Interest Coverage Ratio Berekenen

Interest Coverage Ratio Berekenen
De ICR geeft weer hoe vaak je de rentelasten kunt betalen. De formule is eenvoudig: bedrijfsresultaat/ rentelasten.

Hoe bereken je de debt service coverage ratio?

Financiële woordenlijst : Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Deze ratio drukt de verhouding uit tussen het bruto bedrijfsoverschot (de terugbetalingscapaciteit) en de schuldendienst (de annuïteiten van een krediet). Het is een veelgebruikte tool om te beoordelen in hoeverre een onderneming in staat is voldoende operationele marge te genereren om de annuïteiten van haar leningen te dekken.

Indien deze ratio lager is dan 1, betekent dit dat de kredietnemer niet over een voldoende capaciteit beschikt om de aflossingen van zijn krediet na te leven. Omgekeerd geldt dat hoe hoger de ratio is, hoe gemakkelijker het is om financiering te krijgen. Deze ratio wordt vooral gebruikt wanneer de kredietnemer eigenaar is van een gebouw dat verhuurd wordt.

In dit geval komt de DSCR overeen met het bedrag van de huurgelden gedeeld door het bedrag van de terugbetalingen van het krediet waarmee het gebouw wordt gefinancierd. Een DSCR gelijk aan of groter dan 1,25 wordt over het algemeen als bevredigend beschouwd. : Financiële woordenlijst : Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Wat is de ICR?

Interest-coverage ratio, ofwel rentedekkingsratio. Deze wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door de rentelasten. De ICR geeft aan hoeveel maal een onderneming haar interestlasten verdient. Het is een maatstaf voor de mate waarin de winst voor interest en belasting kan terugvallen zonder dat de onderneming in financiële moeilijkheden komt. De norm voor deze waarde is 3 tot 5 maal.

Wat is Rentedekkingsgraad?

Kijken met de bril van een bank – Finance Ideas Academy De nieuwe staatssteunregels schrijven voor dat WSW geborgde leningen alleen ingezet mogen worden voor DAEB activiteiten. Alle overige activiteiten dienen op een andere wijze te worden gefinancierd.

Dit kan uit eigen middelen of middels ongeborgde financiering. Omdat het merendeel van alle financieringen via het WSW lopen is ongeborgde financiering een relatief nieuw fenomeen in de corporatiesector. Als u te maken krijgt met een ongeborgde financieringsbehoefte is het van belang dat u weet hoe een commerciële bank naar uw projecten kijkt.

Een bank kijkt met name naar de kasstromen van een project. De hoogte en onzekerheid van deze kasstromen bepalen in sterke mate de financieringscapaciteit. Een belangrijk begrip hierbij is de rentedekkingsgraad. De rentedekkingsgraad is een ratio die het verschil aangeeft tussen de netto operationele kasstromen en de rente.

 • Als formule: Rentedekkingsgraad = Operationele kasstromen (excl.
 • Rente en VpB)/Rente Vanzelfsprekend dient deze ratio meer dan 1,0 te bedragen.
 • In de praktijk zien wij vaak een ondergrens van 1,2 voor woningprojecten.
 • De rentedekkingsgraad kijkt alleen naar de mate waarin de kasstromen voldoende zijn om de rente te betalen.

Naast deze ratio bestaat eveneens een ratio die aangeeft of de corporatie haar rente en aflossingsverplichtingen kan nakomen. De ratio die hiervoor wordt gebruikt is de DSCR (Debt Service Coverage Ratio): DSCR = (Operationele kasstroom (excl. rente en VpB) + netto verkoopopbrengst)/Rente + aflossing Naast deze ratio’s wordt de financieringscapaciteit van een project door verschillende factoren bepaald, zoals de gestelde zekerheden, garanties, soort vastgoed, interne organisatie of kwaliteit van het management.

Wat is een gezonde DSCR?

De formule voor DSCR – Stel nu dat een onderneming een vrije geldstroom heeft van € 1 miljoen en dat zij € 100.000 rente moet betalen en € 900.000 aflossing. Dan zijn de totale financiële verplichtingen ook € 1 miljoen. De DSCR is dan: vrije geldstroom / financiële verplichtingen = € 1 miljoen / € 1 miljoen = 1 In dit voorbeeld is de vrije geldstroom precies voldoende om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Wat is een goede debt to equity ratio?

Een debt to equity-ratio boven de 50% is hoog. Een debt to equity-ratio onder de 25% is laag. De optimale debt to equity-ratio ligt tussen de 25% en 50%

Hoe bereken je de quick ratio?

Je berekent de quick ratio op de volgende manier: Quick ratio = Vlottende activa (exclusief voorraden) + Liquide middelen / Kortlopende schulden.

Wat is EBITDA ratio?

Wat is EBITA? – EBITDA is een meetmethode, financiële ratio en betekent letterlijk Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization en hiermee wordt de waarde van een bedrijf of onderneming gemeten.

Is cashflow gelijk aan EBITDA?

EBITDA is een maatstaf voor de economische potentie van een bedrijf. Het is een benadering zoals de cashflow, maar dan uitgebreider. Het gaat om de stroom inkomsten die ter beschikking komt om aan de rente, de herinvestering en de beloning van het eigen vermogen te voldoen.

EBITDA geeft het kasgenererend vermogen van een onderneming weer en is daarmee dus een indicatie van de vitaliteit van het bedrijf. EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation. Oftewel: winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen. Met de opkomst van de interneteconomie, met grote afboekingen op de investeringen in ontwikkelkosten, is het EBITDA-model erg populair geworden om zo toch goede cijfers te kunnen laten zien.

You might be interested:  Argenta Hypotheek Berekenen

Het EBITDA-model is uit te werken in een staffel die aangeeft hoe de berekening plaatsvindt. Of beter nog: de staffel is een uitsplitsing van het berekende resultaat, zodat iedereen kan zien hoe het resultaat tot stand is gekomen. Zie onderstaand rekenvoorbeeld.

Is EBITDA hetzelfde als brutowinst?

Wat is EBITDA? – De Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) is een maatstaf voor de brutowinst minus de aftrek van overheadkosten van een bedrijf. De overheadkosten worden ook wel vaste lasten genoemd. Het gaat om een budget dat besteed wordt aan de eigen onderneming, die niets met productiedoelstellingen te maken hebben.

De EBITDA is het operationele resultaat van een bedrijf en wordt gebruikt om de waardering van een onderneming goed in zicht te krijgen. is een voorbeeld van een partij die veelal de EBITDA als basis gebruikt om een onderneming te waarderen en te bekijken in hoeverre een investering het waard kan zijn.

Ook kan er een goede vergelijking gemaakt worden binnen dezelfde sector door middel van de EBITDA-berekening. Een voorbeeld van de berekening van de EBITDA: Een onderneming heeft totaal aan inkomsten €100.000 binnen een jaar. De uitgaven zijn als volgt:

Huur: €5.000 – Salarissen: €30.000 Verkoopkosten: €40.000 Rente: €5.000 Afschrijvingskosten: €5.000 Belastingen: €5.000

Totaal uitgaven: €90.000 De nettowinst zou €100.000-€90.000 = €10.000 Om de EBITDA te berekenen zouden we de belastingen, afschrijven en rente toe moeten voegen aan het netto-inkomen. Dit is om aan te kunnen tonen hoeveel inkomsten de onderneming heeft kunnen generen om de rente- en belasting kosten te kunnen dekken.

Wat betekent een hoge debt ratio?

Debt Ratio – De schuld ratio is een kengetal en geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen. Ook geeft deze ratio aan in welke mate er nog vreemd vermogen aangetrokken kan gaan worden. De formule voor de debt ratio : Vreemd vermogen / Totaal vermogen De normwaarde is 0,75.

Wat is een goede debt EBITDA ratio?

Debt to EBITDA – Debt to EBITDA is een kengetal waarmee inzicht wordt verkregen in de verhouding van het vreemde vermogen ten opzichte van de opbrengst voor rente, belasting, waarde verminderingen en afschrijvingen. Deze ratio geeft een inschatting van de termijn waarin een onderneming haar schuld kan aflossen.

De debt to EBITDA ratio wordt met name gebruikt voor de inschatting van het (krediet)risico. Hoe hoger de debt to EBITDA ratio is, hoe hoger de schuld en het risico. De ‘gewenste’ hoogte van deze ratio verscheelt per branche en type onderneming. Bij een branche met een volatiele EBITDA liggen de risico’s wat hoger en daarmee de debt/Ebita wat lager.

In de huidige tijd zien we dat deze ratio, en daarmee de wil om te financieren, afneemt. In recente hoogtij dagen was een Debt/Ebitda van tussen de 4-5 acceptabel. In de huidige tijd daalt de interesse van banken, waardoor de Debt/Ebitda zakt naar de 3-4.

Hoeveel keer EBITDA financieren?

Vier mogelijkheden voor een bedrijfsovername financiering –

 1. Vaste activa
 2. Netto werkkapitaal
 3. Vreemd vermogen
 4. Eigen vermogen

Heeft het over te nemen bedrijf een bedrijfspand of machinepark? Dan kunt u deze ‘vaste activa’ verkopen en vervolgens terug huren (sell and leaseback). De opbrengst kan dan gebruikt worden om een deel van de koopsom te financieren. Een alternatief is dat de huidige eigenaar het bedrijfspand of machinepark houdt en verhuurt, zodat de investering lager is.

Het netto werkkapitaal is het bedrag dat geïnvesteerd is in voorraad en debiteuren min het bedrag dat aan crediteuren betaald moet worden. Als het mogelijk is om het geïnvesteerde bedrag te verlagen, kunnen de liquiditeiten die hierbij vrijkomen gebruikt worden om een deel van de koopsom te financieren.

Tijdens het due diligence onderzoek wordt in beeld gebracht of de voorraad niet te hoog is, de debiteuren niet te lang doen over het betalen van de facturen en of de crediteuren niet te snel worden betaald. Zo ontstaat een beeld van de mogelijkheden om het geïnvesteerde vermogen in voorraad en debiteuren te verlagen.

 • Een bedrijfsovername kunt u financieren met een lening die u vervolgens terug betaald.
 • Hierbij kunt u lenen van de bank of van de verkoper.
 • Een derde optie is een mezzanine lening, dat tussen eigen en vreemd vermogen in zit.
 • Lening van verkoper Het komt regelmatig voor dat de koper een deel van de koopsom leent van de verkoper.

Deze Vendor Loan heeft als voordeel dat het financieringsbedrag lager wordt. Binnen 1-5 jaar moet de koper dit gedeelte van de koopsom (vaak 10-25%) terug betalen. Lening van de bank Een bankkrediet is een veelgebruikte methode om (een deel van) de koopsom te financieren.

Banken zijn vaak bereid om een krediet te verstrekken van 2 tot 4 keer EBITDA (operationeel bedrijfsresultaat). De bank zal heel kritisch kijken naar de hoogte van de EBITDA en de vrije geldstromen. Ook is het belangrijk dat de rente- en aflossingsverplichtingen worden nagekomen en dat er voldoende ruimte is om eventuele tegenvallers in EBITDA en vrije geldstromen op te vangen.

Zekerheden als een onderpand voor het krediet zijn voor de bank minder belangrijk. Zo nodig verstrekt de bank een deel onder borgstelling van de overheid. Mezzanine lening Mezzanine is afgeleid van het Italiaanse woord Mezzano, dat midden betekent.In financiële termen is het een financieringsvorm die tussen vreemd en eigen vermogen in zit.

 • Niet gelijk aflossen Doordat u niet gelijk aflost, blijft er meer geld over voor de aflossingsverplichting van een bankfinanciering. Zo kan de bank een hoger krediet verstrekken.
 • Eigen vermogen De lening wordt gezien als eigen vermogen. Dat is positief voor de solvabiliteit en daarmee de kredietwaardigheid.
 • Geen medeaandeelhouder De verstrekker wordt geen medeaandeelhouder. Zo hoeft u de nettowinst niet te delen.Daar staat tegenover dat de verstrekker een hoge rentevergoeding (10-15%) vraagt. Ook wil hij profiteren van een deel van de waardestijging (5-10%). Deze financieringsvorm is vooral interessant als de financiering leidt tot hoge rendementen op het eigen vermogen. Wij adviseren een Mezzanine lening als het rendement op het eigen vermogen (na ) hoger is dan 30%.
You might be interested:  Maximale Hypotheek Berekenen 2023

Het koopsombedrag dat niet kan worden gefinancierd uit vaste activa, netto werkkapitaal en vreemd vermogen moet gefinancierd worden met eigen vermogen. Met eigen vermogen bedoelen we aandelen. Er bestaan verschillende aandelen, maar vanuit financieringsperspectief zijn vooral cumulatief preferente aandelen en gewone aandelen belangrijk.

 1. Cumulatief preferente aandelen De financiering van de koopsom is vaak de grootste uitdaging.
 2. De buy out manager heeft vaak niet genoeg kapitaal, waardoor een lening van de bank of de verkoper noodzakelijk zijn.
 3. Een earn-out wordt soms ook afgesproken.
 4. Gewone aandelen Een deel van de koopsom kan gefinancierd worden met gewone aandelen.

Deze aandelen hebben recht op de jaarlijkse winst, die overblijft nadat de financiers zijn betaald. De koper hoeft deze aandelen niet volledig zelf te houden Hij kan ook een beroep doen op een investeerder, die een deel van de koopsom financiert in ruil voor gewone aandelen. In dit artikel hebben we in hoofdlijnen uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om een bedrijfsovername te financieren. In werkelijkheid is een financiering natuurlijk complexer. BrightOrange helpt u graag bij het in kaart brengen van uw financiering opties. Leen van Hoogdalem Partner Leen van Hoogdalem Partner Lees meer ” Ik streef ernaar om bij iedere transactie een optimaal resultaat te bereiken, rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van alle betrokkenen. Bovendien vind ik het belangrijk om op hoog niveau te kunnen samenwerken in een team met gedreven professionals.

Wat is een gezonde solvabiliteit?

Wat is een goede solvabiliteit? – Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter, maar een solvabiliteit tussen 25% en 40% wordt als gezond beschouwd. Stel, het eigen vermogen is 700.000 euro en het totaal vermogen is 2 miljoen euro. Dan is de solvabiliteit volgens de hiervoor genoemde formule 35%.

Feitelijk betekent dit dat 35% van het bedrijf wordt gefinancierd met eigen geld en 65% met vreemd geld – en dat is financieel gezond. Bij de tweede manier om de solvabiliteit te berekenen (eigen vermogen / vreemd vermogen) is de stelregel dat de uitkomst tussen de 50% en 80% moet liggen. Let op: enige nuance is er wel.

Als een bedrijf veel kasgeld heeft, hoeft het iets minder eigen vermogen te hebben. Daarnaast is van invloed of bezittingen en voorraden snel verkocht kunnen worden. Bij financiële problemen zijn dat immers manieren om schuldeisers toch terug te betalen.

Hoe weet je of een bedrijf solvabel is?

Financiële gezondheid – De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn. Hoe groter de solvabiliteit, hoe groter het vermogen om de kortlopende en langlopende schulden te kunnen betalen. Een onderneming is solvabel als ze alle verplichtingen, zowel kortlopend als langlopend, kan betalen bij de opheffing van de onderneming.

Welke ratios?

De meest gebruikte en belangrijkste financiële ratio’s zijn de liquiditeitsratio, de solvabiliteitsratio en de rentabiliteitsratio. Je kunt ze berekenen op basis van gegevens uit de balans en de winst- en verliesrekening.

Wat is het verschil tussen quick ratio en current ratio?

De quick en current ratio zijn kengetallen die worden gebruikt om de liquiditeit van een onderneming te berekenen. Deze kengetallen helpen onder andere bij het inschatten of een bedrijf financieel gezond is. In dit blog lichten wij toe wat deze ratio’s inhouden, hoe deze te berekenen en te interpreteren.

 1. Een onderneming berekent de liquiditeit om te ontdekken of er voldoende geld is om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen op korte termijn (een jaar).
 2. Een bedrijf is liquide wanneer zij in staat is om alle lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
 3. Hiermee worden o.a.
 4. Schulden op de rekening courant, openstaande facturen en belastingschulden bedoeld, die nog tijdens het lopende boekjaar (korte termijn) moeten worden betaald.

“Bedrijven houden hun liquiditeit in de gaten aan de hand van de liquiditeitsratio’s: de current- en quick ratio.” Deze financiële kengetallen helpen, net als het werkkapitaal, om inzicht te krijgen of een bedrijf genoeg geld in kas heeft om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen op korte termijn.

 • Bedrijfseigenaar: Als eigenaar van een bedrijf wilt u inzicht hebben of u de openstaande rekeningen kunt betalen.
 • Mocht dit niet het geval zijn, dan wilt u hierop actie kunnen ondernemen.
 • De liquiditeitsratio’s geven u antwoord op de vraag of uw bedrijf liquide genoeg is.
 • Banken en geldverstrekkers: Mocht een onderneming vreemd vermogen willen aantrekken dan kan zij op zoek gaan naar banken en geldverstrekkers.

Zij zullen kijken naar de financiële kengetallen, waaronder de current- en quick ratio om te kijken wat de kans is dat de lening wordt terugbetaald. Leveranciers: Leveranciers kunnen kijken naar uw liquiditeit voordat ze aan u leveren. Zo kunnen zij inschatten wat de kans is dat u de rekening kunt betalen.

You might be interested:  Bruto Naar Netto Loon Berekenen

Een liquiditeitsberekening kan worden gemaakt op twee manieren, middels de current ratio en de quick ratio. Manier 1: current ratio De current ratio geeft de verhouding weer tussen vlottende activa en vlottende passiva (= kort vreemd vermogen). De voorraden worden hierin meegenomen. Deze berekent u als volgt: Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / vlottende passiva Een gezond bedrijf heeft over het algemeen een current ratio van minimaal 1,5.

Wanneer de uitkomst lager dan 1 is, kan dit betekenen dat een bedrijf liquiditeitsproblemen heeft. Dan is het slim om als leverancier betaalafspraken te maken. Manier 2: quick ratio De quick ratio geeft ook de verhouding weer tussen vlottende activa en vlottende passiva.

Exclusief de voorraad goederen. Deze berekent u als volgt: Quick ratio = vlottende activa + liquide middelen – voorraden / vlottende passiva Hiervoor geldt dat een gezond bedrijf een ratio heeft van minimaal 1. Hiermee krijgt u inzicht of een bedrijf aan alle lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.

Deze financiële kengetallen zijn een maatstaf hoe liquide een bedrijf is. De current ratio is de meest gebruikte ratio en lijkt erg op de quick ratio. Het verschil is dat bij de current ratio voorraden worden meegerekend, en de quick ratio wordt berekend exclusief de voorraden.

 • Bij het berekenen van de liquiditeit wordt rekening gehouden met hoe snel de voorraad kan worden omgezet in financiële middelen, zoals geld.
 • Wanneer een onderneming een voorraad heeft die snel wordt omgezet in financiële middelen (zoals een supermarkt), dan zal de current ratio de manier zijn om de liquiditeit te berekenen.

Het kan ook zijn dat een onderneming een voorraad heeft, die niet direct als een (eind)product verkocht kan worden. Wanneer niet reëel is dat de voorraad op korte termijn kan worden omgezet in liquide middelen zoals geld, is het verstandiger om deze voorraden niet mee te rekenen in de liquiditeitsratio.

Waarom quick ratio in plaats van current ratio?

Quick ratio – De liquiditeit van een onderneming kan ook worden gemeten aan de hand van de quick ratio, De quick ratio geeft aan of de onderneming haar kort vreemd vermogen kan aflossen uit de liquide middelen en vlottende activa, maar zonder hiervoor de voorraden te gebruiken,

 1. De formule voor de quick ratio is als volgt: Quick ratio = (vlottende activa + liquide activa – voorraden) / kort vreemd vermogen Als de quick ratio groter of gelijk is aan 1 is de onderneming theoretisch liquide.
 2. Bij de quick ratio is in de praktijk een ratio van 1 voldoende, aangezien de voorraden niet worden meegenomen.

De quick ratio is betrouwbaarder dan de current ratio, omdat de voorraad niet altijd snel om te zetten is in geld. De quick ratio wordt gebruikt als:

Er weinig of geen voorraden zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij dienstverlenende bedrijven. De onzekerheid van de groot is. De voorraden een hoge doorloopsnelheid hebben.

Wat is debt to ebitda?

Inhoudsopgave – De Debt/EBITDA ratio wordt berekend door de totale schulden van een bedrijf te delen door de operationele winst (EBITDA). EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization en is een maatstaf voor de operationele winst van een bedrijf.

Hoe bereken je cash ratio?

Ratio’s berekenen – Deze ratio kan je op twee verschillende manieren berekenen.

De eerste manier is cash flow ratio: (totaal resultaat + jaarlijkse afschrijvingen) / (rentelasten + aflossingen op lang vreemd vermogen). Bij de eerste manier geldt dat je het liefst een hoge uitkomst hebt. Dat betekent dat een onderneming eenvoudig zijn verplichtingen kan voldoen. Bij de tweede manier bereken termijn voor aflossing door zelffinanciering op de lange termijn. Daarmee bereken je eigenlijk hoe lang het duurt voordat je een lange lening zelf helemaal kan aflossen. Daarvoor gebruik je deze formule cash flow ratio: lang vreemd vermogen/ (totaal resultaat + jaarlijkse afschrijvingen).

Wat betekent een hoge debt ratio?

Debt Ratio – De schuld ratio is een kengetal en geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen. Ook geeft deze ratio aan in welke mate er nog vreemd vermogen aangetrokken kan gaan worden. De formule voor de debt ratio : Vreemd vermogen / Totaal vermogen De normwaarde is 0,75.

Wat is een waiver van de bank?

Wat houdt een convenant breach in? – Een breach of convenant staat gelijk aan het overtreden ofwel niet nakomen van een expliciet geformuleerde bepaling of clause in een (financieel) convenant. Hier zijn uiteraard consequenties aan verbonden. De meest voorkomende sanctie van het niet nakomen van een financieel convenant is dat de kredietverstrekker bevoegd is de vordering door opzegging onmiddellijk opeisbaar te maken wanneer de ondernemer na ingebreke stelling tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen richting de kredietverstrekker.

In de praktijk zorgt een convenant breach niet snel leiden tot directe terugbetaling van het krediet omdat hier simpelweg de middelen voor ontbreken. Om die reden verstrekt een bank daarom vaak een zogeheten ‘waiver’. Dit is een schriftelijke bevestiging waarin vermeld staat dat er sprake is van een ‘default’ situatie.

Ook wordt in de waiver vermeld voor hoe lang de bank een dergelijke situatie wil gedogen. Uiteraard brengt de bank hiervoor een waiver fee in rekening richting de ondernemer voor het toegenomen risico. Overige consequenties van een convenant breach zijn:

Aangepaste kredietregeling Frequentere managementrapportages en andere informatievoorziening Hogere rentetarieven Aangescherpte voorwaarden

In het meest ongunstige geval wordt het krediet opgezegd of volgt er een overdracht naar ‘Bijzonder beheer’.