Pensioengrondslag Berekenen 2022

Pensioengrondslag Berekenen 2022
Algemeen AOW franchise 2022 Fulltime pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2022. Deze fulltime pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op voor de berekening van de premie of pensioenaanspraken.

Hoe bereken je de pensioengrondslag?

Pensioengevend loon – Om het begrip pensioengrondslag beter te begrijpen, moeten we eerst kijken naar het pensioengevend loon. Hoe dit wordt berekend hangt af van uw pensioenregeling. Een berekening die vaak wordt toegepast, gaat al volgt: Als uitgangspunt voor de berekening van het pensioen wordt 12 keer het bruto salaris genomen.

Dit wordt vermeerderd met de vakantietoeslag. Het brutosalaris vermenigvuldig je dan met 12,96 en je hebt het pensioengevend salaris. Is er sprake van een dertiende maand dan kán die ook meetellen als pensioengevend loon. Dan is de factor waarmee wordt vermenigvuldigd 13,96. Meestal wordt het bruto loon dat verdiend wordt op 1 januari van een bepaald jaar als uitgangspunt genomen.

Hoe meer onderdelen meetellen als pensioengevend loon, hoe hoger de pensioenopbouw. Maar ook, hoe hoger de pensioenpremie.

Hoe bereken je pensioenpremie werknemer?

Berekenen pensioenopbouw Hoe bereken ik mijn pensioenopbouw? De formule lijkt ingewikkeld maar is dat niet. De sector Politie heeft een aantal die van belang zijn. Stel, je bent werkzaam als rijksambtenaar en je bent in 2017 ingedeeld in BBRA schaal 9, trede 4.

 • Raadpleeg je salarisstrook, noteer het bruto maandsalaris.
 • Vermenigvuldig dit met 12 maanden voor een heel kalenderjaar dat je gewerkt hebt.
 • Noteer de uitkomst, dit is je voorlopig jaarsalaris.
 • Vermenigvuldig dit voorlopig jaarsalaris met 8% vakantiegeld, noteer de uitkomst.
 • Vermenigvuldig het voorlopig jaarsalaris met 8,3 % eindejaarsuitkering, noteer de uitkomst.

Tel bij elkaar op: voorlopig jaarsalaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, de uitkomst is je jaarsalaris, in pensioentermen heet dit je pensioengevend inkomen. Voorbeeld: bruto maandsalaris is € 2.926,11

12 maanden x € 2.926,11 = € 35.113,32 (voorlopig jaarsalaris)
Bij: 8% x € 35.113,32 = €⠀2.809,07 (vakantiegeld)
Bij: 8,3% x € 35.113,32 = €⠀2.914,41 (eindejaarsuitkering)
Totaal pensioengevend inkomen € 40.836,80 (jaarinkomen)

Dit bedrag moet je verminderen met de franchise. De franchise is het jaarlijkse bedrag waarover je geen pensioen opbouwt. De uitkomst daarvan heet in pensioentermen: premiegrondslag. De premiegrondslag is dus het pensioengevend inkomen vermindert met de franchise.

pensioengevend inkomen € 40.836,80
franchise € 13.150,00
opbouwpercentage 1,875%

De formule om de jaarlijkse pensioenopbouw te berekenen is: Pensioengevend inkomen minus franchise, vermenigvuldigt met het opbouwpercentage. In het voorbeeld: € 40.836,80 – € 13.150,00 = € 27.686,80 x 1,875% = € 519,13 In het jaar 2017 heb je dus € 519,13 pensioen opgebouwd.

Dit bedrag krijg je levenslang jaarlijks uitgekeerd vanaf je pensioengerechtigde leeftijd. Hoeveel pensioenpremie heb je betaald voor deze pensioenopbouw van € 519,13? De werkgever betaalt aan ABP de totaal verschuldigde premie en verhaalt daarvan een deel op de werknemer door maandelijkse inhouding op het salaris.

In dit voorbeeld uit 2017 was de werkgeversheffing: 21,10% van de premiegrondslag € 27.686,80 De werkgever betaalde dus voor jou in 2017 aan ABP: € 27.686,80 x 21,10% = € 5.841,92 Daarvan houdt de werkgever 6,33 % in op de werknemer: € 27.686,80 x 6,33% = € 1.752,57 Samenvatting

In dit voorbeeld was je pensioenopbouw in 2017 € ⠀519,13
Daarvoor is aan premie aan het pensioenfonds ABP betaald € 5.841,92
Waarvan je zelf aan premie hebt betaald € 1.752,57
You might be interested:  Hoeveel Water Moet Ik Drinken Berekenen

Let op: Deze berekeningen gaan uit van een volledig dienstverband van 36 uur per week gedurende een heel jaar. Werk je in deeltijd, dan moet je als volgt jouw pensioenopbouw berekenen: (pensioengevend salaris – franchise) x opbouwpercentage x deeltijdfactor.

Werk je niet het hele jaar maar bijvoorbeeld 7 maanden, dan moet je als volgt jouw pensioenopbouw berekenen: (pensioengevend salaris – franchise) x opbouwpercentage x 7/12 x deeltijdfactor. We vragen van u op vrijwillige basis een donatie te doen, om deze gratis kennisbank online mogelijk te houden. Iedere gift is welkom.

Hartelijke dank alvast! heeft deze website getest en veilig bevonden. : Berekenen pensioenopbouw

Wat betekent pensioen Jaargrondslag?

Wat is jaargrondslag PF? – De jaargrondslag PF (pensioenfonds) wordt gebruikt om te bepalen hoeveel pensioenpremie u moet betalen. De jaargrondslag is het brutosalaris van januari vermenigvuldigd met 12, inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en vaste toelagen.

Wat is een redelijke pensioenbijdrage?

Goed om te weten: 70% is een richtlijn – Het kan best zijn dat je minder of misschien juist meer pensioeninkomsten nodig hebt om je uitgaven als je met pensioen bent te kunnen betalen. Dit hangt af van je huidige en toekomstige inkomsten en uitgaven. Het is dus belangrijk om alvast na te denken over je dromen en wensen als je met pensioen gaat.

Hoe bereken je pensioenbijdrage werkgever?

Rekenvoorbeeld premie – De totale premie waarvan u pensioen opbouwt is in 2023 26,4%** van uw pensioengrondslag. Van deze totale premie betaalt u als werknemer maximaal 1/3 deel. Uw werkgever betaalt minimaal 2/3 deel. In 2023 is de pensioengrondslag € 19.285 (zie rekenvoorbeeld ouderdomspensioen) De totale premie bedraagt: 26,4% van € 19.285 = € 5.091,24

U betaalt als werknemer maximaal 1/3 van € 5.091,24 = € 1.697,08 bruto. Bij een belastingdruk van 42% kost u dat netto € 712,77 per jaar. Uw werkgever betaalt minimaal 2/3 van € 5.091,24 = € 3.394,16

**) De totale pensioenpremie voor werkgevers van Ten Cate is 29,5%.

Waarom betaal ik zoveel pensioenpremie?

Premie verhogen of pensioenen versoberen – Reden voor de premiestijgingen zijn de huidige rentestanden op de financiële markten. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) schrijft op basis van die rentestanden elke vijf jaar een rekenrente voor; de nieuwe rekenrente geldt vanaf januari 2021.

 • Met die rekenrente kunnen pensioenfondsen bepalen of ze voldoende geld in kas hebben om in de toekomst hun pensioenen uit te keren.
 • De pensioenfondsen moeten rekenen met een verwacht rendement en door de lage rentestanden is die volgend jaar lager dan dit jaar.
 • Met andere woorden: het verwacht rendement daalt.

Daarom staan pensioenfondsen nu voor de keuze: ofwel de inkomsten vergroten (premiestijging) ofwel de uitgaven verminderen (de pensioenen versoberen). Door de opbouw van de pensioenen te versoberen, krijgen werknemers later een lager pensioen of wordt er minder nabestaandenpensioen uitgekeerd.

Welk percentage pensioenopbouw?

Hoe bouw je pensioen op?

Je leeftijd* Percentages
Van 50 t/m 54 14,0%
Van 55 t/m 59 17,2%
Van 60 t/m 64 21,4%
Van 65 t/m 67 25,7%

Hoeveel pensioen krijg ik als ik 65 ben?

Aanvullend pensioen noodzakelijk – Het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen is vastgelegd (sinds 1 augustus 2022) op 1.532,82 euro bruto/maand (1.915,42 euro/maand voor een gezinspensioen), voor ambtenaren op 1.591,58 euro bruto/maand (1.989,48 euro voor een gehuwde ambtenaar).

 1. Maar niet iedereen komt in aanmerking voor dat minimumpensioen.
 2. An je geen loopbaan van minstens 30 jaar (als werknemer of zelfstandige) of 20 jaar (als ambtenaar) voorleggen, dan wordt je minimumpensioen berekend op het aantal jaar dat je daadwerkelijk aan de slag was.
 3. Aanvullend pensioensparen (individueel of via je werkgever) is dus zeker niet overbodig.
You might be interested:  Tweede Hypotheek Berekenen Online

Lees ook: De 7 beste tips om te sparen voor je pensioen (kv) – Bronnen: Federale Pensioendienst/ PensionStat 19 augustus 2022

Hoeveel is de pensioen franchise?

AOW-franchises Fiscaal minimale franchise middelloon en beschikbare premieregeling: 16.322 euro (2022: 14.802 euro) Fiscaal minimale franchise eindloon: 18.470 euro (2022: 16.749 euro)

Hoe wordt jaarinkomen pensioen berekend?

De berekening van uw pensioen gebeurt op basis van uw jaarlijkse inkomen (middelloonregeling). Tot 1 januari 2004 was dit gebaseerd op uw laatstverdiende inkomen (eindloonregeling). U bouwt elk jaar een stukje pensioen op van uw pensioengevende inkomen in dat jaar.

Uw pensioengevend inkomen Uw pensioengevend inkomen is 12 x uw bruto salaris van januari, vermeerderd met de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en eventuele vaste toe(s)lagen. Daarbij wordt opgeteld het bedrag dat u over het afgelopen kalenderjaar aan variabele toe(s)lagen heeft ontvangen. Heeft u een salarisverhoging gekregen met terugwerkende kracht tot op of eerder dan 1 januari van dit jaar? Dan is deze salarisverhoging pensioengevend in het volgende jaar. Het pensioengevend inkomen is gemaximeerd op 128.810 euro per jaar. ABP gaat hierbij uit van een voltijd salaris. Werkt u in deeltijd? Dan rekent het ABP toch met het inkomen dat u zou ontvangen bij een voltijd arbeidsovereenkomst. In de berekeningsformule voor het pensioen wordt vervolgens de deeltijdfactor toegepast. Let op! Is uw pensioengevend inkomen meer dan 128.810 euro per jaar? Zie dan ook de pagina Pensioen aanvullen, Uw diensttijd en eventuele deeltijdfactor Werkt u voltijd (gemiddeld 36 uur per week)? Dan telt elk kalenderjaar mee voor één jaar. Dit heet een pensioenjaar. Werkt u in deeltijd? Dan ligt de situatie anders. Als u voor 80% in deeltijd werkt, telt een kalenderjaar mee voor 0,8 pensioenjaar.0,8 is in dit geval de deeltijdfactor. Werkt u meer, bijvoorbeeld 40 uur? Dan telt een gewerkt jaar mee voor 1,1 pensioenjaar. De pensioenjaren worden berekend vanaf de ingangsdatum van uw dienstverband tot de ontslagdatum. Het opbouwpercentage Sinds 1 januari 2015 is het opbouwpercentage afhankelijk van de hoogte van het pensioengevend inkomen. Dit varieert van 1,701% en 1,875% voor het pensioen dat u vanaf die datum opbouwt. Aan het pensioen dat u voor 1 januari 2015 heeft opgebouwd verandert niets. Zie meer informatie over de veranderde pensioenregeling op abp.nl. De franchise: over een deel van uw inkomen bouwt u geen pensioen op en betaalt u dus ook geen premie. Dit heet de franchise. U ontvangt voor dit deel straks AOW. De hoogte van de franchise volgt de ontwikkeling van de AOW. Het ABP past jaarlijks de franchise aan.

AOW-leeftijd verhoogd Bereken uw verwachte AOW-datum. Fiscale pensioenrichtleeftijd De fiscale pensioenrichtleeftijd is de rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. De fiscale pensioenrichtleeftijd is afgeleid van de AOW-leeftijd.10 jaar voordat volgens de raming de AOW-leeftijd in totaal met 1 jaar stijgt, wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd met 1 jaar verhoogd.

Sinds 1 januari 2018 is de fiscale pensioenrichtleeftijd 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd staat los van de feitelijke ingangsdatum van het pensioen. Pensioenuitvoerders mogen een andere pensioenrekenleeftijd bepalen, als voor de fiscale uitvoering van de pensioenregeling de opbouw- en/of premiepercentages daarop zijn aangepast.

De pensioenrekenleeftijd bij ABP is de eerste dag van de maand na de maand waarin u 68 jaar wordt. Verhoging pensioen ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de gemiddelde stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd.

Hoe wordt AP premie berekend?

Rekenvoorbeeld 1 – Fulltimer Een medewerker werkt 36 uur in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 36 / 36 = 1. Dit is een parttimepercentage van 100% (1x 100%). Het pensioengevend jaarsalaris is € 95.000. De AP-franchise in 2023 is € 25.069. AP-premiepercentage voor 2023 is 0,5%.

De AP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt: ( ( € 95.000 x 1 ) – € 25.069) x 0,5% = € 349,66 per jaar. Rekenvoorbeeld 2 – Parttimer Een medewerker werkt 24 uur in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 24 / 36 = 0,6667. Dit is een parttimepercentage van 66,67% (0,6667 x 100%). Als hij/zij voltijd (100%) had gewerkt, dan was het pensioengevend jaarsalaris € 36.453,-.

Dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De AP-franchise in 2023 is € 25.069. AP-premiepercentage voor 2023 is 0,5%. De AP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt: ( ( € 36.453 x 0,6667 ) – € 25.069 ) x 0,5% = € 3,83 per jaar. Rekenvoorbeeld 3 – Fulltimer die meer dan 100% werkt Een medewerker werkt 42 uur in een cao-werkweek van 36 uur.

De deeltijdfactor is 42 / 36 = 1,1667. Dit is een parttimepercentage van 116,67% (1,1667 x 100%). Het pensioengevend jaarsalaris is € 91.000. De AP-franchise in 2023 is € 25.069 AP-premiepercentage voor 2023 is 0,5%. De AP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt: ( ( € 91.000 x 1,1667 ) – € 25.069 ) x 0,5% = € 405,50 per jaar.

Rekenvoorbeeld 4 – Fulltimer met hoger salaris dan het maximum pensioensalaris Een medewerker die voltijd (100%) werkt, heeft een pensioengevend jaarsalaris van € 150.000. Voor arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximale salarisgrens. Ook over het inkomen boven € 128.810 (in 2023) betaalt u premie.

You might be interested:  Bh Maat Berekenen Hema

De AP-franchise in 2023 is € 25.069. AP premiepercentage voor 2023 is 0,5%. De AP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt: ( ( € 150.000 x 1 ) – € 25.069) x 0,5% = € 624,66 per jaar. Rekenvoorbeeld 5 – Parttimer met hoger salaris dan het maximum pensioensalaris Een medewerker werkt parttime (19 uur) in een cao-werkweek van 36 uur.

De deeltijdfactor is 19 / 36 = 0,5278. De medewerker heeft een pensioengevend jaarsalaris van € 150.000. Voor arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximale salarisgrens. Ook over het inkomen boven € 128.810 (in 2023) betaalt u premie. De AP-franchise in 2023 is € 25.069.

AP premiepercentage voor 2023 is 0,5% ( ( € 150.000 x 0,5278 ) – € 25.069) x 0,5% = € 270,51 per jaar. Rekenvoorbeeld 6 – Medewerker met pensioenpremie hoger dan de maximale OP premie Een medewerker werkt 45 uur in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 45 / 36 = 1,2500 (of een parttimepercentage van 125,00%).

Het pensioengevend jaarsalaris is € 105.000. De AP-franchise in 2023 is € 25.069. AP-premiepercentage voor 2023 is 0,5%. De AP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt: ( ( € 105.000 x 1,25 ) – € 25.069) x 0,5% = € 530,91 per jaar.

Welk percentage pensioenopbouw?

Hoe bouw je pensioen op?

Je leeftijd* Percentages
Van 50 t/m 54 14,0%
Van 55 t/m 59 17,2%
Van 60 t/m 64 21,4%
Van 65 t/m 67 25,7%

Hoe wordt pensioenpremie berekend over je salaris ABP?

Ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) 27,9%: uw werkgever 19,53% en u 8,37%. Deze OP/NP-premie wordt berekend over uw pensioengevend salaris dat verminderd is met een franchise. Voor als u arbeidsongeschikt raakt. De premie die u hiervoor betaalt, is afhankelijk van de sector waarin u werkt.

Hoe wordt de franchise berekend?

Ongehuwd – 01-01-2014 13.449 26.898 19.619 01-01-2013 13.227 26.454 19.301 01-01-2012 13.062 26.124 18.980 01-01-2011 12.898 25.796 18.738 01-01-2010 12.674 25.347 18.428 01-01-2009 12.466 24.931 18.145 01-01-2008 12.209 24.418 17.804 01-01-2007 11.873 23.745 17.324 01-01-2006 11.567 23.133 16.901 01-01-2005 11.355 22.709 16.588

De AOW-franchises voor 2014 en voorgaande jaren zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/70. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 36,84 jaar (vóór 2014: 35 jaar) op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 70% van het laatste loon (36,84 * 1,9% = 70%).