Protonen Neutronen Elektronen Berekenen

Protonen Neutronen Elektronen Berekenen
Hoofdstuk 1 en 2 Hoofdstuk 1 1.2: De bouw van een atoom. Een atoom bestaat uit : – Protonen, weergegeven door de letter p. (zijn +, en zijn in een gelijk aantal als de elektronen) – Elektronen, weergegeven door e-. (zijn -, dus de elektronen wolk ook) – Neutronen, weergegeven door de letter n.

 • Zijn ongeladen, maar de kern is +) Rutherford kwam erachter waar precies in een atoom de elektronen, protonen en neutronen voor kwamen.
 • Ook ontdekte hij hoeveel p, e- en n er voorkwamen in een atoom.
 • Elk atoom heeft een atoom nummer.
 • Met dit atoom nummer weet je ook direct het aantal protonen en elektronen, want het Atoomnummer = het aantal protonen = het aantal elektronen.

Ook weet je van elk atoom het massa getal. Hiermee kun je het aantal neutronen berekenen, namelijk: Het massagetal = het aantal protonen +het aantal neutronen.1.3: Ionen: atomen met een lading. Ionen hebben een hoger smelt punt. Want de deeltjes trekken elkaar meer aan (ze zijn geladen) Als er een elektron weg gaat, word het ion +.

Als er een elektron bij komt, word het ion -. Enkelvoudig positief ion= een atoom met een positieve lading. (bv Ag+ ) Enkelvoudig negatief ion= een atoom met een negatieve lading. (bv H- ) Samengesteld ion= Een groepje atomen met een negatieve of positieve lading. (bv NH4+ ).1.4 De massa’s van atomen, moleculen en ionen.

Een Proton heeft een massa van 1,0 u. Een Neutron is net zo zwaar als een proton en heeft dus ook een massa van 1,0 u. Een Elektron heeft, vergeleken met een pro-/neutron, een hele kleine massa: 0,00055 u. We mogen daarom de massa van een elektron verwaarlozen.

Dus de massa van een ion is gelijk aan de massa van een atoom. De massa van een atoom kun je opzoeken in de binas of in het periodiek systeem. Voor atoom massa wordt vaak de letter M gebruikt.1.5: Het periodiek Systeem. Een element: Een stof die uit één atoomsoort bestaat.a Periodiek systeem: – De horizontale rijen heten perioden.

– De verticale rijen heten groepen. De elementen in een groep hebben stof eigenschappen die op elkaar lijken.1e Groep 2e Groep 17e Groep 18e GroepAlkalimetalen Aardalkalimetalen Halogenen Edelgassen Groep Lading ion 1 1+ 2 2+ 13 3+ 15 3- 16 2- 17 1- – Metaal ionen zijn altijd + (metaal atomen hebben positieve elektrovalenties) – Niet metalen vrijwel altijd – – Atomen uit dezelfde groep hebben vrijwel altijd dezelfde lading.

Zie ook tabel 39 van de binas. Dit wil je ook lezen: Hoofdstuk 2 Moleculaire stoffen zijn opgebouwd uit moleculen: – Zijn de atomen hetzelfde? Dan is de moleculaire stof een element. – Zijn de atomen van verschillende soorten? Dan is de moleculaire stof een verbinding. Geleidt een moleculaire stof elektrische stroom? Ja als hij aan 2 voorwaarden voldoet, namelijk: – De stof moet bestaan uit geladen deeltjes (ionen) – De geladen deeltjes moeten vrij kunnen bewegen.

Moleculaire stoffen zullen dus nooit stroom geleiden, want ze bestaan uit ongeladen deeltjes. Ook komen in hun molecuul formule alleen symbolen voor van niet-metalen. Moleculen bestaan dus altijd uit niet-metalen.

 • Naam Formule Glucose C6H12O6 Kaarsvet C18 H36 O2 Koolstofdioxide CO2 Koolstofmono-oxide CO Methaan CH4 Water H2O
 • Hoe weet je de naam van een stof?
 • Index Voorvoegsel 1 Mono 2 Di 3 Tri 4 Tetra 5 Penta 6 Hexa

2.3: Atoombindingen. Polaire atoombinding= Dan vind je de bindingselektronen meer in de buurt van het ene atoom dan in de buurt van de andere. Een voorbeeld hiervan is een waterstof brug. Atomen in een stof worden bijeen gehouden door atoombindingen.

 1. Covalentie van een atoomsoort= het getal dat aangeeft hoeveel bindingen die atoomsoort in een molecuul aangaat.
 2. Atoomsoort Covalentie H, F,Cl, BR, I 1 O, S 2 N, P 3 C, Si 4
 3. De atoombindingen worden uitsluitend verbroken bij chemische reacties.

2.4: Vanderwaalsbindingen. De drie fasen van een stof. – In de vaste fase zijn de moleculen regelmatig gerangschikt. Ze trillen rond een vast punt en blijven daarom op hun plaats. – In de vloeibare fase is het regelmatige patroon verloren gegaan. De moleculen bewegen kriskras langs elkaar.

Ze blijven nog wel dicht bij elkaar (net als in de vaste fase) – In de gasvormige fase bewegen de moleculen ook, maar nu op een zeer grote afstand van elkaar. Tussen de moleculen van een gas is “niets”: lege ruimte. Zo wordt van een afgesloten ruimte met gas slechts 0,001 deel bezet door moleculen, terwijl 0,999 deel uit lege ruimte bestaat.

Hier wordt de vanderwaalsbinding verbroken. Vanderwaalsbinding= De binding tussen moleculen onderling (in vaste en vloeibare fase). Hoe zwaarder de moleculen, des te sterker is de vdw. Binding, des te hoger is het kookpunt van die stof.2.5: Waterstofbruggen.

Tussen moleculen waarin OH-groepen of NH-groepen voorkomen, treedt behalve een vanderwaalsbinding ook nog een extra binding op, een waterstofbrug (H-brug). Hoe meer H-Bruggen, des te hoger het smeltpunt.2.6: Mengsels van moleculaire stoffen. Hiedrofiele Stof= Een stof die van water houd (en dus daarin, en in andere hydrofiele stoffen, oplost) Hydrofobe Stof= Een stof die niet van water houd (en dus daarin niet goed oplost, maar in andere hydrofobe stoffen wel.) Een oplossing is verzadigd als er niks meer bij opgelost kan worden.

De oplosbaarheid van een stof geeft aan hoeveel van die stof er maximaal in 100g water van een bepaalde temperatuur kan oplossen. Is dat maximum behaald, dan is de stof verzadigd. De oplosbaarheid van een vaste stof wordt meestal groter als de temperatuur stijgt.

 • De oplosbaarheid van een gas word meestal kleiner als de temperatuur stijgt.
 • Om hydrofiele en hydrofobe stoffen met elkaar te laten mengen, heb je een emulgator nodig.
 • Deze bestaat uit een hydrofobe staart en een hydrofiele kop.
 • Emulsie= Mengsel van vloeistoffen, druppels van de ene vloeistof zweven in de andere vloeistof.

Suspensie= Mengsel van een vaste stof met een vloeistof. Kleine deeltjes van de vaste stof zweven in de vloeistof. (lijd tot een bezinking) Schuim= Mengsel van gas en vloeistof. Belletjes van het gas zweven in de vloeistof. Nevel= Mengsel van gas en vloeistof.

Hoe bereken je protonen en neutronen?

Opbouw van het atoom – We weten dus dat atomen niet de kleinste bouwstenen van materie zijn, ze hebben een interne structuur waar veel over te leren valt. Een atoom bestaat uit een kern waaromheen de elektronen bewegen. Elektronen zijn heel erg licht vergeleken met de atoomkern en hebben een negatieve lading,

De atoomkern is zwaar en heeft een positieve lading, maar is opgebouwd uit twee delen: neutronen en protonen, Protonen hebben een positieve lading en zijn meer dan 1000 keer zwaarder dan elektronen. Neutronen zijn neutraal geladen en een heel klein beetje zwaarder dan protonen. Het aantal protonen in de kern en elektronen die om de kern bewegen is gelijk aan elkaar,

Dit zorgt voor een neutraal geladen atoom. Als je één van de elektronen zou weghalen, krijgt het atoom een lading en noemen we het een ion, Het aantal protonen in de atoomkern wordt weergegeven in het atoomnummer, Z, van een atoom. Het aantal neutronen in de kern wordt aangegeven met de letter N,

 • Het massagetal A van een atoom krijg je door het aantal protonen en neutronen bij elkaar op te tellen: A = N + Z,
 • Het soort atoom wordt alleen bepaald door het aantal protonen wat in de kern zit, het aantal neutronen maakt niks uit.
 • Zo kan het dus zijn dat hetzelfde atoom gevonden kan worden met een hoger of lager massagetal omdat er meer of minder neutronen in de kern aanwezig zijn.

Atomen met hetzelfde atoomnummer maar een ander massagetal noemen we isotopen, Lange tijd werd er gedacht dat protonen en neutronen niet op te delen zijn, maar zelfs deze kleine deeltjes zijn opgebouwd uit nog kleinere deeltjes. Deze deeltjes noemen we quarks en worden beschreven in het standaardmodel,

Elektronen zijn ook opgenomen in het standaardmodel omdat het nog niet is gelukt om deze verder op te delen. Het standaardmodel is een uitgebreid natuurkundig model dat Einstein’s relativiteit combineert met kwantummechanica en alle processen beschrijft die op de allerkleinste schaal kunnen gebeuren.

Het is voorlopig erg succesvol in het leveren van voorspellingen voor de uitkomst van experimenten, maar er is altijd de mogelijkheid dat er nog kleinere deeltjes bestaan dan beschreven worden met het standaardmodel. : Atomen: Wat Zijn Dat? (Uitleg + Opbouw)

Hoe bereken je het aantal protonen en elektronen van een ion?

Aantal deeltjes bepalen Net als bij atomen kun je met het periodieksysteem bepalen hoeveel protonen, neutronen en elektronen in een ion zitten. Je bepaald eerst het aantal deeltjes die in het atoom zitten. Voor iedere negatieve lading voeg je een elektron toe en voor iedere positieve lading haal je een elektron weg.

Hoeveel protonen en elektronen zitten er in een atoom?

Elk atoom bestaat uit: neutronen, protonen en elektronen. Atomen van één element hebben allemaal hetzelfde aantal protonen. In een neutraal atoom is het aantal elektronen altijd gelijk aan het aantal protonen. Er zijn 92 elementen in de natuur. Er zijn nog circa 25 in een laboratorium gemaakt, deze zijn niet stabiel. In werkelijkheid zijn de protonen en neutronen in verhouding vééél kleiner dan hier getekend. Als het atoom zo groot zou zijn als een voetbalstadion dan is de kern van het atoom niet groter dan een knikker op de middenstip. In werkelijkheid is het elektron ook niet een negatief deeltje dat rond draait maar eerder een negatieve ladingswolk rond de kern.

Wat is een isotoop? Twee atomen zijn isotopen van elkaar als de een meer neutronen heeft dan de ander. Het aantal protonen is gelijk. Ze horen dus bij het zelfde element! Bijvoorbeeld het koolstofatoom, het koolstofatoom heeft 6 protonen. Het meest voorkomende koolstof- isotoop heeft 6 neutronen. Het massagetal is 12.

You might be interested:  Rente Over Hypotheek Berekenen

Maar,1 op de 100 koolstofatomen heeft 7 neutronen. Dat isotoop heeft dus een massagetal van 13! Wat is een ion? Een atoom wordt ion als hij één of meer elektronen opneemt of afstaat. Bij opnemen krijg je een negatief ion, er komt negatieve lading bij. Bij het afstaan van elektronen ontstaat een positief ion, er gaat negatieve lading weg. Periodiek systeem De atomen worden in het periodiek systeem geplaatst in de volgorde van het aantal protonen. Steeds als de buitenste hoofdschil vol is (volgens Pauli: 2n 2 ) begint een nieuwe periode (rij). In de menubalk boven deze pagina staat een periodiek systeem met de (voor chemici) meest belangrijke informatie: atoommassa, atoomnummer, EN-waarde (hoofdstuk 7) en verdeling valentie elektronen over de subschillen.

Er zijn ook uitvoeringen van het periodiek systeem met veel meer informatie. bij voorbeeld deze, Doe een test of maak als oefening zelf je atomen De docent legt het nog eens uit: atoombouw De docent legt het nog eens uit: het periodiek systeem Het periodiek systeem in video’s, En verder. Zijn er weer de testjes: test hoofdstuk 5 en test hoofdstuk 5 n4,

Interessant zijn zeker de eigenschappen van alkalimetalen uit de eerste groep van het PS. Ook leuk: elementsong. En dan nog even de subschillen, “Moeilijk” zeggen velen. Valt wel mee, meer een kwestie van wennen! Laten we eens kijken naar 5-7 opgave 14 en dan het atoom chloor. Chloor-17 heeft 17 protonen en het neutrale atoom ook 17 elektronen. Voor de verdeling van de elektronen over de subschillen gebruiken we het energieschema en de tabel in 5-7.

 1. Begin van onderaf: elke s-schil krijgt 2 elektronen.
 2. De p-schil maximaal 6.
 3. Je komt uit in de 3e hoofdschil.
 4. Er zijn hier 7 elektronen.2 in de 3 s, 5 in de 3p.
 5. Elektronenconfiguratie in de hoofdschil: 3s 2 3p 5,
 6. Je kunt dit terugvinden in het periodiek systeem.
 7. Hier kun je dus ook je andere antwoorden op vraag 14 controleren! Vuurwerk! Als je een vuurpijl afschiet dan zie je na de knal verschillende kleuren.

Dit zijn verschillende metaalatomen die in zoutvorm in het vuurwerk zitten. Een atoom kan licht uitzenden doordat een of meer elektronen in het atoom naar een “lagere schil” verhuizen. Dat zit zo: door de hoge temperatuur neemt een elektron energie op en verhuist naar een verder gelegen schil.

De toestand is niet stabiel en het elektron valt terug naar zijn schil van de grondtoestand. Het elektron verliest nu zijn extra energie door een elektromagnetische golf uit te zenden, meestal zichtbaar licht. Bij elke elektronenovergang hoort een eigen golflengte en kleur. In het voorbeeld: druk op de groene start-pijl en het elektron valt van en 4p-schil terug naar 4-s.

De energierijke toestand van het atoom noemen we de “aangeslagen toestand”.

Waar vind je de neutronen?

Er zijn heel veel verschillende atomen die allemaal verschillende eigenschappen hebben. – Alle verschillende atomen kun je vinden in het periodiek systeem der elementen. Atomen zijn heel erg klein, tussen de 0,1 en 0,5 nanometer groot. Een haar is ongeveer 500.000 keer zo breed als één atoom. Je kunt atomen dus niet zien zonder speciale apparatuur. Atomen kunnen samen met andere atomen moleculen vormen. Als twee waterstofatomen bijvoorbeeld samengevoegd worden met een zuurstofatoom dan wordt dit watermolecuul.

Waaruit bestaan atomen? Atomen bestaan uit drie kleinere deeltjes, namelijk elektronen protonen en neutronen. In de kern van een atoom zitten neutronen, die neutraal geladen zijn, en protonen met een positieve lading. De protonen en neutronen zijn zwaarder, waardoor ze in het midden van het atoom blijven zitten.

Om de kern heen zweven elektronen. Elektronen hebben een negatieve lading. Ze worden door de positieve lading van de kern aangetrokken, waardoor ze rond de kern blijven zitten. Protonen en atoommassa Het aantal protonen van een atoom bepaalt om welk element het gaat. Waterstof heeft bijvoorbeeld 1 proton en zuurstof heeft 8 protonen. Het aantal neutronen en protonen bepalen samen de atoommassa. Bij een atoom zonder lading is het aantal elektronen gelijk aan het aantal protonen.

Bij een atoom met een lading – ook wel een ion genoemd – is het aantal elektronen hoger of lager dan het aantal protonen, dit hangt ervanaf of de lading positief of negatief is. Ionen Een ion is een atoom die één of meerdere extra elektronen heeft opgenomen of afgestaan. Hierdoor krijgt het ion een lading.

Als een ion extra elektronen opneemt, dan wordt het een negatief ion, ook wel anion genoemd. Als een ion elektronen afstaat, dan wordt het een positief ion of kation genoemd. Kationen kunnen samen met anionen een zout vormen. Als je meer over zouten wil weten, kijk dan eens bij dit artikeltje,

 1. Atomen en fases Atomen bewegen altijd.
 2. De snelheid van de beweging hangt af van de fase waarin de stof zich bevindt.
 3. Als het om een vaste stof gaat, dan trillen de atomen tegen elkaar aan, maar ze bewegen niet.
 4. In een vloeistof bewegen de atomen al meer, maar ze bewegen het allersnelst als ze in de gasfase zitten.

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Wat is een atoombinding? Atoomopbouw Hoe werkt het periodiek systeem?

Hoe bereken je elektronen natuurkunde?

Q = I * t invullen geeft: q = 3,6 A * 60 s = 216 C. Dus 216 C komt overeen met 216 / 1,6.10 – 19 = 1,35.10 21 elektronen.

Hoe bereken je het aantal atomen?

Wat is een mol? – Een scheikundige werkt met hele kleine deeltjes, in de vorm van moleculen en atomen. Bij het doen van een reactie is het fijn om te weten met hoeveel moleculen van een stof je werkt, Omdat dit getal heel groot is, hebben scheikundigen een nieuwe eenheid bedacht: de ‘mol’.

Hoe weet je het aantal elektronen van een element?

In de tabel staan de elementen en hun atoomnummers. In het periodiek systeem staan gegevens die je kunt gebruiken bij het doen van berekeningen. – Je kunt het atoomnummer, massagetal en de elektronenconfiguratie vinden. De elementen die veel op elkaar lijken staan dicht bij elkaar. Het periodiek systeem heeft groepen en rijen. Groepen De groepen zijn de verticale kolommen, daar zijn er 18 van. De elementen die in dezelfde groep staan zijn verwant aan elkaar, ze hebben eigenschappen die overeenkomen.

Sommige groepen hebben een naam, bijvoorbeeld in groep 17 zitten de halogenen en in groep 18 zitten de edelgassen. Perioden De perioden zijn de horizontale rijen, daar zijn er 7 van. Het nummer van de periode is hetzelfde als het aantal schillen dat een atoom gebruikt. Dat zijn het aantal banen om de atoomkern heen waarin elektronen zweven.

In de perioden lopen de atoomnummers op. In sommige periodieke systemen zijn elementen gekleurd, de gekleurde groepen kunnen aangeven wat voor soort element het is. Bijvoorbeeld niet-metalen (rood) of metalen (geel). Het periodiek systeem kun je vinden in tabel 99 van de Binas. Covalentie De covalentie van een atoom bepaald met hoeveel atomen hij een binding aan kan gaan.

 • De covalentie hangt af van het aantal vrije elektronen in de buitenste schil.
 • Om het aantal vrije elektronen te bepalen kun je gebruik maken van de octetregel gebruiken.
 • Met de octetregel wordt aangegeven dat in de buitenste schil van een edelgas acht elektronen zitten waardoor er een stabiele elektronen omringing optreed.

In de buitenste ring moeten dus minstens acht elektronen zitten. In de Binas kun je rechts onderin bij de elementen zien hoeveel elektronen er in de schil zitten. Als voorbeeld bekijken we fosfor. In de Binas kun je zien dat de elektronenconfiguratie 2,8,5 is. Vraag Hoe bepaal je de covalentie van zwavel? Loop je nog steeds vast bij Scheikunde? Dan kan bijles heel handig zijn! Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: (Edele) metalen Atoomopbouw Wat zijn atomen en waaruit bestaan ze?

Wat zijn protonen neutronen en elektronen?

In dit hoofdstuk gaan we bestuderen wat radioactiviteit precies is en wat de gevaren zijn. Ook gaan we een aantal medische toepassingen bestuderen. Voordat we dit alles kunnen begrijpen, moeten we eerst atoomkernen bestuderen. Dat gaan we in deze eerste paragraaf doen.

Atomen bestaan uit allerlei kleine deeltjes. Elk atoom heeft in zijn centrum een atoomkern, bestaande uit positief geladen deeltjes die we protonen ( p ) noemen en neutraal geladen deeltjes die we neutronen ( n ) noemen. Om de kern heen bevindt zich een wolk van negatieve deeltjes die we elektronen ( e ) noemen.

Een atoom is altijd neutraal en bevat dus evenveel protonen als elektronen. Als het aantal protonen en elektron niet gelijk is, dan spreken we niet van een atoom, maar van een ion, De materie om ons heen bestaat uit 118 soorten atomen. De symbolen behorende bij deze 118 atoomsoorten vinden we in de onderstaande tabel. We noemen dit het periodiek systeem, Elk atoomsoort wordt gekenmerkt door een vast aantal protonen in de kern. Het aantal protonen in de kern wordt ook wel het atoomnummer genoemd. In het periodiek systeem staat het atoomnummer linksonder elk element genoemd. Hieronder zien we de eerste 8 atomen uit het periodiek systeem. Het aantal protonen en neutronen samen noemen we het massagetal, Het massagetal wordt vaak achter de naam van het element genoemd. Fluor-19 heeft dus een massagetal van 19. Omdat fluor volgens het bovenstaande periodiek systeem 9 protonen heeft, moet het dus ook nog 10 neutronen bevatten (omdat 9 + 10 = 19).

 • Waterstof-1 heeft een atoomnummer van 1 en bevat dus slechts 1 proton.
 • Het massagetal van waterstof is ook 1, dus waterstof bevat 0 neutronen (omdat 1 + 0 = 1).
 • Het massagetal wordt ook geregeld linksboven het symbool van het element genoemd.
 • Het atoomnummer en massagetal schrijven we dan als volgt op: $$ ^ }_ }\text $$ De massagetallen staan niet in het periodiek systeem genoemd en daar is een goede reden voor.

Het massagetal van een atoomsoort staat namelijk niet vast. Zo heb je bijvoorbeeld koolstof-12 en koolstof-14. In het periodiek systeem kunnen we zien dat koolstof altijd 6 protonen in de kern heeft. Om op het juiste massagetal uit te komen moet koolstof-12 nog 6 neutronen in de kern hebben (want 6 + 6 = 12) en moet koolstof-14 nog 8 neutronen in de kern hebben (want 6 + 8 = 14).

 1. Atomen met hetzelfde aantal protonen, maar met een verschillend aantal neutronen noemen we isotopen,
 2. Oolstof-12 en koolstof-14 zijn dus twee isotopen van koolstof.
 3. C \;\;\;\;\;\; ^ _ C $$ Ook het proton, het neutron en het elektron kunnen we in deze notatie opschrijven.
 4. Het proton bestaat uit 1 proton 0 neutronen, dus het atoomnummer is 1 en het massagetal is ook 1.

Het neutron bestaat uit 0 protonen en 1 neutron, dus het atoomnummer is 0 en het massagetal is 1. Het elektron vormt een uitzondering op de regel. Een elektron bevat natuurlijk 0 protonen, maar omdat het een lading van -1 heeft, zeggen we dat het atoomnummer -1 heeft.

Rekenen met het atoomnummer en het massagetal. Alledaagse voorwerpen als stoelen en tafels bestaan uit geladen deeltjes zoals protonen en elektronen. Hoe komt het dat we hier in de praktijk niks van merken? Een atoom bevat 16 protonen. Om welk soort atoom gaat het hier? Een atoom bevat 79 protonen.

You might be interested:  Berekenen Gas En Elektriciteit

Hoeveel elektronen bevat dit atoom? Leg je keuze uit. Welke atoomsoort is dit?

Teken een magnesium-24 atoom. Geef hierin duidelijk de protonen, de neutronen en de elektronen weer. Reken bij de volgende atomen uit hoeveel protonen en hoeveel neutronen er in de atoomkern zitten:

Helium-4 Koolstof-14 IJzer-56 Waterstof-1

Hoeveel protonen bevat één watermolecuul? Een atoom X heeft atoomnummer 35 en massagetal 79. Een ander atoom Y heeft een massagetal van 81. Beide atomen zijn isotopen van elkaar Hoeveel protonen, neutronen en elektronen zitten er in atoom X en Y?

Is het aantal protonen en neutronen gelijk?

De kern – Zie voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Een atoomkern is bijzonder klein: de ligt tussen 1,6 en 15, dat is ongeveer 10 000 keer zo klein als het hele atoom. De massa van de elektronenwolk is slechts ongeveer 1/4000 van de massa van het atoom, vrijwel de hele atoommassa bevindt zich dus in deze, ook relatief aan het toch al zeer kleine atoom, zeer kleine kern.

 • Protonen en neutronen worden bij elkaar gehouden door de,
 • Het aantal protonen bepaalt het en is gelijk aan het aantal elektronen van een ongeladen atoom.
 • De negatieve lading van een elektron en de positieve lading van een proton zijn even groot en heffen elkaar op.
 • Het atoomnummer (het aantal protonen) bepaalt de van een atoom.

Het aantal protonen en neutronen is bij de lagere atoomnummers ongeveer gelijk; bij elementen met een hoger atoomnummer is het aantal neutronen meestal hoger. Atomen met hetzelfde atoomnummer kunnen, door een verschillend aantal neutronen in de atoomkern, verschillen in,

Deze verschillende varianten van een worden genoemd. Isotopen zijn onderling chemisch vrijwel identiek, maar hun eigenschappen kunnen aanzienlijk verschillen. Een voorbeeld van een zeldzame isotoop van is, zware waterstof, met in de kern naast het proton ook een neutron. Deuterium is naast gewone zuurstof het tweede element in,

Veruit de meest op aarde voorkomende isotoop van waterstof betreft echter (gewone waterstof): 99,985 %. Vereenvoudigde voorstelling van een heliumatoom, met een atoomkern en twee elektronen

Hoeveel is 1 elektron?

Kenmerken van het elektron – Het elektron is een met 1/2, dus een, zoals het proton, het neutron en het, Het van het elektron heet positron. Voor zover men weet heeft het elektron geen verdere inwendige structuur. Volgens de is het elektron, evenals andere elementaire deeltjes, een bepaald trillingspatroon in een eendimensionale snaar.

 1. Over deze theorie is echter nog veel discussie.
 2. Het elektron heeft een negatieve lading gelijk aan het e (1,6022 × 10 −19 ), voor het eerst gemeten door met zijn,
 3. Volgens het kunnen elektrische ladingen alleen voorkomen in veelvouden van 1 e.
 4. De van het elektron bedraagt 9,10938356(11) × 10 −31 kg, wat 1/1836e is van de massa van een proton en overeenkomt met een rustenergie van 511 keV.

Het elektron heeft overigens net als een ook golfeigenschappen en is onderhevig aan de volgens de, Deze golfeigenschap van elektronen wordt toegepast binnen de, De bepaalt in hoge mate het chemisch gedrag van het atoom.

Hoeveel neutronen heeft een O 18?

Zuurstof-18
Element zuurstof (O)
Nuclide 18 O
Aantal protonen 8
Aantal neutronen 10

Hoe weet je hoeveel elektronen een ion heeft?

Als je weet dat je ion bestaat uit een C-atoom en een N-atoom, dan kun je in binas van beide deeltjes het atoomnummer en dus het aantal protonen opzoeken. Als CN een neutraal molecuul zou zijn, dan weer je direct het aantal elektronen, want dat moet gelijk zijn aan het aantal protonen.

Waar bevinden zich de elektronen?

Smeren met elektronen Jij en ik, een boom en een boek; alles wat je ziet bestaat uit atomen. En ieder atoom bestaat uit een atoomkern met daaromheen een zwerm van elektronen. Als we verder inzoomen, kunnen we echter niet zomaar zeggen waar ieder elektron precies zit. Hoe zit dat? 30 September 2022 Afbeelding 1. Atomen in een kristal Deze afbeelding is gemaakt aan de hand van een meting met een scanning tunneling microscope. De lichte bolletjes zijn individuele atomen. Gemeten door Rebekah Chua, National University of Singapore. Een kun je in het algemeen nog goed beschrijven als een klein balletje.

Zo zien atomen er in het algemeen ook uit, als je ze bekijkt met een speciale ‘scanning tunnelling’-microscoop (afbeelding 1). In het midden van ieder atoom bevindt zich de atoomkern, bestaand uit protonen en neutronen. Hieromheen bevinden zich negatief geladen elektronen, precies evenveel als het aantal positief geladen protonen in de kern.

De twee onderdelen – kern en elektronen – hebben een even grote, tegenovergestelde elektrische lading en worden bijeengehouden door de, een van de vier fundamentele natuurkrachten. Maar het voorstellen van elk elektron als een klein hard balletje dat om de atoomkern heenvliegt, dat werkt niet.

Omdat de elektronen proberen om de positieve lading in de kern af te schermen, smeren ze zichzelf uit, en vormen ze een schil om de kern heen. Voor balletjes kun je je dat ‘uitsmeren’ niet voorstellen, maar elektronen worden beschreven door een quantummechanische, Deze naam verwijst naar het feit dat elektronen zich grotendeels gedragen als golven.

Het ‘uitsmeren’ verwijst nu naar het feit dat de golffunctie van een enkel elektron zich over de ruimte kan verspreiden, net zoals een golf van water. Het kwadraat van de golffunctie geeft de waarschijnlijkheid dat je een elektron zult treffen op de desbetreffende locatie. Afbeelding 2. Een elektron wordt beschreven door een golffunctie Een elektron is geen hard balletje, maar een golfpakketje dat zich kan verspreiden over de ruimte. De golffunctie wordt aangegeven door de Griekse letter Ψ, en hangt af van positie r, Het kwadraat van de golffunctie geeft je de waarschijnlijkheid dat je het elektron tegenkomt op de desbetreffende locatie. Afbeelding: Jans Henke.

Hoe bereken je de ionen?

pH – Als je wilt weten hoe zuur of basisch iets is, meet je de pH. Hiermee meet je de zuurgraad. pH bereken je als volgt: pH = -log. is de concentratie H + ionen in een oplossing. Hoe hoger de concentratie, hoe meer H + ionen er in een oplossing zijn, dus hoe zuurder de oplossing is. De pH is afhankelijk van 3 dingen:

De concentratie van zuur of base Meer zuur = meer H + = pH kleiner (zuurder) Meer base = minder H + = pH groter (basischer) De sterkte van zuur of base Sterker zuur = meer H + = pH kleiner (zuurder) Sterkere base = minder H + = pH groter (basischer) Verdunning Bij het verdunnen gaat een zure of basische oplossing steeds meer richting pH = 7. Zie de tabel hieronder voor alle waarden bij verdunning.

H+ (mol/liter) pH pOH pH + pOH OH- (mol/liter)
1 0 14 14 0,00000000000001
0,1 1 13 14 0,0000000000001
0,01 2 12 14 0,000000000001
0,001 3 11 14 0,00000000001
0,0001 4 10 14 0,0000000001
0,00001 5 9 14 0,000000001
0,000001 6 8 14 0,00000001
0,0000001 7 7 14 0,0000001
0,00000001 8 6 14 0,000001
0,000000001 9 5 14 0,00001
0,0000000001 10 4 14 0,0001
0,00000000001 11 3 14 0,001
0,000000000001 12 2 14 0,01
0,0000000000001 13 1 14 0,1
0,00000000000001 14 0 14 1

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Hoe werken zuur-base reacties? Hoe bereken je de concentratie van een oplossing? Rekenen met mol: wat is mol en hoe kun je hier mee rekenen?

Welk element heeft geen neutronen?

Isotopen – Protium, deuterium en tritium

Stabielste isotopen
Iso RA (%) Halveringstijd VV VE (M eV ) VP
1 H 99,985 stabiel met 0 neutronen
2 H 0,015 stabiel met 1 neutron
3 H syn 12,33 j β − 0,01861 3 He

De meest voorkomende stabiele isotoop van waterstof ( 1 H) heeft slechts één proton en geen neutronen in de kern en wordt ook wel protium genoemd. Hiermee is waterstof het enige element dat een isotoop zonder neutronen heeft. Deuterium ( 2 H of D) is een andere stabiele isotoop die naast een proton ook een neutron in de kern bevat en maakt ongeveer 0,0184% tot 0,0082% van de totale waterstofvoorraad uit.

Het derde waterstofisotoop is tritium ( 3 H of T). Dit is een radioactieve isotoop die naast een proton twee neutronen bevat en een halveringstijd van 12,33 jaar heeft. Het bijzondere aan de isotopen is dat, wanneer zij verbindingen vormen, deze andere fysische eigenschappen hebben dan de normale protium-versie van die verbinding.

Zo heeft deuteriumoxide (zwaar water) een hoger kookpunt dan gewoon water. Waterstof is een van de weinige elementen die voor zijn verschillende isotopen aparte namen heeft.

Hoeveel elektronen N?

Golffunctie

n Totaal aantal elektronen van het atoom
1 K 2 (1s)
2 L 10 (1s2s2p)
3 M 28 (1s2s2p3s3p3d)
4 N 60 (1s2s2p3s3p3d4s4p4d4f)

Hoeveel eV is 1 j?

Veelgestelde vragen | ElektronVolt Hoe reken je om van eV naar Joule? Elektronvolt (eV) naar Joule (J) omrekenen doe je door vermenigvuldigen met 1,60218·10 – 19.

Hoeveel elektronen zitten er in 1 Coulomb?

Reacties – Wilbert op 09 juni 2008 om 13:29 Coulomb is de eenheid voor elektrische lading. Amper is de eenheid voor elektrische strtoom. De twee hangen nauw samen: 1 Ampere is een stroomsterkte van 1 Coulomb per seconde. Jan op 09 juni 2008 om 19:45 Dag Ron, Wilbert heeft helemaal gelijk.

Laat ik het even in eenvoudiger taal zeggen.1 Coulomb is de lading van 6,24151·10^18 elektronen, even dik afgerond 6 triljoen elektronen. Je wil een stroomsterkte meten, en telt daarvoor bij wijze van spreken de elektronen die in één seconde een bepaald punt passeren. Zijn dat er 6 triljoen in die seconde, dan noem je die stroomsterkte 1 ampère.

Zijn dat er 9 triljoen per seconde, dan is de stroomsterkte 1,5 A. Duidelijk zo? Groet, Jan bastiaan op 05 september 2013 om 14:44 mijn vraag aan jou is, als er nou 30 mA stroom ergens doorheen gaat voor 1 seconde is dat hetzelfde als 30 mC per seconde? dus de lading dan van die 6 triljoen x 0,03? Theo op 05 september 2013 om 14:57 Ja.1 A = 1 C/s 30 mA = 30,10 -3 A = 30,10 -3 C/s = 30,10 -3 x (6,10 18 ) elektronen/s En die passen allemaal in een draadje met nog plenty ruimte voor de rest van de koperatomen.

Hoeveel elektronen zitten er in een atoom?

Bron: brouw-bier.nl – Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Al het materiaal om ons heen is opgebouwd uit, wat we noemen elementen, die bestaan uit 1 type atoom.

proton neutron elektron

Een atoom bestaat uit een kern, met daarin o.a. de protonen. Elk atoom heeft minstens 1 proton, het verschil van de elementen wordt bepaald door het aantal protonen. Bijvoorbeeld waterstof heeft 1 proton, helium heeft er 2 en koolstof heeft er 6. Een proton heeft een elektrische lading van +1.

De neutronen vinden we ook in de kern van een atoom. Deze hebben geen elektrische lading. De elektronen bevinden zich in een aantal banen, schillen, om de kern van een atoom. Elke schil om de kern kan een bepaald maximum aantal elektronen bevatten. De binnenste schil heeft bijvoorbeeld maar plaats voor 2 elektronen, de daarop volgende schil kan er 8 hebben.

Deze deeltje hebben een elektrisch lading van -1. Bij de elementen is in het atoom, het aantal elektronen gelijk aan het aantal protonen, waardoor de totale lading van het atoom neutraal is. Op grond van het aantal protonen, is het zogenaamde periodiek systeem gemaakt, waarin alle elementen die bekend zijn, zijn weergegeven.

I A VIII A
1 H II A III A IV A V A VI A VII A He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr V Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba Ls Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

De (Romeinse) getallen boven de kolommen, geven het aantal elektronen aan, in de buitenste elektronenschil om de kern. De nummers voor de rijen, geeft het aantal elektronenschillen aan. Dus, waterstof (H), in kolom I A en rij 1, heeft 1 elektronenschil met 1 elektron.

Koolstof (C) in kolom IV A en rij 2, heeft 2 elektronenschillen, met in de eerste schil 2 elektronen en in de tweede (en buitenste) schil 4 elektronen. Een algemene regel is dat de atomen ernaar zullen streven, om de buitenste elektronenschil vol te hebben, door elektronen op te nemen, of af te staan.

Elementen zoals helium (He), neon (Ne) en argon (Ar) hebben al 8 elektronen in hun buitenste schil. Deze elementen worden ook wel edelgassen genoemd en gaan bijna geen verbindingen aan met andere elementen. Elementen zoals koolstof (C), zal graag 4 elektronen extra willen hebben en natrium (Na) zal graag 1 elektron afstaan, om de buitenste schillen vol te krijgen.

 • Hierdoor gaan de elementen onderling reacties aan en vormen zich verbindingen.
 • Een ion verbinding wordt gecreëerd wanneer de atomen ionen worden, door elektronen op te nemen of af te staan.
 • Een voorbeeld hiervan is keukenzout, NaCl.
 • Hierbij heeft natrium (Na), met 1 elektron in de buitenste elektronenschil, een elektron afgestaan en krijgt hierdoor de lading +1 (1 proton meer dan het aantal elektronen).

Chloride (Cl) met 7 elektronen in de buitenste schil neemt graag een elektron op, om deze buitenste schil vol te krijgen. Hierdoor zal de lading van chloride komen op -1 (1 elektron meer, dan het aantal protonen in de kern). Doordat ionen met tegenovergestelde lading, zoals Cl – en Na +, elkaar waardoor bijvoorbeeld keukenzout in water, een oplossing vormt van Na en Cl ionen. Covalente binding Hierboven zien we methaan, waarbij koolstof (C) een covalente verbinding heeft met 4 waterstof (H) atomen. Het verdelen van 1 enkele elektronenpaar, wordt een enkele binding genoemd. Er zijn ook moleculen, met dubbele of driedubbele bindingen. O 2 – Zuurstof N 2 – Stikstof H 2 O – Water CH 4 – Methaan

Wat is de formule eenheid?

De formule-eenheid geeft de samenstelling weer van de kleinste eenheid waaruit het ionrooster is opgebouwd. De massa van deze formule-eenheid noemen we de formulemassa van de ionverbinding. Ze kan berekend worden door de massa’s van alle ionen die in de formule-eenheid voorkomen, op te tellen.

Hoe bereken je de mol?

Zo werkt de app –

Stel je eerste vraag

Mol en massa Als je het aantal mol van een stof weet en je wil weten wat de massa is, dan gebruik je hiervoor de molaire massa (in g/mol). Dit kun je vinden in tabel 99 in BiNaS. Je gaat van mol naar massa door het aantal mol te vermenigvuldigen met de molaire massa.

 • Als je de massa van een stof weet en je wil het aantal mol weten, dan doe je het tegenovergestelde, dus dan deel je door de molaire massa.
 • Voorbeeld: Je hebt 32 gram zuurstof.
 • Hoeveel mol is dat? In tabel 99 van je BiNaS kun je vinden dat de molaire massa van zuurstof 16,0 g/mol is.
 • Je kunt het aantal mol uitrekenen door het aantal gram te delen door de molaire massa.

Dan krijg je dus: 32 g/16,0 g/mol = 2 mol zuurstof. Mol en volume van een vloeistof Als je het aantal mol van een stof weet en je wil weten hoeveel liter je hebt, heb je hier de molariteit voor nodig. De eenheid van molariteit is mol/L of M. Deze eenheid wordt gegeven in de opdracht. Je kunt van mol naar volume gaan door het aantal mol te delen door de molariteit.

Als je het volume weet en je wil het aantal mol weten, dan vermenigvuldig je het volume met de molariteit. Voorbeeld: Je hebt 5 L zoutzuur met een molariteit van 0,1 mol/L. Hoeveel mol zoutzuur heb je? We kunnen van volume naar mol gaan door het volume te vermenigvuldigen met de molariteit. In dit geval wordt dat dan: 5 L x 0,1 mol/L = 0,5 mol zoutzuur.

Mol en volume van een gas Als je het aantal mol van een stof weet en je wil weten wat de massa is, dan gebruik je hiervoor het molair volume (in m3/mol). Dit kun je vinden in tabel 7 in BiNaS. Bij kamertemperatuur is dit 2,45 x 10-2 m3/mol. Je gaat van mol naar volume door het aantal mol te vermenigvuldigen met het molair volume. Aanpak bij opdrachten met mol Veel opdrachten waar je mol bij nodig hebt kun je op dezelfde manier aanpakken. Hieronder volgt een stappenplan hoe je dit het beste kunt doen.

 1. Schrijf de reactievergelijking op.
 2. Reken de gegevens om naar mol.
 3. Schrijf de molverhouding op.
 4. Bereken het aantal gevraagde stof met behulp van de molverhouding.
 5. Reken dit om naar de gevraagde hoeveelheid.

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Omrekenen met kruistabellen Scheikundige reactievergelijking oplossen: hoe doe je dat? Hoe reken je uit welke stof in overmaat aanwezig is?

Is het aantal protonen en neutronen gelijk?

De kern – Zie voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Een atoomkern is bijzonder klein: de ligt tussen 1,6 en 15, dat is ongeveer 10 000 keer zo klein als het hele atoom. De massa van de elektronenwolk is slechts ongeveer 1/4000 van de massa van het atoom, vrijwel de hele atoommassa bevindt zich dus in deze, ook relatief aan het toch al zeer kleine atoom, zeer kleine kern.

 1. Protonen en neutronen worden bij elkaar gehouden door de,
 2. Het aantal protonen bepaalt het en is gelijk aan het aantal elektronen van een ongeladen atoom.
 3. De negatieve lading van een elektron en de positieve lading van een proton zijn even groot en heffen elkaar op.
 4. Het atoomnummer (het aantal protonen) bepaalt de van een atoom.

Het aantal protonen en neutronen is bij de lagere atoomnummers ongeveer gelijk; bij elementen met een hoger atoomnummer is het aantal neutronen meestal hoger. Atomen met hetzelfde atoomnummer kunnen, door een verschillend aantal neutronen in de atoomkern, verschillen in,

Deze verschillende varianten van een worden genoemd. Isotopen zijn onderling chemisch vrijwel identiek, maar hun eigenschappen kunnen aanzienlijk verschillen. Een voorbeeld van een zeldzame isotoop van is, zware waterstof, met in de kern naast het proton ook een neutron. Deuterium is naast gewone zuurstof het tweede element in,

Veruit de meest op aarde voorkomende isotoop van waterstof betreft echter (gewone waterstof): 99,985 %. Vereenvoudigde voorstelling van een heliumatoom, met een atoomkern en twee elektronen

Hoe bereken je de massa van een proton?

Vorig jaar leerde je al dat het volstaat om de massa van het aantal protonen en neutronen van een atoom samen te tellen om het massagetal te berekenen: • De massa van het atoom (massagetal A) is de som van het aantal protonen (Z) en van het aantal neutronen (N).

 1. A (massagetal) = Z (aantal protonen) + N (aantal neutronen) VOORBEELD ABSOLUTE ATOOMMASSA BEREKENEN We berekenen de absolute atoommassa, uitgedrukt in unit, van een magnesiumatoom met 12 neutronen: 24Mg heeft 12 protonen (Z) en dus 12 (A-Z) neutronen.
 2. De massa is dus: A = Z + N = 24 u Omgerekend naar kg is dat dan: A a(Mg) = 24 u · 1,66 · 10−27 kg u = 4 · 10-26 kg Zo’n kleine massa is onmeetbaar voor om het even welk instrument.

Daar moeten we een oplossing voor vinden. Bovendien kunnen atomen van hetzelfde chemische element, dus met hetzelfde aantal protonen, een verschillend aantal neutronen in de kern hebben. Zo zullen niet alle magnesiumatomen 12 neutronen in de kern hebben.

 • We spreken in dat geval over isotopen.
 • De massa van een atoom van eenzelfde element kan variëren door het verschil in het aantal neutronen.
 • Als er meerdere isotopen bestaan van eenzelfde element, dan kunnen we de atoommassa van een element niet zomaar gelijkstellen aan die van één bepaalde isotoop.
 • We moeten de atoommassa van een element dan bepalen door rekening te houden met het procentueel voorkomen van elke isotoop.

We spreken dan over de gemiddelde relatieve atoommassa. We ronden in berekeningen de gemiddelde relatieve atoommassa steeds af op 1 cijfer na de komma. De gemiddelde relatieve atoommassa is het ‘gewogen gemiddelde’ van alle relatieve atoommassa’s van de voorkomende isotopen.

Hoeveel neutronen heeft H?

Atoomnummer 1
Isotopen 1 en 2 neutronen
Elektronen Schil 1s 1
Energie eerste ionisatie 1311 kJ.mol – 1
Ontdekt door: In 1671 door Boyle.

Hoe bereken je de ionen?

pH – Als je wilt weten hoe zuur of basisch iets is, meet je de pH. Hiermee meet je de zuurgraad. pH bereken je als volgt: pH = -log. is de concentratie H + ionen in een oplossing. Hoe hoger de concentratie, hoe meer H + ionen er in een oplossing zijn, dus hoe zuurder de oplossing is. De pH is afhankelijk van 3 dingen:

De concentratie van zuur of base Meer zuur = meer H + = pH kleiner (zuurder) Meer base = minder H + = pH groter (basischer) De sterkte van zuur of base Sterker zuur = meer H + = pH kleiner (zuurder) Sterkere base = minder H + = pH groter (basischer) Verdunning Bij het verdunnen gaat een zure of basische oplossing steeds meer richting pH = 7. Zie de tabel hieronder voor alle waarden bij verdunning.

H+ (mol/liter) pH pOH pH + pOH OH- (mol/liter)
1 0 14 14 0,00000000000001
0,1 1 13 14 0,0000000000001
0,01 2 12 14 0,000000000001
0,001 3 11 14 0,00000000001
0,0001 4 10 14 0,0000000001
0,00001 5 9 14 0,000000001
0,000001 6 8 14 0,00000001
0,0000001 7 7 14 0,0000001
0,00000001 8 6 14 0,000001
0,000000001 9 5 14 0,00001
0,0000000001 10 4 14 0,0001
0,00000000001 11 3 14 0,001
0,000000000001 12 2 14 0,01
0,0000000000001 13 1 14 0,1
0,00000000000001 14 0 14 1

Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Hoe werken zuur-base reacties? Hoe bereken je de concentratie van een oplossing? Rekenen met mol: wat is mol en hoe kun je hier mee rekenen?