Partneralimentatie Berekenen 2022

Partneralimentatie Berekenen 2022

Hoe bereken je de hoogte van partneralimentatie?

De behoefte van de partner aan alimentatie wordt volgens vaste normen vastgesteld op 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Eventuele eigen inkomsten moeten vervolgens ook op deze uitkomst in mindering worden gebracht.

Hoe wordt draagkracht partneralimentatie berekend?

9 Draagkrachtruimte – De volgende stap is om de draagkrachtruimte en de draagkracht vast te stellen. Maar als je al tot hier bent gekomen en niet afgehaakt bent, zul je zien dat de rest appeltje eitje is. Hoe bereken je de draagkrachtruimte? Dat is jouw netto-inkomen na de scheiding min het draagkrachtloos inkomen.

Kan ik alsnog partneralimentatie krijgen?

Partneralimentatie eisen, hoe lang kan dat? – Meeuwsen van den Pol 26 oktober ’15 Na scheiding ontstaat er een, Dit houdt in de meeste gevallen in dat de meest verdienende partner alimentatie betaalt aan de minst verdienende partner. De hoogte van het alimentatiebedrag wordt bepaald aan de hand van het inkomen.

Wanneer een ex-partner na scheiding niet in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien, ontvangt hij of zij normaal gesproken direct na scheiding partneralimentatie. Maar wat als u ten tijde van scheiding wel in uw onderhoud kunt voorzien, maar een aantal jaar later niet meer? Kunt u dan alsnog partneralimentatie eisen? Wanneer u tijdens uw scheiding in eigen onderhoud kunt voorzien, maar vijf jaar later bijvoorbeeld niet meer, dan kunt u tot twaalf jaar na uw scheiding nog partneralimentatie vorderen van uw ex-partner.

Dat kan niet als uw huwelijk korter duurde dan vijf jaar en u geen kinderen had met uw ex-partner. In dat geval eindigt alimentatieplicht namelijk na een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk. Maar ook als u in beginsel nog wel recht heeft op partneralimentatie, moet u er rekening mee houden dat de rechter kritische vragen zal stellen.

 • Had u uw baan echt niet kunnen behouden? En zijn er geen andere mogelijkheden om inkomen te verkrijgen? U moet er dus zelf wel alles aan doen om ander werk te vinden.
 • Om in een later stadium alsnog partneralimentatie te vorderen, dient u met behulp van een echtscheidingsadvocaat een verzoek in bij de rechtbank.

Een rechter kan in dat geval bij latere uitspraak alsnog partneralimentatie vaststellen (Artikel 1:157, lid 1 BW). Soms wordt er bij een echtscheiding een niet-wijzigingsbeding partneralimentatie vastgesteld. Partners kunnen in dit niet-wijzigingsbeding overeenkomen dat zij afzien van partneralimentatie.

 1. Een verzoek tot partneralimentatie is dan doorgaans niet meer mogelijk.
 2. Het niet-wijzigingsbeding kan in slechts in enkele gevallen worden doorbroken.
 3. Namelijk wanneer er sprake is van een zeer ingrijpende verandering van omstandigheden waardoor de alimentatie-eiser niet langer aan het beding kan worden gehouden.

Hiervan is echter niet zomaar sprake. De rechter moet, alvorens met een uitspraak te komen, onder andere kijken naar de omstandigheden op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Ook moet worden beoordeeld met welke potentiële veranderingen beide ex-partners rekening hebben gehouden en wie de verantwoordelijkheid voor eventuele wijzigingen zou dragen.

You might be interested:  Zzp Er Belasting Berekenen

Is eigen vermogen van invloed op partneralimentatie?

Staat het vermogen van uw ex-partner aan partneralimentatie in de weg? – Naast het inkomen kan ook het vermogen van uw ex-partner een rol spelen bij de vraag of u partneralimentatie moet betalen. Zo oordeelde de rechtbank in een zaak dat van de vrouw verwacht mocht worden dat zij de door haar ontvangen erfenis moest gebruiken om in haar levensonderhoud te voorzien.

Wat heeft invloed op partneralimentatie?

U betaalt partneralimentatie en krijgt een nieuwe partner – Ook als u partneralimentatie betaalt (u bent de alimentatieplichtige) kan uw nieuwe relatie gevolgen hebben voor de partneralimentatie. Bij de berekening van partneralimentatie wordt immers gekeken naar uw draagkracht.

Op het moment dat u gaat samenwonen met uw nieuwe partner kunt u minder, of juist meer, vaste lasten krijgen. Dat heeft gevolgen voor uw draagkracht, en kan dus ook gevolgen hebben voor de hoogte van de partneralimentatie. Krijgt u meer vaste lasten? Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen met uw nieuwe partner en deze niets of niet veel verdient? Of omdat de levensstandaard van uw nieuwe partner veel hoger is en u in een duur huis gaat wonen? Dan kunt u in sommige gevallen een verlaging van de partneralimentatie aanvragen.

Bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat uw nieuwe partner echt niet in staat is om in zijn of haar eigen behoefte te voorzien. Krijgt u juist minder vaste lasten en dus meer draagkracht? Bijvoorbeeld omdat uw nieuwe partner ook een goed salaris heeft en u de kosten van uw woning en andere vaste lasten kunt delen? Dan moet u alleen in bepaalde omstandigheden meer partneralimentatie betalen.

Wie koopt kleding na scheiding?

Bij het uit elkaar gaan van de ouders moeten zij afspraken maken over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Tussen ouders kan er ruzie ontstaan over de vraag wat nu precies onder kinderalimentatie moet worden verstaan en welke kosten uit de kinderalimentatie betaald moeten worden.

 1. Vaak wordt er gediscussieerd over de verblijfsoverstijgende kosten.
 2. Hoe zit dit ook alweer? Uitgangspunt: Vanuit wordt gegaan dat iedere ouder de dagelijkse kosten van de kinderen draagt als de kinderen bij hem verblijven.
 3. De dagelijkse kosten worden ” verblijfskosten ” genoemd.
 4. Daarnaast zijn er andere kosten die los staan van waar de kinderen verblijven.

De ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben – de inwonende ouder – ontvangt de kinderalimentatie. Deze moet de vaste lasten, ook wel ” verblijfsoverstijgende kosten ” of ” kindgebonden kosten “, voldoen. Beide ouders hebben verblijfskosten. In de alimentatieberekening mag voor de uitwonende ouder rekening worden gehouden met een bepaald percentage aan de verblijfskosten.

Dit noemt men de ” zorgkorting “. Onderwerp van discussie: De post “kleding” is vaak onderwerp van de ruzies tussen de ouders. De inwonende ouder voelt zich niet verplicht om van de kinderalimentatie kleding aan te schaffen. Valt deze post onder de verblijfskosten of onder de verblijfsoverstijgende kosten? In 2020 heeft de Expertgroep Alimentatienormen de post “kleding” onder de verblijfsoverstijgende kosten geschaard.

Dit houdt in dat de kosten van de kleding uit de kinderalimentatie moet worden betaald (ook als er sprake is van co-ouderschap). Hetzelfde geldt ook voor schoeisel, kosten van openbaar vervoer i.v.m. school, sportcontributies, sportbenodigheden, sportkleding, muziekinstrumenten, abonnementen, kapper, schoolgeld, schoolexcursies, fiets, niet vergoede medische kosten.

 • Recentelijk heeft de rechter knopen moeten doorhakken in zaken waarin ouders ruzie hadden over de verblijfsoverstijgende kosten.
 • Casus 1: In deze zaak zijn de ouders verstrikt geraakt in een discussie over kleding.
 • Deze ruzie is opgelaaid nadat de vader de moeder kinderalimentatie ging betalen.
 • De vader ging er vanuit dat de moeder van de kinderalimentatie de kleding voor hun kind koopt en voldoende kleding meegeeft wanneer het kind bij de vader verbleef.
You might be interested:  Maximale Hypotheek Berekenen Zzp

De moeder weigerde dit. De moeder heeft gesteld dat beide ouders gehouden zijn om hun kind te verzorgen en dat daarbij ook hoort dat het kind fatsoenlijk gekleed is. De moeder zorgt ervoor dat het kind fatsoenlijk is gekleed als het kind naar de vader toe gaat.

 • Als de vader het niet eens is met de kleding die de moeder koopt, dan moet de vader zelf maar kleding kopen.
 • De vader heeft een zorgkorting van 25% waarmee de kosten van de kleding gedekt kunnen worden.
 • Het gerechtshof volgt de stelling van de moeder niet.
 • Het kind heeft de hoofdverblijfplaats bij de moeder.

De vader betaalt maandelijks kinderalimentatie aan de moeder. Deze kinderalimentatie is niet alleen bedoeld voor de dagelijkse kosten voor voeding en onderdak voor het kind. De kinderalimentatie ziet ook op de verblijfsoverstijgende kosten, waaronder de kosten voor kleding en overige kosten.

De zorgkorting is niet bedoeld om dergelijke kosten te dekken. De alimentatienormen laten daarover geen twijfel bestaan. De moeder kan dan ook niet volstaan om het kind naar de vader te laten gaan in de kleding die het kind op dat moment draagt zonder extra kleding mee te krijgen van de moeder. De moeder moet ervoor zorgen dat de nodige kledingstukken aan de vader worden meegegeven wanneer het kind bij de vader verblijft.

Uiteraard staat het de vader vrij om zelf extra kledingstukken voor het kind te kopen of te betalen. Casus 2: In deze zaak heeft de vader altijd de verblijfsoverstijgende kosten betaald. De rechtbank heeft in eerste aanleg bepaald dat de moeder van het bedrag dat de vader aan haar voor het kind betaalt alle verblijfsoverstijgende kosten moet betalen.

In de praktijk is hiervan niets terecht gekomen. Moeder heeft deze verblijfsoverstijgende kosten nooit voor haar rekening genomen. Het gerechtshof vindt het in het belang van het kind dat de vader de verblijfsoverstijgende kosten voor zijn rekening blijft nemen. De vader heeft zich hiertoe ook bereid verklaard.

Het gerechtshof heeft bepaald dat de vader de verblijfsoverstijgende kosten moet voldoen. Het maandelijkse bedrag dat hiermee gemoeid is, mag de vader in mindering brengen op de door de vader te betalen kinderalimentatie. Vragen? Heeft u vragen over kinderalimentatie? Heeft u een dispuut over de kosten van de kinderen? Moeten er afspraken worden gemaakt over de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen? Neem gerust contact met ons op.

Gerechtshof Amsterdam van 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:434 Gerechtshof Amsterdam van 23 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:575

Hoe zwaar wordt partneralimentatie belast?

Fiscale gevolgen partneralimentatie –

Alimentatieplichtige: het partneralimentatiebedrag is 100% aftrekbaar, net zoals de hypotheekrente. Let er wel op, dat het percentage vermindert vanaf 2020. Er is dan jaarlijks een lager percentage aftrekbaar van 52% tot uiteindelijk 37% in 2023. Alimentatiegerechtigde: het partneralimentatiebedrag is 100% belast (net als het bruto-salaris).

You might be interested:  Lening Met Rente Berekenen

Hoeveel alimentatie moet de vader betalen?

Stap 1 – de behoefte van de alimentatieontvanger wordt vastgesteld – Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca.60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Een voorbeeld. Cynthia en Harry hebben twee kinderen en gaan scheiden. Cynthia verdient 900 euro netto per maand, Harry verdient 1.600 euro netto per maand. Op basis van de leeftijd van de kinderen en de tabel worden de kosten voor de kinderen vastgesteld op 400 euro. De behoefte van Cynthia is nu gelijk aan 60% van (1.600 + 900 – 400) = 1.260 euro.

Aangezien zij zelf een inkomen heeft van 900 euro, is haar uiteindelijke behoefte nog 360 euro netto per maand.

Hoe zwaar wordt partneralimentatie belast?

Fiscale gevolgen partneralimentatie –

Alimentatieplichtige: het partneralimentatiebedrag is 100% aftrekbaar, net zoals de hypotheekrente. Let er wel op, dat het percentage vermindert vanaf 2020. Er is dan jaarlijks een lager percentage aftrekbaar van 52% tot uiteindelijk 37% in 2023. Alimentatiegerechtigde: het partneralimentatiebedrag is 100% belast (net als het bruto-salaris).

Wat heeft invloed op partneralimentatie?

U betaalt partneralimentatie en krijgt een nieuwe partner – Ook als u partneralimentatie betaalt (u bent de alimentatieplichtige) kan uw nieuwe relatie gevolgen hebben voor de partneralimentatie. Bij de berekening van partneralimentatie wordt immers gekeken naar uw draagkracht.

 1. Op het moment dat u gaat samenwonen met uw nieuwe partner kunt u minder, of juist meer, vaste lasten krijgen.
 2. Dat heeft gevolgen voor uw draagkracht, en kan dus ook gevolgen hebben voor de hoogte van de partneralimentatie.
 3. Rijgt u meer vaste lasten? Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen met uw nieuwe partner en deze niets of niet veel verdient? Of omdat de levensstandaard van uw nieuwe partner veel hoger is en u in een duur huis gaat wonen? Dan kunt u in sommige gevallen een verlaging van de partneralimentatie aanvragen.

Bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat uw nieuwe partner echt niet in staat is om in zijn of haar eigen behoefte te voorzien. Krijgt u juist minder vaste lasten en dus meer draagkracht? Bijvoorbeeld omdat uw nieuwe partner ook een goed salaris heeft en u de kosten van uw woning en andere vaste lasten kunt delen? Dan moet u alleen in bepaalde omstandigheden meer partneralimentatie betalen.

Hoeveel alimentatie 2023?

Elk jaar verhoging alimentatie – Als u alimentatie betaalt, moet u op 1 januari meer betalen. De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2023 is dat 3,4%.

Heeft vermogen invloed op partneralimentatie?

Staat het vermogen van uw ex-partner aan partneralimentatie in de weg? – Naast het inkomen kan ook het vermogen van uw ex-partner een rol spelen bij de vraag of u partneralimentatie moet betalen. Zo oordeelde de rechtbank in een zaak dat van de vrouw verwacht mocht worden dat zij de door haar ontvangen erfenis moest gebruiken om in haar levensonderhoud te voorzien.