Quick Ratio Berekenen

Quick Ratio Berekenen
Je berekent de quick ratio op de volgende manier: Quick ratio = Vlottende activa (exclusief voorraden) + Liquide middelen / Kortlopende schulden.

Wat is de norm van quick ratio?

B. Quick ratio – De current ratio is ook een financieel kengetal. Dit is een andere manier om de liquiditeit van je onderneming in kaart te brengen. Zo reken je dit uit: vlottende activa – voorraden / kort vreemd vermogen Deze rekenmethode is vooral geschikt voor bedrijven met veel voorraad en een relatief lage omloopsnelheid.

  • De omloopsnelheid geeft aan hoe lang je voorraden in het magazijn blijven liggen.
  • De quick ratio-formule laat de voorraden buiten beschouwing en dat geeft voor dit soort bedrijven een eerlijker beeld over de liquiditeit.
  • Een quick ratio boven de 1 wordt over het algemeen beschouwd als veilig.
  • Dit betekent namelijk dat je als ondernemer je kortlopende schulden kunt voldoen met de liquide middelen.

Je bent hiervoor niet afhankelijk van je voorraden.

Waarom quick ratio?

Doel van quick ratio – De quick ratio noem je ook wel de acid test ratio of snelle activa ratio. Het doel van de berekening is om te kijken of je cashflow en liquiditeit voldoende zijn om op korte termijn aan je verplichtingen te kunnen voldoen, zoals je leveranciers, de Belastingdienst, leningen en andere schuldeisers. Als we het hebben over de korte termijn, dan is dat maximaal één jaar.

You might be interested:  Sun Moon Rising Berekenen

Waarom quick ratio zonder voorraad?

Waarvoor gebruik je Quick Ratio? – Zowel de quick- als de current ratio laten de liquiditeit van een bedrijf zien. Daarom verschilt het per bedrijf welke je gebruikt. De quick is handig voor bedrijven die hun producten niet snel verkopen, een voorbeeld is een meubelmaker.

Hoe werkt een ratio?

Ratio: wat is het en welke kengetallen zijn er? De ratio geeft niks anders weer dan bepaalde verhoudingen tussen balansposten. Om een kengetal te kunnen bepalen dient de opgesteld te worden. Indien de en definitief zijn, kan je dit berekenen. De jaarrekening vormt de basis voor de analyse van jouw onderneming.

Hoe bereken je de schuldgraad?

De ratio die de schuldenlast van een bedrijf meet, is de schuldgraad. U berekent deze ratio door het bedrag van de schulden van een bedrijf te delen door zijn eigen vermogen. De ratio wijst erop hoeveel de schulden van een bedrijf bedragen in percent in vergelijking met zijn eigen vermogen.

Kan de quick ratio negatief zijn?

Wat is een slechte quick ratio? – Een quick ratio onder 1 deugt niet. De kortlopende activa zonder de voorraden volstaan niet om aan de korte termijn schulden te voldoen. Als men dit niet oplost kan het bedrijf vroeg of laat in problemen komen. Toch is ook hier een kanttekening op zijn plaats.

  • Sommige bedrijven functioneren perfect met een quick ratio van 0,75 of zelfs 0,25.
  • Hoe kan dit? Ten eerste hebben veel bedrijven permanente kredietlijnen.
  • Ze kunnen bijvoorbeeld 10 000 of 15 000 euro onder nul gaan.
  • Zo’n krediet helpt het bedrijf om een tekort aan liquiditeit op te vangen.
  • Tegen betaling van rente zorgt de bank dus eigenlijk voor de extra buffer die het bedrijf zelf niet heeft.
You might be interested:  Standaardafwijking Berekenen Ti 84 Plus

Dankzij zo’n krediet kan het bedrijf vaak lange tijd het hoofd boven water houden, ook als de quick ratio slecht is. Ten tweede zitten sommige bedrijven nu eenmaal goed met hun betalingstermijnen. De duur van de vordering op de klant is immers veel korter dan de termijn waarop men zelf zijn schuldeisers of leveranciers moet betalen.

Wat is een goede gouden balans?

Gouden Balansregel: vaste activa financieren met langlopend vermogen – Volgens de Gouden Balansregel moet de looptijd van de bezittingen op de balans in hoge mate gelijk zijn aan de looptijd van het vermogen op diezelfde balans. Dit betekent grofweg dat vaste activa – de bezittingen die voor langer dan één jaar worden aangehouden – moeten worden gefinancierd met langlopend vermogen (= eigen vermogen, voorzieningen en lang vreemd vermogen).

Wat betekent een hoge current ratio?

Hoe bereken je de current ratio? – De current ratio wordt berekend door de totale vlottende activa te delen door de totale kortlopende schulden. Een ratio hoger dan 1 geeft aan dat een bedrijf voldoende vlottende activa heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen, terwijl een ratio lager dan 1 kan duiden op moeilijkheden bij het aflossen van schulden op korte termijn.