Index Cijfer Berekenen

Index Cijfer Berekenen
Hoe werkt een indexcijfer? De prijs van een betonvloer stijgt in een jaar tijd van € 42,- tot € 45,-. Het prijsindexcijfer bereken je dan als volgt: ( €45 / € 42 ) x 100 = 107,1. Het indexcijfer 107,1 geeft aan dat de prijs van een betonvloer in het betreffende jaar met 7,1 procent (= 107,1 – 100) is gestegen.

Hoe bereken je de afgevlakte index?

Definities – Gewicht (CPI): Het gewicht representeert het belang van de goederen en diensten opgenomen in de CPI in het totale uitgavenpatroon van de gezinnen. De gewichten worden bepaald op basis van het huishoudbudgetonderzoek. Consumptieprijsindex (CPI): Het indexcijfer van de consumptieprijzen is een economische indicator, die tot hoofdtaak heeft op objectieve wijze de prijsevolutie in de tijd weer te geven van een korf van goederen en diensten die door de gezinnen worden aangekocht en als representatief voor hun verbruiksgewoonten worden beschouwd.

 • Gezondheidsindex : Het gezondheidsindexcijfer is afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen en is gepubliceerd sinds januari 1994.
 • De actuele waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te weren, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd ), tabakswaren en motorbrandstoffen (met uitzondering van LPG).

Inflatie : Inflatie wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde van het indexcijfer van de consumptieprijzen van een gegeven maand en het indexcijfer van dezelfde maand het jaar voordien. De inflatie meet dus het tempo waarin het algemene niveau van de prijzen evolueert.

Consumptieprijsindex zonder petroleum producten : Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : butaan, propaan, vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen. Consumptieprijsindex zonder energieproducten : Dit indexcijfer wordt berekend door de volgende producten uit het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen : elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen.

Afgevlakte index : De afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De afgevlakte index wordt gebruikt als basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden.

De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex.

De spilindex is een vooraf vastgelegde drempelwaarde, waarmee de afgevlakte gezondheidsindex vergeleken wordt. Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, volgt een indexering van het loon of de uitkering. Deze indexering gebeurt evenredig met het percentage tussen twee spilindexen.

 1. Voor de overheidssector en de sociale uitkeringen liggen de spilindexen telkens 2% uit elkaar en volgt er, telkens bij het bereiken van de spilindex, een indexering van 2%.
 2. Er zijn ook CAO’s waar de spilindexen 1% of 1.5% uit elkaar liggen.Het bereiken van een spilindex resulteert dan uiteraard in een indexering van 1 of 1.5%.

Zie ook: https://bosa.belgium.be/nl/themas/werken-bij-de-overheid/verloning-en-voordelen/loonwedde/indexatie/indexatie-algemene Een impact op de inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van die productgroep in de berekening van de CPI.

Welke indexcijfers zijn er?

Welk cijfer gebruik ik voor mijn indexering? – Het meest gebruikte cijfer voor indexeringen is de Consumentenprijsindex (CPI). Andere cijfers die voor indexeringen kunnen worden gebruikt, zijn bijvoorbeeld:

Producentenprijsindex (PPI) – kosten van materialen Cao-loonindex – kosten van arbeid Dienstenprijsindex – kosten van commerciële dienstverlening Inputprijsindex nieuwbouwwoningen – bouwkosten van nieuwe woningen

Wat is de index van een getal?

Hoe lees je indexcijfers af? – In een index lees je de waarde van getallen af in vergelijking met het basisjaar, Een indexcijfer geeft altijd aan met hoeveel iets is gestegen of gedaald ten opzichte van dit basisjaar, Het basisjaar heeft altijd een index van 100, Als je een indexcijfer van 105 krijgt, wil dat zeggen dat iets met 5% is gestegen ten opzichte van dit basisjaar.

You might be interested:  Eenmanszaak Belasting Berekenen
Jaar 2014 2015 2016 2017 2018
Index 100 102 105 99 97

De index in 2015 is 102. Dat wil zeggen dat de prijs van handschoenen in 2015 met 2% is gestegen ten opzichte van 2014. In 2016 is de index 105. Dat wil dan niet zeggen dat de prijs van handschoenen in 2016 met 5% is gestegen ten opzichte van 2015, maar dat de prijs van handschoenen in 2016 5% hoger is dan in het basisjaar 2014.

 1. Als je wilt weten met hoeveel procent de prijs van handschoenen in een jaar is gestegen ten opzichte van een ander jaar dan het basisjaar, moet je hiervoor de gewone formule voor het berekenen van een verandering in procenten gebruiken. Deze formule is:
 2. Verandering in procenten = ((nieuw – oud) / oud) × 100
 3. Als je wilt weten met hoeveel de prijs van handschoenen is gestegen tussen 2016 en 2015 is de index van 2016 de nieuwe prijs en de index van 2015 de oude prijs. De verandering in procenten is dan:
 4. Verandering in procenten = ((105 – 102) / 102) × 100 = 2,5%
 5. Tussen 2015 en 2016 stijgt de prijs van handschoenen dus met 2,5%.

Hoe werkt een index formule?

Gebruik van INDEX functie – Je gebruikt de INDEX functie als je een waarde wilt ophalen uit een tabel of bereik gebaseerd vanaf een bepaalde positie. Bijvoorbeeld, de formule =INDEX ( A1:B5 ; 2 ; 2 ) geeft als resultaat de waarde uit cel B2. De INDEX functie heeft twee vormen: verwijzing of matrix,

Wie bepaalt index?

2.1.2 Hoe wordt de index berekend? De berekening van het maandelijkse indexcijfer gebeurt door de Eenheid Consumptieprijzen. Een instantie die deel uitmaakt van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie).

Hoeveel kan ik indexeren?

Heeft de woning na 1 oktober 2022 een beter EPC-label? Dan mag de verhuurder de huurprijs terug indexeren. Heeft de woning voortaan een EPC-label A+, A, B of C, dan mag de huurprijs vanaf dat ogenblik volledig worden geïndexeerd. Met een EPC-label D mag de verhuurder weer voor 50% indexeren.

Wat is de jaarlijkse indexering?

Elk jaar verhoogt de overheid de alimentatiebedragen met een bepaald percentage. Dit heet indexering van alimentatie. In 2023 is het indexeringspercentage 3,4%.

Hoe is het CPI cijfer opgebouwd?

Het CBS heeft niet één cijfer voor ‘inflatie’. Inflatie is meer dan de prijsontwikkeling voor consumentengoederen en -diensten. De prijsontwikkelingen die bijvoorbeeld op de huizenmarkt, voor producenten of op financiële markten worden gemeten, bieden een belangrijke aanvulling op het beeld van inflatie dat door de Consumentenprijsindex (CPI) wordt gegeven.

 1. In het prijzendashboard van het CBS wordt elke maand de stijging van 16 prijsindicatoren vergeleken met de gebruikelijke ontwikkeling over de afgelopen elf jaar.
 2. De ontwikkeling van consumentenprijzen (CPI) is voor de inflatie wel een belangrijke indicator.
 3. De gemiddelde prijsontwikkeling wordt berekend met een prijsindex.

De prijsindex wordt vergeleken met die in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Prijsindexcijfers worden zowel op maand- als op jaarbasis weergegeven.

Wat is een index?

Een index (meervoud indices) is het geheel van aandelen of onderliggende waarden. Een aandelenindex is het gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen.

Waarom indexcijfers?

Om de ontwikkeling van verschillende grootheden, zoals prijzen, inkomen of productievolume, goed te kunnen vergelijken wordt vaak gebruik gemaakt van indexcijfers. Elk examen bevat sommen met indexcijfers.

Wat betekent de index?

Een index is een verhoudingscijfer om een bepaalde ontwikkeling of een stemming weer te geven. Een index volgt bijvoorbeeld de ontwikkeling van de waarde van de aandelen van de in de index opgenomen bedrijven, bijvoorbeeld de Dow Jones EURO STOXX 50sm, de Nikkei 225 of de AEX.

Wat betekent index in Excel?

De functie INDEX geeft als resultaat een waarde of de verwijzing naar een waarde vanuit een tabel of bereik. U kunt de functie INDEX op twee manieren gebruiken:

Zie Matrixvariant als u de waarde van een opgegeven cel of van een matrix van cellen wilt ophalen Zie Verwijzingsvariant als u een verwijzing naar bepaalde cellen wilt ophalen.

Is een index verplicht?

Je bent als werkgever verplicht om de lonen van je medewerkers te verhogen in het kader van de indexatie. De toepassing hiervan wordt bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst binnen je paritair comité. Omwille van deze crisis is de prognose dat de lonen in 2022 met 10% zullen stijgen, een exceptionele loonstijging.

 • Maar hoe komt dit en moet je dit als werkgever ondergaan? Een beetje geschiedenis Sinds 1920 wordt in België de index der consumptieprijzen gemeten.
 • Deze index is een middel om de maandelijkse veranderingen in de kosten van het levensonderhoud te meten.
 • Na de eerste wereldoorlog kende België grote prijsstijgingen, wat sociale onrust veroorzaakte en de koopkracht van de bevolking aantastte.

In 1920 voerde de socialistische minister van Nijverheid en Arbeid (Joseph Wauters) het indexcijfer der kleinhandelsprijzen in (op basis van een korf van 55 levensnoodzakelijke goederen en 1 dienst) om zo de koopkracht van de werknemers te vrijwaren.

 • Aanvankelijk kregen alleen werknemers in de mijn-, hout- en stofferingsector een automatische index, later werd het doorgetrokken naar alle andere sectoren.
 • Aan de samenstelling van “de korf” werd over de jaren heen gesleuteld om de stijging van het indexcijfer te beperken.
 • Zo werd het indexcijfer aangepast in 1936-38, 1953, 1966, 1971, 1974-75, 1981, 1988, 1996, 2004 en 2013.

Hoe wordt de index vandaag berekend? Sinds de hervorming van 2013 is de index der consumptieprijzen een kettingindex. Het komt erop neer dat de korf met referentiegoederen die dient om de inflatie in België te ramen, beter bekend als de ‘indexkorf’, elk jaar een update krijgt, zodat hij beter is afgestemd op het consumptiegedrag van de Belgische gezinnen.

Ben ik verplicht om de lonen van de werknemers te indexeren? De koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen is niet bij wet voorgeschreven maar wordt geregeld door een collectieve arbeidsovereenkomst, Ieder paritair comité heeft hierover een regeling. Hierdoor zijn er verschillende systemen in België van toepassing.

Er zijn paritaire comités die gebruik maken van het systeem “indexering in percenten ten gevolge van het overschrijden van een spilindex”. En andere passen een “indexering met vaste periodiciteit toe”. Er zijn dus paritaire comités die in 2022 al enkele malen een index hebben toegekend van 2%, andere paritaire comités hebben een vast moment, meestal op 1 januari en zullen dan een grote index (de prognose in september bedraagt 10%) toekennen aan hun medewerkers.

Je bent als werkgever verplicht om de indexering conform de afspraken van je paritair comité toe te passen. In deze uitzonderlijke omstandigheden heeft dit een hoge loonstijging tot gevolg. Medewerkers ervaren over het algemeen de index niet als een loonsverhoging maar als iets dat hun automatisch toekomt.

Deze loonsverhoging is niet gelinkt aan “goede” prestaties. Hoe verhouden indexering en loonnorm zich tegenover elkaar? Onze buurlanden koppelen geen automatische loonsverhoging aan een indexcijfer. Hierdoor stijgen onze lonen sterker dan deze van onze buurlanden en brengt dit onze concurrentiepositie in gevaar.

Om dit op te vangen heeft België een “loonnorm” ingevoerd. Dit wil zeggen dat de lonen maar beperkt mogen stijgen, naast indexatie. Om de 2 jaar wordt dit overlegd tussen de sociale partners en in een IPA-akkoord gegoten. Daarna kunnen de paritaire comités bepalen hoe ze dit gaan invullen. Wil je hier meer over weten? Lees dan onze blog ‘De loonnorm: wat is het en waarom is het ook op mijn bedrijf van toepassing’,

Strikt genomen mag je als werkgever een medewerker alleen loonsverhoging geven ingeval deze promotie maakt en dus meer verantwoordelijkheden opneemt. Omwille van de hoge indexatie zal er de komende jaren geen ruimte meer zijn voor een loonsverhoging in het kader van de “loonnorm” en IPA.

 • Besluit Belgische bedrijven zijn verplicht om de indexatie toe te kennen aan hun medewerkers.
 • Hierdoor stijgt de loonkost dit jaar met 10%.
 • Het leven is voor werknemers duurder geworden, dus deze zijn blij met de indexatie maar zien het niet als een waardering voor hun harde werk, eerder als iets waar ze recht op hebben.

Door de hoge energieprijzen zal de indexatie niet volstaan om de levensstandaard van de medewerkers te behouden, maar moet jij dit als werkgever bijpassen? Strikt genomen mag je dus alleen het loon verhogen van je medewerker als deze promotie maakt. In andere gevallen is dit verboden.

Wat is de afgevlakte gezondheidsindex?

Waarvoor wordt de gezondheidsindex gebruikt? – De gezondheidsindex wordt onder meer toegepast voor de indexering van de huurprijzen. De gezondheidsindex wordt gedefinieerd in de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015).

De afgevlakte gezondheidsindex, kortweg ook afgevlakte index genoemd (= de gemiddelde waarde van de gezondheidsindexen van de 4 laatste maanden), is de basis voor de indexering van pensioenen, sociale uitkeringen en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex.

De afgevlakte index wordt ook nog het voortschrijdend gemiddelde genoemd. Om de indexsprong van 2% te realiseren (vastgelegd in de wet tot verbetering van de werkgelegenheid van 23 april 2015) werd de afgevlakte gezondheidsindex tijdelijk geblokkeerd op het niveau van maart 2015 (gelijk aan 100,66).

 1. De afgevlakte gezondheidsindex werd vanaf april 2015 vervolgens verminderd met 2%.
 2. Vanaf het moment dat de verminderde afgevlakte gezondheidsindex (ook wel de referentie index genoemd) opnieuw met 2% steeg of anders gezegd de waarde van 100,66 overschreed, stopte de indexblokkering.
 3. Dit was het geval in april 2016.

De afgevlakte gezondheidsindex wordt vanaf april 2016 op dezelfde wijze berekend als de referentie index en is dan ook gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98.

Hoe wordt index PC 200 berekend?

Indexering voor bedienden PC200 vanaf 1 januari 2023 eindelijk gekend In PC 200, het aanvullend paritair comité voor de bedienden, wordt de indexaanpassing van de lonen gebaseerd op het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het vorige jaar gedeeld door het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van 2 jaar geleden.

Op basis van deze berekening bedraagt de definitieve indexaanpassing 11,08% met ingang van 1 januari 2023. De baremalonen en de reële lonen voor de bedienden van PC 200 zullen vanaf 1 januari 2023 dus met 11,08% verhoogd worden. De jaarlijkse premie die aan de bedienden van PC 200 wordt betaald in de maand juni volgt ook deze indexering. Bron: Federaal Planbureau, nieuwsbericht van 6 december 2022.

: Indexering voor bedienden PC200 vanaf 1 januari 2023 eindelijk gekend

Hoeveel indexering lonen 2023?

Indexcijfer der consumptieprijzen – Inflatievooruitzichten – De onderstaande inflatievooruitzichten van juni 2023 tot december 2024 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot mei 2023 van Statbel, Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 22 mei 2023.

 • De olieprijs zou gemiddeld 78 dollar per vat bedragen in 2023 en 73 dollar per vat in 2024.
 • De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,08 dollar per euro in 2023 en 1,10 dollar per euro in 2024.
 • Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2023 op 3,9% en in 2024 op 3,3% uitkomen, tegenover 9,59% in 2022 en 2,44% in 2021.

De groeivoet van de zgn. ‘gezondheidsindex’ – die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen – zou in 2023 gemiddeld 4,3% en in 2024 3,6% bedragen, tegenover 9,25% in 2022 en 2,01% in 2021.

Spilindex 125,60 zou bereikt worden door de afgevlakte gezondheidsindex in november 2023, Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in december 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (128,11) zou bereikt worden in maart 2024, Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in april 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De daaropvolgende spilindex (130,67) zou bereikt worden in december 2024, Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in januari 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2025 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende update: 4 juli 2023 om 14u,

Wat is de huidige CPI?

Inflatie Nederland 2022 – op deze pagina vind je de ontwikkeling van de CPI inflatie Nederland in 2022, in grafiek- en tabelvorm. Deze data is afkomstig van het CBS dat maandelijks de mutatie van de consumentenprijsindex (CPI) publiceert, uitgedrukt in in een % verandering t.o.v.

 • Een jaar eerder.
 • De gemiddelde CPI inflatie in Nederland in 2022 was 10%.
 • Bij een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 10% neemt de koopkracht van je vermogen met 50% af binnen een periode van 7 jaar.
 • LET OP: De CPI inflatie meetmethode onderschat de échte inflatie omdat diverse uitgaven ontbreken in het ” CPI-mandje ” dat gemeten wordt voor de berekening van dit indexcijfer.

Desalniettemin is de inflatie gemeten als de stijging of daling van de consumentenprijsindex (CPI) de meest gebruikte indicator van inflatie in Nederland. Daarom rapporteren wij in dit artikel ook de CPI mutatie om de ontwikkeling van inflatie in Nederland in 2022 inzichtelijk te maken.