IVA-uitkering – UWV berekent uw IVA-uitkering als volgt. Ga uit van het sociale verzekeringsloon (sv-loon) dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Deel dit totale sv-loon door 261 (gemiddelde aantal werkdagen in een jaar). Vermenigvuldig dit bedrag vervolgens met 21,75 (gemiddeld aantal uitkeringsdagen per maand).

Wat is het verschil tussen een WIA en een IVA-uitkering?

Aanvragen WIA-uitkering – Meer informatie over een WIA-uitkering aanvragen staat op de website van UWV. WGA kunt u krijgen als u nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken. IVA kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken. De beoordeling en of beslissing hierover doet UWV.

Hoe vaak herkeuring bij IVA?

Wanneer vraag je een herbeoordeling voor een IVA uitkering aan bij het UVW? –

Op expliciet aangeven van de verzekeringsarts van UWV. In de situatie dat een ex-werknemer WGA 80-100% is gekeurd zal UWV meestal 1 jaar na toekenning van de WGA uitkering de medische situatie opnieuw willen beoordelen. U heeft als werkgever geen inzage in de medische rapportage maar in de rapportage van de arbeidsdeskundige die u tezamen met de WIA beslissing ontvangt wordt dit ook vermeld. Heeft u geen rapportage ontvangen? Vraag deze dan op bij UWV. In de praktijk komt het vaak voor dat UWV de ex-werknemer na 1 jaar niet oproept voor een herbeoordeling. Zorg er voor dat u hier zelf alert op bent en noteer de geplande herbeoordeling datum in uw verzuimsysteem. Op het moment dat de WGA loongerelateerde uitkering overgaat naar een WGA loonaanvullingsuitkering. In de praktijk wordt er zonder herbeoordeling van de medische situatie een WGA loonaanvullingsuitkering toegekend. Aangezien de mate van arbeidsongeschiktheid tijdens deze fase van uitkering ontzettend belangrijk is, is het van belang dat er een gedegen onderzoek plaatsvindt door UWV. Als er wijzigingen zijn in de medische situatie van de ex-werknemer. Als u WGA Eigenrisicodrager bent dan heeft u in het kader van de re-integratie verplichting structureel contact met uw ex-werknemer en kunt u de ex-werknemer laten oproepen bij uw bedrijfsarts voor een medisch oordeel. Als u publiek verzekerd bent dan is dit lastiger. Natuurlijk kunt u contact opnemen met uw ex-werknemer maar als dat contact er niet meer is kunt u de ex-werknemer nergens toe verplichten. Als u van mening bent dat de medische situatie is verslechterd of duurzaam is geworden vraag dan (met onderbouwing) een herbeoordeling aan bij UWV. Als er sprake is van een ziektebeeld waarvan na toekenning van de WGA 80-100% twijfels bestonden over verbetering van de situatie door bijvoorbeeld het volgen van een behandeling. Na een jaar of einde van de behandeling is het van belang om de medische situatie opnieuw te laten beoordelen door UWV. Als er geruime tijd is verstreken en de situatie niet is verbeterd. Als er binnen 5 jaar geen herstel optreedt dan is er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid en bestaat er mogelijk recht op een IVA uitkering.

You might be interested:  Energieverbruik Berekenen Formule

Heeft Transitievergoeding invloed op IVA uitkering?

Hoe hoog is mijn transitievergoeding als ik een IVA uitkering ga ontvangen? – De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van uw inkomen op het moment dat u ziek werd. Over de eerste tien jaar van uw dienstverband ontvang u een vergoeding gelijk aan 1/3 van uw bruto maandloon per jaar.

Kun je werken met een IVA uitkering?

Ga naar inhoud Wanneer een medewerker langdurig in het verzuim zit, kan hij of zij aanspraak maken op een IVA-uitkering. Maar wat als een iemand toch een mogelijkheid vind om te werken? Mag dit dan? Antwoord: Zeker! Iemand mag tot 20 % van je oude loon verdienen in een dienstbetrekking in de tijd dat hij of zij de IVA-uitkering ontvangt. Eigenlijk ligt onder deze vraag de betekenis van IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten), de volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering die wordt verstrekt door het UWV.

De medewerker kan 20% of minder van het oude loon verdienen. Dit blijft in de toekomst bijna zeker zo.

Voldoet een medewerker aan deze criteria, dan zijn er geen negatieve gevolgen voor het inkomen. Het kan zelfs zo zijn dat het totale inkomen door de twee bronnen, uitkering en loondienst wat hoger kan uitvallen. Voorbeeld: u kunt 1 dag per week een (kleine) betaalde baan vinden.

Wat is het voordeel van een vervroegde IVA?

Voordelen medewerker: –

Betaalt de werkgever normaal gesproken in het tweede ziektejaar 70 procent van het loon door? Bij een vervroegde IVA-toekenning is het totale inkomen 75 procent; Er is geen re-integratie verplichting meer. Er zijn daardoor geen verplichte afspraken meer met de arbodienst of andere aanvullende interventies; Er is duidelijkheid over het inkomen na het tweede ziektejaar. De IVA-uitkering loopt, bij een gelijkblijvende medische situatie, tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Er zal in principe geen herbeoordeling/ nieuwe keuring plaatsvinden. De WIA-aanvraag zal niet nogmaals gedaan hoeven te worden. Bij een toekenning vervroegde IVA, zal een medewerker ook na de 2 jaar de hoogst mogelijke uitkering krijgt, namelijk 75% van het gemaximeerde dagloon. Als een medewerker een vervroegde IVA heeft toegewezen gekregen, heeft de medewerker ook duidelijkheid over zijn financiële situatie.

Is een IVA uitkering hoger dan een WGA uitkering?

Wat is een IVA-uitkering? – Een werknemer die bijna twee jaar ziek is en daardoor niet meer of minder kan werken, kan als arbeidsongeschikt aangemerkt worden en krijgt dan onder de WIA een uitkering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn.

Binnen de laatste groep wordt vervolgens nog onderscheid gemaakt tussen werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn en werknemers die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen namelijk een IVA-uitkering (IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten).

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en werknemers die volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen een WGA-uitkering. Voor de werkgever maakt dit veel verschil: de WGA-uitkering moet als eigenrisicodrager zelf worden betaald c.q.

Heeft invloed op de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie, terwijl de werkgever niets betaald voor een IVA-uitkering, waardoor die geen nadelige financiële gevolgen heeft. Ook voor de werknemer maakt het verschil: een WGA-uitkering is maximaal 70% van het dagloon, terwijl een IVA-uitkering 75% van het dagloon bedraagt.

Bovendien gelden voor de IVA-uitkering geen re-integratieprikkels en voor de WGA-uitkering wel. Om duurzaam arbeidsongeschikt te zijn moet sprake zijn van een medische stabiele of verslechterende situatie, dan wel een medische situatie waarbij op lange termijn (vijf jaar) slechts een geringe kans op herstel bestaat.

Welke uitkeringen gaan niet omhoog in 2023?

AOW en andere uitkeringen stijgen – Niet alleen het minimumloon voor werkenden stijgt, ook de, WAO, Wajong, Ziektewet en, Deze uitkeringen zijn namelijk gekoppeld aan het minimumloon. Zo ontvangt een alleenstaande AOW-gerechtigde per 1 januari 2023 € 1353,11 bruto per maand. Dat was € 1261,52.

Welke uitkeringen gaan omhoog in juli 2023?

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per maand, en zullen dus per 1 juli aanstaande eveneens met 3,13% worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2023 vastgesteld op € 264,57.