Standaardafwijking Berekenen Ti 84 Plus

Standaardafwijking Berekenen Ti 84 Plus

Hoe bereken je standaardafwijking grafische rekenmachine?

Zo werkt de app –

Probeer direct!

Rekenmachine Je kunt dit ook uitrekenen op je grafische rekenmachine. Je moet hiervoor eerst je waarnemingsgetallen invullen met 1-Var Stats (TI) of 1VAR (Casio). Nadat je dit hebt gedaan, kun je de optie σx gebruiken (zowel Casio als TI) om de standaardafwijking te berekenen.

Hoeveel is 1 standaardafwijking?

Veel verdelingen zien er ongeveer uit als een normale verdeling. – Mr. Chadd legt je uit wat je hier precies mee kunt. Een normale verdeling ziet er zo uit als op het plaatje hieronder. Het gemiddelde wordt in een normale verdeling vaak aangegeven met de letter μ (spreek uit als ‘mu’). De totale oppervlakte onder de kromme stelt alle getallen voor die in de populatie voorkomen. Bij een normale verdeling ligt ongeveer 68% van de gevallen één standaardafwijking of minder van het gemiddelde af. Bij twee standaarddeviaties is dat ongeveer 95%. Als je goed naar de grafiek, zie je dat bij één standaardafwijking de grafiek overgaat van toenemend stijgend naar afnemend stijgend en van toenemend dalend naar afnemend dalend.

68% van de waarnemingen ligt tussen μ – σ en μ + σ.95% van de waarnemingen ligt tussen μ – 2σ en μ + 2σ

Uit deze afspraken kun je ook verschillende percentages berekenen van elk stuk. Deze staan hieronder in de afbeelding aangegeven. Oefenvraag Van een groep kinderen is de lengte normaal verdeeld met een gemiddelde van 160 cm en een standaardafwijking van 6. Wat is de maximale lengte van de kortste 2,5% van de kinderen? En van de langste 2,5%? Leerlingen die hier vragen over hebben, keken ook naar: Standaardafwijking Kansberekening Kruistabel: wat is het en hoe kun je het precies maken?

Hoe lees je standaardafwijking af?

De standaardafwijking geeft de spreiding van de antwoorden op de vragenlijst rondom het gemiddelde aan. Voorbeeld: Op een toets wordt door vier leerlingen (Groep A) de volgende resultaten gehaald: 8, 6, 8, 10. Het gemiddelde cijfer van deze groep is: (8 + 6 + 8 + 10) / 4 = 8.

Een andere groep (Groep B) haalt de volgende resultaten: 8, 8, 7, 9. Het gemiddelde cijfer van deze groep is: (8, 8, 7, 9) / 4 = 8. Beide groepen hebben dus gemiddeld een 8 gehaald. Als we kijken naar de spreiding van de resultaten rondom het gemiddelde, zien we wel verschillen. De standaardafwijking van groep A is namelijk 1.63 punten.

Oftewel, de cijfers van de leerlingen wijken gemiddeld 1.63 punten af van het gemiddelde cijfer 8. Van groep B is de standaardafwijking 0.82. In deze groep wijken de cijfers van de leerlingen dus gemiddeld 0.82 punten af van het gemiddelde cijfer 8.N.B.

De standaardafwijking hoef je zelf niet te berekenen. Dit wordt voor je gedaan in het Excel format. Een kleine standaardafwijking betekent dat er weinig verschillen zijn tussen de scores van individuele leerlingen, terwijl een grote standaardafwijking betekent dat er grote verschillen zijn tussen de scores van individuele leerlingen en je dus voorzichtig dient te zijn bij de interpretatie.

Een aantal uitschieters kan de gemiddelde score zo sterk beïnvloeden.

Waarom standaarddeviatie berekenen?

Hoe bereken je de standaarddeviatie? – De standaarddeviatie is een rekenkundige maat voor de spreiding van de getallen rondom het gemiddelde. Als er weinig spreiding is dan liggen de getallen allemaal dicht bij elkaar op een hoopje. Het nadeel van een variabele met weinig spreiding is dat het niet veel varieert en dat je ook weinig statistisch significante verschillen of verbanden zult vinden.

Hoe groot standaarddeviatie?

Standaarddeviatie – Een standaarddeviatie zou in bovenstaande case een betere keuze zijn. Een standaarddeviatie geeft namelijk een ‘gewogen’ spreiding aan; uitschieters wegen daarin minder zwaar mee. In het voorbeeld van de 99 personen die een 9 geven en één persoon die een 1 aanvinkt, komt de standaarddeviatie uit op 0,2. Dat geeft dus een minder alarmerend beeld: ‍ Een standaarddeviatie resulteert altijd in kleiner getal dan de exacte spreiding. In het geval van een 5 puntsschaal (meest gebruikt door onze klanten) kun je grofweg stellen:

een standaarddeviatie onder de 0,5 geeft aan dat de respondenten redelijk op één lijn zitten,een standaarddeviatie tussen 0,5 en 1 geeft aan dat er verschillende opvattingen zijn,een standaarddeviatie boven de 1 geeft aan dat er extreme verschillen zijn.‍

Wat houdt de Z-score in?

Uitleg Statistiek: Z-Scores Als eerste kan je aan het teken (positief of negatief) meteen zien wie er van de steekproef boven en wie onder het gemiddelde zitten. Ook is het mogelijk om scores op verschillende variabelen met elkaar te vergelijken, omdat de meeteenheid van een variabele er op deze manier niet meer toe doet.

 1. Je kan Z-scores van verschillende variabelen dus vergelijken met elkaar en dan direct zien op welke je het hoogst scoort.
 2. Maar daarnaast wordt de Z-verdeling ook wel de normale verdeling genoemd.
 3. Z-scores kun je namelijk makkelijk vertalen in oppervlaktes onder de normaal curve, en dus omzetten in kansen of percentages.

Er is namelijk een vuistregel (de empirische regel) die zegt dat 68% van de personen tussen een Z-score van -1 en 1 zit, dat 95% van de personen een Z-score tussen -2 en 2 heeft, en 99,7% binnen 3 standaarddeviaties ten opzichte van het gemiddelde zit.

Is standaardafwijking en standaarddeviatie hetzelfde?

De standaardafwijking of standaarddeviatie (vaak aangeduid met de Griekse letter σ voor de populatie en s voor de steekproef), een begrip in de statistiek, is een maat voor de spreiding van een variabele of van een verdeling of populatie.

Wat is het verschil tussen STDEV s en STDEV P?

Met STDEV. S wordt ervan uitgegaan dat de argumenten een steekproef van de populatie vormen. Als uw gegevens de volledige populatie omvatten, moet u de standaarddeviatie berekenen met STDEV.P.

Wat is een goede z-score?

Simpel gezegd geeft een z-score (ook wel een standaardscore genoemd) een idee van hoe ver deze verwijderd is van de gemiddelde waarde van een gegevenspunt. Meer technisch gezien is het een maat voor het aantal standaarddeviaties onder of boven de gegeven populatie die een ruwe score betekenen.

Een z-score kan worden geplaatst op een normale verdelingscurve. De z-scores gaan van -3 standaarddeviaties (die uiterst links van de normale verdelingscurve zouden vallen) tot +3 standaarddeviaties (die uiterst rechts van de normale verdelingscurve zouden vallen). Om een z-score te kunnen gebruiken, moet je het μ-gemiddelde en de standaardafwijking van de populatie σ kennen.

De basis z-scoreformule voor een steekproef is: z = (x – μ) / σ Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat je een testscore van 190 hebt. De test heeft een gemiddelde (μ) van 150 en een standaardafwijking (σ) van 25. Uitgaande van een normale verdeling zou je z score zijn: z = (x – μ) / σ = 190 – 150 / 25 = 1.6.

De z-score vertelt je zoveel mogelijk standaardafwijkingen van het gemiddelde van je score. In dit voorbeeld is uw score 1,6 standaardafwijkingen boven het gemiddelde. U kunt ook de z-scoreformule aan de linkerkant zien. Dit is precies dezelfde formule als z = x – μ / σ, behalve dat x̄ (het steekproefgemiddelde) wordt gebruikt in plaats van μ (het populatiegemiddelde) en s (de steekproefstandaardafwijking) wordt gebruikt in plaats van σ (de populatiestandaardafwijking).

Hoe dan ook, er zijn precies dezelfde stappen voor het oplossen ervan. Z Scoreformule: Standaardfout van het gemiddelde Als u meerdere steekproeven heeft en de standaardafwijking van die steekproeven wilt beschrijven (de standaardafwijking), dan zou u deze z-scoreformule gebruiken: z = (x – μ) / (σ / √n) Deze z-score vertelt u dat er veel standaardfouten zijn tussen het steekproefgemiddelde en het populatiegemiddelde.

 • Voorbeeld probleem: In het algemeen is de gemiddelde lengte van vrouwen 65″ met een standaardafwijking van 3.5″.
 • Wat is de kans op het vinden van een willekeurige steekproef van 50 vrouwen met een gemiddelde lengte van 70″, ervan uitgaande dat de hoogtes normaal verdeeld zijn? z = (x – μ) / (σ / √n) = (70 – 65) / (3.5/√50) = 5 / 0.495 = 10.1 Als de sleutel hier is dat we te maken hebben met een steekproefverdeling van middelen, dan weten we dat we de standaardfout in de formule moeten opnemen.
You might be interested:  Lijfrente Uitkering Berekenen Aegon

We weten ook dat 99% van de waarden binnen 3 standaardafwijkingen van het gemiddelde vallen in een normale kansverdeling (zie 68 95 99,7 regel). Er is dus minder dan 1% kans dat welke steekproef van vrouwen dan ook een gemiddelde hoogte van 70″ heeft.

 • Verward over wanneer σ te gebruiken en wanneer σ √n? Zie: Sigma / sqrt (n) – waarom wordt het gebruikt? Hoe bereken je een Z-Score Een z-score kan eenvoudig worden berekend op een TI-83 calculator of in Excel.
 • Als u beide niet heeft, kunt u het echter met de hand berekenen.
 • Voer uw X-waarde in de z-scorevergelijking in.

In deze voorbeeldvraag is de X-waarde uw SAT-score, 1100. Stap 2: Zet het gemiddelde, μ, in de z-scorevergelijking schrijf de standaardafwijking, σ in de z-scorevergelijking. Stap 4: Zoek het antwoord met behulp van een rekenmachine: (1100 – 1026) / 209 =,354. Dat betekent dat je score,354 devs std boven het gemiddelde lag. Stap 5: (Optioneel) Zoek uw z-waarde in de z-tabel om te zien welk percentage van de testnemer onder u scoorde.

 1. Een z-score van,354 is,1368 +,5000* =,6368 of 63,68%.
 2. Waarom telt u,500 bij het resultaat op? De getoonde tabel z heeft de scores voor het RECHTS van het gemiddelde.
 3. We moeten dus,500 toevoegen voor het hele LINKER-gebied van het gemiddelde.
 4. Voor meer voorbeelden van wanneer we,500 moeten optellen (of aftrekken), zie enkele voorbeelden in: Oppervlakte onder een normale verdelingscurve.4.4.4.4.1.

Z-scores en standaardafwijkingen Technisch gezien staat een z-score voor het aantal standaardafwijkingen van de standaardwaarde van de referentiepopulatie (een populatie waarvan de bekende waarden zijn geregistreerd, zoals in deze grafieken die de CDC samenstelt op basis van de gewichten van de mensen).

 • Bijvoorbeeld: Een z-score van 1 is 1 boven de gemiddelde standaardafwijking.
 • Een score van 2 is 2 boven het gemiddelde van de standaardafwijkingen.
 • Een score van -1,8 is -1,8 standaarddeviaties onder het gemiddelde.
 • Een z-score geeft aan waar de score op een normale verdeelcurve ligt.
 • Een z-score van nul geeft aan dat de waarde precies het gemiddelde is, terwijl een score van +3 aangeeft dat de waarde veel hoger is dan het gemiddelde.

Terug naar boven 5.5. Hoe gebruik je het in het echte leven? U kunt de z-tabel of de normale verdelingsgrafiek gebruiken om te zien hoe een z-score van 2,0 “bovengemiddeld” betekent. Stel dat je het gewicht van een persoon (240 pond) hebt, dan weet je dat hun z-score 2.0 is.

Weet u dat 2,0 bovengemiddeld is (vanwege de hoge plaatsing op de normale verdelingscurve), maar wilt u weten hoeveel meer dan gemiddeld dit gewicht is? De z-score in het midden van de curve is nul. De z-scores rechts van het gemiddelde zijn positief en de z-scores links van het gemiddelde zijn negatief.

Als je naar de score in de z-tabel kijkt, kun je zien welk percentage van de bevolking boven of onder je score zit. De volgende tabel toont een z-score van 2,0 gemarkeerd, met,9772 (die omgerekend wordt naar 97,72%). Als u kijkt naar dezelfde score (2,0) als de normale verdelingscurve hierboven, dan ziet u dat deze overeenkomt met 97,72%, Het vertelt u dat 97,72% van de bevolkingsscores onder die bepaalde score ligt en 100% – 97,72% = 2,28% van de scores ligt boven die score. Een zeer eenvoudige 2,28 van de bevolking ligt boven het gewicht van deze persoonwaarschijnlijk een goede indicatie dat hij of zij moet gaan eten! Technologie 1.1.

 • Het vinden van een Z-Score op de TI-89 De Stats/Lijst Editor van TI-89 Titanium bevat een eenvoudig menu waarin u in enkele seconden naar een Z-score kunt zoeken.
 • Dit gedeelte laat zien hoe u de z-score voor een kritische waarde in een linker staart kunt vinden.
 • Uw normale verdelingscurve is symmetrisch, dus dit zal ook het gebied in een rechter staart zijn.

Je weet niet zeker of je test een linker- of een rechterstaart is? Zie “Linkerstaarttest of rechterstaart” om je te helpen beslissen. Z-Score: Definitie, formule en berekening Inhoud (Algemeen): Wat is een Z-Score? Z-Score Formules. Hoe bereken je een Z-Score.

Meer over Z-scores en Standaardafwijkingen. Hoe wordt het gebruikt in het echte leven? Inhoud (Technologie): Hoe vind je een Z-Score op de TI-89. Hoe vind je een Z-Score in Excel. Hoe vind je een kritische z-waarde op de TI-83.1.1. Wat is een Z-Score? Simpel gezegd, een z-score (ook wel een standaardscore genoemd) geeft u een idee van hoe ver een gegevenspunt van het gemiddelde verwijderd is.

Maar meer technisch gezien is het een maat voor hoeveel standaardafwijkingen onder of boven de populatie een ruwe score betekent. Een z-score kan worden geplaatst op een normale verdelingscurve. Z-scores variëren van -3 standaarddeviaties (die uiterst links van de normale verdelingskromme zouden vallen) tot +3 standaarddeviaties (die uiterst rechts van de normale verdelingskromme zouden vallen).

 • Om een z-score te kunnen gebruiken, moet je de gemiddelde μ kennen en ook de standaardafwijking van de populatie σ.
 • Z-scores zijn een manier om de resultaten te vergelijken met een “normale” populatie.
 • Resultaten van tests of enquêtes hebben duizenden mogelijke resultaten en eenheden; die resultaten kunnen vaak betekenisloos lijken.
You might be interested:  Maximale Hypotheek Berekenen Met Overwaarde

Bijvoorbeeld, wetende dat iemands gewicht 150 pond is, kan goede informatie zijn, maar als je het wilt vergelijken met het gewicht van de “gemiddelde” persoon, kan het kijken naar een enorme tabel met gegevens overweldigend zijn (vooral als sommige gewichten worden geregistreerd in kilogram).

 • Een z-score kan u vertellen waar het gewicht van die persoon is vergeleken met het gemiddelde gewicht van de gemiddelde bevolking.
 • Terug naar boven 2.2.
 • Z-scoreformules De Z-scoreformule: Een monster De basis z-scoreformule voor een steekproef is: z = (x – μ) / σ Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat je een testscore van 190 hebt.

De test heeft een gemiddelde (μ) van 150 en een standaardafwijking (σ) van 25. Uitgaande van een normale verdeling zou je z score zijn: z = (x – μ) / σ = 190 – 150 / 25 = 1.6. De z-score geeft aan hoeveel standaardafwijkingen er zijn van het gemiddelde van uw score.

In dit voorbeeld is uw score 1,6 standaardafwijkingen boven het gemiddelde. afwisselend z-scoreU kunt ook de z-scoreformule zien die links wordt weergegeven. Dit is precies dezelfde formule als z = x – μ / σ, behalve dat x̄ (het steekproefgemiddelde) wordt gebruikt in plaats van μ (het populatiegemiddelde) en s (de steekproefstandaardafwijking) wordt gebruikt in plaats van σ (de populatiestandaardafwijking).

De stappen voor het oplossen ervan zijn echter precies hetzelfde. Z Scoreformule: Standaardfout van het gemiddelde Wanneer u meerdere steekproeven heeft en de standaardafwijking van die steekproeven wilt beschrijven (de standaardafwijking), zou u deze z-scoreformule gebruiken: z = (x – μ) / (σ / √n) Deze z-score vertelt u hoeveel standaardfouten er zijn tussen het steekproefgemiddelde en het populatiegemiddelde.

 1. Voorbeeld probleem: In het algemeen is de gemiddelde lengte van vrouwen 65″ met een standaardafwijking van 3.5″.
 2. Wat is de kans op het vinden van een willekeurige steekproef van 50 vrouwen met een gemiddelde lengte van 70″, ervan uitgaande dat de hoogtes normaal verdeeld zijn? z = (x – μ) / (σ / √n) = (70 – 65) / (3.5/√50) = 5 / 0.495 = 10.1 De sleutel hier is dat we te maken hebben met een steekproefverdeling van middelen, dus we weten dat we de standaardfout in de formule moeten opnemen.

We weten ook dat 99% van de waarden binnen 3 standaardafwijkingen van het gemiddelde vallen in een normale kansverdeling (zie 68 95 99,7 regel). Er is dus minder dan 1% kans dat een steekproef van vrouwen een gemiddelde hoogte van 70″ heeft. Verward over wanneer σ te gebruiken en wanneer σ √n? Zie: Sigma / sqrt (n) – waarom wordt het gebruikt? Terug naar boven 3.3.

Hoe berekent u een Z-Score? U kunt eenvoudig een z-score berekenen op een TI-83 calculator of in Excel. Als u echter geen van beide heeft, kunt u het met de hand berekenen. Voorbeeld vraag: U neemt de SAT en scoort 1100. De gemiddelde score voor de SAT is 1026 en de standaardafwijking is 209. Hoe goed heeft u op de test gescoord ten opzichte van de gemiddelde testnemer? Stap 1: Schrijf uw X-waarde in de z-scorevergelijking.

Voor deze voorbeeldvraag is de X-waarde uw SAT-score, 1100. BEREKEN EEN Z-SCORE 1 Stap 2: Zet het gemiddelde, μ, in de z-scorevergelijking. BEREKEN EEN Z-SCORE 2 Stap 3: Schrijf de standaardafwijking, σ in de z-scorevergelijking. BEREKEN EEN Z-SCORE 3 Stap 4: Zoek het antwoord met behulp van een rekenmachine: (1100 – 1026) / 209 =,354.

 • Dit betekent dat je score,354 std devs boven het gemiddelde lag.
 • Stap 5: (Optioneel) Zoek uw z-waarde op in de z-tabel om te zien welk percentage van de testpersonen onder u scoorde.
 • Een z-score van,354 is,1368 +,5000* =,6368 of 63,68%.
 • Waarom telt u,500 bij het resultaat op? De getoonde z-tabel heeft scores voor het RECHTS van het gemiddelde.

Daarom moeten we,500 toevoegen voor het gehele gebied LINKS van het gemiddelde. Voor meer voorbeelden van het optellen (of aftrekken) van,500, zie enkele voorbeelden in: Oppervlakte onder een normale verdelingscurve. Vind je de uitleg leuk? Bekijk het Practically Cheating Statistics Handbook, dat nog honderden andere stapsgewijze verklaringen bevat, net als deze! Terug naar boven 4.4.

Z-scores en standaardafwijkingen Technisch gezien is een z-score het aantal standaardafwijkingen van de gemiddelde waarde van de referentiepopulatie (een populatie waarvan de bekende waarden zijn vastgelegd, zoals in deze grafieken de CDC verzamelt over de gewichten van mensen). Bijvoorbeeld: Een z-score van 1 is 1 standaarddeviatie boven het gemiddelde.

Een score van 2 is 2 standaarddeviaties boven het gemiddelde. Een score van -1,8 is -1,8 standaarddeviaties onder het gemiddelde. Een z-score geeft aan waar de score ligt op een normale verdeelcurve. Een z-score van nul vertelt u dat de waarden precies gemiddeld zijn, terwijl een score van +3 aangeeft dat de waarde veel hoger is dan het gemiddelde.

Terug naar boven 5.5. Hoe wordt het gebruikt in het echte leven? U kunt de z-tabel en de normale distributiegrafiek gebruiken om u een beeld te geven van hoe een z-score van 2.0 “hoger dan gemiddeld” betekent. Laten we zeggen dat je het gewicht van een persoon (240 pond) hebt, en je weet dat hun z-score 2.0 is.

U weet dat 2.0 boven het gemiddelde ligt (vanwege de hoge plaatsing op de normale verdelingscurve), maar u wilt weten hoeveel boven het gemiddelde is dit gewicht? De z-score in het midden van de curve is nul. De z-scores rechts van het gemiddelde zijn positief en de z-scores links van het gemiddelde zijn negatief.

Als u de score in de z-tabel opzoekt, kunt u zien welk percentage van de bevolking boven of onder uw score zit. De tabel hieronder toont een z-score van 2,0 gemarkeerd, met,9772 (die omgerekend wordt naar 97,72%). Als u kijkt naar dezelfde score (2.0) van de normale verdelingscurve hierboven, ziet u dat deze overeenkomt met 97.72%.

z score definitie Dat betekent dat 97,72% van de scores van de bevolking onder die bepaalde score ligt en 100% – 97,72% = 2,28% van de scores ligt boven die score. Slechts 2,28 van de bevolking ligt boven het gewicht van deze persoon. waarschijnlijk een goede indicatie dat ze op dieet moeten gaan! Technologie 1.2.

You might be interested:  Anwb Premie Berekenen

Hoe vind je een Z-Score op de TI-89? De Stats/Lijst Editor van TI-89 Titanium bevat een eenvoudig menu waarin u in enkele seconden een Z-score kunt opzoeken. Dit gedeelte laat zien hoe u de z-score voor een kritische waarde in een linkerstaart kunt vinden. De normale verdelingscurve is symmetrisch, dus dit zal ook het gebied in een rechter staart zijn.

Weet u niet zeker of uw test een linker- of een rechterstaart is? Zie “Left Tailed Test of Right Tailed” om u te helpen beslissen. Merk op dat je de Stats/List Editor geïnstalleerd moet hebben om een TI-89 frequentieverdeling te kunnen maken met behulp van deze instructies.

 1. Z Score TI 89: Stappen Bekijk de video of lees de onderstaande stappen: Voorbeeld probleem: Zoek de z-score voor α =,012 voor een linksdraaiende test op een standaard normale verdelingscurve.
 2. Stap 1: Druk op Apps, ga naar de Stats/List Editor en druk op ENTER.
 3. Als u de Stats/Lijst Editor niet ziet, kunt u deze hier downloaden.

Het is een officiële TI-app en je moet deze overbrengen naar je rekenmachine met behulp van de kabel die oorspronkelijk bij je TI-89 werd geleverd. Stap 2: Druk op F5 2 1, om naar het scherm Inverse Normal te gaan. Stap 3: Voer,012 in het veld Gebied in.

 1. Stap 4: Voer 0 in voor het gemiddelde, μ en 1 voor de standaardafwijking, σ.
 2. Stap 5: Druk op ENTER.
 3. Stap 6: Lees het resultaat af: de rekenmachine moet “Inverse = -2.25713” aangeven.
 4. Dit is uw z score.
 5. Tip: Als u een gemiddelde en standaardafwijking krijgt, voer dan in plaats van 0 en 1 in stap 4.
 6. Zo vind je een z score op de TI 89! Hoe vind je een Z-Score in Excel? Z-Score in Excel: Overzicht Een z-score in Excel kan snel worden berekend met een basisformule.

De formule voor het berekenen van een z-score is z=(x-μ)/σ, waarbij μ het bevolkingsgemiddelde is en σ de standaardafwijking van de populatie. Opmerking: Als de standaardafwijking van de populatie onbekend is of de steekproefgrootte minder dan 6 is, moet je een t-score gebruiken in plaats van een z-score.

Z-score in Excel: Stappen stap 1: Voer de gemiddelde populatie in een lege cel in. Typ in dit voorbeeld “469” in cel A2. Optioneel: Typ het woord “gemiddelde” als een kolomkop in cel A1 zodat u de waarde in cel A2 onthoudt. Stap 2: Typ de standaardafwijking van de populatie in een lege cel. Typ voor dit voorbeeld “119” in cel B2.

Optioneel: Voer in cel B1 het woord “standaardafwijking” in als kolomkop, zodat u weet wat de waarde in cel B2 betekent. Stap 3: Typ de waarde X (in dit voorbeeld is X uw GRE-score) in een lege cel. Typ in dit voorbeeld “650” in cel C2. Optioneel: Typ de woorden “X” als een kolomkop in cel B1 zodat u weet wat de waarde in cel B2 betekent.

 • Stap 4: Voer de volgende formule in een lege cel in: =(C2-A2)/B2 Stap 5: Druk op “Enter”.
 • De z-score verschijnt in cel D2: De z-score van 1.521008 in dit voorbeeldprobleem geeft aan dat uw GRE-score 1.521008 was.
 • Dat is het! U heeft een z-score gevonden in Excel.
 • Tip: U kunt het steeds opnieuw gebruiken als u de formule eenmaal hebt ingevoerd.

Typ gewoon een nieuw gemiddelde, een standaardafwijking en een X-waarde in de bijbehorende vakjes.

Wat is standaarddeviatie in Excel?

Excel voor Microsoft 365 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Webversie van Excel Excel 2021 Excel 2021 voor Mac Excel 2019 Excel 2019 voor Mac Excel 2016 Excel 2016 voor Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel voor Mac 2011 Excel Starter 2010 Meer.Minder Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef.

 • De standaarddeviatie geeft aan in hoeverre waarden afwijken van het gemiddelde.
 • Belangrijk: Deze functie is vervangen door een of meer nieuwe functies die nauwkeuriger zijn en een duidelijkere naam hebben.
 • Deze functie is op dit moment nog beschikbaar ten behoeve van compatibiliteit met eerdere versies, maar u wordt aangeraden om vanaf nu de nieuwe functies te gebruiken, omdat deze functie mogelijk in een toekomstige versie van Excel wordt verwijderd.

Zie STDEV.S, functie voor meer informatie over de nieuwe functie.

Kan de standaard deviatie 0 zijn?

Inleiding – De standaarddeviatie is een belangrijk begrip in de statistiek. De standaarddeviatie geeft de mate van spreiding van getallen rondom het gemiddelde van deze getallen (afb.1). Bij een getallenreeks (bijvoorbeeld alle rapportcijfers van 23 leerlingen uit klas 4) is het belangrijk om na te gaan of de getallen dicht rondom het gemiddelde liggen of juist ver van het gemiddelde afliggen.

 • De indicator die wij hiervoor hanteren is de standaarddeviatie.
 • In de statistiek spreekt men ook wel van de term standaardafwijking.
 • Bij een hogere spreiding is er dus sprake van dat alle getallen ver uit elkaar liggen (afb.2b).
 • Bij een kleine spreiding of afwijking liggen de getallen dichtbij elkaar (afb.2a).

De standaarddeviatie is gedefinieerd als de wortel uit de variantie en daardoor vergelijkbaar met de waarden van de variabelen zelf. Stel dat alle getallen in een reeks allemaal gelijk zijn (bijvoorbeeld alle 23 leerlingen hebben als rapportcijfer een 7) dan is de standaarddeviatie dus 0.

 1. Want er is geen spreiding van de getallen rondom het gemiddelde.
 2. Sterker nog, alle getallen zijn gelijk aan het gemiddelde.
 3. Hoe groter de range (het verschil tussen het laagste en hoogste getal uit de reeks) des de groter is de standaarddeviatie.
 4. De standaarddeviatie drukken we uit in een getal.
 5. Dit getal wordt meestal aangeduid met de letter σ.

Hieronder zie je de formule van de standaarddeviatie. We zullen de formule van de standaarddeviatie even kort toelichten: S x = σ = de standaarddeviatie van getallenreeks x. X i = de waarde van getal i in de getallenreeks. X gem = het gemiddelde van de getallenreeks (som getallen / aantal) N x = het aantal getallen in de proef.