Salaris Per Uur Berekenen

Salaris Per Uur Berekenen

Hoe bereken je uren per maand?

Rekenvoorbeeld:Natalja heeft een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week. Haar overeengekomen arbeidsomvang is dus (40 x 13) / 3 = 173,33 uur per maand. Haar arbeidsomvang per kalenderjaar berekent u door dit getal met 12 te vermenigvuldigen: 173,33 x 12 = 2.080 uur per kalenderjaar.

Hoe bereken je salaris per dag?

Dagloon – Een jaar heeft 260, 261 of 262 loondagen. Daarnaast zijn er maanden met 20, 21, 22 en 23 loondagen. U kunt daarom het dagloon op de volgende manieren berekenen: Dagloon op basis van loondagen per jaar Formule: dagloon = maandloon x 12 : loondagen per jaar.

Daarbij kan loondagen per jaar 260, 261 of 262 zijn. Dit lijkt een eenvoudige en goede berekeningswijze maar hier kan het vreselijk mis gaan. Stel u kiest voor 261 dagen, dat is de gemiddelde methode. Stel het maandloon is 3000. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een dag onbetaald verlof neemt in een maand met 23 dagen.

Dan wordt de berekening van het maandloon: Loon = 3000 x 12 : 261 x 22 = 3034,28. U ziet: de werknemer neemt een dag onbetaald verlof en het loon stijgt. Dat komt natuurlijk omdat we hier uitgaan van een maand met 23 dagen en een werknemer die er 22 werkt.

Dit zal zelden voorkomen maar u ziet op deze manier wel de consequenties. Dagloon op basis van loondagen per maand Formule: Dagloon = maandloon : loondagen deze maand. Dit is naar onze mening de beste methode om het dagloon te berekenen. Maar het nadeel is ook hier dat het dagloon elke maand anders is.

U kunt rekenen op de wijze die u wilt. U kunt dit instellen in LogiSal bij Werkgever tab Diversen.

Hoe bereken je salaris van 36 naar 32 uur?

Minder werken berekenen: gebruik je brutoloon – Wil je minder werken berekenen voor jezelf? Dan gebruik je je brutoloon als uitgangspunt, niet je nettoloon. Je werkgever past tenslotte je contract aan op basis van je brutoloon als je minder gaat werken.

Om je parttime salaris te berekenen is het ook niet voldoende om gewoon één werkdag van je salaris af te halen. Je gebruikt hier een andere berekening voor. Stel je werkt nu 40 uur in de week met een salaris van €2.400 bruto. Dan houd je netto – zonder pensioenaftrek – zo’n €2.040 over. Je wilt naar een 32-urige werkweek.

In dat geval wijzigt je brutosalaris zo: €2.400 / 40 x 32 = €1.920. Netto komt dit uit op €1.757. Als je vervolgens het nettobedrag van het brutobedrag aftrekt, zie je ook direct wat het verschil is in netto-inkomen. €2.040 – €1.757 = €283. Bruto lijkt een 32-uurs salaris flink minder, maar netto valt het dus best mee.

You might be interested:  Maandlasten Zakelijke Lening Berekenen

Hoe kun je je netto salaris berekenen?

Bruto netto verschil – Het brutoloon is altijd hoger dan het nettoloon. Het brutoloon is het basisbedrag dat je iedere maand aan je werknemer beloofd hebt. Als je het nettoloon gaat berekenen trek je alle ingehouden bedragen en loonheffingen af van het brutoloon. Het bedrag dat overblijft is dus het nettoloon. Dit geldbedrag maak je over naar je werknemer.

Hoe bereken je min uren?

Volgens de wet mag je werkgever je minuren in principe niet zomaar verrekenen met vakantiedagen, tenzij er iets anders over is afgesproken in de geldende cao. Ondanks dat het in principe niet zomaar is toegestaan, kun je wel afspraken maken met je werkgever over het verrekenen van minuren met vakantiedagen.

Hoe moet je uren berekenen?

Hiervoor kan je bedenken 1 uur heeft 60 minuten of andersom 60 minuten is 1 uur. ik probeer met een formule uit te leggen hoe je dit kan berekenen. als je dus zoals gevraagd van minuten naar uren wilt rekenen zou je het aantal minuten gewoon kunnen delen door 60.

De reden dat je deelt is omdat in 1 uur 60 minuten zitten. door dus het aantal minuten te delen door 60 krijg je het aantal uren. dus bijvoorbeeld 135 minuten/ 60 = 2,25 uur. om nou van uur naar minuten te gaan zou je dit getal 2,25 weer kunnen vermenigvuldigen met 60. waardoor je weer 135 minuten krijgt.

hier vermenigvuldig je omdat 1 uur bestaat uit 60 minuten. dus om het aantal uren te vermenigvuldigen met 60 krijgen we het totaal aantal minuten. indien men zegt je hebt zoals in u voorbeeld 7 uur en 25 minuten zou je simpel weg gewoon het volgende kunnen doen.7 x 60 = 420 minuten + 25 minuten welke er al waren.

Hoeveel uren zijn er in 1 maand?

Loonberekening o.b.v. werkelijke dagen en uren – AFAS Help Center In Profit is de loonberekening standaard gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode. Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een fulltime maandloner iedere maand een ander aantal dagen en uren wordt verwerkt, afhankelijk van het aantal te werken dagen en uren in die maand.

De medewerker ontvangt uiteraard wel iedere maand hetzelfde salaris, maar de ene maand werkt de medewerker daarvoor meer dagen en uren dan de andere maand. Dit in tegenstelling tot gedateerde methodes waarbij op basis van gemiddelden wordt berekend. Bij die methode wordt een gemiddeld aantal dagen bepaald op basis van de totale SV-dagen in een jaar.

Voor maandloners is dat gemiddelde altijd gebaseerd op 260, 261 of 262 dagen. Eén van de nadelen daarbij is dat de uitkomst voor wat betreft de dagen altijd een niet geheel getal is, terwijl medewerkers in de werkelijkheid uiteraard een geheel aantal dagen hebben gewerkt.

 1. Een berekening gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode is daarom altijd veel zuiverder.
 2. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de loonheffing.
 3. In bepaalde situaties kan de dagtabel van toepassing zijn.
 4. Als je met gemiddelden rekent, kan het zijn dat je teveel of te weinig loonheffing berekent.
You might be interested:  Lease Bedrag Berekenen Zakelijk

De dagtabel schrijft immers voor dat je de tabel per dag toepast, niet voor een deel van de dag (bij een berekening op basis van gemiddelde dagen is de uitkomst vrijwel altijd een getal in decimalen). Het verschil wordt ook niet meer rechtgetrokken, omdat de loonheffing geen herrekening kent en lang niet iedere medewerker ook een aangifte inkomstenbelasting doet.

Maaltijdvergoeding per dagWerkkleding en schoeisel per dagReiskosten per dag

Voorbeelden van inhoudingen die plaats dienen te vinden op basis van het (werkelijke) aantal uren:

Vermindering salaris in verband met ouderschapsverlofVermindering salaris in verband met onbetaald verlofVerminder salaris in verband met langdurig verzuim

Veel van deze vergoedingen worden volgens de cao alleen uitgekeerd als de medewerker daadwerkelijk werkt, maar niet bij ziekte (denk daarbij aan de vergoeding voor werkkleding en schoeisel). Doordat je ziekte in Profit HRM registreert, bepaalt Profit automatisch de resterende gewerkte dagen in die periode en dus het juiste bedrag van de vergoeding.

 • Als van het gemiddelde aantal dagen zou worden uitgegaan, is er een handmatige correctie nodig om de juiste vergoeding te kunnen verwerken.
 • Het gemiddelde kan immers op decimalen achter de komma uitkomen, terwijl de cao voorschrijft de vergoeding te betalen voor iedere gewerkte dag.
 • Er zijn pensioenregelingen waarin is geregeld dat het parttimepercentage moet worden bepaald op basis van de werkelijke uren ten opzichte van de roosteruren (bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de Drankenindustrie).

Dus moet voor de berekening van de pensioenpremies als gevolg daarvan ook iedere periode met het werkelijke parttimepercentage van die periode worden gerekend. SV-dagen zijn volgens de wet altijd hele dagen. Dus ook al zou iemand een halve dag werken, dan telt die halve dag wel als één hele SV-dag.

Vaak koppel je ook met de werkelijkheid, bijvoorbeeld een tijdsregistratiesysteem (wat geen gemiddelden levert).Voorbeeld:In dit voorbeeld zie je hoe de berekening op basis van gemiddelden niet tot het gewenste resultaat leidt. Het uitgangspunt is een jaar van 261 dagen:

Gemiddeld aantal dagen per maand: 21,75Gemiddeld aantal uren per maand: 174

In uren (een fulltimer die 8 uur per dag werkt): De maand februari heeft maar 20 SV-dagen = 160 uur. Stel dat een medewerker 8 uur ziek is en 152 uur als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 174 – 8 -152 = 14 uur wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof ook niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen = 184 uur) werkt het andersom. Het salaris wordt zelfs negatief, want als een medewerker 176 uur onbetaald verlof neemt en 8 uur ziek is, betekent dit dat deze medewerker 174 – 176 – 8 = 10 uur negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

In dagen: In een jaar met 261 dagen is het gemiddelde per maand 21,75. De maand februari heeft echter maar 20 SV-dagen. Stel dat een medewerker 1 dag ziek is en er 19 dagen als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 21,75 – 1 -19 = 1,75 dag wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

 1. Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen.
 2. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen) werkt het andersom.
 3. Het salaris wordt zelfs negatief, want als iemand 22 dagen onbetaald verlof opneemt en 1 dag ziek is, betekent dit dat deze medewerker 21,75 – 22 – 1 = 1,25 dag negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.
You might be interested:  Box 3 Belasting Berekenen 2023

De bovenstaande situatie ontstaat dus doordat je de werkelijkheid invoert (dat is noodzakelijk omdat ziektedagen bijvoorbeeld altijd in hele dagen moeten worden verwerkt) en rekent met gemiddelden. Met andere woorden: als er bijvoorbeeld geen vergoedingen op dagbasis of inhoudingen op het salaris zijn, dan lijkt werken met gemiddelden in eerste instantie wel handig omdat elk uur dan vermenigvuldigd kan worden met het gemiddelde uurloon.

Hoe bereken je salaris per dag?

Dagloon – Een jaar heeft 260, 261 of 262 loondagen. Daarnaast zijn er maanden met 20, 21, 22 en 23 loondagen. U kunt daarom het dagloon op de volgende manieren berekenen: Dagloon op basis van loondagen per jaar Formule: dagloon = maandloon x 12 : loondagen per jaar.

 1. Daarbij kan loondagen per jaar 260, 261 of 262 zijn.
 2. Dit lijkt een eenvoudige en goede berekeningswijze maar hier kan het vreselijk mis gaan.
 3. Stel u kiest voor 261 dagen, dat is de gemiddelde methode.
 4. Stel het maandloon is 3000.
 5. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een dag onbetaald verlof neemt in een maand met 23 dagen.

Dan wordt de berekening van het maandloon: Loon = 3000 x 12 : 261 x 22 = 3034,28. U ziet: de werknemer neemt een dag onbetaald verlof en het loon stijgt. Dat komt natuurlijk omdat we hier uitgaan van een maand met 23 dagen en een werknemer die er 22 werkt.

 1. Dit zal zelden voorkomen maar u ziet op deze manier wel de consequenties.
 2. Dagloon op basis van loondagen per maand Formule: Dagloon = maandloon : loondagen deze maand.
 3. Dit is naar onze mening de beste methode om het dagloon te berekenen.
 4. Maar het nadeel is ook hier dat het dagloon elke maand anders is.

U kunt rekenen op de wijze die u wilt. U kunt dit instellen in LogiSal bij Werkgever tab Diversen.