Maya Kalender Berekenen

Maya Kalender Berekenen

Hoe werkt de Maya-kalender?

Lange Telling – Het idee dat de Maya’s de ondergang van de wereld zouden hebben voorspeld, is met name gebaseerd op het eindpunt van een lange kalendercyclus. De Maya-kalender bestaat uit vijf eenheden: b’ak’tun (144.000 dagen), k’atun (20 tuns, 7200 dagen), tun (18 winals, 360 dagen), winal (20 dagen) en kin (1 dag). Vroeg voorbeeld van een ‘lange telling’ op een beeld afkomstig uit Guatamala en een detail van het Tortuguero Monument nr.6 waarop volgens aanhangers van de 2012-theorie te lezen is dat de wereld vergaat in 2012. (Foto’s: Wikimedia)

Hoeveel dagen heeft de Maya-kalender?

De jaartelling van de Maya’s De Maya’s zijn een, Ze wonen in het zuiden van Mexico en in noordelijk Centraal-Amerika. Het Mayavolk had heel lang de sterren en planeten, Ze konden daardoor heel goed doen. Deze gebruikten ze voor de kalenders. De Maya’s hebben wel dertien verschillende kalenders, maar drie kalenders waren heel erg belangrijk.

 1. Deze zijn wel heel ingewikkeld.
 2. De Haab kalender De Haab kalender lijkt het meest op onze kalender.
 3. De Haab kalender duurde, net als onze kalender, 365 dagen.
 4. Dit zijn het aantal dagen die de aarde nodig heeft om 1 keer om de zon te draaien.
 5. Hier doet de aarde 365 dagen over.
 6. Eens in de 4 jaar hebben wij een schrikkeljaar met 366 dagen.

De Maya’s gebruikten geen schrikkeljaar. De Haab kalender bestaat uit 18 maanden van elk 20 dagen. Er is ook nog een periode van 5 dagen extra. Iedere maand heeft zijn eigen naam. De eerste dag van de maand heet 1 Pohp, de tweede dag 2 Poph enzovoort. Na 20 dagen begint de volgende maand.

 • De Tzolkin kalender De Tzolkin kalender is de bekendste Maya kalender.
 • Het is de heilige kalender van de Maya’s.
 • Deze kalender voorspelde wanneer moesten plaatsvinden.
 • De Tzolkin was 260 dagen lang.
 • Hij bestond uit 13 maanden en 20 dagen.
 • Voor de Maya’s was iedere dag heilig.
 • Door deze kalender wisten ze precies wat er van hen verwacht werd en wat het doel van die dag was.

Voorbeeld “Mam, mam, kom eens!” roept Pim. Pim kijkt naar het journaal. “Wat is er Pim?” vraagt de moeder van Pim. “Ze zeggen op het journaal dat de wereld vergaat in 2012.” zegt Pim bang. “Wel nee, dat zeggen de Maya’s, maar dat is al een heel oud volk. Zij hadden toen nog niet zoveel onderzoeken gedaan als wij.

 1. Dat gaat niet gebeuren Pim, je hoeft niet bang te zijn.” zegt zijn moeder geruststellend.
 2. De Lange Telling De Lange Telling doet voorspellingen over hele lange periodes.
 3. Aan het einde van de Lange Telling zou er iets bijzonders gebeuren.
 4. Wetenschappers uit onze tijd hebben hier onderzoek naar gedaan.
 5. Ze hebben ontdekt dat het einde van de Lange Telling op 21 december 2012 viel.

Daarom dachten sommige mensen dat de wereld op die dag zou vergaan. De Maya’s

De Maya’s zijn een volk. Ze wonen in het zuiden van Mexico en in noordelijk Centraal-Amerika. De Maya’s hebben drie belangrijke kalenders, de Haab kalender, de Tzolkin kalender en De Lange Telling.

: De jaartelling van de Maya’s

Wat hebben de Maya’s voorspeld?

Bekijk: Einde Mayakalender: bye bye world? “Negen jaar geleden was de wereld in de greep van berichten over het naderende einde van de wereld. Volgens de Maya-kalender zou de wereld op 21 december 2012 vergaan. Toen we er op 21 december allemaal nog waren, werd er al snel weer een nieuwe datum geprikt: 21 augustus 2017.

Van mensen die alvast al hun bezittingen verkochten of in een ark investeerden tot de die zich verplicht voelde : het vermeende einde van de wereld op 21 december hield de gemoederen de afgelopen weken flink bezig. Filmpje waarin wetenschapper de ‘Maya kalender mythe’ ontkracht. Het aflopen van de Mayakalender op 21-12-2012 zou namelijk volgens velen,

Dit ondanks het feit dat hiervoor elk wetenschappelijk bewijs ontbrak – iets dat wetenschappers en overheden ook veelvuldig gecommuniceerd hebben. Ook gaven veel Maya’s aan zelf helemaal niet in een rampscenario te geloven. Volgens de aanhangers van de ‘Maya kalender mythe’ zou een hemellichaam de aarde verwoesten op 21 december. Om te begrijpen waarom veel mensen,, toch hardnekkig bleven geloven in deze mythe lijkt het je verdiepen in de ins en outs van de ‘Maya kalender mythe’ om die vervolgens wetenschappelijk te ontkrachten dan ook weinig zinvol.

Wat is mijn kin?

Kin – Met een kin wordt een tijdseenheid aangeduid van bijvoorbeeld een dag, een jaar of een eeuw. Kin heeft verder de betekenis van mens en zon. De Tzolkin met haar 20 zonnetekens en 13 getallen is de gezamenlijke noemer van alle verschillende benaderingen en filosofieën die uit deze matrix voortkomen.

Hoeveel dagen is een Pictun?

Pictun In de was een pictun een periode van 20, Dit komt overeen met een periode van iets minder dan 7900 jaar (2.880.000 dagen). Omdat het nulpunt van de kalender in 3114 v.Chr. ligt, valt de eerste pictunwisseling in het jaar 4772.

 • → pictun →

Overgenomen van “”

Hoe stierven de Mayas uit?

De oude Maya’s hadden de macht, kennis en kunde om hun beschaving onsterfelijk te maken. Maar het schijnbaar onmogelijke gebeurde in de achtste en negende eeuw. Delen van de beschaving stortten in, Maya’s verlieten hun steden halsoverkop en de cultuur wankelde.

Het is één van de grootste mysterieus uit de archeologie. Zo omstreeks de achtste en negende eeuw verlieten de Maya’s hun steden in het zuidelijke laagland van hun rijk. Enkele boeren bleven achter, maar de cultuur die gedragen werd door priesters, de elite en kunstenaars verdween. Dat gebeurde niet van de één op de andere dag.

De steden waren al langer in verval, zo concluderen archeologen. In die tijd werden minder monumenten opgericht en ook de bouw van gigantische architectonische pareltjes kwam stil te liggen. Machteloos? Vreemd genoeg greep niemand in. De Maya’s die zich toch altijd op overtuigende wijze met de toekomst bezighielden, zagen dit blijkbaar niet aankomen.

Of waren ze machteloos? Uit onderzoek blijkt dat het noodlot stad voor stad bij de keel greep. De data op monumenten houden in de stad Bonampak omstreeks 792 abrupt op. In Piedras Negras stopt de telling in 795. En Palenque werd vier jaar later verlaten. Yaxchilán bleef na 808 stil. Eén van de laatste steden die nog bewoond werd was Tikal.

En deze viel in 889. Tegelijkertijd deed het noorden van het rijk het prima. Sterker nog: de steden leefden hier op. Slechts een deel van het rijk raakte uit balans. De resten van Bonampak Antwoord Archeologen zijn al decennia lang op zoek naar het antwoord op de prangende vraag waarom de Maya’s in het zuiden hun schepen achter zich verbrandden. Er zijn heel veel theorieën, maar niet één kan met zekerheid bevestigd worden.

Droogte Eén van de theorieën die door de jaren heen het best overeind is gebleven is die van de droogte. Omstreeks de negende eeuw bevonden de Maya’s zich op hun piek. Op elke vierkante kilometer woonden meer dan 775 mensen. Zelfs het platteland was drukbevolkt. En dat kan een beschaving, hoe sterk en slim ook, opbreken.

“Ze deden het zichzelf aan,” meent archeoloog Tom Sever. “De Maya’s worden vaak gezien als mensen die in harmonie met hun omgeving leefden,” voegt onderzoeker Robert Griffin toe. “Maar net als vele andere culturen voor en na hen, probeerden ze de moeilijke tijden te overleven door hun omgeving te verwoesten.” Niet alleen nam akkerland en bebouwing veel land in beslag, bomen waren ook hard nodig als bouwmateriaal. Kleurrijke tekeningen in de tempel van Bonampak Neerwaartse spiraal De onderzoekers berekenen de scenario’s door. Als de Maya’s alle bomen zouden kappen, betekende dat een temperatuurstijging van zo’n drie tot vijf graden Celsius en twintig tot dertig procent minder regen.

Die hitte en droogte zou met name in de steden keihard zijn aangekomen. “De steden probeerden genoeg water voor zo’n achttien maanden in hun reservoirs te houden. () Zonder voldoende regen komen de reservoirs droog te staan.” En dat resulteert in een ontevreden volk. En dat leidt tot onrust, ontwrichting van het leiderschap en uiteindelijk wellicht zelfs de ondergang.

Het was een neerwaartse spiraal waar de Maya’s in het zuiden niet aan konden ontsnappen. Catastrofe De theorie omtrent de droogte laat zien dat dit vraagstuk meerdere antwoorden heeft. Een stad of een beschaving valt niet door één oorzaak. Pas wanneer meerdere gebeurtenissen elkaar opvolgen, brengt dat een catastrofe teweeg. Hedendaagse Maya’s Ontwrichting Om te begrijpen hoe droogte (of iets anders) in het geval van de Maya’s tot zulke grote problemen kon leiden, is het goed om de sociale verhoudingen nog eens onder de loep te nemen. De koning maakte de dienst uit. Hij was een verlengstuk van de goden en verantwoordelijk voor het welzijn van het land en het volk.

Als er in het land iets fout ging, dan wees de beschuldigende vinger al snel naar de koning. Maar wanneer die kritiek aanzwelt, komt het hele systeem onder druk te staan. Want de koning heeft zijn plaats te danken aan de goden. Twijfel aan de gevestigde orde kan een samenleving die zo gericht is op eenheid en zich nauw verbonden weet met het goddelijke gemakkelijk ontwrichten.

Onrust Dat verklaart ook waarom de Maya’s eigenlijk nooit meer van deze klap herstelden. Vele Maya’s ontvluchtten het zuiden en probeerden het in andere delen van het rijk opnieuw. Maar ze evenaarden de pracht en glorie nooit meer. Er was teveel onrust, die nog eens vergroot werd door een invasie van de Tolteken.

Die onrust hield bovendien eeuwen lang aan. En dat vergemakkelijkte de veldtocht van de Spanjaarden veel later aanzienlijk. Zij stuitten tijdens hun ontdekkingstocht door Latijns-Amerika in de zestiende eeuw op de Maya’s. Dat gaf de neerwaartse spiraal die al in de negende eeuw was ingezet een boost. De Maya’s waren niet bestand tegen de ziekten van de Spanjaarden en werden gedwongen hun cultuur en religie af te staan.

De kolonisten dwongen het trotse volk op de knieën. De geschriften waarin duizenden jaren aan kennis en kunde was vastgelegd, werden verbrand. Maar ook nadat de Spanjaarden het gebied hadden verlaten, ging de discriminatie door. De Maya’s werden achtergesteld en bij vlagen zelfs massaal omgebracht.

 • Naar schatting wonen op dit moment nog zo’n acht miljoen Maya’s in Mexico en omgeving.
 • Een deel van hen probeert het leven van diens voorouders te leven, maar het grootste deel vecht met de eigen identiteit.
 • Enerzijds lokt de moderne samenleving en anderzijds voelt het volk zich sterk verbonden met het geweldige erfgoed van de voorouders.

Het is het lot van een volk dat ooit zijn tijd ver vooruit was, maar op de knieën gedwongen werd en nooit meer overeind kwam. Dit artikel is het laatste deel van een serie artikelen over de Maya’s. Eerder verschenen in deze reeks de artikelen: Rekenen met de Maya’s, De Mayakalender: hoe zit het nu echt?, Sterren kijken met de Maya’s, De Maya’s: wat geloofden ze nu echt? en De kunst en architectuur van de Maya’s,

Hoeveel Maya’s leven er nog?

De Maya’s vandaag – Er wonen vandaag de dag nog tussen de 7 en 9 miljoen Maya’s op de wereld, verspreid over Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador en Honduras. Een aantal van deze mensen leeft nog via de oude Mayatradities, waarbij ze vaak ook nog de Mayataal kunnen spreken.

Waar is de Maya kalender gevonden?

Oudste Maya-kalender gevonden NOS Nieuws • donderdag 10 mei 2012, 20:00 • Aangepast donderdag 10 mei 2012, 23:38 Archeologen hebben in Guatemala de oudst bekende Maya-kalender gevonden. Op een muur van een huisje in de ruïnestad Xaltún zijn berekeningen gevonden over de zon, Venus en Mars.

 1. De kalender moet in de 9de eeuw zijn opgetekend, mogelijk door de officiële schrijver van de stad, die in het huisje woonde.
 2. Hij bestaat uit honderden nummers die cycli beschrijven die voor de Maya’s belangrijk waren: hun eigen ceremoniële kalender van 260 dagen, het zonnejaar van 365 dagen en de omloop van Mars en Venus, respectievelijk 584 en 780 dagen.

“Het lijkt alsof ze de muur als een schoolbord hebben gebruikt”, zegt William Saturno, die het onderzoek in het vakblad Science en het juni-nummer van National Geographic publiceert. “Het is alsof ze een wiskundige opgave gewoon op de muur hebben uitgewerkt.” De stad Xaltún, waar ooit tienduizenden Maya’s woonden, werd bijna een eeuw geleden teruggevonden in het Midden-Amerikaanse regenwoud.

Tot nu toe waren er nog maar weinig opgravingen gedaan. De kalender werd in 2010 gevonden door een student die sporen van plunderaars volgde. In het huisje werden op drie andere muren ook schilderingen gevonden. Daar zijn onder anderen een koning en drie mannelijke figuren met verentooien afgebeeld. “Het is wonderbaarlijk dat dit nog bestaat”, zegt Saturno.

“Dit soort muurtekeningen zijn moeilijk te bewaren, zeker in een huisje dat maar een meter onder het aardoppervlak ligt.” Volgens co-auteur Anthony Aveni rekent de kalender ook af met de hardnekkige mythe dat de Maya’s voorspelden dat de wereld dit jaar, op 21 december, zou eindigen.

 1. De berekeningen in Xultún lopen namelijk nog door tot 7000 jaar in de toekomst.
 2. De Maya’s voorspelden dat de wereld nog honderden jaren zou bestaan”, zegt de astronoom Aveni.
 3. Wij zoeken maar naar het einde, terwijl zij er bewijs voor zochten dat alles hetzelfde zou blijven.” Aveni vergelijkt het met een kilometerteller van een auto.

“Na 129.999 kilometer volgt gewoon 130.000. De auto is een stapje dichter bij de schroothoop, maar de Maya-kalender begint gewoon opnieuw.” Deel artikel: : Oudste Maya-kalender gevonden

Hoe oud is de Chichén Itzá?

GESCHIEDENIS VAN CHICHÉN ITZÁ, MEXICO. Chichén Itzá dateert uit de zesde eeuw en bleef een belangrijk religieus centrum tot circa 1200 na Christus. Veel van de gebouwen die we nu bewonderen zijn gebouwd of herbouwd in de Laat Klassieke Periode.

Wat voorspeld Nostradamus voor 2023?

Nostradamus over 2023: grote oorlog, nieuwe paus, kannibalisme en stijgende prijzen Nostradamus voorspelt voor 2023 een nieuwe paus. Ook spreekt hij van ‘vallend licht op Mars’: een verwijzing naar de ambities van Elon Musk (links)? Foto: ANP/ HH Nostradamus voorziet volgens The Irish Mirror ‘een grote oorlog’ die zeven maanden duurt.

Ma t/m za de krant online lezen

Digitale krant + Weekend

Ma t/m za de krant online lezen Zaterdag de weekendkrant op papier

Lees meer over Wil je liever advertenties zien die aansluiten bij jouw interesses? Mediahuis Noord stelt, in samenwerking met gelieerde partijen die net als zij onderdeel zijn van de Mediahuis-groep, gezamenlijke groepsprofielen op om je op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Accountgegevens: geslacht, geboortedatum, woonplaats en klantnummer

Meer uitleg over hoe we je gegevens gebruiken vind je in ons en, : Nostradamus over 2023: grote oorlog, nieuwe paus, kannibalisme en stijgende prijzen

Welke taal spreken de Maya’s?

Yucateeks Maya, Maya Yukatek, Maaya t’aan
Gesproken in Mexico ( Yucatán, Quintana Roo, Campeche ), Belize
Vitaliteit Potentieel bedreigd
Sprekers 800.000
Rang niet in de top-100
Taalfamilie Maya

Yucatecan

Yucateeks-Lacandoons

Yucateeks Maya

Alfabet Mayaschrift, Latijns alfabet
Officiële status
Officieel in Nergens. Maya is een van de 62 erkende inheemse talen in Mexico
Taalorganisatie geen
Taalcodes
ISO 639-3 yua
Portaal Taal

/td>

verbreiding van Yucateeks Maya Het Yucateeks Maya (Yucateeks Maya: Yukatek of Maaya t’aan ) is een taal uit de Mayataalfamilie, die gesproken wordt door de Yucateekse Maya van het schiereiland Yucatán, Voor veel Yucateken is het de eerste taal, vooral in landelijke gebieden. Het Yucateeks is ten nauwste verwant aan het Lacandoons en het Itzá, in mindere mate ook aan het Mopán,

Welk geloof hadden de Maya’s?

Religie – De Maya’s geloofden in een boven-, midden- en onderwereld. De onderwereld was het dodenrijk, de middenwereld was de aarde en de goden leefden in de bovenwereld. Bergtoppen waren heilig omdat die het dichtst bij de hemel kwamen. Om dichter bij de goden te komen, bouwden ze piramides, waarvan de top het allerheiligst was.

De Maya’s aanbaden meerdere goden, zoals die van de zon Kinich Ahau, de maan Ix Chel en de regen Chaac, Eerder gingen wetenschappers ervan uit dat het een vredelievend volk was, dat zich enkel bezighield met religie. Maar nu de hiërogliefen van de Maya’s zijn ontcijferd, schetsen deze teksten toch een ander beeld.

Uit de hiërogliefen bleek namelijk dat martelingen en mensenoffers aan de basis van hun religie stonden. Hiermee dachten de Maya’s dat ze kosmische chaos konden voorkomen. Daarom werden leiders van veroverde volken gemarteld, verminkt en aan de goden geofferd.

Wat is de energie van vandaag?

2. Energiebelasting en btw – Bovenop de kale gasprijs komen ook nog bepaalde heffingen, namelijk:

Belasting toegevoegde waarde (btw): 21 procent in 2023 Energiebelasting: € 0,59266 per m3 (inclusief btw)

De gasprijs inclusief btw komt hiermee uit op 0,278 + (0,21 x 0,278) = € 0,336 per m3. Als we de energiebelasting hierbij optellen komen we uit op een totale gasprijs van € 0,929 per m3.

Welke kalender hebben wij?

Officieel gebruikte kalenders over de wereld. ■ Gebruikt gregoriaanse kalender. ■ Gebruikt aangepaste gregoriaanse kalender. ■ Gebruikt naast gregoriaanse kalender nog andere kalender(s). ■ Landen die de gregoriaanse kalender niet hebben aangenomen. Paus Gregorius XIII zit de kalendercommissie voor (Bicchernatablet 72, Siena, 1582) Detail van de sarcofaag van Gregorius XIII, waarop de viering van de invoering van de gregoriaanse kalender wordt uitgebeeld. De gregoriaanse kalender, genoemd naar paus Gregorius XIII die hem in 1582 afkondigde, is in bijna alle landen van de wereld de officiële kalender,

 • Niettemin zijn er landen die naast de gregoriaanse kalender voor religieuze doeleinden een andere kalender gebruiken.
 • De gregoriaanse kalender is een aanpassing van de voordien gebruikte juliaanse kalender,
 • De aanpassing heeft betrekking op het systeem van schrikkeljaren en zorgt ervoor dat het gemiddelde kalenderjaar minder afwijkt van het gemiddelde tropische jaar,

De gregoriaanse kalender maakt net als de juliaanse kalender gebruik van de christelijke jaartelling,

Welke maand is de 9?

September – Wikipedia Zie voor andere betekenissen van September.

Afbeelding bij de maand september in (± 1410) September in het September (ook wel: herfstmaand of fruitmaand ) is de negende van het jaar in de en heeft 30 dagen. De naam komt van het woord septembris wat afkomstig is van het woord septem, dat zeven betekent — september was oorspronkelijk de 7e maand van het jaar, omdat het tot 153 v.Chr op 1 begon.

Hoeveel dagen zijn er in een jaar?

Een jaar = 365 dagen. Een jaar = 12 maanden. Een jaar = 4 seizoenen.

Wat is het verschil tussen Mayas en Azteken?

Wie waren de Inca’s, Maya’s en Azteken? – De Inca’s waren een indianenvolk dat leefde in Peru, rondom het gebied Cusco. De macht van dit volk werd steeds groter en strekte zich uit tot een lengte van 4000 kilometer, waardoor het Incarijk het grootste van de wereld was.

 1. De Maya’s waren een indianenvolk met een hoog ontwikkelde beschaving.
 2. Zij leefden in plaats van in één groot rijk, in verschillende onafhankelijke steden.
 3. De Maya’s waren het eerste volk met een kalender (die echter maar liep tot 2012), die je vindt in Mexico City.
 4. De Azteken leefden in Tenochtitlán, het centrum van het Azteekse rijk en de voorloper van het huidige Mexico City.

Het mensenoffer speelde een centrale rol binnen dit rijk. Je kunt nog steeds een kijkje nemen in enkele van de steden waarin deze volkeren vroeger geleefd hebben.

Wat eten de Maya’s?

Eten en drinken Mexico Maïs en bonen vormen van oudsher het basisvoedsel van de Maya’s. Nog steeds horen tortillas, maïspannenkoekjes, bij iedere maaltijd in Mexico. Een traditioneel ontbijt, desayuno, bestaat uit eieren, tortillas, bonen ( frijoles ) en wat verse kaas of room.

De lunch, almuerzo, is de hoofdmaaltijd in Mexico en veel restaurants bieden dan een goedkoop dagmenu aan, de comida corrida of de plato del día, die bestaat uit rijst of aardappels, vlees of kip en wat groenten of salade. Het diner, de cena, is in feite hetzelfde als de lunch. Gerechten in Mexico: De meeste gerechten in Mexico zijn niet erg scherp gekruid.

De flesjes met lokale variaties op tabasco, die op elke tafel staan, kunnen daar alsnog voor zorgen. Wees wel voorzichtig met habanero, een hete chilipeper. Populaire gerechten, die je ook zeker tijdens je Mexico rondreis niet kunt overslaan, zijn tortillas en tacos, gevuld met vlees, kip, kaas, bonen en groenten.

 • Ook bekende zijn: enchiladas, burritos en flautas,
 • Bij veel gerechten wordt guacamole geserveerd, avocadopuree.
 • Aan de kust zijn verse vis ( pescado ) en schelpdieren ( mariscos ) een aanrader.
 • Vegetarische restaurants zijn vrijwel alleen te vinden in toeristische centra in Mexico.
 • Daar zijn ook restaurants die allerlei buitenlands voedsel serveren, van Amerikaanse hamburgers tot Thaise noedels.

Op markten en in kraampjes op straat is een keur aan kleine hapjes te koop. Drinken in Mexico: Behalve verse fruitdrankjes en milkshakes kun je tijdens je of je ook overal frisdrank krijgen. De priklimonades zijn zoeter dan je thuis gewend bent. Kraanwater kun je in Mexico beter niet drinken.

 • Overal is water in flesjes verkrijgbaar in twee variaties: agua pura (zonder prik) en agua con gaz (met prik).
 • Ook bier, cerveza, is volop verkrijgbaar.
 • Wat betreft sterke drank is rum, ron, populair.
 • En dan is er natuurlijk de tequila, die je volgens goed gebruik in één teug achteroverslaat, nadat je eerst wat zout en limoen van je hand hebt opgelikt.

Op basis van rum en tequila worden vele coctails gemaakt: bekend zijn de ron con cola en de margarita, Als je koffie bestelt in Mexico krijg je vaak Nescafé of Café Americano, een slappe bak koffie. Gelukkig vind je steeds vaker speciale koffiecafeetjes, waar wel lekkere koffie geschonken wordt.

Waren de Maya’s wreed?

Religieuze en Spirituele Overtuigingen van de Maya’s – De Maya’s beoefenden voorouderverering ; in feite was hun toewijding zo diep dat hun doden onder hun huizen werden begraven! Ken je de begrafenisgebruiken in het Antieke Griekenland? Naast voorouderverering hadden Maya’s meer dan 200 goden,

 • De belangrijkste waren de schepping, vruchtbaarheid, regen en donder en dood.
 • Net als in de samenleving was er in het pantheon van goden ook een hiërarchie, waarbij sommige goden machtiger waren en meer vereerd werden dan andere.
 • Sommige goden bestonden om een ​​hekel aan te hebben, bespot en misleid te worden.

Overal in het uitgestrekte Maya territorium vereerden bijna iedereen dezelfde goden, maar sommige gebieden hadden goden die specifiek waren voor hun regio of belangen. Het is moeilijk om precies in te schatten hoeveel goden hun geloofssysteem bevolkten, omdat dezelfde god in een andere regio een andere naam kon hebben of in dezelfde regio meerdere namen kon hebben. Van de god Zipacna wordt gezegd dat jij 400 jongens doodde ǀ Visualhunt – monojussie Zipacna bijvoorbeeld, een god die een belangrijke rol speelde bij het scheppen van de aarde, doodde 400 jongens in een enkele, slim ontworpen beweging.

Hoe werkt de kalender?

Wat is een kalender? Een kalender is een systeem om de tijd in te delen. Dit doen we in jaren, maanden, weken en dagen. Voordat onze kalender bestond. Heel lang geleden bestonden er nog geen kalenders. De mensen wisten toen niet precies welke dag het was. De dagen werden toen bepaald door de beweging van de maan of de stand van de zon. De oude Egyptenaren, de Chinezen en de Maya’s hadden al heel vroeg een kalender.

Deze volkeren hadden al bepaald dat een jaar 365 dagen had. Julius Ceasar veranderde deze kalender, want de oude kalender bleek een kleine afwijking te hebben. Een jaar had volgens hun berekeningen 365,25 dagen. Julius Ceasar voerde vanwege deze kleine afwijking het schrikkeljaar in; een jaar met 366 dagen.

Dit komt eens in de 4 jaar voor. De maand februari telt dan een dag extra. Ook is er in die tijd bepaald dat het nieuwe jaar niet meer zou beginnen op 1 maart, maar op 1 januari. Jaren later kwamen de mensen er achter dat een jaar niet 365,25 dagen telde, maar 365,2425. Er werden toen een aantal schrikkeljaren afgehaald om de kalender weer kloppend te maken. Deze kalender, de Gregoriaanse kalender, gebruiken we nu nog steeds. De jaartelling die internationaal als standaard wordt gehanteerd is de christelijke jaartelling.

Deze neemt de geboorte van Jezus Christus als ijkpunt. De jaren voor de geboorte van Christus worden aangegeven met bijvoorbeeld 350 jaar v. Chr. (voor Christus). Op dit moment is het het jaar 2014 (na Christus). Het is dus “tweeduizendveertien” jaar geleden dat Jezus Christus werd geboren. Het is belangrijk dat we een jaartelling hebben.

Anders zouden we niet weten wanneer belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden. Voorbeeld

“Een hele tijd geleden kwam er voor het eerst een mens op de maan!” Wat is dan precies een hele tijd? Misschien vind jij dit een paar jaar, maar vindt je vriendje dat een paar dagen? “Op 21 juli in het jaar 1969 kwam Neil Armstrong als eerste mens op de maan.”

Je weet nu precies wanneer dit gebeurde en kunt berekenen hoe lang dit geleden is. Dankzij de jaartelling en kalender weten we wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden, maar kunnen we ook afspraken maken voor in de toekomst. ” Over 2 dagen gaan we op vakantie en over 3 weken ben ik jarig.” De kalender geeft een jaar weer.

Een jaar telt 365 dagen, met eens in de 4 jaar een schrikkeljaar met 366 dagen. Een jaar is verdeeld in 12 maanden. Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december. Een jaar is ook verdeeld in 4 seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter. Ook kennen we een zomertijd en een wintertijd.

De maanden van het jaar zijn weer verdeeld in weken en deze weken zijn weer verdeeld in dagen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. In andere artikelen kun je meer lezen over jaren, maanden, seizoenen, weken, dagen en het rekenen met de kalender.

Hoe werkt de Gregoriaanse kalender?

Systeem – In de gregoriaanse kalender is een jaartal dat deelbaar is door 4 een schrikkeljaar, behalve als het jaartal wel deelbaar is door 100, maar niet door 400. Dat betekent dat bijvoorbeeld 1600, 2000 en 2400 schrikkeljaren zijn, maar 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 en 2300 niet.

Het gemiddelde gregoriaanse jaar duurt derhalve 365,2425 dagen (365 dagen, 5 uur, 49 minuten en 12 seconden). De gregoriaanse datum loopt per duizend jaar ongeveer 0,3 dagen achter op de zon. De gregoriaanse kalender heeft een periode van 400 jaar (400 jaar van gemiddeld 365,2425 dagen zijn 146.097 dagen, dat zijn precies 20.871 weken).

Binnen perioden zonder jaar met een jaartal deelbaar door 100, maar niet deelbaar door 400, is er ook een cyclus van 28 jaar. Deze cycli zijn dus onder meer van toepassing in de periode 1901 – 2099 (ruim 7 stuks). Deze periodiciteiten gelden dus ook voor zondagsletters, weeknummers, “doomsdays” voor de berekening van de dag van de week en maand- en jaarkalenders,

Wat staat er op de kalender?

Kalender De in met,, de, de en de, de, de en de, de, de, de, de, de, de en de van de Een kalender is een systeem voor het indelen van de in perioden, zoals,, en, In deze algemene zin is kalender synoniem voor, Wereldwijd bestaan verschillende kalendersystemen maar de gregoriaanse kalender wordt door velen als de universele standaard gezien.

 • Een kalender bepaalt de lengte en de indeling van het jaar en is gebaseerd op maatstaven die de aanreikt.
 • Een kalender is gekoppeld aan een en een, die beide gebaseerd zijn op conventies of op historische gebeurtenissen die bij de invoering van de kalender als essentiële beginpunten van de worden beschouwd.

De jaartelling bepaalt daarbij het jaar waarin de kalender aanvangt, de jaarstijl bepaalt op welke dag het jaar begint. Ook de (fysieke) weergave van een kalender, in de vorm van een tabel of anderszins, wordt kalender genoemd. Door een kalender worden meestal ook de aangegeven.

Waar is de kalender op gebaseerd?

Geschiedenis van de maankalender € } 16 september 2021 De kracht van de Maan is al tienduizenden jaren bekend. De eerste maankalenders werden ontdekt in grotten in Frankrijk en Duitsland. Volgens de stammen deze kalenders uit het late paleolithische tijdperk – rond 32,000 jaar voor Christus! De Maya’s, Kelten en Inca’s wisten niet beter dan dagelijks te leven met het ritme van de Maan.

 1. Tijd voor een geschiedenisles over het ontstaan van de historische maankalenders en hoe deze in sommige culturen nog dagelijks wordt gebruikt.
 2. Ontdekking van de eerste maankalenders In zijn spraakmakende onderzoek ‘The Roots of Civilization’ (1972), ontwikkelde Alexander Marshack de theorie dat de inkervingen op verschillende paleolithische botplaques (inkervingen op dierenbotten) niet per se waren om te communiceren, maar juist dienden ter aanduiding van tijd.

Deze tijd noteerden ze aan de hand van de stand van de Maan. Vondsten uit de grot Thaïs in Frankrijk duidden volgens hem 29 inkepingen aan, overeenkomend met de duur tussen twee manen.¹ (cyclus van de Maan duurt 29 dagen) In Warren Field, Schotland, is het oudste Mesolithische maankalender monument gevonden.

Het dateert van ongeveer 8,000 voor Christus en bevat twaalf kuilen die waarschijnlijk voor de twaalf fases van de Maan staan. De ontdekking is recent en de opgraving vond pas plaats in 2004. Veel van de maankalenders werden gevonden op losse stenen, in grotten of op dierenbotten. De kleine voorwerpen waren geschikt omdat ze gemakkelijk mee konden op jacht – die soms uit wel wéken duurde.

De mensen van toen jaagden bijvoorbeeld op paarden, bizons en mammoeten. De oeros daarentegen – de voorloper van de bizon en koe-achtigen zoals wij die kennen – werd volgens als magisch of zelfs heilig gezien, waardoor het dier een belangrijke rol speelt in de eerste tekenen van sterrenbeelden.

Invoering Gregoriaanse kalender Dat de Gregoriaanse kalender nu dominant is in het Westen, is niet heel vanzelfsprekend. De kalender is gebaseerd op de Zon en werd vlak na de Middeleeuwen ingevoerd door Paus Gregorius XIII. Hij was echter niet de uitvinder ervan, dat was Julius Caesar – de Gregoriaanse kalender is namelijk een variant op de Juliaanse kalender.

Voordat Julius Caesar zijn ‘eigen’ kalender – hij werd geadviseerd door astronoom Sosigenes van Alexandrië – invoerde, was de maankalender de dominante kalender. Sosigenes adviseerde Caesar, met oog op het slagen van de nieuwe kalender, om de maankalender van die tijd volledig in de ban te doen.

De maanden van de nieuwe kalender waren gebaseerd op de verschillende seizoenen en een jaar had een lengte van 365,25 dagen. Daarnaast was de kalender helemaal gebaseerd op de Zon. Onder anderen omdat 365,25 dagen onhandig was (voor bijvoorbeeld het innen van belastingen), werd er later volgens een schrikkeljaar ingevoerd.

Elke vier jaar was er een jaar met een extra dag: 24 februari vond twee keer plaats. De invoering van de Gregoriaanse kalender had twee redenen: het aantal dagen, waarin de Aarde om de Zon draaide, klopte niet; per eeuw zou dit één dag afwijken. Daarnaast kwam geloof om de hoek kijken: de Christenen hadden houvast nodig om ieder jaar de datum waarop Pasen valt vast te stellen, wat weer samenging met de Equinox.

Dit was niet mogelijk met de incorrecte Juliaanse kalender. De herziende – Gregoriaanse – kalender wordt tegenwoordig in bijna alle Westerse landen gebruikt. Gedurende de twintigste eeuw gingen ook steeds meer niet-Westerse landen overstag, maar de Gregoriaanse kalender is zeker niet voor de hele wereldbevolking leidend.

Huidige maankalenders Zoals de naam zegt, is een maankalender gebaseerd op de tijd die de maan nodig heeft om rond de Aarde te draaien. Deze tijd wordt aangeduid als maand. De Gregoriaanse kalender is een zonnekalender en gaat dus uit van hoe lang de Aarde doet over het om de Zon draaien.Rudolf Steiner (1861-1925) speelde een grote rol in de ontdekking en ontcijfering van historische maankalenders.

 • Hij was een gerenommeerd filosoof, schrijver en esoreticus met grote invloed op hoe wij naar de relatie tussen mens en de planeten kijken.
 • Volgens zijn theorie is de mens het resultaat van invloeden van de Aarde en de rest van de kosmos – bestaande uit sterren, de Zon en de Maan.²Wat jouw visie ook is, het blijft een feit dat maankalenders – soms van religieuze aard, soms gebruikt voor systematische tellingen – de mensheid al tienduizenden jaren in zijn greep houdt.

Je vindt daarom de meest bekende maankalenders hieronder. Maankalender in Aziatische cultuur Grote kans dat je bekend bent met de Chinese maankalender. Het Chinese jaar is gebaseerd op de stand van de Maan – niet op de Zon, zoals de standaard kalender in het Westen – en is opgebouwd uit twaalf maanden, die allemaal uit 29 of 30 dagen bestaan.

 1. Het totale jaar is daarmee elf dagen korter dan een jaar zoals wij het kennen.
 2. De jaartelling is ook net wat anders, omdat deze niet is gebaseerd op het Christendom, maar is gestart op de dag van de kroning van de eerste Chinese Keizer, 2697 voor Christus.
 3. Toch wordt de Chinese kalender niet overal in China gebruikt.

Door onder andere handel met het Westen wordt de Gregoriaanse kalender ook in Azië steeds dominanter. De Chinese kalender wordt met name ingezet voor feestdagen, zoals het Chinees nieuwjaar. Omdat een maanjaar 11 dagen korter is dan een zonnejaar, zouden op den duur de maanden in andere seizoenen vallen.

 • Om dat te voorkomen is er geen schrikkeldag, maar zeven keer per negentien jaar een gehele schrikkelmaand.
 • De Inca’s en hun Quipu-kalender Een korte geschiedenisles: het Inca Rijk spreidde zich in de loop van de geschiedenis uit over het Andesgebergte, Zuid-Amerika, met als hoofdstad het nu Peruaanse Cuzco.

Maar het gezegde luidt niet voor niets ‘hoogmoed komt voor de val’: toen de Inca’s – een indianenvolk – machtiger dan ooit tevoren waren, overleed hun leider én zijn opvolger, waarschijnlijk door de pokken – de dodelijke epidemie van die tijd. Rond diezelfde tijd begon Spanje langzaam met een verovering van Zuid-Amerika, het pre-koloniale tijdperk kwam aan zijn einde, en Columbus’ ontdekking van Amerika in 1492 leidde tot de val van het Inca Rijk.

De Inca’s hadden een eigen taal: Quechua. Ze hadden echter geen geschrift, maar communiceerden met elkaar door middel van quipu’s: geknoopte koorden geregen aan een soort ketting. De knopen staan voor bepaalde data en eenheden. Uit bekend onderzoek van Tom Zuidema³ blijkt dat de Quipu ook werd gebruikt als maankalender.

De kalender die de Inca’s hanteerde bestond uit twaalf synodische maanden – maanden gerelateerd aan de hand van hemellichamen – die werden berekend van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan. Om ongeveer gelijk te blijven lopen met een zonnejaar, werd iedere twee à drie jaar een dertiende maand ingevoerd.

De kalender werd praktisch ingezet, maar ook ritueel gebruikt – en dat laatste gebeurt vandaag de dag nog steeds. Inmiddels is de kalender een status- en machtssymbool en wordt hij bij belangrijke rituelen gebruikt.⁴ Het is niet verrassend dat de Inca’s hun leven leidden op basis van de een maankalender.

Hun religie draaide om de Zon én de Maan; zonnegod Inti speelde een grote rol, net als maangod Quilla en oppergod Viracocha. Op basis van de maankalender en de fases van de landbouw vonden iedere maand religieuze feesten plaats in het Inca Rijk, waarin goden werden geëerd en volken verbroederden.⁵ Mayakalender De Mayakalender hield grofweg tien jaar geleden de wereld spontaan in zijn greep: 21 december 2012 zou het einde van de wereld zijn, aldus de Maya’s. Gelukkig was dat niet het geval en werd er een nieuwe datum geprikt: een in 2017. Ook die hebben we overleefd.

Hoe werkt de Mayakalender precies en waarom houden dit soort voorspellingen stand? De Maya’s leven in Meso-Amerika, wat reikt over Mexico, Honduras, El Salvador, Guatamala en Belize. Net als bij de Inca’s, kwam het Maya Rijk ten einde met de komst van de Europese kolonisten. Maar de tradities leven voort en er wonen nog steeds rond de negen miljoen Maya’s in het gebied.

Waar veel stammen en culturen slechts één kalender gebruiken, hebben de Maya’s drie dominante systemen. Een daarvan is de religieuze kalender Tzolkin, die uit twintig periodes van dertien dagen bestaat. Deze kalender werd voornamelijk gebruikt bij het doen van voorspellingen.

De Maan, sterren en andere planeten werden door hen gezien als goden, die invloed uitoefenden op het dagelijks leven op aarde. Op basis van iemands geboortedag voorspelden priesters hoe iemands leven zou verlopen. Hiernaast bestond er de Haab – een kalender van 365 dagen, die werd gebruikt voor ‘burgerzaken’.

Dan was er nog de Lange Telling: een kalender die gebeurtenissen in een historische volgorde plaatste. Samen vormden de drie kalenders een ‘kering’.⁶ Wat de Tzolkin kalender onderscheid van de anderen, is dat je jouw eigen geboorte-energie ermee kan berekenen.

Deze valt onder vier thema’s: passie, introspectie, transformatie en voltooiing. Introspectie kan bijvoorbeeld duiden op grote transformerende veranderen in het leven en op het belang van het innemen van je eigen plek. De lijst is eindeloos en ingewikkeld, maar er zijn genoeg (betaalde) calculators te vinden waarmee jij een uitgebreid uittreksel van jouw geboortedag ontvangt op basis van de Mayakalender.

Keltische maankalender Wat we omschrijven als de ‘Keltische kalender’ is eigenlijk een samenstelling van Keltische systemen die de tijd registreerde, nog vóór het Christelijke tijdperk. De Gallische Coligny-kalender is hier onderdeel van. Deze duidt de duur van de dag, week en maand aan, inclusief feestdagen en is de oudste Keltische zon-maankalender, gevonden in Frankrijk.

De kalender doet een poging om de zon- en maancycli samen te smelten, maar de maancyclus is hierbij leidend. Het is dan ook niet vreemd dat de Kelten een grote waarde hechtten aan de nacht: de wassende en afnemende Maan stonden centraal in hun levens. Ze noemden de Maan trouwens niet bij haar naam, maar refereerde naar haar als ‘de koningin van de nacht’.⁷ In de Keltische kalender begint iedere maand met een Volle Maan.

De kalender bestaat uit cycli van dertig jaar, die weer bestaan uit vijf cycli van 62 maanden gebaseerd op de Maan – één cyclus bestaat uit 61 maanden. Weken zoals wij die kennen bestaan niet, periodes worden aangeduid met veertien dagen. Dagen worden aangeduid als ‘goed’ of ‘niet goed (MAT en ANM), op basis van observatie.