Overuren Berekenen Netto

Overuren Berekenen Netto
Hoeveel belasting moet je betalen als je overuren laat uitbetalen? – Stel: je krijgt je overuren in loon uitbetaald. Hoeveel belasting betaal je daar dan over? Wij zochten dit voor je uit. Overuren worden in dezelfde belastingschijf belast als je normale uren.

Je betaalt dus altijd tussen de 37,10% en 49,50% aan belasting over je overuren. Om uit te rekenen hoeveel belasting jij over je overuren moet betalen, moet je weten wat je belastbare inkomen (ook wel verzamelinkomen) van dit jaar is. Geen zin om lang bezig te zijn? Gebruik dan de rekenmachine van Berekenhet,

De Belastingdienst gebruikt het inkomen van het vorige jaar om je belastbare inkomen van dit jaar te berekenen. Op basis daarvan maken zij een schatting, ook wel “bijzonder tarief”, van de belasting van je overuren. Als bij het invullen van je inkomstenbelasting blijkt dat je meer of minder hebt verdiend dan het vorige jaar, krijg je geld terug of moet je bijbetalen.

Hoeveel belasting gaat er van je overuren af?

Overuren uitbetalen en belasting. Hoe zit dat? – Veel mensen zijn bang dat je over overuren meer belasting moet betalen. Dit is niet waar, omdat overuren in dezelfde belastingschijf vallen als je normale salaris. Met andere woorden: er gelden geen aparte belastingregels voor overwerken.

Hoe bereken ik mijn overuren?

Overuur of meeruur. Hoe zit het nu eigenlijk? Indien een parttime werknemer meer uren werkt dat het contractueel overeenkomen aantal uren, maar deze uren vallen binnen het aantal uren van de fulltime werkweek, dan is er sprake van meeruren. Werkt een werknemer meer dan het fulltime aantal uren, dan zijn dit overuren.

 • Overuren en meeruren kunnen zich bij een parttimer dus gelijktijdig voordoen.
 • Neem als voorbeeld een werknemer met een contract voor 32 uur per week, die in een bepaalde week 42 uur heeft gewerkt.
 • De fulltime werkweek betreft in dit geval 40 uur (dit kan per branche verschillen).
 • Dan heeft de werknemer dus (40 – 32) = 8 meeruren gemaakt en (42 – 40) = 2 overuren.

De werknemer heeft voor een gewerkt meeruur recht op 100% van het normale uurloon, dat in de salarisverwerking belast zal worden tegen normaal tarief voor de loonbelasting en dus niet tegen het (hogere) bijzonder tarief zoals dat voor overuren van toepassing is.Bovenop het normale uurloon heeft de werknemer recht op 8% vakantietoeslag en verder dient u over deze uren ook verlofrechten toe te kennen.

Hierbij kunt u kiezen voor een extra opbouw van verlof, of voor directe uitbetaling. In het geval van uitbetaling ontvangt de werknemer een toeslag bovenop de waarde van het meeruur. In de meeste gevallen zal uw werknemer over de gewerkte meeruren ook pensioen opbouwen, waardoor ook extra pensioenpremie ingehouden zal worden op het salaris van de werknemer.

Hiervoor kan een periodieke extra opgave aan het pensioenfonds nodig zijn. Voor gewerkte overuren heeft de werknemer recht op 100% van het uurloon met daar bovenop een toeslag. De percentages 125%, 150% en 200% zullen u dan ook niet onbekend zijn. Deze toeslag is vaak afhankelijk van het tijdstip en/of de dag waarop de werknemer dit overwerk heeft verricht.Per 1 januari 2018 moet u uw werknemer voor een overuur altijd minstens het minimumloon en de minimumvakantietoeslag betalen.

 • Een vergoeding van 100% van het uurloon zonder vakantietoeslag voor een werknemer die het minimumloon ontvangt is dus niet toegestaan.
 • Over de overuren bouwt uw werknemer in de meeste gevallen geen pensioen op, al kan hiervoor in het pensioenreglement of in de CAO een uitzondering gemaakt zijn.
 • Indien voor uw organisatie een CAO van toepassing is, dan zal hierin een overwerkregeling opgenomen zijn, met daarbij de verplichte procentuele toeslagen.

Het is zelfs mogelijk dat voor de vergoeding van meeruren een afwijkende beloning van toepassing is, al komt dat zelden voor. Wel is het mogelijk dat binnen de van toepassing zijnde CAO niet per week bekeken moet worden of meeruren en overwerkuren van toepassing zijn, maar dat u dit per maand of zelfs per dag dient te doen.

 1. Dit laatste is bijvoorbeeld van toepassing in de CAO’s van het Technisch Installatiebedrijf, Metaalbewerking, Isolatiebedrijf, Carrosseriebedrijf en Motorvoertuigenbedrijf.
 2. Zo kan het zelfs voorkomen dat een parttime werknemer dus wel overuren heeft gemaakt, maar geen meeruren.
 3. Voor het correct laten uitvoeren van uw salarisadministratie is het dus van belang dat u de eventuele meeruren en/of overuren goed doorgeeft aan uw salarisadministrateur, zodat deze op de juiste manier meegenomen worden in de salarisverwerking van uw werknemer.
You might be interested:  Excel Leeftijd Berekenen Tussen Twee Data

Mocht u vragen of hulp nodig hebben bij het bepalen van het soort uur, dan kunt u met uw salarisadministrateur, die u hierbij kan helpen. : Overuur of meeruur. Hoe zit het nu eigenlijk?

Waarom worden overuren zwaar belast?

Overuren: uitbetalen of opnemen? Het lijkt wel een eeuwige discussie als het gaat over het uitbetalen van overuren. Vaak hoor je van de mensen om je heen dat het niet verstandig is om deze te laten uitbetalen, omdat het zwaarder belast zou worden en je er dus minder aan over houdt.

 • Maar is dat wel zo? Check de afspraken Allereerst is het belangrijk om bij je werkgever na te gaan wat de afspraken zijn rondom het uitbetalen van overuren.
 • Het is goed om een eventuele CAO, arbeidsovereenkomst of personeelshandboek te raadplegen.
 • Let ook op meeruren wanneer je parttime werkt.
 • Werk je bijvoorbeeld 32 uur, dan worden de uren tot de fulltime weekuren gezien als meeruren.

Fabeltje Overuren worden even zwaar belast als regulier loon. Maar hoe kan het dan dat het uiteindelijk bedrag op je bankrekening zo tegenvalt? Dit komt door de belastingschijven. Een term die je misschien al eens voorbij hebt horen komen. We leggen dit kort aan je uit.

Belastingschijven In principe geldt hoe hoger je inkomen per jaar, hoe meer belasting je hierover moet betalen. Tot de eerste € 68.507 betaal je 37,35% belasting. Verdien je meer dan € 68.507? Dan betaal je 49,50%. Overwerk (en vakantiegeld, bonus etc.) wordt altijd belast tegen een hoger tarief dan waar je salaris normaal ook tegen belast wordt.

Doordat deze in eerste instantie zwaarder wordt belast, houd je hier netto minder aan over in eerste instantie. Heffingskortingen Naast de belastingschijven spelen de Algemene heffingskorting en de Arbeidskorting ook een rol. Deze wordt toegepast bij elk werkend persoon in Nederland.

 1. In de reguliere loonbetaling wordt dus al rekening gehouden met de heffingskortingen.
 2. Overwerk is een incidentele betaling waardoor je loon wordt verhoogd.
 3. Tegenwoordig zijn de heffingskortingen degressief en dat betekent dat deze steeds lager worden bij steeds hoger loon.
 4. Hierdoor wordt extra belasting gerekend en om dit te compenseren wordt extra hoog inhouden.

Opletten! Het laten uitbetalen van je overuren wordt dus bij je inkomen gerekend. Een verhoging van het inkomen kan als gevolg hebben dat je niet meer in aanmerking komt voor een zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Benieuwd wat de grens is? De geeft hierover meer informatie.

 • Ortom Zorg dat je vooraf checkt wat de impact is op de hoogte van je inkomen wanneer je overweegt om je overuren uit te laten betalen.
 • Het kan nadelige gevolgen hebben voor toeslagen.
 • Ook een wijziging in je basisinkomen kan effect hebben.
 • Het kan dan voordeliger zijn om de overuren op te nemen als verlof uren.

Belangrijk is om elk jaar je aangifte inkomstenbelasting te doen!

Wat zijn netto overuren?

Geachte lid, Beste ondernemer, Recent ontvingen we tal van vragen over de toepassing van de overuren. Er zijn momenteel problemen met de nieuwe wetgeving en er is duidelijk ongerustheid binnen onze sector. Als sectorfederatie houden we u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken. Waar nodig, zetten we graag de puntjes op de i.

OVERUREN

Overuren? Er is sprake van overuren:

wanneer een werknemer op een dag meer dan 9 uur werkt wanneer een werknemer op een week meer dan 38 uur werkt

You might be interested:  Waarde Woning In Verhuurde Staat Berekenen

Enkele voorbeelden: Jan werkt van maandag tot vrijdag 9 uur per dag. Op het einde van de week heeft hij 45 uur gewerkt. De weekgrens is dus overschreden met 7 overuren. Wim werkt van maandag tot vrijdag 7 uur per dag. Op vrijdag werkt hij 10 uur. Hij werkte die week dus 38 uur.

Op vrijdag werd de daggrens overschreden met 1 overuur. Toegelaten? In principe zijn overuren verboden. Wie vaak handen te kort heeft, wordt verondersteld extra personeel aan te werven. Slechts in uitzonderlijk gevallen mag u uw personeel overuren laten presteren. Behalve in zeer uitzonderlijke gevallen, mag een werknemer alleszins maximum 11 uur werken per dag en maximum 50 uur per week.

Inhaalrust en toeslag Wie overuren presteert, heeft normaal recht op inhaalrust en op overloon. Het overloon bedraagt 50% van het uurloon voor de overuren die in de week worden gepresteerd. Het bedraagt 100 % voor de overuren die gepresteerd worden op zon- en feestdagen.

De inhaalrust zorgt ervoor dat de werknemer gemiddeld 38 uur per week blijft werken. Concreet komt het hierop neer: een werknemer die overuren presteert ontvangt loon voor de eerste 38 uur en de toeslag voor de overuren. Het ‘gewone loon’ voor de overuren wordt uitbetaald op het moment dat de werknemer inhaalrust neemt.

Registratie van UREN in Excel: optellen, totalen, berekenen

Hij neemt op dat ogenblik dus eigenlijk betaald verlof. Afzien van inhaalrust Een werknemer die overuren gepresteerd heeft, is echter niet verplicht om inhaalrust op te nemen! Hij kan ook vragen om zijn overuren meteen uitbetaald te krijgen, samen met het gewone loon voor de eerste 38 uur en de toeslag (zie boven).

 1. Er moet dan geen inhaalrust worden toegekend.
 2. Voorwaarde is wel dat de werknemer hierom verzoekt.
 3. Het initiatief om overuren uit te betalen kan dus niet uitgaan van de werkgever.
 4. Deze mogelijkheid is bovendien ook beperkt.
 5. Volgens de Arbeidswet kan een werknemer maximum 91 uur per jaar zonder inhaalrust laten uitbetalen.

Per onderneming kan dit aantal opgetrokken worden tot 130 overuren per jaar. Is er een vakbondsafvaardiging aanwezig, dan moet dat in een cao. Is er geen vakbondsafvaardiging, dan volstaat een aanpassing van het arbeidsreglement. In ons Paritair Comité 302 bestond zelfs de mogelijkheid om tot 143 overuren meteen uit te betalen zonder inhaalrust.

 1. De cao die dit toeliet is inmiddels echter verstreken.
 2. Horeca Vlaanderen heeft de vakbonden gevraagd deze cao te verlengen, maar zij wilden daar niet op ingaan.
 3. Per werknemer kunt u dus voorlopig maximaal 130 overuren per jaar uitbetalen zonder inhaalrust.
 4. Nieuwe regeling? Het is ook deze grens van 143 overuren die werd verhoogd door de Wet Sociale Zaken.

Naar 300 overuren per jaar voor werknemers die werken in een zaak zonder geregistreerde kassa en naar 360 overuren in zaken mét geregistreerde kassa. De Wet Sociale Zaken verwijst echter expliciet naar de 143 overuren per jaar en niet naar de 91 die voor elke sector gelden.

Om van de 300 of 360 overuren per jaar te kunnen genieten, is er dus een cao nodig. Maar deze weigeren de vakbonden dus af te sluiten. Horeca Vlaanderen wees de bevoegde minister op dit probleem. Er wordt momenteel ook gewerkt aan een oplossing. Een wetswijziging moet ervoor zorgen dat de 300/360 overuren opnieuw toegepast kunnen worden, ditmaal zonder dat er daarvoor een cao nodig is.

Voorlopig kunt u per werknemer dus maximaal 130 overuren per jaar uitbetalen zonder inhaalrust. Opgelet: éénmaal de wet is aangepast, blijft het aantal overuren die u kan uitbetalen ook beperkt. Zo kan u per periode van vier maanden nooit meer dan 143 overuren uitbetalen.

 • Dat zal ook na de wetswijziging niet veranderen.
 • Motieven? De wetgever heeft liever niet dat u uw werknemers overuren laat presteren.
 • Dat merkten we elders ook al op.
 • Ook de ‘nieuwe’ overuren zijn enkel toegelaten ingeval van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorzien noodzakelijkheid.
 • Overuren omwille van een buitengewone vermeerdering van werk moeten – de naam zegt het zelf – buitengewoon zijn.
You might be interested:  Verbruik Elektrisch Apparaat Berekenen

Wat precies buitengewoon is en wat niet, verschilt van geval per geval. Eén ding staat echter vast: de werknemer week na week, op dezelfde ogenblikken overuren laten presteren, is niet meer buitengewoon en komt hiervoor dus ook niet in aanmerking. Voor deze overuren heeft u bovendien het voorafgaand akkoord nodig van de vakbondsafvaardiging (als die er al is) en van de Inspectie.

 1. Per maand moet u bovendien een aantal gegevens meedelen aan de VDAB.
 2. Ten slotte moet u het uurrooster met overuren ook minstens 24 u op voorhand uithangen in uw onderneming.
 3. Overuren wegens een onvoorziene noodzaak, kunnen uiteraard niet gepland worden.
 4. Zij moeten minstens éénmaal per maand worden gemeld aan de Inspectie en de vakbondsafvaardiging (als die er al is).

Op zich zijn deze verplichtingen niet nieuw. Zij gelden al geruime tijd voor alle gevallen waarin u overuren wegens buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzaak laat presteren. Het is dus geen bijkomende verplichting die door de nieuwe wet op de overuren werd ingevoerd.

Die breidde enkel het aantal uit. Horeca Vlaanderen verzocht de Inspectie om de aanvragen met de nodige soepelheid te behandelen. Zaken die een aanvraag doen, zullen ook niet extra worden gecontroleerd. Dat bevestigde de bevoegde Staatssecretaris. Fiscaal voordeel Diezelfde Wet Sociale zaken bracht nog twee nieuwigheden: ze verhoogde de fiscale korting op overuren waarop u toeslag moest betalen en voerde de zogenaamd ‘netto-overuren’ in.

De netto-overuren zijn overuren waarop noch de werknemer, noch de werkgever enige bijdrage verschuldigd zijn. Wat de werkgever betaalt, steekt de werknemer dus in zijn zak. Ook hier geldt de dubbele grens van 300 overuren per werknemer voor zaken zonder GKS en 360 overuren met GKS.

 • In tegenstelling tot wat hoger werd gezegd, doet het ontbreken van de nodige cao hier volgens Horeca Vlaanderen niet ter zake! Ook zonder de nodige cao kan u per werknemer dus 300 of 360 overuren per jaar bruto voor netto uitbetalen.
 • Met dien verstande dat enkel voor de eerste 91 of 130 overuren geen inhaalrust moet worden toegekend.

Voor de overige netto-overuren moet er dus wel inhaalrust worden toegekend. Ook het fiscale voordeel blijft bestaan. Vroeger kreeg u al een fiscale korting voor de eerste 130 overuren waarop u toeslag betaalde. Had u een geregistreerde kassa, dan gold dit voordeel voor de eerste 180 overuren.

FLEXIJOBS

Ook over de flexijobs vloeide de laatste weken heel wat inkt. Zoals bekend vochten de vakbonden de flexijobs aan voor het Grondwettelijk Hof. Het valt onmogelijk te voorspellen wanneer het Hof uitspraak zal doen en wat die uitspraak dan zal zijn. Tot die tijd blijven de flexijobs echter onverkort van toepassing en kan u er dus ongestoord gebruik van blijven maken.

Opgelet, volgens de wet moet de prestaties in het kader van een flexijob ook registreren in de blackbox of de alternatieve tool van RSZ. Het gaat om een bijkomende verplichting, naast de Dimona. De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen een mondeling of een schriftelijk contract. Van de Inspectie vernam Horeca Vlaanderen echter dat deze registratie enkel nodig zou zijn voor de schriftelijk flexijobcontracten.

Voor de mondeling contracten volstaat de Dimona-aangifte.

STUDENTENJOBS

Eerder kondigden we al aan dat de studentenarbeid zou worden aangepast. Onder meer voor de RSZ en de Dimona is het geen evidente zaak de geldende regeling om te gooien in het midden van een kwartaal of een jaar. De bevoegde staatssecretaris bevestigde echter aan Horeca Vlaanderen dat uiterlijk 1 januari 2017 de studentenarbeid hervormd en gevoelig uitgebreid zou worden.

Heb je recht op vakantiedagen over overuren?

Extra werken – Als een werknemer op basis van een vakantiejaar meer werkt dan zijn basisuren, dan worden over de meer gewerkte uren ook vakantie-uren opgebouwd. Over meeruren bouw je volgens cao MITT vakantie-uren op, maar over overuren bouw je geen vakantie-uren op.

Hoeveel bedrijfsvoorheffing op overuren?

Het percentage van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bedraagt momenteel 32,19% voor overuren met een wettelijke overwerktoeslag van 20% en 41,25%, voor overuren met een wettelijke overwerktoeslag van 50% of 100%.