Partner Alimentatie Berekenen

Partner Alimentatie Berekenen

Wat krijgt een gescheiden vrouw?

Financiële ondersteuning na scheiding – Na de scheiding kun je mogelijk aanspraak maken op verschillende toeslagen en andere regelingen of kunnen deze in bedrag verhoogd worden. Denk bijvoorbeeld aan huurtoeslag, kinderbijslag en zorgtoeslag. Het is fijn dat je na de scheiding financiële ondersteuning kunt krijgen.

Je dient die ondersteuning wel zelf aan te vragen. Huurtoeslag kun je al aanvragen op het moment dat je de scheiding nog niet volledig hebben geregeld, maar jij en je (ex-)partner wel beiden op een ander woonadres staan ingeschreven. De zorgtoeslag kun je pas na de scheiding aanvragen. Als je een of meerdere kinderen hebt, kun je ook financieel ondersteund worden.

Je kunt bijvoorbeeld recht krijgen op inkomensafhankelijke combinatiekorting of kindgebonden budget. Lees meer over toeslagen en financiële regelingen na de scheiding. Lees hier meer over kinderbijslag en andere kortingen en toeslagen bij co-ouderschap,

Hoe lang moet je partneralimentatie betalen?

Afspraken alimentatie sinds 1 januari 2020 – De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt uw ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Was u bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd, dan betaalt u uw ex-partner 4 jaar partneralimentatie.

Kan je weigeren partneralimentatie te betalen?

Kunnen wij op voorhand afzien van partneralimentatie? Nee, dat is in Nederland expliciet verboden. Je kan niet afzien van partneralimentatie, ook niet in huwelijks voorwaarden. Je kan er wel afspraken over maken in het zicht van een echtscheiding. Ook dan moet die afspraak wel redelijk zijn.

You might be interested:  Intrinsieke Waarde Berekenen

Afzien van partneralimentatie Verboden afzien van partneralimentatie In het zicht van echtscheiding

Hoe kun je scheiden als je geen geld hebt?

Wat als je wilt scheiden maar geen inkomen hebt? – Voor het thema ‘Ik wil scheiden, maar’ besteden we in dit artikel aandacht aan het onderwerp ‘Ik wil scheiden, maar ik heb geen inkomen’. Uiteraard kunnen er diverse redenen zijn waarom jij geen inkomen hebt.

 1. Je kunt werkloos zijn geworden of misschien ben jij gestopt met werken om voor de kinderen te kunnen zorgen.
 2. In Nederland kennen we ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’.
 3. Hierdoor kunnen mensen met een laag of geen inkomen en vermogen rechtsbijstand aanvragen.
 4. Dit hoeft een scheiding dus niet te belemmeren.
 5. Natuurlijk heeft het wel een enorme invloed op jouw financiële toekomst.

Hieronder delen Scheidingsplanners Eveline Minkes en Birgit van Greunsven hun praktijkervaringen op dit gebied.

Hoe kun je onder uit komen van alimentatie?

Hoe kom ik onder een partneralimentatieplicht van 12 jaar uit? 26 juli 2016 Uit cijfers van het blijkt dat in 16% van de echtscheidingsgevallen er partneralimentatie wordt vastgesteld. Dit is een relatief laag percentage, omdat er vaak kinderen in het spel zijn en kinderalimentatie voorrang heeft op partneralimentatie.

 • Pas als er na verdeling van de kosten van de kinderen nog draagkracht over is, kan er partneralimentatie betaald worden.
 • Het komt ook regelmatig voor dat beide ex-partners in hun eigen onderhoud kunnen voorzien of dat degene die in principe partneralimentatie zou kunnen ontvangen hier geen aanspraak op wil maken.

Toch gaan er regelmatig stemmen op het partneralimentatiesysteem te wijzigen. Op 10 mei 2016 heeft mijn collega mr. Nickie Groen een geschreven over de achtergronden van partneralimentatie en het Wetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie. Daaruit kon de conclusie worden getrokken dat vooralsnog de minst verdienende partner na scheiding nog steeds recht heeft op maximaal 12 jaar partneralimentatie.

You might be interested:  Kosten Tol Frankrijk Berekenen

Alleen als het huwelijk niet langer dan vijf jaar heeft geduurd en uit dit huwelijk geen kinderen zijn geboren, geldt de alimentatieplicht voor een termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Af en toe wordt er al wel geanticipeerd op het initiatiefwetsvoorstel. Onlangs deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in een zaak waarbij er sprake was van een relatief kort huwelijk, maar wel langer dan vijf jaar.

Voor beide partners, die al wat ouder waren, betrof het hun tweede huwelijk en er waren geen kinderen uit het huwelijk voortgekomen. Daarnaast heeft het huwelijk niet tot verlies van verdiencapaciteit van een van de partners geleid. Het Gerechtshof heeft naar aanleiding hiervan de aanspraak op partneralimentatie gelimiteerd tot 5 jaar na eindigen van het huwelijk.

 • In de huidige wet is opgenomen dat de rechter op verzoek de alimentatie kan toekennen onder vaststelling van voorwaarden en van een termijn.
 • Het kan zeker lonen hier onderbouwd een beroep op te doen.
 • Naast bovenstaande omstandigheden kan bijvoorbeeld ook een rol spelen in hoeverre de alimentatiegerechtigde zijn of haar best doet om zelf (meer) inkomsten te gaan verwerven.

Er is steeds meer oog voor dat hierin ook een actieve rol van de alimentatiegerechtigde kan worden verwacht. Niet alleen financiële factoren spelen een rol, maar ook factoren van niet-financiële aard. Grondslag voor de partneralimentatie is de lotsverbondenheid die door het huwelijk is ontstaan en ook na de beëindiging van het huwelijk doorwerkt.

 • De alimentatiegerechtigde kan dusdanig handelen, dat de lotsverbondenheid wordt verbroken en op grond daarvan geen partneralimentatie (meer) hoeft te worden betaald.
 • Dan moet er wel sprake zijn van behoorlijk wangedrag.
 • Het is natuurlijk niet ongebruikelijk dat een echtscheiding gepaard gaat met de nodige emoties en op zichzelf grievende gedragingen.
You might be interested:  Berekenen Hoeveel Verf Je Nodig Hebt

Deze zijn niet direct reden om te zeggen dat de lotsverbondenheid is verbroken. Dit is anders in gevallen van poging tot moord en doodslag, ernstige stalking en smaad of andere ernstige overlast voor de alimentatieplichtige, waardoor bijvoorbeeld ook de bron van inkomsten van de alimentatieplichtige in gevaar komt omdat deze bij de werkgever in diskrediet wordt gebracht.

In dergelijke gevallen kan de rechter bepalen dat er een einde is gekomen aan de lotsverbondenheid en dat er daarom geen partneralimentatie meer betaald hoeft te worden. Het hebben van een relatie met een nieuwe partner kan door de ex natuurlijk ook als grievend worden ervaren. Dit op zich is echter geen omstandigheid die meebrengt dat er geen partneralimentatie meer hoeft te worden betaald.

Dit is anders als de alimentatiegerechtigde hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen ‘als ware hij/zij gehuwd’. In zo’n geval vervalt de alimentatieverplichting definitief, dus ook als de nieuwe relatie slechts kort standhoudt.

Bij hertrouwen of het aangaan van een geregistreerd partnerschap kan er geen discussie bestaan of hiervan sprake is. Bij samenwonen is het echter een stuk lastiger om te bepalen of er sprake is van samenwonen ‘als ware hij/zij gehuwd’. Om te mogen stoppen met betalen moet de alimentatieplichtige aantonen dat er sprake is van een duurzame affectieve relatie van de alimentatiegerechtigde met een nieuwe partner, een gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging.

Al met al zijn er een aantal omstandigheden van diverse aard die er voor kunnen zorgen dat er veel korter dan 12 jaar partneralimentatie hoeft worden betaald. Het is belangrijk relevante omstandigheden met uw advocaat te bespreken, zodat beoordeeld kan worden of er een grond is voor beëindiging van de partneralimentatieplicht.