Rentabiliteit Totaal Vermogen Berekenen

Rentabiliteit Totaal Vermogen Berekenen
Voorbeeld rentabiliteit berekenen: rtv, rev en rvv – Stel, dit is de winst- en verliesrekening van Vermogenaro BV voor een jaar:

Opbrengsten:
Inkomsten uit verkochte producten 250.000
Inkomsten uit geleverde diensten 150.000
Totale omzet 400.000
Kosten:
Salarissen (incl. eigen) 150.000
Inventaris 20.000
Afschrijvingen 2.500
Totale kosten 172.500
Brutowinst (omzet 400.000 – kosten 172.500) 227.500
Belastingen over winst 46.875
Rentebetalingen op leningen 25.000
Netto winst 155.625
Extra aflossingen 100.000

Dit is de balans op 1 januari:

Activa Passiva
Inventaris: 500.000 Lening ING: 500.000
Productiemiddelen: 5.000 Crediteuren: 8.000
Voorraad: 10.000 Eigen vermogen: 27.000
Debiteuren: 5.000
Kas: 15.000
Totaal: 535.000 Totaal: 535.000

En dit is de balans op 31 december:

Activa Passiva
Inventaris: 517.500 Lening ING: 400.000
Productiemiddelen: 5.000 Crediteuren: 4.000
Voorraad: 20.000 Eigen vermogen: 168.500
Debiteuren: 10.000
Kas: 20.000
Totaal: 572.500 Totaal: 572.500

Dan is dit de rentabiliteit:

Rentabiliteit Totaal Vermogen (rtv) voor Vermogenaro BV : winst + te betalen rente + belasting gedeeld door het gemiddelde totale vermogen, keer 100%. Dat is (155.625 + 25.000 + 46.875 = 227.500) / (535.000 + 572.000 / 2 = 553.750) = 0,41 x 100 procent = 41% Rentabiliteit eigen vermogen (rev) voor Vermogenaro BV: nettowinst gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen, keer 100%. Dit is dus 155.625 gedeeld door (27.000 + 168.500 / 2 =) 97.750 = 1,592 x 100% = 159,2% Rentabiliteit vreemd vermogen (rvv) voor Vermogenaro BV: te betalen rente gedeeld door gemiddeld vreemd vermogen, keer 100%. Dit is voor BV Voorbeeld.25.000 gedeeld door 508.000 + 404.000 / 2 = 456.000) – 0,0548 x 100 procent = 5,48%

Wat is een rentabiliteit van het totaal vermogen?

Rentabiliteit op het totale vermogen (RTV): Dit is de winstgevendheid van het bedrijf. De verhouding tussen het inkomen van de onderneming en de investering die hiervoor nodig was. Rentabiliteit op het eigen vermogen (REV): Hieruit kunt u opmaken hoeveel winst er wordt gemaakt op het eigen vermogen.

Hoe bereken je de RTV?

RTV: (bedrijfsresultaat / gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen) x 100% REV: (winst na aftrek van interest en belastingen / gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen) x 100%

Hoe bereken je totaal vermogen uit?

Vermogen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Dan tellen zijn bezittingen en schulden ook mee voor uw vermogen. Ga uit van de waarde van de bezittingen en schulden op 1 januari. Uw schulden vermindert u met de drempel,

Het bedrag dat overblijft, brengt u in mindering op de totale waarde van uw bezittingen. Hebt u of heeft uw fiscale partner minderjarige kinderen? Dan telt u de waarde van hun bezittingen bij uw vermogen op. Hun schulden mag u ook in mindering brengen. Hierbij hoeft u echter geen rekening te houden met de drempel.

Voorbeeld De waarde van uw bezittingen bedraagt € 55.000, en uw schulden zijn € 15.000. Uw fiscale partner bezit € 180.000, en heeft € 100.000 schulden. Uw minderjarig kind bezit € 25.000, en heeft een schuld van € 500. Het totaal van de bezittingen is: € 55.000 + € 180.000 + € 25.000 = € 260.000.

Hoe hoog moet rentabiliteit eigen vermogen zijn?

Interpreteren – Zoals eerder al gezegd, geeft het rendement op eigen vermogen een deel van de winstgevendheid van een bedrijf weer. Samen met het rendement op vreemd vermogen kan het totale rendement van een bedrijf berekend worden. Een acceptabele hoogte van rentabiliteit op eigen vermogen verschilt per sector.

Het is belangrijk om een zo hoog mogelijke rentabiliteit te behalen. Dit geeft namelijk aan dat jouw geïnvesteerde eigen vermogen effectief is besteed. Over het algemeen zit je met een rentabiliteit op totaal vermogen van tussen de 5% en 10% goed. Toch moet je je hier niet blind op staren. Een klein bedrijf streeft vaak naar een veel hogere rentabiliteit, omdat de kosten hier relatief laag zijn.

Een groot bedrijf daarentegen is vaak al blij met een lagere rentabiliteit. Je kunt deze maatstaf wel goed gebruiken om de winstgevendheid van bedrijven in dezelfde sector en van een gelijkwaardig formaat te vergelijken, Dit kan je helpen bij je keuze om te gaan beleggen en waarin.

Wat zegt de rentabiliteit van het eigen vermogen?

Wat is de rentabiliteit? – De rentabiliteit berekent de winstgevendheid van de onderneming, Rentabiliteit geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Ofwel, hoeveel winst je maakt per geïnvesteerde euro, Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert twee definities rond rentabiliteit:

 • Rentabiliteit eigen vermogen, De rentabiliteit op het eigen vermogen is de verhouding tussen de nettowinst (het resultaat ná belastingen) en het eigen vermogen. Het is een indicator van het rendement op het vermogen dat door aandeelhouders geïnvesteerd is.
 • Rentabiliteit totaal vermogen, De rentabiliteit op het totaal vermogen is de verhouding tussen het resultaat uit de normale bedrijfsvoering (het resultaat vóór belastingen) en het totale vermogen.

Rentabiliteit is nauw verbonden met solvabiliteit en liquiditeit van een bedrijf. Solvabiliteit geeft aan of een onderneming op lange termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Liquiditeit geeft aan of een bedrijf op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

 • Lees ook: Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.wat is het verband? De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid – en dat is belangrijk om te groeien, te investeren en om financiële tegenvallers op te vangen,
 • Rentabiliteit hoeft op zich niet het doel van je onderneming te zijn, maar kan een indicator zijn om op lange termijn financieel gezond te zijn.

Hoeveel rendement een onderneming moet hebben, hangt ook sterk af van de sector waarin je actief bent.

Wat is een gezonde RVV?

Hoe hoog moeten de rentabiliteits-percentages zijn? RTV: Hoe hoger hoe beter, in principe is 5% goed. REV: Hoger dan RTV – in principe is 20% goed. RVV: Hoe lager hoe beter, in principe is 5% of lager goed.

Wat is een goede RTV?

Wat is een goede rentabiliteit? – De uitdaging is om een zo laag mogelijke RVV te bereiken (hoe goedkoper vreemd vermogen wordt aangetrokken, hoe beter) en een zo hoog mogelijke REV (wat het bedrijf aantrekkelijker maakt voor aandeelhouders). Of de rentabiliteit uiteindelijk goed of slecht is, hangt vooral af van hoe het resultaat scoort tegenover vergelijkbare bedrijven.

Als bijvoorbeeld bedrijf A een rentabiliteit heeft van 2% en Bedrijf B van 9%, dan doet Bedrijf B het beter. Want op elke geïnvesteerde euro maakt het immers 9 cent winst (en Bedrijf A slechts 2 cent). Bedrijf B zal dus waarschijnlijk ook meer dividend uitkeren. Een goed percentage hangt ook af van de branche en de markt.

Gemiddeld mag u uitgaan van een rentabiliteit van 5% tot 10%, al bevestigen uitzonderingen hier de regel.

Waarom RTV berekenen?

Hoe verbeter je de rentabiliteit? – Is je Rentabiliteit Totaal Vermogen (RTV) lager dan 5% en wil je deze graag verhogen? Dan zijn er een aantal manieren waarop je een verbeterslag kunt maken.

Meer omzet draaien Minder kosten maken Door het geld (vermogen) in je bedrijf efficiënter in te zetten, door bijvoorbeeld:

debiteuren sneller te laten betalen voorraad zo laag mogelijk te houden crediteuren iets later betalen, als je dat kan afspreken met ze

Het totaal vermogen verlagen Vreemd vermogen aantrekken

Die laatste is misschien een onverwachte suggestie. Met dit extra vreemde vermogen kun je investeren en uiteindelijk de winsten vergroten. Voorwaarde is dat het rentepercentage dat je betaalt, lager is dan je RTV. Daarmee creëer je het zogenaamde hefboomeffect.

Waar staat RTV voor?

Bedrijfseconomie: Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) is een maatstaf voor de winstgevendheid van een onderneming. Bij de beoordeling van de rentabiliteit van een onderneming draait het om de volgende vraag: hoeveel levert één euro op die in de onderneming wordt gestopt? De rentabiliteit wordt beoordeeld met behulp van drie kengetallen:

Interestkosten van het vreemd vermogen (IVV)Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV)Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV)

De RTV wordt berekend door het de som van het resultaat en de interestkosten te delen door het gemiddeld totaal vermogen: : Bedrijfseconomie: Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV)

Waar vind je het totaal vermogen?

Totaal vermogen op de balans? Het totaal vermogen van een onderneming staat aan de gehele rechterzijde (creditzijde) van de balans. De gehele creditzijde wordt ook wel passiva genoemd. Allereerst begin je met het eigenvermogen van de onderneming. Het eigen vermogen staat altijd bovenaan op de balans.

 • Daaronder zet je schulden met een looptijd van langer dan een jaar.
 • Dit zijn,
 • Bij leningen die onder dit kopje vallen moet je denken aan bijvoorbeeld een hypotheek.
 • Als derde zet je de op de balans.
 • Bij leningen die onder kortlopende schulden vallen zijn leningen van minder dan een jaar zoals leverancierskrediet, crediteuren of rekening courant.

Deze drie posten bij elkaar vormen het Totaal Vermogen. : Totaal vermogen op de balans?

Wat zit er in totaal vermogen?

Wat is totaal vermogen? – Het totaal vermogen is de totale opsomming aan waarde op de balans, als onderdeel van de jaarrekening. Het geeft weer het totaal van de bezittingen van een bedrijf. Dit is bovendien gelijk aan het totaal van de schulden en eigen vermogen van een bedrijf.

Wat valt onder het totaal vermogen?

Hebt u bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Of hebt u schulden, zoals een krediet bij de bank of een webwinkel? Dan hebt u vermogen.

Hoe bereken je eigen vermogen op een balans?

Het eigen vermogen op je balans in Rompslomp – We kunnen de berekening van je eigen vermogen het beste laten zien aan de hand van je balans. Zoals je in je balans kunt zien is het eigen vermogen gelijk aan al je bezittingen min al je schulden, ofwel 1=2-3.

Hoe bereken je het percentage eigen vermogen in totaal vermogen?

– Je berekent de solvabiliteit of het solvabiliteitsratio van je bedrijf als volgt: deel het eigen vermogen door het totaal vermogen. De uitkomst doe je keer 100%. Dan krijg je de solvabiliteit. Het eigen vermogen is bezittingen (activa) minus schulden (passiva).

 • Vaste activa zijn bezittingen die langer dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn zoals inventaris en vastgoed.
 • Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn zoals voorraad en geld dat je tegoed hebt van klanten.
 • Passiva zijn uitstaande schulden waarmee bezittingen zijn gefinancierd.

Passiva bestaan uit ingebracht eigen vermogen (eigen geld en middelen), lang en kort vreemd vermogen (geld van derden). Bij lang vermogen is de looptijd langer dan een jaar. Bij kort vermogen is de looptijd korter dan een jaar. Reserves vallen onder het eigen vermogen.

Hoe bereken je eigen vermogen bedrijfseconomie?

Bedrijfseconomie: Eigen vermogen Het eigen vermogen is een vorm van vermogen waarover de onderneming permanent kan beschikken. Het eigen vermogen van een onderneming is gelijk aan alle bezittingen minus de schulden. Eigen vermogen van de eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof)

Bij de oprichting van een eenmanszaak of vof bestaat het eigen vermogen van de onderneming uit het vermogen dat de eigenaren zelf hebben ingebracht.Het eigen vermogen neemt toe of af doordat er winst of verlies gemaakt wordt.

Eigen vermogen van de bv of nv

Bij een bv of nv bestaat het eigen vermogen uit het geplaatste aandelenkapitaal en de reserves.Het eigen vermogen neemt toe als er aandelen worden geplaatst of als de reserves toenemen (bijvoorbeeld omdat er winst wordt gemaakt en een deel van het resultaat wordt gereserveerd). Het eigen vermogen neemt af als de onderneming verlies maakt.

: Bedrijfseconomie: Eigen vermogen

Hoe bereken je de ROI?

Wat is Return on Investment? – De Engels term Return on Investment (ROI) betekent letterlijk ‘rendement op je investering’. Je kunt het rendement berekenen voor een heel bedrijf voor een specifieke investering. De ROI van een project kan men berekenen door de specifieke opbrengst voor een project te delen door de investering die daarvoor gedaan moet worden. De ROI is een handig instrument om te bepalen of je moet gaan investeren of niet. Als het rendement (uitgedrukt in een %) negatief is dan lijkt het niet logisch om te investeren. Als het rendement laag is, zeg < 4%, dan kun je het geld van de investering wellicht beter om de bank zetten. Daar krijg je wellicht een rentepercentage (= rendement) van drie of vier procent. Het risico dat je de rente niet krijgt is echter nihil.

Wat geeft RVV aan?

Wat is de rentabiliteit van vreemd vermogen? – De rentabiliteit van het (RVV) geeft aan hoeveel winst er wordt gemaakt op het vreemd vermogen dat is aangetrokken. Voor de verschaffers van het vreemd vermogen is de rentabiliteit van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen gelijk aan het afgesproken interest-percentage.

Wat zijn gezonde ratio’s?

Ook is hier vanaf te leiden wat de verhouding is tussen het vreemd vermogen en het totaal vermogen. Om volgens de bank als ‘financieel gezond’ te worden gezien moet de uitkomst liggen tussen de 25 procent en de 40 procent. Al is dit wel enigszins afhankelijk van je branche en ondernemingsvorm.

Wat is een goed rendement voor een bedrijf?

Solvabiliteit – De solvabiliteit is de hoeveelheid eigen vermogen die de onderneming heeft, in verhouding tot de middelen (voorraad, personeel, debiteuren) die nodig zijn om de onderneming te runnen. De solvabiliteit berekent u door het eigen vermogen te delen door het totale vermogen.

Wat is een goede RTV?

Wat is een goede rentabiliteit? – De uitdaging is om een zo laag mogelijke RVV te bereiken (hoe goedkoper vreemd vermogen wordt aangetrokken, hoe beter) en een zo hoog mogelijke REV (wat het bedrijf aantrekkelijker maakt voor aandeelhouders). Of de rentabiliteit uiteindelijk goed of slecht is, hangt vooral af van hoe het resultaat scoort tegenover vergelijkbare bedrijven.

 • Als bijvoorbeeld bedrijf A een rentabiliteit heeft van 2% en Bedrijf B van 9%, dan doet Bedrijf B het beter.
 • Want op elke geïnvesteerde euro maakt het immers 9 cent winst (en Bedrijf A slechts 2 cent).
 • Bedrijf B zal dus waarschijnlijk ook meer dividend uitkeren.
 • Een goed percentage hangt ook af van de branche en de markt.

Gemiddeld mag u uitgaan van een rentabiliteit van 5% tot 10%, al bevestigen uitzonderingen hier de regel.

Wat is een normale REV?

Voorbeeld berekening REV –

Eigen vermogen 31 december 2019: € 33.000 Eigen vermogen 31 december 2020: € 35.000 Gemiddeld eigen vermogen: € 68.000/2 = € 34.000 Nettowinst: € 7.500 REV ( 7.500/34.000 x100%) : 22,1%

In dit geval betekent het dat je met iedere euro eigen vermogen € 0,221 hebt verdiend. Wanneer jouw REV tussen de 5% en 15% zit, ben je goed bezig. Het percentage zegt iets over de winstgevendheid van het bedrijf, hoe hoger het percentage hoe meer het risico afneemt voor kredietverstrekkers.

Wat geeft RVV aan?

Wat is de rentabiliteit van vreemd vermogen? – De rentabiliteit van het (RVV) geeft aan hoeveel winst er wordt gemaakt op het vreemd vermogen dat is aangetrokken. Voor de verschaffers van het vreemd vermogen is de rentabiliteit van het in de onderneming geïnvesteerde vermogen gelijk aan het afgesproken interest-percentage.

Waar staat RTV voor?

Bedrijfseconomie: Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) is een maatstaf voor de winstgevendheid van een onderneming. Bij de beoordeling van de rentabiliteit van een onderneming draait het om de volgende vraag: hoeveel levert één euro op die in de onderneming wordt gestopt? De rentabiliteit wordt beoordeeld met behulp van drie kengetallen:

Interestkosten van het vreemd vermogen (IVV)Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV)Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV)

De RTV wordt berekend door het de som van het resultaat en de interestkosten te delen door het gemiddeld totaal vermogen: : Bedrijfseconomie: Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV)