Hypotheek Met Erfpacht Berekenen

Hypotheek Met Erfpacht Berekenen

Hoeveel minder hypotheek door erfpacht?

Is erfpacht van belang bij het aanvragen van een hypotheek? – Bij het bepalen van de maximale hypotheek, kijkt de hypotheekinstelling naar inkomsten en uitgaven. Op het moment dat er sprake is van erfpacht waarbij de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn er goed beschouwd geen terugkerende uitgaven.

 1. Erfpacht heeft dan dus geen invloed op de maximale hypotheek.
 2. Bij tijdelijke afkoop van de erfpacht geldt dat het afhangt van de periode van afkoop.
 3. Bij erfpacht situaties waarbij sprake is van een periodiek te betalen canon, neemt de hypotheekinstelling deze periodieke lasten wel mee bij de maximale hypotheek berekening.

Hieronder vindt u 2 voorbeelden waaruit naar voren komt hoe veel invloed een periodieke erfpachtcanon kan hebben bij het bepalen van de maximale hypotheek.

Kan je een hypotheek krijgen met erfpacht?

Particuliere erfpacht: pas op! – Niet alleen gemeenten geven grond in erfpacht. Ook bedrijven en particulieren kunnen dat doen. Particuliere erfpacht geeft in de praktijk vaak problemen. Daarom is het vaak moeilijk om een hypotheek te krijgen voor een huis met particuliere erfpacht.

Hoe bereken je de waarde van erfpacht?

Huurbescherming en erfpacht – Verhuurt u een woning waarvan u de grond in erfpacht hebt en heeft de huurder recht op huurbescherming? Verminder dan eerst de WOZ-waarde met de waarde van de toekomstige erfpachtcanons. Bereken vervolgens het percentage waarmee u de aangepaste WOZ-waarde vermenigvuldigt.

 • Voorbeeld U verhuurt een woning vanaf 1 januari voor € 450 per maand.
 • De woning heeft een WOZ-waarde van € 180.000.
 • U betaalt jaarlijks € 300 erfpacht.
 • U vermindert eerst de WOZ-waarde met de waarde van de toekomstige erfpachtcanons door de jaarlijkse erfpachtcanon te vermenigvuldigen met 17: € 300 x 17 = € 5.100.

De aangepaste WOZ-waarde is € 180.000 – € 5.100 = € 174.900. Vervolgens berekent u de jaarhuur door de huur van de 1e huurmaand te vermenigvuldigen met 12. De jaarhuur is € 450 x 12 = € 5.400. Bereken dan hoeveel procent de jaarhuur is van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar ervoor: (€ 5.400 : € 174.900) x 100% = 3,09%.

Hoeveel krijg je terug van erfpachtcanon?

De erfpachtcanon die je periodiek betaalt is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, net als je hypotheekrente. Bij het afkopen van erfpacht is alleen de rente die je betaalt voor een lening of hypotheek om het erfpachtcanon af te kopen aftrekbaar van de belasting. De afkoopsom van de erfpacht zelf is niet aftrekbaar.

Is het slim om erfpacht af te kopen?

Is het slim om erfpacht eeuwig af te kopen? – Dat ligt eraan. Erfpacht eeuwig afkopen kan interessant zijn als de grond waarop uw huis staat flink in waarde kan stijgen, bijvoorbeeld omdat u in een opkomende buurt bent gaan wonen. Dat betekent namelijk dat uw woonlasten ook omhoog kunnen gaan in de toekomst.

Wat zijn de nadelen van erfpacht?

Wat zijn de nadelen van een huis kopen met erfpacht? – Koop je een woning waarop erfpacht rust? Dan word je niet voor niets gewaarschuwd door je vrienden of familie. Dat betekent niet dat jij je hierdoor uit het veld moet laten slaan, maar het is wel handig als je weet waar je aan begint.

 • Je hebt een betaalplicht Voor niets gaat natuurlijk de zon op.
 • De lagere aankoopprijs van de woning – omdat je niet betaalt voor de grond – moet natuurlijk op een of andere manier worden gecompenseerd.
 • De prijs die je hiervoor betaalt heet de erfpachtcanon.
 • Dit is de vergoeding voor het gebruik van de grond.

Reken erop dat je per jaar 5% van de grondwaarde aan erfpachtcanon kwijt bent. Is de grond € 60.000 waard, dan betaal je dus jaarlijks € 3.000 voor het gebruik hiervan. Vaak kun je ervoor kiezen per maand te betalen, dan ben je dus bruto € 250 per maand kwijt aan erfpachtcanon.

Erfpachtcanon kan stijgen Het grote nadeel van erfpacht, is dat je kostenplaatje voor de toekomst vaak onzeker is. De erfpachtcanon staat meestal vast voor een bepaalde periode, vaak 49 of 99 jaar, maar het kan ook korter zijn. Voor die periode weet je dus wat je elke maand of elk jaar moet betalen aan huur voor de grond.

Loopt de erfpachtperiode af? Dan kan de erfpachtcanon worden aangepast, bijvoorbeeld omdat de grondprijs is gestegen. Op basis van de dan getaxeerde grondprijs, wordt de nieuwe erfpachtcanon vastgesteld voor de nieuwe erfpachtperiode. Het grote doemscenario van alle tegenstanders van erfpacht, is dat je erfpachtcanon zo dramatisch stijgt dat jij de maandlasten voor je huis niet meer kunt ophoesten.

 1. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten.
 2. Er zitten voorwaarden aan vast Bij een erfpachtconstructie komt veel kijken waar je van tevoren nooit over had nagedacht.
 3. Vaak zijn de erfpachtvoorwaarden wel 15 pagina’s lang en staan vol juridisch jargon.
 4. Met andere woorden: geen touw aan vast te knopen.
 5. Tenzij jij jurist of notaris bent natuurlijk.

Heb je een ander beroep gekozen? Laat je dan van tevoren goed adviseren door iemand die er verstand van heeft, bijvoorbeeld een notaris of hypotheekadviseur. Het is wel zo prettig om goed te snappen waar je straks je handtekening onder zet. Huis te koop Enerzijds zijn huizen waarop erfpacht rust vaak voor een grotere groep huizenkopers bereikbaar.

 • Anderzijds kan het in de laatste jaren van de geldende erfpachtcanon lastig zijn om je huis te verkopen.
 • Potentiële kopers hebben namelijk geen inzicht in hun maandlasten na afloop van de erfpachtperiode.
 • En voor de verrassing van een torenhoge erfpachtcanon wil natuurlijk niemand komen te staan, ook de hypotheekverstrekker niet.

Hypotheek Je voelt ‘m al aankomen: banken kunnen soms moeilijk doen bij hypotheekaanvragen voor woningen waarop erfpacht rust. Onmogelijk is het niet, maar er komt wat meer bij kijken dan bij een woning op eigen grond. Het erfpachtcontract moet aan strenge eisen voldoen, wil de hypotheekverstrekker bereid zijn jou geld te lenen om het recht van erfpacht te kopen.

 • Loopt de erfpachtperiode af aan het begin van de looptijd van de hypotheek die jij wil afsluiten voor dit huis? Dan kan de bank met aanvullende eisen komen.
 • Bespreek met je hypotheekadviseur wat er mogelijk is.
 • Geen vermogen over grond Koop jij het recht van erfpacht? Dan word je geen eigenaar van de grond, maar erfpachter.
You might be interested:  1 Rm Berekenen

Je bouwt dus ook geen vermogen op over de grond. Stijgt de waarde van de grond? Dan profiteer jij daar niet van mee. Weinig inzicht in de waarde van de grond Loopt de erfpachtperiode af en moet de canon weer opnieuw worden vastgesteld? Dan kan het lastig zijn om inzicht te krijgen in de grondprijs waarop je nieuwe erfpachtcanon wordt gebaseerd.

Is erfpacht canon aftrekbaar?

De jaarlijks of maandelijks te betalen erfpachtprijs (de erfpachtcanon) is fiscaal aftrekbaar. Het afkopen van erfpacht is niet aftrekbaar. Indien deze afkoop wordt gefinancierd, is de betaalde rente over deze schuld wel fiscaal aftrekbaar mits de lening voldoet aan de nieuwe hypotheekregels.

Wat is erfpacht hypotheek?

Bij het kopen van een huis ben je meestal zowel eigenaar van het huis zelf als van de grond waar het huis op gebouwd is. Maar als je een huis koopt met erfpacht, dan is de grond van iemand anders. In dat geval koop je alleen het huis en niet de grond. De grond die huur je dan.

Wat gebeurt er als erfpacht eindigt?

Een erfpachtrecht kan op verschillende wijzen eindigen.

Een erfpachtrecht, dat voor een bepaalde tijd is gevestigd, eindigt bij het einde van deze overeengekomen tijdsduur. Indien echter bij het einde van de tijdsduur de onroerende zaak niet op dat tijdstip is ontruimd, blijft de erfpacht doorlopen en is sprake van verlengde erfpacht, tenzij de eigenaar binnen zes maanden doet blijken dat hij de erfpacht als geëindigd beschouwt. De erfpacht eindigt door opzegging, tenzij anders is bepaald in de akte van vestiging. De eigenaar van de onroerende zaak die in erfpacht is gegeven, ‘de erfverpachter’, kan slechts in bepaalde gevallen opzeggen. Dit kan wanneer de erfpachter in verzuim is met betaling van canon over twee achtereenvolgende jaren, of wanneer de erfpachter in ernstige mate tekort schiet in de nakoming van zijn andere verplichtingen. Opzegging kan voorts indien en wanneer dit in de akte van vestiging is toegestaan, met uitzondering van het tekortschieten van erfpachter in de nakoming van zijn verplichtingen (artikel 5:87 BW).

Is erfpacht aftrekbaar van de belasting?

Kosten voor afsluiten hypotheek De onderstaande kosten mag u in 1 keer aftrekken in de belastingaangifte over het jaar waarin u de kosten hebt betaald. Houd er rekening mee dat u alleen de rente en kosten mag aftrekken voor uw eigenwoningschuld, Dat is het deel van uw hypotheek of lening dat gaat over uw eigen woning. Bijvoorbeeld om de woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden.

advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur bereidstellingsprovisie Dat geld betaalt u aan de bank of een verzekeraar om de aangeboden rente in de offerte te verlengen. notariskosten voor de hypotheekakte kadastrale rechten voor de hypotheekakte taxatiekosten voor het krijgen van de lening kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie boeterente bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot

Rente over hypotheek of lening Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming Is de grond waarop uw eigen woning staat niet van u zelf? Dan betaalt u daarvoor maandelijks of jaarlijks een bedrag aan de grondeigenaar. Deze periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming zijn aftrekbaar.

premies voor een opstalverzekering afkoopsommen voor de periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming Als u de rechten van erfpacht, opstal of beklemming afkoopt, is de rente over de lening die u afsluit om de afkoopsom te financieren, meestal wel aftrekbaar. premies voor een kapitaalverzekering eigen woning overgemaakte bedragen naar een spaarrekening eigen woning de notariskosten voor de heruitgifte van erfpacht

Kosten voor uw eigen woning die niet aftrekbaar zijn

bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie overdrachtsbelasting en omzetbelasting notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte kosten van onderhoud en verbouwing aflossing van de eigenwoningschuld rente en kosten van een lening die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld is rente van leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente van leningen te betalen Bijvoorbeeld een lening om boeterente of bouwrente te betalen. Rente over een lening die u vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag u wel aftrekken. kosten van een bankgarantie voor het betalen van een waarborgsom

Lees verder Hoe u de kosten aftrekt,

Waar moet je op letten bij erfpacht?

Waar moet ik op letten? – Bij de aankoop van een woning met erfpachtrecht moet u letten op de volgende punten:

Wie is de eigenaar: gemeente, woningbouwvereniging, particulier? Gaat het om erfpacht voor onbepaalde of bepaalde tijd? In dat laatste geval: wanneer loopt het erfpachtrecht af en bestaat er een recht op verlenging? Bevatten de erfpachtvoorwaarden beperkende voorschriften, bijvoorbeeld over het gebruik of de bestemming van de woning? Wat is de actuele (= geïndexeerde) canon? Wanneer wordt de canon herzien? Is uw canon fiscaal aftrekbaar? Vraag dit na bij de notaris; Is voor overdracht van het erfpachtrecht toestemming van de eigenaar nodig? Heeft u voor de financiering een erfpachtopinie nodig? Erfpacht komt in verschillende varianten en benamingen voor. Voorbeelden zijn: Koopgarant, Kopen naar Wens (voorheen Sociale Koop), Koop Goedkoop, Slimmer Kopen en Duokoop. Laat u vóór aankoop door de notaris goed informeren over de plussen en minnen van deze erfpachtconstructies.

Wat is de waarde van een erfpacht?

3.1 Erfpachtcanon – De erfpachtcanon is het bedrag dat jaarlijks betaald moet worden aan de erfverpachter. De erfpachtcanon wordt meestal vastgesteld aan de hand van de waarde van de grond. Gemiddeld ligt de erfpachtcanon rond de 5% van de grondwaarde die de grond heeft op het moment dat de erfpachtcanon wordt vastgesteld.

Als de waarde van de grond tussentijds toeneemt stijgt de erfpachtcanon dus niet mee. Als de tijdelijke erfpacht echter afloopt en de erfpacht wordt verlengd voor een nieuwe periode, dan kan de erfpacht worden bijgesteld naar de huidige waarde van de grond, wat een stijging van de erfpachtcanon tot gevolg kan hebben.

Omdat erfpacht vaak van langdurige aard is (maximaal 99 jaar voor bepaalde tijd), kan deze stijging zeer hoog uitvallen. Om die reden zijn woningen waarvan de erfpacht bijna afloopt moeilijker te verkopen. Bij eeuwigdurende erfpacht wordt de erfpachtcanon nooit bijgesteld.

 1. Hoewel de erfpachtcanon een jaarlijks bedrag is, kan er ook voor worden gekozen om dit bedrag in maandelijkse termijnen te betalen.
 2. Ter illustratie van de erfpachtcanon kosten: Een woning van €250.000 heeft een grondwaarde van €60.000.
 3. Wanneer deze woning wordt verkocht zonder grond (de koper wordt erfpachter van de grond), dan kost de woning nog maar €190.000.

In ruil hiervoor betaalt de koper erfpachtcanon aan de blote eigenaar van de grond. Deze erfpachtcanon bedraagt 5% van de grondwaarde van €60.000 = €3000 per jaar. Als er wordt gekozen voor een betaling in maandelijkse termijnen dan betaalt de erfpachter €250 per maand.

You might be interested:  Overstaande Zijde Berekenen

Wat kost het om erfpacht af te kopen?

Kosten. Voor de afkoop van het erfpachtrecht betaalt u een afkoopsom of aanvullende koopsom. U moet rekening houden met de volgende bijkomende kosten: Rente is 4,5 procent op jaarbasis over de grondwaarde verschuldigd na afloop vande 50 jaar-periode en de grondwaarde verschuldigd na afloop van het erfpachtrecht.

Kun je erfpacht afkopen?

Eeuwigdurende erfpacht afkopen – Regels bij eeuwigdurend afkopen:

U kunt de canon voor altijd (eeuwigdurend) afkopen. U betaalt als erfpachter dan alle nog niet betaalde termijnen in één keer vooruit. Dit kan direct, bij het afsluiten van het erfpachtcontract, maar ook later (tussentijdse afkoop). De hoogte van de afkoopsom hangt af van het moment waarop u de canon afkoopt. Commercieel vastgoed: bij uitgifte van nieuwe kavels voor bedrijfspanden (commercieel vastgoed) is het verplicht de canon direct voor altijd (eeuwigdurend) af te kopen. Jaarlijks canon betalen is niet mogelijk.

Wilt eeuwigdurende erfpacht afkopen? Lees verder bij Overstappen naar eeuwigdurende erfpacht, Uw huidige en of verlengde tijdvak al afgekocht en wilt u ook eeuwigdurend afkopen? Lees verder bij Hoe wordt rekening gehouden met mijn huidige afkoopsom?

Wat als erfpacht niet wordt verlengd?

Bij erfpacht heeft de erfpachter in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie van een eigenaar van onroerend goed. Hij mag de grond in erfpacht zelf inrichten en voorzien van gebouwen en de erfpachter heeft het recht het erfpachtrecht (inclusief de opstal) te verkopen.

 1. In ruil voor de erfpacht betaalt de erfpachter aan de eigenaar (ook wel erfverpachter genoemd) een vergoeding, de zogeheten erfpachtcanon.
 2. De canon kan jaarlijks worden betaald, maar wordt ook regelmatig in één keer voor langere periode afgekocht.
 3. U kent vast de verhalen over erfpachters die na afloop van hun tijdelijke erfpacht (30, 50, 100 jaar) geconfronteerd worden met onderhandelingen over een nieuwe erfpachtcanon.

De erfpachttarieven die gevraagd worden bij verlenging kunnen wel een factor tien hoger zijn dan de eerdere betaalde erfpachtcanon. Met name waar het langlopende erfpachtovereenkomsten betreft die niet tussentijds geïndexeerd zijn. Daarnaast komt het voor dat de grondeigenaar (ook wel erfverpachter genoemd) eisen stelt aan de opstal.

De erfverpachter wil bijvoorbeeld eisen stellen aan de kwaliteit en uiterlijk van het huis of het bedrijfspand dat op de verpachte grond staat. De bekendste voorbeelden van conflicten tussen erfverpachters en erfpachters hebben betrekking op gemeenten (Amsterdam, Den Haag) en Rijkswaterstaat (Waddeneilanden).

In die gevallen is er veel aandacht geweest in de regionale en landelijke media over de -volgens sommigen- buitensporige canon verhogingen. De huiseigenaar staat voor zijn gevoel met zijn rug tegen de muur bij het einde van de erfpacht. De verhouding tussen de erfverpachter en de erfpachter bij de onderhandelingen zijn scheef.

Een particuliere bewoner of een gevestigd bedrijf heeft meestal een onevenredig groter belang om op een locatie te blijven wonen of ondernemen. Indien de erfpacht niet verlengd wordt, is de erfverpachter weliswaar vaak een vergoeding verschuldigd gelijk aan de waarde van de woning of het bedrijfspand dat op de grond staat, maar dat betekent niet dat de vergoeding voldoende is voor de bewoner of ondernemer om op een andere locatie een vergelijkbaar pand te kopen.

De hoogte van de nieuwe erfpachtcanon zou moeten worden bepaald aan de hand van de waarde van de bebouwde grond. Omdat de opstal, de gebruiker en de onderliggende grond echter letterlijk en figuurlijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, is er geen transparante markt waarop een taxatie kan worden gebaseerd.

 • Indien de erfpachter van mening is dat de voorwaarden voor verlenging van de erfpacht onredelijke gevolgen heeft, kan hij de rechter vragen daar een oordeel over te vellen.
 • De rechter kan beoordelen of partijen zich redelijk gedragen.
 • De grondeigenaar die onderhandelt met een erfpachter heeft namelijk een zorgplicht, die bepaalt dat hij rekening moet houden met de belangen van de erfpachter.

Deze zorgplicht betekent niet dat de dominante positie van de erfverpachter leidt tot een gematigde erfpachtcanon. Als het nieuwe erfpachttarief markconform is, heeft de erfverpachter aan zijn zorgplicht voldaan. Indien de erfverpachter komt met bijvoorbeeld een tarief gebaseerd op onbebouwde grond wordt dat door de rechter echter beoordeeld als niet zorgvuldig, omdat onbebouwde grond een andere marktwaarde heeft dan grond met opstallen.

 • Naast de hoogte van de canon stelt de erfverpachter soms eisen aan de opstal.
 • Zo heeft de gemeente Schiedam geprobeerd op deze wijze het in haar ogen verouderde bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse een moderner aanzien te geven.
 • Zij koppelde verlenging van de erfpacht aan verplichte investeringen van de erfpachter in het aanzien van de bedrijfsruimte.

Alhoewel het streven van de gemeente begrijpelijk is in groter verband (het tegengaan van verpaupering), ontbreekt hiervoor een juridische basis. Regelmatig worden ook de meest schattige boerderijen aangeboden op particuliere landgoederen waarbij sprake is van een erfpachtconstructie.

 • Bij het zoeken naar financiering voor de koop ontdekken kopers dat banken niet graag een hypotheek verstrekken indien er sprake is van particuliere erfpacht.
 • Slechts indien de erfpachtovereenkomst voldoet aan stringente voorwaarden, is een bank bereid een hypotheek te verstrekken.
 • Hoe kan Bowmer & Nuiten u helpen? Heeft u advies nodig in het kader van het aflopen van de erfpacht of lopen de onderhandelingen met erfverpachter niet? Heeft u daarbij bijvoorbeeld het idee dat men u liever kwijt dan rijk is? Vaak wordt u dan met een voldongen feit gepresenteerd, terwijl in werkelijkheid de erfpachtovereenkomst wel degelijk mogelijkheden biedt om de erfpacht op acceptabele voorwaarden voort te zetten.

Raadpleeg dan ook gerust een van onze advocaten van de sectie vastgoed en ruimte. Zij kunnen uw precies vertellen wat uw rechten zijn en zo nodig actie voor u ondernemen. Voor vragen en meer informatie, kunt u contact opnemen met Jaap Wijnja, Neem contact op

Wat is het voordeel van eeuwigdurende erfpacht?

Eeuwigdurende erfpacht en voortdurende erfpacht hebben overeenkomsten en verschillen. Beide sluit je af voor onbeperkte tijd, maar bij voortdurende erfpacht wordt elke 50 of 75 jaar opnieuw gekeken naar de actuele grondwaarde om daar de erfpachtkosten op aan te passen.

Bij eeuwigdurende erfpacht worden de erfpachtkosten nog maar een keer bepaald. Dit is meteen de belangrijkste reden om een nieuw erfpachtstelsel in te voeren. Na 50 jaar is de erfpachtgrondwaarde meestal flink toegenomen waardoor de erfpachtkosten een grote sprong maken waar de erfpachter vaak niet op heeft gerekend.

Bij eeuwigdurende erfpacht sluit je in plaats van een nieuw tijdvak van 50 jaar een tijdvak voor altijd af. Zo krijgen huizenbezitters en ondernemers met bedrijfspand op erfpachtgrond meer zekerheid over hun erfpachtkosten.

Kan je erfpacht verkopen?

Woning of onderneming verkopen – Veelgestelde vragen over de verkoop van een woning of onderneming op erfpachtgrond van Staatsbosbeheer:

 1. Waar moet ik op letten bij verkoop? Als erfpachter kunt u uw erfpachtzaak verkopen. In feite verkoopt u het gebouw (de zogenoemde ‘opstallen’) en wordt de erfpacht overgedragen aan de koper. De hoogte van de koopsom wordt bepaald door vraag en aanbod. Daarbij is het van belang dat de koper weet wat de actuele hoogte van de canon is en wanneer de canon wordt gewijzigd. Ook zijn bijvoorbeeld de looptijd van het contract en de bijzondere gebruiksvoorwaarden van belang. Zo bepaalt een koper hoeveel hij wil betalen voor het bezit van de gebouwen en het gebruik van de grond samen. Als verkoper heeft u de verplichting om de koper goed te (laten) informeren over de geldende afspraken en voorwaarden. Tips: – Beslis of u zich wilt laten adviseren door een makelaar, rentmeester, notaris of financieel adviseur. – Breng Staatsbosbeheer schriftelijk op de hoogte van uw verkoopwens en vraag uitsluitsel over het voorkeursrecht. In uw contract staan de voorwaarden vermeld. Bied uw woning pas te koop aan nadat u hierover uitsluitsel heeft van Staatsbosbeheer. – Informeer de (potentiële) koper over uw erfpachtcontract, de bijbehorende voorwaarden en bepalingen, en de actuele hoogte van de canon. – Is de koop gesloten maar heeft u nog geen schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer ontvangen? Neem in het koopcontract een ontbindende voorwaarde op voor het verkrijgen van deze toestemming.
 2. Heb ik toestemming nodig om te verkopen? Ja, u heeft vooraf schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer nodig om uw erfpacht over te dragen. Als u wilt verkopen, is het daarom raadzaam om al in een vroeg stadium contact met ons op te nemen. Deze toestemming is nodig in verband met het zogenoemde voorkeursrecht van Staatsbosbeheer. Het voorkeursrecht houdt in dat u uw erfpacht bij verkoop in eerste instantie te koop aanbiedt aan Staatsbosbeheer. U hoort vervolgens van ons of wij van dit kooprecht gebruik maken. Als dit aan de orde is, wordt de prijs bepaald door een onafhankelijke gecertificeerd taxateur.
 3. Wordt de canon gewijzigd op het moment dat ik verkoop? In sommige gevallen kan de canon bij verkoop inderdaad worden aangepast. Uw erfpachtcontract geeft hierover uitsluitsel. Raadpleeg voor de exacte afspraken het contract en de bijbehorende voorwaarden, of informeer bij uw contactpersoon van Staatsbosbeheer.
You might be interested:  Reistijd Berekenen Elektrische Fiets

Kan erfpacht eigendom worden?

Erfpachters kunnen in sommige gevallen eigenaar worden van hun erfpachtgrond. De erfpachter kan de grond van de gemeente kopen en er zo volledig eigenaar van worden. Het recht van erfpacht eindigt dan.

Kan erfpacht verlopen?

Einde erfpacht – Een van de verschillen met het beperkte recht van vruchtgebruik is dat het recht van erfpacht niet eindigt bij het overlijden van de erfpachter. Het recht van erfpacht is overerfbaar. Wel kan de erfpacht op andere manieren ten einde komen.

 1. Opzegging van de erfpacht is een van de andere manieren om een einde te maken aan het recht van erfpacht.
 2. De erfpacht kan worden opgezegd door de erfpachter wanneer dit in de akte van vestiging staat.
 3. De erfpacht kan worden opgezegd door de eigenaar wanneer de erfpachter twee achtereenvolgende jaren de erfpachtcanon niet betaalt of wanneer hij in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van andere verplichtingen.

Opzegging kan geschieden door het betekenen van een exploot (een deurwaarder gaat met het stuk langs de deur bij de wederpartij en laat tekenen voor ontvangst). Opzegging gebeurt minstens een jaar van tevoren, tenzij er sprake is van tekortschieten in de verplichtingen door de erfpachter of van het niet betalen van de erfpachtcanon, dan is de termijn een maand.

 • Daarnaast is het mogelijk dat de erfpacht ‘afloopt’.
 • De duur van de erfpacht kan namelijk in de akte van vestiging geregeld worden.
 • Daarbij moet wel worden opgelet dat de dat de erfpachter de zaak heeft ontruimd op dat tijdstip.
 • Is dat niet het geval, dan blijft de erfpacht doorlopen, tenzij de eigenaar uiterlijk zes maanden na het aflopen van de erfpacht laat blijken dat hij de erfpacht als geëindigd beschouwt.

Doet hij dat niet, dan kan de erfpacht enkel nog worden opgezegd met inachtneming van de regels die bij opzegging gelden. Ten slotte is het mogelijk dat de erfpacht wordt opgezegd omdat er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Dit kan enkel 25 jaar of langer na het vestigen van het beperkt recht en moet via de rechter gebeuren.

Is erfpacht overdraagbaar?

Het erfpachtrecht en haar voorwaarden – Het erfpachtrecht is tamelijk flexibel. De wet geeft een aantal algemene bepalingen, maar laat veel ruimte aan partijen om het erfpachtrecht naar eigen inzicht in te vullen. Met name gemeentes maken van die ruimte graag gebruik door uitgebreide eigen erfpachtvoorwaarden te hanteren.

 • Het is daarom zaak om altijd specifiek te kijken naar de voorwaarden die op het betreffende erfpachtrecht van toepassing zijn.
 • In de meeste gevallen is een erfpachtrecht vrij overdraagbaar.
 • De erfpachter kan zijn recht op gebruik van de grond verkopen aan een derde, zonder toestemming te hoeven vragen aan de grondeigenaar.

De erfpachter kan daarbij alleen overdragen wat hij zelf heeft. De koper is dus gebonden aan dezelfde voorwaarden als de verkoper van het erfpachtrecht. Heeft de verkoper de grond voor vijftig jaar in erfpacht gekregen en verkoopt hij het erfpacht na veertig jaar, dan heeft de koper nog maar tien jaar om de grond te mogen gebruiken.

 1. Andersom geldt dat de grondeigenaar aan de koper geen nieuwe eisen mag stellen.
 2. De grondeigenaar kan bijvoorbeeld geen canonverhoging doordrukken bij een overdracht van het erfpachtecht.
 3. De erfpachtvoorwaarden zijn vaak zo uitgebreid, dat een deel van de voorwaarden die bij de vestiging van het erfpachtrecht zijn overeengekomen zo ver afstaan van het gebruik van de grond en de betaling daarvoor, dat ze niet meer tot het erfpachtrecht behoren.

Dat deel van de voorwaarden heeft dan dezelfde status als een normale overeenkomst: bindend voor partijen, maar niet voor derden. Het kan daardoor zijn dat de koper van een erfpachtrecht niet aan alle oorspronkelijke erfpachtvoorwaarden gebonden is. Bij discussie over voorwaarden is het daarom raadzaam om altijd een specialist mee te laten kijken.

Hoeveel procent van erfpacht is aftrekbaar?

De jaarlijks of maandelijks te betalen erfpachtprijs (de erfpachtcanon) is fiscaal aftrekbaar. Het afkopen van erfpacht is niet aftrekbaar. Indien deze afkoop wordt gefinancierd, is de betaalde rente over deze schuld wel fiscaal aftrekbaar mits de lening voldoet aan de nieuwe hypotheekregels.

Hoe wordt de afkoop van erfpacht berekend?

Kosten. Voor de afkoop van het erfpachtrecht betaalt u een afkoopsom of aanvullende koopsom. U moet rekening houden met de volgende bijkomende kosten: Rente is 4,5 procent op jaarbasis over de grondwaarde verschuldigd na afloop vande 50 jaar-periode en de grondwaarde verschuldigd na afloop van het erfpachtrecht.

Hoeveel minder hypotheek?

, Ruim 9 procent minder lenen ‘ Dat is ruim 9 procent minder dan wat ze met hun lagere inkomen maar ook lagere rente konden lenen in 2022.’ Volgend jaar kunnen de meeste mensen iets meer hypotheek krijgen dan dit jaar, zo meldden het Nibud en woonminister Hugo de Jonge onlangs. Dat komt vooral door de loonstijgingen.

Wat gebeurt er als de erfpacht afloopt?

Gaat bij verkoop het erfpachtrecht automatisch over? – De erfpachter kan zijn recht van erfpacht doorverkopen of overdragen aan een nieuwe erfpachter. Bij doorverkoop blijft het recht van erfpacht in stand. De nieuwe erfpachter neemt alle rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan het recht van erfpacht over.