Kosten Verdelen Berekenen

Kosten Verdelen Berekenen

Hoe eerlijk kosten verdelen?

Kosten verdelen: allebei de helft – Een relatief eenvoudige manier om de kosten te verdelen is door allebei de helft te betalen. Kostte het etentje € 100? Dan betalen zowel jij als je partner € 50. De keuze om alle gezamenlijke kosten 50-50 te verdelen is het eerlijkst wanneer jullie ongeveer hetzelfde inkomen hebben.

Hoe rekeningen verdelen?

De kosten verdelen en gezamenlijke rekening – Het is handig om een gezamenlijke rekening te openen. Op de gezamenlijke rekening stort je allebei het bedrag dat je met elkaar hebt afgesproken. De kosten verdelen kan op verschillende manieren:

 • Naar verhouding van inkomen. Stel dat je drie vijfde deel van het gezamenlijke inkomen verdient en je partner twee vijfde deel. Jij betaalt dan ook drie vijfde deel van de gezamenlijke uitgaven, en jouw partner twee vijfde deel.
 • Hetzelfde bedrag overhouden. Tel beide inkomens bij elkaar op en trek het totaalbedrag van alle gezamenlijke uitgaven hiervan af. Het bedrag dat overblijft – het vrij te besteden budget – deel je door twee. Kijk nu naar het inkomen van de minstverdienende partner en zet hiervan zijn of haar vrij te besteden budgetdeel apart. Het bedrag dat overblijft is de bijdrage voor de gezamenlijke uitgaven. De partner met het hoogste inkomen betaalt de rest van de gezamenlijke uitgaven.
 • Ieder de helft. Je deelt alle kosten door twee. Deze manier is alleen aan te bevelen als de partner met het laagste inkomen dan nog genoeg overhoudt voor zijn of haar persoonlijke uitgaven.
 • Een vaste bijdrage. Wanneer je partner bij jou intrekt, kun je afspreken dat hij of zij een vaste bijdrage betaalt. Dat is bijvoorbeeld een optie als je een eigen huis of inwonende kinderen hebt. Of wanneer één van jullie hoge lasten heeft waardoor een verdeling niet redelijk is. Je kunt dit zien als kostgeld.

Het is slim om de afspraken die je maakt vast te leggen in een samenlevingscontract. In het samenlevingscontract zet je hoe de kosten worden verdeeld en welk bedrag beide partners als spaargeld hebben ingelegd.

Hoe betaal je via WieBetaaltWat?

Is wie betaalt wat gratis? – WieBetaaltWat-app – Kosten verrekenen met een groep is een hele klus. Zeker als de uitgaven over een langere periode verspreid zijn, zoals tijdens een weekendje weg. Steeds schuiven met contanten hoeft niet meer en ook na elke kopje koffie een Tikkie sturen, is niet nodig.

 1. In de app WieBetaaltWat kan iedereen uit de groep bijhouden waarvoor hij betaald heeft en voor wie.
 2. U bepaalt zelf wanneer u de eindstand onderling verrekent.
 3. WieBetaaltWat is een gratis app, toont geen reclames en is te gebruiken in zowel de app als in de browser.
 4. Afrekenen kan onder andere via iDEAL.

Download de app voor de iPad/iPhone of een Android -toestel.

Wat kost een kostganger per dag?

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder)verhuur en commerciële kostgeverschap Terschelling 2021

 • Algemeen: de kostendelersnorm
 • Bij toepassing van de kostendelersnorm telt voor het totaal aantal meerderjarige personen dat in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft niet mee:
 • – de persoon die geen bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad is van belanghebbende en die op basis van een schriftelijke overeenkomst met belanghebbende, waarbij een commerciële prijs is overeengekomen, als verhuurder, huurder, onderverhuurder, onderhuurder, kostgever of kostganger in dezelfde woning als belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft (artikel 22a, 4e lid onderdeel b Participatiewet).

In geval van (onder)verhuurder, (onder)huurder, kostgever of kostganger die met de belanghebbende of als belanghebbende de woning deelt, is er geen sprake van het toepassen van de kostendelersnorm. In dergelijke situaties wordt ervan uitgegaan dat er sprake van een zakelijke (commerciële) relatie.

 • Het feit dat de bewoners eventueel bepaalde voorzieningen delen (bijvoorbeeld hal, keuken en/of badkamer) en er dus van enige kostendeling sprake kan zijn, doet hier niet aan af: dit voordeel is verdisconteerd in de commerciële huurprijs.
 • In dergelijke situaties wordt het niet redelijk geacht dat zij kosten delen in dezelfde mate als woningdelers die niet een dergelijke onderlinge zakelijke relatie met elkaar hebben.
You might be interested:  Schaal Van Richter Berekenen

Als de belanghebbende als bijstandsgerechtigde, tevens (onder)verhuurder of kostgever is geldt ten aanzien van de inkomsten uit (onder)verhuur of kostgeverschap het bepaalde in artikel 33, vierde lid. In dit artikel is bepaald dat inkomsten uit verhuur of kostgeverschap in mindering moeten worden gebracht op diens bijstandsuitkering.

Zodra er sprake is van drie of meer (onder)huurders of kostgangers moet onderzocht worden of er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten. Als van bedrijfsmatige activiteiten sprake is heeft de belanghebbende niet (langer meer) recht op een bijstandsuitkering maar komt hij mogelijkerwijs in aanmerking voor een uitkering op grond van de Bbz.1.Kenmerken van een commerciële huurovereenkomst of commerciële kostgangersovereenkomst zijn o.a.: – er is sprake van commerciële verhuur als een onroerende zaak voor een bepaalde periode tegen periodieke betaling én tegen een marktconforme prijs in gebruik wordt gegeven.

Tot een marktconforme prijs wordt gerekend een bedrag van € 300,- tot € 500,- per maand; – er is sprake van kostgeverschap als een gedeelte van een eigen woning (in huur of eigendom) wordt verhuurd aan een kostganger, waarbij de huurder/ eigenaar en de kostganger geen partners van elkaar zijn of geen bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad; – er is sprake van een individueel contract waarin o.a.

is opgenomen de commerciële prijs die betaald moet worden voor de huur van de woning of een gedeelte van de woning en de geleverde diensten; – periodieke aanpassing van de commerciële prijs; – de prijs die belanghebbende vraagt voor de verhuur van de woning of gedeelte van de woning moet een commercieel gangbare prijs zijn, dus geen vriendenprijs.

Wat belanghebbende vraagt moet in verhouding staan tot de geleverde diensten en datgene dat in het commerciële verkeer gebruikelijk is. Het verschil tussen de huurder en de kostganger is dat de kostganger naast het woongenot ook de maaltijden op kosten van de verhuurder eet.2.Verrekenen inkomsten uit commerciële onderhuur, verhuur of als kostgeverschap,

Artikel 33 4e lid Bijzonder inkomen Indien de belanghebbende de woning bewoont met een of meer huurders, onderhuurders of kostgangers, worden de daaruit voortvloeiende lagere algemene noodzakelijke kosten van het bestaan als inkomen in aanmerking genomen indien daarmee nog geen rekening is gehouden bij de vaststelling van de norm, bedoeld in artikel 22a, eerste tot en met derde lid.

Hetgeen in bovenstaand artikel is opgenomen wekt de suggestie dat de volledige inkomsten uit (onder)verhuur of kostgeverschap volledig als inkomen in aanmerking moet worden genomen en dus op de van toepassing zijnde bijstandsuitkering in mindering moeten worden gebracht.

 1. Deze beleidsregel is zowel van toepassing op de belanghebbende als (onder)verhuurder, kostgever die de woning bewoont met (onder)huurders of kostgangers als de belanghebbende die elders zijn domicilie heeft.
 2. 3.Inkomsten uit commerciële verhuur onder aftrek van een normbedrag:
 3. – de bruto inkomsten uit commerciële (onder)verhuur zoals bedoeld in artikel 33 lid 4 van de Participatiewet, worden op de uitkering in mindering gebracht onder aftrek van € 60,00 per maand;

– de bruto inkomsten van een of meerdere kostganger(s), zoals bedoeld in artikel 33 lid 4 van de Participatiewet, worden op de uitkering in mindering gebracht onder aftrek van € 350,00 per kostganger per maand. Zijn er meerdere kostgangers, dan wordt een schaalverdeling gemaakt.

 • 4.Voorwaarden:
 • Om voor de aftrek zoals hiervoor genoemd in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 • – de afspraken over de verhuur van (het gedeelte van) de woning moeten op papier staan, in een huur- of kostgangersovereenkomst én;
 • – de belanghebbende toont dit aan door volgende gegevens in te leveren (art.22a, 5e lid PW):
 • a. een huur- of kostgangersovereenkomst én;
 • b. bankafschriften waaruit duidelijk blijkt dat de gevraagde prijs werkelijk wordt betaald én;
You might be interested:  Ascendant Berekenen Zonder Geboortetijd

c. aangifte inkomstenbelasting (alleen als belanghebbende deze inkomsten moet opgeven aan de Belastingdienst).

 1. 5.Inherente afwijkingsbevoegdheid
 2. Met toepassing van artikel 4:84 Awb kan in voorkomende gevallen van deze beleidsregels worden afgeweken.
 3. 6.Hardheidsclausule
 4. Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing ervan tot kennelijke onredelijkheid en onbillijkheid leidt.
 5. 7.Citeertitel
 6. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap Terschelling 2021.
 7. 8.Inwerkingtreding
 8. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.
 9. Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 24 november 2020.
H.M. de Jong, C.M. van de Pol
Secretaris/directeur burgemeester

Toelichting toepassen Recofa richtlijn Om tot een uniforme richtlijn te komen ten aanzien van het korten van uitkering op grond van artikel 33, 4e PW, is gekozen voor de bepalingen ten aanzien van woonlasten uit de zogenaamde Recofarichtlijnen. Genoemde richtlijnen zijn ontwikkeld en wordt onderhouden door de werkgroep rekenmethode ‘Vrij te laten bedrag’ van Recofa.

Recofa is de werkgroep rechters-commissarissen in insolventies. Onder hoofdstuk 6.1.1 van deze richtlijn staat het bedrag dat de belanghebbende, na aftrek van een forfaitair bedrag voor kost- en/of inwoning, daadwerkelijk als bijdrage in de woonlasten van de inwoner(s) ontvangt in verband met meerderjarige inwoners.

Het forfaitaire bedrag kan indien er alleen sprake is van inwoning, worden gesteld op € 1,99 per dag voor energie, afschrijving van meubilair en dergelijke. Omwille van werkbaarheid is het forfaitaire bedrag omgerekend naar een maandbedrag van € 1,99 x 365 : 12 = € 60,53 en vervolgens afgerond op € 60,00.

 • Met andere woorden: al het meerdere van € 60,00 aan inkomsten uit verhuur moet op de bijstand van belanghebbende in mindering worden gebracht.
 • Voorbeeld:
 • Bij inkomsten uit verhuur van € 300,00 per maand moet een bedrag van € 300,00 – € 60,00 (forfaitaire bedrag) = € 240,00 per maand op de bijstand van belanghebbende in mindering worden gebracht.
 • Zijn er meerdere huurders dan wordt een veelvoud van dit forfaitaire bedrag genomen.

Ten aanzien van de forfaitaire kosten van een kostganger is eveneens aansluiting gezocht bij hoofdstuk 6.1.1. van de Recofa-richtlijnen. Voor een kostganger zijn de kosten echter hoger. Het forfaitaire bedrag kan indien er alleen sprake is van inwoning, worden gesteld op € 1,99 per dag voor energie, afschrijving van meubilair en dergelijke.

Is de inwoner tevens kostganger, dan kan daarnaast voor de maaltijden € 9,45 per dag worden gerekend. Het forfaitaire bedrag omgerekend dan € 1,99 € 9,45 = € 11,44 x 365 : 12 = € 347,97 en vervolgens afgerond op € 350,00. Voorbeeld: Een kostganger betaalt een bedrag van € 500,00 per maand voor het gebruik van de woning, maaltijden en bewassing.

Op de uitkering van belanghebbende moet dan een bedrag van € 500,00 – € 350,00 (forfaitaire bedrag) = € 150,00 per maand in mindering worden gebracht. Zijn er meerdere kostgangers, dan moet een schaalverdeling worden gemaakt. Voor de tweede inwoner wordt dan 80% van het forfaitaire bedrag genomen, voor de derde 70% en zo verder (deze percentages zijn berekend met behulp van de uitgaven aan voeding en budgetonderzoeken van het CBS).

 1. Ostganger 1 en 2 betalen beiden een bedrag van € 500,00 per maand per persoon voor het gebruik van de woning, maaltijden en bewassing.
 2. Het forfaitaire bedrag voor kostganger 1 is € 350,00 en het forfaitaire bedrag voor kostganger 2 is € 350,00 x 80% = € 280,00.
 3. Op de uitkering van belanghebbende moet dan een bedrag van 2 x € 500,00 = € 1.000,00 – € 350,00 (forfaitaire bedrag kostganger 1) – € 280,00 (forfaitaire bedrag kostganger 2) = € 370,00 per maand in mindering worden gebracht.
You might be interested:  Hypotheek Berekenen 30 Jaar Vast

: Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder)verhuur en commerciële kostgeverschap Terschelling 2021

Is kostgeld betalen normaal?

Het voelt misschien een beetje gek om je zoon of dochter om geld te vragen, maar feit blijft dat wonen nu eenmaal niet gratis is. Als je kind volwassen is en werkt, is het de normaalste zaak om de kosten te delen. Dat is precies wat kostgeld is: een bijdrage in de woonlasten – in dit geval die van jullie als ouders.

Hoeveel kostgeld kan ik vragen?

Hoeveel kostgeld kun je vragen? – Er is geen standaardbedrag voor kostgeld. Elke situatie is anders, met verschillende personen, inkomens, lasten en verbruik. Om te beoordelen wat een redelijk bedrag is, kun je kijken naar het inkomen van je kind en welke kosten je wilt doorberekenen.

huur, hypotheek en servicekosten; gas, water en elektriciteit; heffingen van gemeente en waterschap; telefoon, kabel en internet; boodschappen; waskosten; abonnementen; huishoudelijke hulp (als je die hebt).

Verdeel daarna de bedragen. Je kunt deze bedragen:

delen door twee (jij en je kind betalen allebei even veel); doorberekenen volgens een vast percentage van het bedrag; verdelen naar verhouding van het inkomen; verdelen naar verhouding van het verbruik.

Hoe werkt de app Split?

Beeld aanpassen –

Tussen de twee apps staat een blauwe (Android 10/11) of grijze lijn (Android 12/13). Druk op het midden van de lijn. Sleep hem naar boven of beneden om de verhoudingen tussen beide schermen aan te passen.Sleep de lijn helemaal naar boven of onderen om het gesplitste scherm af te sluiten.

Wat uitrekenen?

Ampère naar watt – Soms staat er op (de verpakking van) een apparaat alleen het aantal ampère, Het aantal ampère geeft de eenheid van elektrische stroomsterkte aan. Dit kan lastig zijn als je wilt weten wat het vermogen van het apparaat is. Als je het aantal watt wilt berekenen, gebruik je de formule voltage (230) * ampère.

 • Zo weet je exact hoeveel energie jouw apparaat verbruikt.
 • Je kunt natuurlijk ook watt naar ampère omrekenen.
 • Dit doe je door het aantal watt te delen door het voltage (230).
 • Als je wilt weten hoeveel een apparaat verbruikt aan energie, kun je het aantal watt omrekenen naar kWh.
 • Voorbeeld: 3.200 watt staat gelijk aan 3,2 kWh.

Doe deze 3,2 maal de prijs van stroom en je hebt de kosten voor dit apparaat per uur.

Hoe verdeel je spullen als je uit elkaar gaat?

Fysieke inboedel – Onder de fysieke inboedel vallen alle spullen in en rond het huis die van jullie samen zijn. Was je getrouwd in gemeenschap van goederen of had je een geregistreerd partnerschap? Dan is automatisch alles gezamenlijk bezit. Ga je scheiden, dan krijgen jullie allebei de helft van de waarde van de totale inboedel.

 1. Was je getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, beperkte gemeenschap van goede of had je een samenlevingscontract? Dan hebben jullie vastgelegd wat van jullie samen is en wat niet.
 2. Al het gezamenlijke bezit moet eerlijk verdeeld worden.
 3. Dat geldt ook voor spullen waarvan onduidelijk is van wie ze zijn.
 4. Spullen die niet officieel van jullie samen zijn, gaan naar de oorspronkelijke eigenaar.

Er is één uitzondering: verknochte goederen. Deze persoonlijke goederen zijn geen gemeenschappelijk bezit. Ook niet als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Voorbeelden zijn sieraden en kleding. Een erfenis of schenking die je hebt gekregen zijn ook niet altijd automatisch voor jullie beiden.