Internal Rate Of Return Berekenen

Internal Rate Of Return Berekenen

Hoe bereken je de internal rate of return?

Internal Rate of Return (IRR) berekenen – Zoals je hierboven hebt gezien is het niet gemakkelijk om de IRR zelf te berekenen. Gelukkig heeft Excel het gemakkelijk voor ons gemaakt. Hieronder is een Discounted Cash Flow (DCF) gemaakt van een investering.

Zoals je kunt zien wordt er €15.000 geïnvesteerd, wat vervolgens €5.000 per jaar oplevert aan kasstromen. Met deze informatie kan je de IRR berekenen. Het enige wat je hoeft te doen is ‘=IR’ (wanneer je je Excel in het Nederlands hebt staat) of ‘=IRR’ (wanneer je Excel in het Engels staat) in te typen en alle cellen met de kasstromen te selecteren en voilà de internal rate of return is berekend.

Let er wel op dat je een minteken voor het investeringsbedrag zet, dit is namelijk een negatieve kasstroom. IRR berekenen met Excel Lees hier hoe de Netto Contante Waarde is berekend.

Wat is de internal rate of return?

21 jul.2011 22 nov.2022 81192 keer bekeken

De IRR is het te verwachten rendement op een investering, waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte en het tijdstip van de kasstromen voor opbrengsten en uitgaven (verdiscontering) ten aanzien van de investering. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat over de uit te keren som een vergelijkbaar rendement behaald kan worden gedurende de looptijd van de investering.

 • Hierbij wordt geen rekening gehouden met externe factoren als rentestanden of inflatie (vandaar de term ‘internal’).
 • Om de waarde van een verzameling kasstromen te bepalen, is het noodzakelijk deze contant te maken.
 • Het percentage dat we gebruiken om de contante waarde te bepalen noemen we de disconteringsvoet.

Vaak wordt deze waarde in de berekeningen ook aangeduid als rente of als rendement. De hoogte van dit percentage is van veel factoren afhankelijk en kan fors verschillen. Een kleine wijziging in het percentage heeft in de regel al grote gevolgen. Die disconteringsvoet waarbij de som van de contante waarden van de toekomstige opbrengsten gelijk is aan de contante waarde van de toekomstige kosten, noemen we de IRR (Internal Rate of Return). Bron: Wikipedia Wanneer de IRR hoger is dan het minimaal gewenste rendement over een investering met een vergelijkbaar risico wordt de investering als waardevol beschouwd. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gerekend met de rente over kapitaal die elders verkregen kan worden, opgehoogd met een rentepercentage voor het risico over de investering.

 • De IRR toont enkel of een project de moeite van de investering waard is, niet welk project de voorkeur geniet.
 • Wanneer twee projecten vergeleken worden kan het ene project een hogere IRR hebben, terwijl de ander een hogere netto contante waarde heeft en dus meer geldgroei oplevert.
 • Zo houdt de IRR ook geen rekening met de kosten van kapitaal.

Hierdoor is het niet mogelijk om projecten met verschillende looptijden met elkaar te vergelijken. Een ander nadeel van de IRR is dat het mogelijk is dat er voor één berekening meerdere IRR’s te berekenen zijn. Wanneer de kasstromen bijvoorbeeld wisselend positief en negatief zijn ontstaan meerdere IRR’s.

Hoe bereken je interne Opbrengstvoet?

Hoe berekent men de interne rentevoet? Per jaar wordt ingeschat wat de kosten en de baten zijn. Vervolgens kijkt men met welk percentage deze kosten en baten moeten worden gedisconteerd om op een netto contante waarde van 0 uit te komen in het basisjaar.

Wat is IRR in Excel?

Winstwaarde – Numerieke waarde. De IRR-functie retourneert het interne rendement voor een reeks cashflows die met regelmatige tussenpozen plaatsvinden, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks.

Wat is een goede return on investment?

Als ondernemer is het belangrijk om inzichtelijk te hebben hoeveel een bedrijfsinvestering kan opleveren. Dit kan aan de hand van een ROI berekening. In deze video leggen we je uit wat ROI, ofwel Return on Investment precies is en wat dit voor jou kan betekenen. Ook leggen we uit hoe je gemakkelijk jouw ROI berekent. Wil je dit liever rustig nalezen? Lees dan vooral verder op deze pagina. “Met welke ROI je indruk maakt op de bank? Natuurlijk moet je ROI een positief getal zijn. Maar wat de ideale ROI voor een mkb-ondernemer is, hangt af in welke sector het bedrijf zit en hoe jong of oud het bedrijf is. De bank verwacht bij een beginnende onderneming een ROI van tussen de 15 en 20 procent.

You might be interested:  Kosten Lening Berekenen

Wat is de IRR factor bij zonnepanelen?

Wat is IRR (internal rate of return)? Afdrukken – Gewijzigd op: Wo, 20 Mei, 2020 om 3:12 PM Op de projectpagina en in de projectdocumentatie spreken we over de IRR van een zonne-energieproject. IRR staat voor Internal Rate of Return. Dit is het gemiddelde rendement over het gemiddeld uitstaande bedrag.

Kan de IRR negatief zijn?

Valkuil 1 Meerdere IRR’s – Zolang een project een kasstroompatroon heeft dat bestaat uit een initiële investering (en negatieve kasstroom) in jaar 0 en positieve kasstromen in de opvolgende jaren, is er geen probleem. De IRR-berekening resulteert in één IRR die zinvol gebruikt kan worden voor de projectbeoordeling.

Een serie kasstromen kan echter resulteren in meerdere IRR’s. Dit is het geval indien de kasstromen meerdere keren van teken (positief/negatief) wisselen. Dit speelt bijvoorbeeld bij projecten die in de loop van de jaren een grote aanvullende herinvestering nodig hebben, of een grote negatieve restwaarde hebben, resulterend in een negatieve kasstroom in het betreffende toekomstige jaar.

De IRR-berekening levert dan mogelijk twee uitkomsten op, die tegengestelde informatie kunnen opleveren voor de besluitvorming. In theorie kan elke tekenwisseling in een serie kasstromen leiden tot een extra IRR. Als een serie kasstromen meerdere IRR’s oplevert, heeft de serie kasstromen ook meerdere disconteringsvoeten waarbij de NPV gelijk is aan nul.

Neem bijvoorbeeld een project met de volgende kasstromen: jaar 0 -500 euro, jaar 2 1.300 euro en jaar 3 -825 euro. In figuur 1 ziet u de NPV afgezet tegen de disconteringsvoet. Bij een disconteringsvoet van 10 procent en van 50 procent is de NPV nul. Dit kasstroompatroon levert dus twee IRR’s op. Bij een rendementseis van bijvoorbeeld 12 procent kan er geen besluitvorming plaatsvinden op basis van de dubbele IRR.

Moet afgegaan worden op de lagere IRR van 10 procent en moet het project afgekeurd worden? Of wordt uitgegaan van de hogere IRR van 50 procent en wordt het project beschouwd als potentieel zeer rendabel? De IRR geeft in dit voorbeeld geen uitsluitsel. Figuur 1. NPV afgezet tegen de disconteringsvoet Weest u er zich overigens van bewust dat de IRR-formule in Excel slechts één IRR-uitkomst oplevert voor dit voorbeeld. Excel helpt u dus niet in het signaleren van de valkuil van meerdere potentiële IRR’s voor een serie kasstromen! U dient hier zelf alert op te zijn, door beoordeling van het patroon van kasstromen en wellicht door analyse van het verloop van de NPV bij verschillende disconteringsvoeten.

Waar staat DCF voor?

21 jul.2011 22 nov.2022 35834 keer bekeken

De DCF, letterlijk vertaald verdisconteerde kasstroom, houdt in dat toekomstige kasstromen worden verdisconteerd naar de contante waarde van deze kasstromen. Hierbij wordt de financiële waarde van geld dus gecorrigeerd voor de invloed van tijd en wordt de kwaliteit van een potentiële investering bepaald.

De disconteringsvoet waarmee wordt gecorrigeerd is afhankelijk van het rendement op alternatieve investeringen + het risico van de investering. Rekenvoorbeeld Stel, je overweegt een huis te kopen voor twee ton met de verwachting dat deze na 5 jaar € 300.000 waard is. Om tot dit verschil van € 100.000 te komen houdt dit in dat de waarde van het huis elk jaar met ongeveer 8,5% toe moet nemen, immers; 200.000 * (1,085)^5 = 300.000.

Om te zien of dit een slimme investering is wordt met een DCF-model berekend. In eerste instantie lijkt een verwachte opbrengst van € 100.000 in 5 jaar een goede investering. Echter, om dit te onderschrijven is het van belang te onderzoeken wat alternatieve investeringen zijn en hoe de risico’s van deze investeringen met elkaar te vergelijken zijn.

Een alternatieve aanwending van de twee ton die je beschikbaar hebt, is bijvoorbeeld een staatsobligatie met een looptijd van 5 jaar. Deze worden als vrijwel risicoloos gezien en keren momenteel, bijvoorbeeld, 3,5% jaarlijkse rente uit. Wanneer de doelstelling is om over 5 jaar € 300.000 te hebben, zouden we dus € 252.592 moeten investeren in een dergelijke staatsobligatie.

Immers; 300.000 / (1,035)^5 = 252.592. Met andere woorden, de contante waarde van 3 ton over 5 jaar is ongeveer 2,5 ton nu. Wanneer hier de aanschafwaarde van het huis afgetrokken zou worden is de netto contante waarde dus ruim € 52.000. Het jaarlijks rendement wordt hiermee: (8,5% – 3,5%) / (100% + 3,5%) = 4,83% Echter, de DCF-berekening houdt niet alleen rekening met jaarlijkse geldgroei op basis van inflatie of risicoloze geldgroei (de gestelde 3,5% per jaar op staatsboligaties), maar ook met de risico op de investering.

You might be interested:  Maximale Hypotheek Berekenen Aegon

Een investering in de huizenmarkt kent een hoger risico op de investering dan de investering in een staatsobligatie. Stel dat je ter vergoeding van dit risico een vergoeding van 4% per jaar over je investering wilt hebben. Hiermee is de reële risico-vrije vergoeding op je investering: (4,83% – 4%) / (100% + 4%) = 0,008% Het feit dat het resultaat hoger is dan 0 wil zeggen dat het loont om de investering te doen.

Echter, gezien het feit dat het resultaat bijna 0 is, is dit een gevaarlijke conclusie. In geval bijvoorbeeld het vergoedingspercentage over staatsobligaties met 0,5% verhoogd wordt en het risico op de investering met 0,5% toeneemt dankzij een verslechterde markt, zal het resultaat direct onder 0% duiken waardoor het af te raden is in dit huis te investeren.

Wat is net present value?

De netto contante waarde (afgekort tot NCW, of in het Engels: Net Present Value afgekort tot NPV) is een financieel model van een investeringsproject dat antwoord geeft op de vraag of het financieel gezien verstandig is om dit project uit te voeren. De netto contante waarde van een project wordt berekend op basis van de looptijd van het project, de verwachte kasstromen (Engels: cash flows ) tijdens de projectuitvoering zullen optreden, en de discontovoet (Engels: discount rate ). waarin

N de looptijd van het project (bijvoorbeeld in perioden van maanden of jaren)
CF t de cash flow in periode t, d.w.z. het verschil tussen projectgerelateerde inkomsten en uitgaven
r de discontovoet, ook wel de rendementseis genoemd; deze parameter geeft de “tijdswaarde van geld” aan als een percentage per periode

De NCW van een project geeft aan of het verstandig is om dat project uit te voeren:

Als, Wil dat zeggen dat, En dus,
NCW > 0 de investering waarde toevoegt kan het project kan worden uitgevoerd
NCW < 0 de investering waarde onttrekt moet het projectvoorstel worden verworpen
NCW = 0 de investering waarde toevoegt noch ontrekt moet gekeken worden naar andere criteria, bijvoorbeeld strategische overwegingen

Omdat het een uitspraak doet over een te maken keuze (wel of niet investeren) is de NCW een beslismodel,

Welke functie in Excel kan er gebruikt worden om de terugverdientijd te berekenen?

Conclusie – De primaire methode voor het beoordelen van investeringen blijft de netto contante waarde of het interne rendement van een investeringsvoorstel. De terugverdientijd kan echter een nuttige aanvulling zijn op deze twee methoden als indicator van risico.

 • In de praktijk wordt de terugverdientijd nog vaak berekend zonder de kasstromen te disconteren.
 • Dit is niet volledig correct omdat die geen rekening houdt met de tijdwaarde van geld.
 • Bij de berekening van de terugverdientijd gebruikt u in de werkbladen twee functies van Excel, namelijk de functie INDEX en de functie AANTAL.ALS.

Deze functies maken het u gemakkelijker om de investeringen te beoordelen. Direct aan de slag met Investeringsselecties: werkbladen in Excel!

Wat is r2 Excel?

Wat is de definitie van de determinatiecoëfficiënt (R²)? De determinatiecoëfficiënt (R²) is een getal tussen de 0 en 1 dat de mate aanduidt waarin een statistisch model in staat is een bepaalde uitkomst te voorspellen.

Waarom staan er hekjes in Excel?

Excel voor Microsoft 365 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Excel 2021 Excel 2021 voor Mac Excel 2019 Excel 2019 voor Mac Excel 2016 Excel 2016 voor Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel voor Mac 2011 Meer.Minder In Microsoft Excel wordt ##### weergegeven in een cel als een kolom te smal is om de volledige inhoud van de cel weer te geven. U kunt ook de volgende oplossingen proberen:

Als u de celinhoud kleiner wilt maken, klikt u op Start > naast Uitlijning en selecteert u het selectievakje Verkleinen om te passen in het dialoogvenster Cellen opmaken. Als getallen te veel cijfers achter de komma hebben, klikt u op Start > Minder decimalen, Als datums te lang zijn, klikt u op Start > de pijl naast Getalnotatie en selecteert u Korte datum,

Is investeren beter dan sparen?

Het verschil tussen sparen en beleggen is het risico en rendement. Met beleggen loop je meer risico, maar het verwachte rendement ligt ook hoger. Op de lange termijn streef je met beleggen naar rendementen die hoger zijn dan bij sparen.

You might be interested:  Chinese Kalender Geslacht Baby 2022 Berekenen

Hebben zonnepanelen nog zin zonder saldering?

Zonnepanelen: minder salderen, toch aantrekkelijk De overheid is van plan om de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 af te bouwen. Volgens dit plan mag je vanaf 2025 elk jaar iets minder salderen. Vanaf 2031 kan je niets meer salderen. Maar ook als de salderingsregeling wordt afgebouwd, blijft investeren in zonnepanelen blijft een goed idee.

Milieu Centraal legt uit waarom en geeft een rekenvoorbeeld. Slimme investering Als je in 2023 zonnepanelen koopt, is je voordeel te vergelijken met 5 procent rente op een spaarrekening Zonnepanelen produceren vaak meer stroom dan je op dat moment nodig hebt. Die stroom lever je aan het elektriciteitsnet.

Wat betekent dat?

Hoe bereken je rendement zonnepanelen?

Zonnepanelen opbrengst + kosten

Aantal personen Gemiddeld jaarlijks verbruik Vereist vermogen zonnepanelen installatie
1 2.500 kWh 2.941 Wp
2 3.000 kWh 3.529 Wp
3 3.500 kWh 4.118 Wp
4 4.000 kWh 4.706 Wp

Kan de IRR negatief zijn?

Valkuil 1 Meerdere IRR’s – Zolang een project een kasstroompatroon heeft dat bestaat uit een initiële investering (en negatieve kasstroom) in jaar 0 en positieve kasstromen in de opvolgende jaren, is er geen probleem. De IRR-berekening resulteert in één IRR die zinvol gebruikt kan worden voor de projectbeoordeling.

Een serie kasstromen kan echter resulteren in meerdere IRR’s. Dit is het geval indien de kasstromen meerdere keren van teken (positief/negatief) wisselen. Dit speelt bijvoorbeeld bij projecten die in de loop van de jaren een grote aanvullende herinvestering nodig hebben, of een grote negatieve restwaarde hebben, resulterend in een negatieve kasstroom in het betreffende toekomstige jaar.

De IRR-berekening levert dan mogelijk twee uitkomsten op, die tegengestelde informatie kunnen opleveren voor de besluitvorming. In theorie kan elke tekenwisseling in een serie kasstromen leiden tot een extra IRR. Als een serie kasstromen meerdere IRR’s oplevert, heeft de serie kasstromen ook meerdere disconteringsvoeten waarbij de NPV gelijk is aan nul.

 1. Neem bijvoorbeeld een project met de volgende kasstromen: jaar 0 -500 euro, jaar 2 1.300 euro en jaar 3 -825 euro.
 2. In figuur 1 ziet u de NPV afgezet tegen de disconteringsvoet.
 3. Bij een disconteringsvoet van 10 procent en van 50 procent is de NPV nul.
 4. Dit kasstroompatroon levert dus twee IRR’s op.
 5. Bij een rendementseis van bijvoorbeeld 12 procent kan er geen besluitvorming plaatsvinden op basis van de dubbele IRR.

Moet afgegaan worden op de lagere IRR van 10 procent en moet het project afgekeurd worden? Of wordt uitgegaan van de hogere IRR van 50 procent en wordt het project beschouwd als potentieel zeer rendabel? De IRR geeft in dit voorbeeld geen uitsluitsel. Figuur 1. NPV afgezet tegen de disconteringsvoet Weest u er zich overigens van bewust dat de IRR-formule in Excel slechts één IRR-uitkomst oplevert voor dit voorbeeld. Excel helpt u dus niet in het signaleren van de valkuil van meerdere potentiële IRR’s voor een serie kasstromen! U dient hier zelf alert op te zijn, door beoordeling van het patroon van kasstromen en wellicht door analyse van het verloop van de NPV bij verschillende disconteringsvoeten.

Wat is net present value?

De netto contante waarde (afgekort tot NCW, of in het Engels: Net Present Value afgekort tot NPV) is een financieel model van een investeringsproject dat antwoord geeft op de vraag of het financieel gezien verstandig is om dit project uit te voeren. De netto contante waarde van een project wordt berekend op basis van de looptijd van het project, de verwachte kasstromen (Engels: cash flows ) tijdens de projectuitvoering zullen optreden, en de discontovoet (Engels: discount rate ). waarin

N de looptijd van het project (bijvoorbeeld in perioden van maanden of jaren)
CF t de cash flow in periode t, d.w.z. het verschil tussen projectgerelateerde inkomsten en uitgaven
r de discontovoet, ook wel de rendementseis genoemd; deze parameter geeft de “tijdswaarde van geld” aan als een percentage per periode

De NCW van een project geeft aan of het verstandig is om dat project uit te voeren:

Als, Wil dat zeggen dat, En dus,
NCW > 0 de investering waarde toevoegt kan het project kan worden uitgevoerd
NCW < 0 de investering waarde onttrekt moet het projectvoorstel worden verworpen
NCW = 0 de investering waarde toevoegt noch ontrekt moet gekeken worden naar andere criteria, bijvoorbeeld strategische overwegingen

Omdat het een uitspraak doet over een te maken keuze (wel of niet investeren) is de NCW een beslismodel,