Netto Werkkapitaal Berekenen

Netto Werkkapitaal Berekenen
Netto werkkapitaal (net working capital) – Credit Expo Nederland Het netto werkkapitaal wordt berekend als het verschil tussen het bruto werkkapitaal en de kortlopende vorderingen. Ofwel: de vlottende activa minus de vlottende passiva. De omvang van het netto werkkapitaal kan dus positief, negatief of nul zijn.

 1. In geval van een positief netto werkkapitaal is de som van de vlottende activa dus groter dan de som van de vlottende passiva.
 2. Dit betekent dat een deel van het langlopend vermogen (som van eigen vermogen, voorzieningen en langlopend vreemd vermogen) wordt aangewend voor de financiering van de vlottende activa.

In geval van een negatief netto werkkapitaal is de som van de vlottende activa dus kleiner dan de som van de vlottende passiva. Dit betekent dat een deel van het kortlopend vermogen (vlottende passiva) wordt aangewend voor de financiering van de vaste activa.

Hoe bereken je het werkkapitaal?

Hoe bereken ik het werkkapitaal? – Het werkkapitaal wordt als volgt berekend:

Werkkapitaal = Vlottende activa + liquide middelen – Kort Vreemd Vermogen

Aan de hand van alleen het werkkapitaal kan niet direct worden bepaald of dit bedrag hoog genoeg is om nieuwe investeringen te doen. Daarom wordt het werkkapitaal vaak aan de jaaromzet of aan het balanstotaal gerelateerd en wordt de werkkapitaalratio berekend. Dit gebeurt als volgt:

Werkkapitaalratio = Werkkapitaal x 100% / Balanstotaal.

Een goede uitkomst is tussen de 10% en 20%.

Wat is het netto werkkapitaal?

Nettowerkkapitaal Nettowerkkapitaal (ook wel werkkapitaal ) is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden). Brutowerkkapitaal is de omvang van de vlottende activa. Het nettowerkkapitaal wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

nettowerkkapitaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen of: nettowerkkapitaal = ( eigen vermogen + lang vreemd vermogen ) – vaste activa

Een positieve waarde van het nettowerkkapitaal betekent dat er meer eigen vermogen en lang vreemd vermogen is aangetrokken dan dat er in de vaste activa is geïnvesteerd. Dit geeft een solide beeld van de huidige situatie van de onderneming. Het verlenen van kredieten door de bank wordt vaak afhankelijk gesteld van de in de onderneming aanwezige nettowerkkapitaal. : Nettowerkkapitaal

Wat is het verschil tussen werkkapitaal en netto werkkapitaal?

Werkkapitaal berekenen, hoe doe je dat? – Heb je voldoende geld in kas voor de korte termijn? Met een werkkapitaalberekening bekijk je de verhouding tussen je kapitaal en de te betalen rekeningen. Het bruto werkkapitaal is je vlottende activa (liquide middelen, voorraad en debiteuren).

 1. Wanneer je kortlopende schulden hierop in mindering brengt, weet je jouw netto werkkapitaal.
 2. Bruto en netto werkkapitaal in formules Bruto werkkapitaal = voorraad + debiteuren + liquide middelen Netto werkkapitaal = bruto werkkapitaal – crediteuren Voorbeeld: Je voorraad telt een waarde van in totaal €20.000.

Je hebt voor €20.000 aan facturen uitstaan en het geld op je bankrekening bedraagt €40.000. Je bruto werkkapitaal is dan €80.000. Om te weten hoeveel geld je daadwerkelijk in de kas hebt, breng je de door jou te betalen rekening in mindering op dit bedrag.

Wat valt er onder het werkkapitaal?

Wat is werkkapitaal? – Werkkapitaal is het geld dat een bedrijf nodig heeft om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Zoals leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhoud en voorraden aanvullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva.

Welke posten vallen onder werkkapitaal?

Te hoog werkkapitaal – Het lijkt misschien verwarrend maar een te veel aan werkkapitaal is niet wenselijk. Werkkapitaal bestaat voornamelijk uit voorraden, debiteuren en liquide middelen. Voorraden kunnen in waarde verminderen of zelfs onverkoopbaar worden.

 • Debiteuren kunnen uiteindelijk oninbaar blijken te zijn.
 • Vaak bestaat een deel van het werkkapitaal uit afgesloten leningen.
 • Over deze leningen betaal je rente.
 • Deze rente brengt kosten met zich mee, kosten die lager uitvallen als je de lening (deels) aflost.
 • Het is daarom van belang om niet een té hoog werkkapitaal te hebben.
You might be interested:  Standaarddeviatie Berekenen Excel

Wat is té hoog? Daar is helaas geen eenduidig antwoord op te geven, dat verschilt per onderneming en branche. Wel kunnen ratio’s een indicatie geven. Een uitleg over ratio’s volgt later in dit artikel.

Wat is behoefte aan nettobedrijfskapitaal?

Nettobedrijfskapitaalbehoefte Nettobedrijfskapitaalbehoefte is het deficit aan spontane financiering van de, Het moet worden opgevangen door een positief nettobedrijfskapitaal en/of door financiële schulden op korte termijn.

Wat is een normaal werkkapitaal?

Normaal netto werkkapitaal bij een overname Naast vermelding van, zal een ook een vermelding van de stand van het netto werkkapitaal bevatten ( net working capital of NWC ). De bieding zal vermelden: “de onderneming moet een genormaliseerd (of normaal) niveau van netto werkkapitaal hebben bij “.

 1. Dit betekent dat er op sluiting voldoende werkkapitaal in de vennootschap aanwezig moet zijn.
 2. Het verschil tussen het vereiste NWC-niveau en het werkelijke NWC-niveau bij sluiting wordt in mindering gebracht of bij de koopprijs opgeteld.
 3. De reden hiervoor is dat een nieuwe eigenaar op de eerste dag na overname geen kapitaalinjectie wilt doen om eventuele werkkapitaal behoeften te financieren.

Netto werkkapitaal is gedefinieerd als het kapitaal van een bedrijf dat wordt gebruikt in de dagelijkse handelsactiviteiten, berekend als de vlottende activa minus de kortlopende passiva. Als dit bedrag positief is betekent dit over het algemeen dat het bedrijf gezond is en toekomstige activiteiten en groei kan financieren.

Werkkapitaal analyseren De werkkapitaal bedragen betekenen niets op zichzelf staand. Daarom wordt de ontwikkeling van het werkkapitaal altijd geanalyseerd als een percentage van de omzet of met behulp van de volgende dag statistieken: Days Sales Outstanding (DSO) : betekend het gemiddelde aantal dagen die nodig zijn om uitstaande vorderingen te innen. Berekend met de behulp van de volgende formule: / omzet * aantal dagen

Days Payables Outstanding (DPO) : betekend het gemiddelde aantal dagen waarna een onderneming zijn schulden betaalt. Let op, loonkosten worden hiervan uitgesloten omdat deze niet over de balans lopen, maar direct in de winst- en verliesrekening worden geboekt.

 • Berekend met de behulp van de volgende formule: / (kostprijs van de omzet + bedrijfskosten – loonkosten) * aantal dagen Days Inventory Outstanding (DIO) : betekent het gemiddelde aantal dagen hoe lang het duurt voordat de voorraden zijn verkocht.
 • Berekend met de behulp van de volgende formule: * aantal dagen Cash Conversion Cycle (CCC) : betekend het gemiddelde aantal dagen waarna een onderneming zijn voorraden omzet in liquide middelen.

Berekend met de behulp van de volgende formule: DSO + DIO – DPO Bij een transactie is het concept van werkkapitaal anders. Hoewel nog steeds berekend als vlottende activa minus kortlopende passiva zijn alle liquide middelen of schulden uitgesloten (evenals ).

Verder wordt het werkkapitaal uitgesplitst in handelswerkkapitaal en overig werkkapitaal. Handelswerkkapitaal omvat de belangrijkste rekeningen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, namelijk voorraden, debiteuren en crediteuren. Overig werkkapitaal omvat de rest van het werkkapitaal, zoals personeelsverplichtingen, te betalen belastingen en andere kortlopende schulden en vorderingen.

Aangezien het werkkapitaal wordt gebruikt om de dagelijkse activiteiten van de onderneming te financieren is het voor een koper belangrijk dat zij na overname een onderneming ontvangen met voldoende werkkapitaal. Het niveau hiervan is gedefinieerd als een normaal netto werkkapitaal niveau,

Het normale werkkapitaal kan worden vergeleken met het kopen van een auto. Bij het kopen van een auto mag de tank niet helemaal leeg zijn en moet de auto minstens voldoende benzine hebben dat de koper naar zijn huis kan rijden. De autoverkoper zal zeggen dat daarvoor geen volledig gevulde tank benzine nodig is.

Het gemiddelde van de tank wordt gezien als een “normaal” niveau van benzine dat bij een verkoop wordt meegegeven. Het maakt hierbij niet uit of het normaal niveau positief of negatief is, zolang het maar de positie weergeeft dat nodig is om de onderneming draaiende te houden zonder noodzaak tot additionele kapitaalstortingen. Klik, inclusief bovenstaande analyse en grafiek. Een seizoenspatroon in het netto werkkapitaal is belangrijk om te begrijpen, omdat dit de maximale en minimale financieringsbehoefte weergeeft in een jaarlijks terugkerende trend. In de bovenstaande grafiek is er een jaarlijks terugkerende piek in juli.

Dit geeft aan dat het geanalyseerde bedrijf hoogstwaarschijnlijk zijn omzetpiek in augustus tot oktober heeft en in de maanden ervoor voorraden moet opbouwen om in de maanden daarna te verkopen. Met andere woorden, het bedrijf moet in die maanden geld investeren om voldoende voorraad te hebben. De daadwerkelijke geldontvangsten van de verkopen komen in de maanden daarna.

Om dit patroon te ondersteunen zal het bedrijf een adequate met zijn bank moeten hebben (bijv. krediet op de lopende rekening). Het normale niveau werkkapitaal is een bedrag dat in de koopovereenkomst is gedefinieerd en waarnaar wordt verwezen als een netto werkkapitaaldoel, target of peg,

 1. Het benodigde niveau werkkapitaal wordt vaak berekend als het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden ( last twelve months of LTM ).
 2. Door twaalf maanden te pakken wordt de seizoensinvloed meegenomen.
 3. In sommige situaties is een andere termijn wellicht geschikter.
 4. Bijvoorbeeld in een snelgroeiend bedrijf of in een omgeving met hoge inflatie.
You might be interested:  Pensioen Naar Voren Halen Berekenen

Een gemiddelde van de laatste 3 of 6 maanden is in die situaties geschikter. Een verkoper zal altijd het normale niveau van het vereiste werkkapitaal zo laag mogelijk instellen, terwijl een koper het zo hoog mogelijk wilt vaststellen. Als bij sluiting van de transactie het bedrag van het netto werkkapitaal niet op het normale niveau staat wordt dit aangepast in de koopprijs.

 • Deze aanpassing is een toevoeging aan de koopprijs wanneer het werkelijke werkkapitaal bij sluiting hoger is dan het normale niveau.
 • Wanneer het werkelijke werkkapitaal lager is dan normaal zal het verschil worden afgetrokken van de koopprijs.
 • In de bovenstaande grafiek is het werkelijke werkkapitaal ( NWC ) hoger dan het NWC-gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden ( LTM ).

Dit betekent dat als de sluiting plaatsvindt op deze datum er een toevoeging aan de koopprijs zal zijn. Het daadwerkelijke moment dat de verkoop juridisch plaats vindt mag geen wezenlijke invloed hebben op de koopprijs van een bedrijf. Als de verkoop later plaatsvindt dan verwacht moet alleen de netto ontvangen gelden in die periode aan de koopprijs worden toegevoegd.

 1. Een belangrijke reden om een ​​aanpassing van het netto werkkapitaal als onderdeel van de koopprijs op te nemen is ervoor te zorgen dat er geen materiële afwijkingen in de prijs optreden, afhankelijk van de timing.
 2. Als we bijvoorbeeld naar de bovenstaande grafiek kijken.
 3. In het geval er geen NWC-aanpassing is inbegrepen in de koopprijs en de sluiting vindt plaats in juli, zal de verkoper erop wijzen dat hij geld misloopt omdat hij de volledige opbouw van het werkkapitaal heeft gefinancierd.

Daarvan profiteert de koper in de maanden na de acquisitie, omdat hij de betreffende openstaande vorderingen kan innen (of voorraden verkopen). Indien de verkoop van het bedrijf in augustus plaatsvindt, zal de koper aangeven dat hij de volledige opbouw van het werkkapitaal moet financieren en in dit geval dus additioneel geld moet storten in de onderneming.

 1. Met een werkkapitaal variantie aanpassing wordt deze impact geneutraliseerd: – Als de verkoop in juli plaatsvindt ontvangt de verkoper een plus op de koopprijs vanwege een hoger werkkapitaalniveau dat normaal vereist is.
 2. Echter, het bedrag aan liquide middelen in de onderneming zal als gevolg van de werkkapitaal opbouw lager zijn.

– Als de verkoop plaatsvindt in augustus moet de koopprijs lager zijn, omdat het werkelijke niveau van werkkapitaal lager is dan het normale niveau. De verkoper zal echter meer liquide middelen ontvangen als onderdeel van de aandelenwaarde aangezien de verkopen en openstaande vorderingen al geïnd zijn.

Is werkkapitaal winst?

Het verschil tussen omzet, winst, cashflow en werkkapitaal – Omzet is het bedrag dat je in een periode verdient. De winst is alles wat je overhoudt als alle gemaakte kosten voor je onderneming aftrekt van de omzet. Bij cashflow draait het om de geldstromen, dus de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.

 1. Werkkapitaal bestaat uit meer dan alleen cash.
 2. Werkkapitaal laat zien over hoeveel geld je binnen afzienbare periode kunt beschikken om je rekeningen te betalen.
 3. Als je een hoge omzet hebt, maar je hebt bijvoorbeeld heel veel geld uitgegeven aan advertenties en geïnvesteerd in dure apparatuur, dan kunnen omzet en winst ver uit elkaar liggen.

Winst en cashflow kunnen soms gelijk zijn, maar op papier kan winst hoger zijn, omdat er nog openstaande facturen zijn. Het telt dan wel mee voor de winst maar niet voor de cashflow.

Wat betekent een negatief netto werkkapitaal?

Als de som van de vlottende passiva groter is dan de som van de vlottende activa, beschikt je onderneming over een negatief netto werkkapitaal. Dit betekent dat een deel van het kortlopend vermogen (vlottende passiva) wordt ingezet voor de financiering van de vaste activa.

Waarom is negatief werkkapitaal goed?

Voor gezonde ondernemingen is een negatief werkkapitaal juist een teken van kracht. Supermarkten betalen hun crediteuren wanneer de betreffende voorraad allang is verkocht. Consumenten rekenen bovendien direct af. Supermarkten  en ook AirBNB, Booking en Uber  hebben daardoor weinig handelsdebiteuren.

You might be interested:  Belasting Box 3 2022 Berekenen

Hoeveel werkkapitaal heb ik nodig?

Hoeveel werkkapitaal heb ik nodig? – Hoeveel werkkapitaal een onderneming nodig heeft, is vrij simpel te berekenen. De formule voor het netto werkkapitaal geeft feitelijk al aan wanneer een onderneming quitte speelt. ● Het werkkapitaal is positief wanneer de vlottende activa hoger zijn dan de vlottende passiva.

Wat is positief werkkapitaal?

Werkkapitaal is nodig om een bedrijf draaiende te houden. Werknemers moeten iedere maand worden uitbetaald, de voorraad moet worden ingekocht en rekeningen moeten worden betaald. Een tekort aan werkkapitaal kan veel schade brengen aan je bedrijf, wat zelfs kan leiden tot een faillissement.

Daarom is het belangrijk om controle te hebben en houden over het werkkapitaal van jouw bedrijf. Wij leggen uit wat werkkapitaal is, hoe je het kunt berekenen en hoe je het kunt verbeteren om jouw bedrijf financieel gezond te houden. Iedere onderneming maakt kosten. Medewerkers moeten worden betaald en de energierekening ligt elke maand gewoon op de mat.

Werkkapitaal heb je nodig om aan je dagelijkse financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Aan de ene kant heb je de vlottende activa. Vlottende activa is het kapitaal wat je hebt van o.a. je voorraad, debiteuren en je liquide middelen. Aan de andere kant heb je de vlottende passiva.

 1. Dit zijn de kosten die je maakt voor o.a.
 2. Je crediteuren en openstaande leningen.
 3. Het verschil tussen de vlottende activa en vlottende passiva, wordt het werkkapitaal genoemd.
 4. Als je genoeg geld ontvangt met de vlottende activa en je kunt alle rekeningen betalen, dan heb je een positief werkkapitaal.
 5. Een te hoog werkkapitaal kan ook niet gezond zijn voor een bedrijf.

Werkkapitaal is namelijk geen cash die op de bank staat en waar je rente over ontvangt. Je kunt het ook niet investeren in groei. Wanneer je te veel werkkapitaal hebt kan dit betekenen dat er kapitaal vastzit in debiteuren en voorraden. Wanneer je onvoldoende werkkapitaal hebt dan kun je problemen krijgen met je uitgaven.

Wat betekent een positief netto bedrijfskapitaal?

Het netto-bedrijfskapitaal is positief wanneer het permanent vermogen (bestaande onder andere uit kapitaal of inbrengen, overgedragen winsten en reserves en schulden op lange termijn) groter is dan de vaste activa (investeringsgoederen die op lange termijn worden ingezet in de onderneming).

Wat is een normaal werkkapitaal?

Normaal niveau van netto werkkapitaal – Het normale niveau werkkapitaal is een bedrag dat in de koopovereenkomst is gedefinieerd en waarnaar wordt verwezen als een netto werkkapitaaldoel, target of peg, Het benodigde niveau werkkapitaal wordt vaak berekend als het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden ( last twelve months of LTM ).

Hoe bereken je bedrijfskapitaal?

Hoe bereken je het bedrijfskapitaal? – Een eenvoudige manier om het bedrijfskapitaal te berekenen, is door de totale verplichtingen van een bedrijf af te trekken van de totale activa. De eenvoudigste formule is: werkkapitaal of nettobedrijfskapitaal = Vlottende Activa – kortlopende schulden (ten hoogste één jaar) Door het werkkapitaal te berekenen bekijk je of de vlottende activa (voorraden, liquide middelen) volstaan om de schulden die het bedrijf op korte termijn moet betalen te dekken.

Is werkkapitaal winst?

Het verschil tussen omzet, winst, cashflow en werkkapitaal – Omzet is het bedrag dat je in een periode verdient. De winst is alles wat je overhoudt als alle gemaakte kosten voor je onderneming aftrekt van de omzet. Bij cashflow draait het om de geldstromen, dus de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode.

Werkkapitaal bestaat uit meer dan alleen cash. Werkkapitaal laat zien over hoeveel geld je binnen afzienbare periode kunt beschikken om je rekeningen te betalen. Als je een hoge omzet hebt, maar je hebt bijvoorbeeld heel veel geld uitgegeven aan advertenties en geïnvesteerd in dure apparatuur, dan kunnen omzet en winst ver uit elkaar liggen.

Winst en cashflow kunnen soms gelijk zijn, maar op papier kan winst hoger zijn, omdat er nog openstaande facturen zijn. Het telt dan wel mee voor de winst maar niet voor de cashflow.

Hoeveel werkkapitaal heb ik nodig?

Hoeveel werkkapitaal heb ik nodig? – Hoeveel werkkapitaal een onderneming nodig heeft, is vrij simpel te berekenen. De formule voor het netto werkkapitaal geeft feitelijk al aan wanneer een onderneming quitte speelt. ● Het werkkapitaal is positief wanneer de vlottende activa hoger zijn dan de vlottende passiva.