Tijd Tot Tijd Berekenen

Tijd Tot Tijd Berekenen

Hoe lang is van 9 tot 5?

Wat is de 9-tot-5-mentaliteit? De 9-tot-5-mentaliteit wil eigenlijk zeggen dat je je als werknemer graag houdt aan je 8-urendag. Je werkt dus van 9 uur tot 17 uur. Uurroosters kunnen natuurlijk verschillen, dus het gaat hier vooral over het feit dat je 8 uur per dag werkt.

Hoe bereken je gewerkte uren uit?

Rekenvoorbeeld: Wim heeft een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week. Zijn overeengekomen arbeidsomvang is dus (40 x 13) / 3 = 173,33 uur per maand. Zijn arbeidsomvang per kalenderjaar berekent u door dit getal met 12 te vermenigvuldigen: 173,33 x 12 = 2.080 uur per kalenderjaar.

Hoe kan ik het aantal minuten naar uren berekenen?

Hiervoor kan je bedenken 1 uur heeft 60 minuten of andersom 60 minuten is 1 uur. ik probeer met een formule uit te leggen hoe je dit kan berekenen. als je dus zoals gevraagd van minuten naar uren wilt rekenen zou je het aantal minuten gewoon kunnen delen door 60.

De reden dat je deelt is omdat in 1 uur 60 minuten zitten. door dus het aantal minuten te delen door 60 krijg je het aantal uren. dus bijvoorbeeld 135 minuten/ 60 = 2,25 uur. om nou van uur naar minuten te gaan zou je dit getal 2,25 weer kunnen vermenigvuldigen met 60. waardoor je weer 135 minuten krijgt.

hier vermenigvuldig je omdat 1 uur bestaat uit 60 minuten. dus om het aantal uren te vermenigvuldigen met 60 krijgen we het totaal aantal minuten. indien men zegt je hebt zoals in u voorbeeld 7 uur en 25 minuten zou je simpel weg gewoon het volgende kunnen doen.7 x 60 = 420 minuten + 25 minuten welke er al waren.

Wat betekent 8 tot 5 mentaliteit?

Wat is een 9 tot 5 mentaliteit? – Een 9 tot 5 mentaliteit is de mentaliteit dat je op een werkdag 8 uur lang werkt: van 9 uur ‘s ochtends tot 5 uur ‘s middags. In vacatures gaat het bijna altijd over deze mentaliteit; werkgevers willen namelijk juist dat je deze niet hebt. Het wordt door hen vaak gezien als iets negatiefs.

 • Werkgevers zijn juist op zoek naar werknemers die 110% procent geven en het liefst nog wat langer op kantoor blijven werken.
 • Bij ondernemers komt deze mentaliteit zelden voor.
 • Een van de van je eigen business hebben is dat je een stuk meer vrijheid krijgt.
 • Er checkt niemand hoe laat je start en hoe laat je je werkdag afsluit.

Ondanks dat de 9 tot 5 mentaliteit bijna niet voorkomt ondernemers betekent dat niet dat ze minder werken. Juist het tegenovergestelde! Veel zelfstandige ondernemers starten hun dag vroeg en gaan tot ‘s avonds laat door.

Hoe werken over uren?

Overuur of meeruur. Hoe zit het nu eigenlijk? Indien een parttime werknemer meer uren werkt dat het contractueel overeenkomen aantal uren, maar deze uren vallen binnen het aantal uren van de fulltime werkweek, dan is er sprake van meeruren. Werkt een werknemer meer dan het fulltime aantal uren, dan zijn dit overuren.

Overuren en meeruren kunnen zich bij een parttimer dus gelijktijdig voordoen. Neem als voorbeeld een werknemer met een contract voor 32 uur per week, die in een bepaalde week 42 uur heeft gewerkt. De fulltime werkweek betreft in dit geval 40 uur (dit kan per branche verschillen). Dan heeft de werknemer dus (40 – 32) = 8 meeruren gemaakt en (42 – 40) = 2 overuren.

De werknemer heeft voor een gewerkt meeruur recht op 100% van het normale uurloon, dat in de salarisverwerking belast zal worden tegen normaal tarief voor de loonbelasting en dus niet tegen het (hogere) bijzonder tarief zoals dat voor overuren van toepassing is.Bovenop het normale uurloon heeft de werknemer recht op 8% vakantietoeslag en verder dient u over deze uren ook verlofrechten toe te kennen.

Hierbij kunt u kiezen voor een extra opbouw van verlof, of voor directe uitbetaling. In het geval van uitbetaling ontvangt de werknemer een toeslag bovenop de waarde van het meeruur. In de meeste gevallen zal uw werknemer over de gewerkte meeruren ook pensioen opbouwen, waardoor ook extra pensioenpremie ingehouden zal worden op het salaris van de werknemer.

Hiervoor kan een periodieke extra opgave aan het pensioenfonds nodig zijn. Voor gewerkte overuren heeft de werknemer recht op 100% van het uurloon met daar bovenop een toeslag. De percentages 125%, 150% en 200% zullen u dan ook niet onbekend zijn. Deze toeslag is vaak afhankelijk van het tijdstip en/of de dag waarop de werknemer dit overwerk heeft verricht.Per 1 januari 2018 moet u uw werknemer voor een overuur altijd minstens het minimumloon en de minimumvakantietoeslag betalen.

Een vergoeding van 100% van het uurloon zonder vakantietoeslag voor een werknemer die het minimumloon ontvangt is dus niet toegestaan. Over de overuren bouwt uw werknemer in de meeste gevallen geen pensioen op, al kan hiervoor in het pensioenreglement of in de CAO een uitzondering gemaakt zijn. Indien voor uw organisatie een CAO van toepassing is, dan zal hierin een overwerkregeling opgenomen zijn, met daarbij de verplichte procentuele toeslagen.

You might be interested:  Anwb Wegenbelasting Berekenen

Het is zelfs mogelijk dat voor de vergoeding van meeruren een afwijkende beloning van toepassing is, al komt dat zelden voor. Wel is het mogelijk dat binnen de van toepassing zijnde CAO niet per week bekeken moet worden of meeruren en overwerkuren van toepassing zijn, maar dat u dit per maand of zelfs per dag dient te doen.

 • Dit laatste is bijvoorbeeld van toepassing in de CAO’s van het Technisch Installatiebedrijf, Metaalbewerking, Isolatiebedrijf, Carrosseriebedrijf en Motorvoertuigenbedrijf.
 • Zo kan het zelfs voorkomen dat een parttime werknemer dus wel overuren heeft gemaakt, maar geen meeruren.
 • Voor het correct laten uitvoeren van uw salarisadministratie is het dus van belang dat u de eventuele meeruren en/of overuren goed doorgeeft aan uw salarisadministrateur, zodat deze op de juiste manier meegenomen worden in de salarisverwerking van uw werknemer.

Mocht u vragen of hulp nodig hebben bij het bepalen van het soort uur, dan kunt u met uw salarisadministrateur, die u hierbij kan helpen. : Overuur of meeruur. Hoe zit het nu eigenlijk?

Hoe reken je uren per week uit?

Werkuren per jaar – Het aantal werkuren per jaar wordt als volgt vastgesteld. Eerst wordt het aantal werkdagen berekend. Dit gebeurt door het aantal dagen in een jaar te verminderen met de zaterdagen en zondagen en de officiële feestdagen die niet op zaterdag en zondag vallen.

Jaar: Uren
in 2023 1822
in 2022 1829

Werkt u in deeltijd of werkt u meer uren? Dan berekent u het aantal werkuren per jaar door het totaal aantal uren bij een voltijd arbeidsovereenkomst te vermenigvuldigen met uw arbeidsduurfactor, Voorbeeld Heeft u een aanstelling met een volledige werkweek (36 uur)? Dan is het aantal werkuren 1822 uur.

Wat is 0 75 uur?

Je kunt niet zeggen 10:21 – 9:46 = 0,75 dus 75 minuten. Je kunt beter op een klok kijken en die gebruiken. Tel eerst de minuten van 9:46 naar 10:00 uur (14 minuten) en dan van 10:00 naar 10:21 (21 minuten).

Hoeveel uur is 30 min?

Minuut naar Uur tabel

Minuten Uur
30 min 0.50 hr
31 min 0.52 hr
32 min 0.53 hr
33 min 0.55 hr

Hoeveel is 7 2 uur?

Vakantie en verlof uitgedrukt in dagen en in uren – Betreft CAO: CAO-UB Deel I – Algemeen, CAO-UB Deel II – Journalistiek Vakantie- en verlofrechten: rekenen in dagen en in uren Het begrip “werkdag/vakantiedag” heeft een wisselende waarde in uren, die afhankelijk is van de individuele arbeidsduur (artikel 1.4 sub m van de cao) van de betreffende werknemer. Zo is de waarde van één werkdag/vakantiedag voor werknemers met een individuele arbeidsduur tot 40 uur hoger dan voor dagbladjournalisten met een normale gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week, of voor werknemers met een voltijd dienstverband met een normale gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week resp. voor werknemers met een deeltijd dienstverband. Voor al deze werknemers heeft het begrip ‘werkdag’ individueel een verschillende waarde. Een toegekende vakantiedag, uitgedrukt in uren, dus ook! Let op: er is verschil tussen de wijze van het vaststellen van de vakantierechten (vakantie-opbouw) en de wijze van afschrijving (vakantie-opname). Dat wordt hierna toegelicht. Vaststellen van het vakantierecht; omrekenen van de vakantieopbouw in dagen naar uren Het toegekende vakantierecht van de individuele werknemer in dagen kan worden omgerekend naar uren als volgt: 1. Ga uit van de individuele (= overeengekomen gemiddelde) arbeidsduur per week (40, 38, 36, 24 uur of anders),2. Deel dit aantal uren door vijf (werkdagen). De uitkomst is de ‘nominale waarde’ van één werkdag / vakantiedag, van deze werknemer, uitgedrukt in uren. Deze nominale waarde in uren is de basis voor de opbouw van de vakantierechten van deze individuele werknemer (artikel 1.5 sub s van de cao).3. Vermenigvuldig de nominale waarde in uren van deze werkdag/vakantiedag met het aantal vakantiedagen dat de cao toekent. De uitkomst is het individuele jaarlijkse vakantierecht, het beschikbare reservoir in vakantie-uren, waaruit de vakantieopname wordt afgeschreven. NB. De opbouw van vakantierechten is dus afhankelijk van de individuele arbeidsduur. De opbouw van vakantierechten heeft niets te maken met het individuele werkrooster! Opnemen van vakantie- en verlofrechten: altijd in uren Bij het opnemen van vakantie- en verlofrechten is wèl het individuele werkrooster van belang! Dat komt omdat bij werken in roosters de duur van een werkdag / vakantiedag per keer kan verschillen. Dat kan met een voorbeeld duidelijk worden gemaakt. Een werknemer met een voltijd dienstverband werkt gemiddeld 36 uur per week. Bij een gelijk over de week verdeelde vijfdaagse werkweek heeft één werk/vakantiedag derhalve een waarde 7,2 uur. Bij een vakantierecht van 24 vakantiedagen bedraagt het vakantiereservoir uitgedrukt in uren: 24 x 7,2 uur = 172,8 uur. In geval van vakantieopname wordt per dag 7,2 uur afgeschreven. Wanneer deze werknemer zijn werkuren van 5 x 7,2 uur per week anders gaat verdelen, door bijvoorbeeld de ene week 5 dagen van 8 uur te maken en de volgende week 4 dagen van 8 uur, dan blijft zijn gemiddelde arbeidsduur nog steeds 36 uur per week (10 dagen van 7,2 uur staat in gewerkte uren gelijk aan 9 dagen van 8 uur). Ook aan zijn vakantiereservoir van 172,8 uur verandert helemaal niets. Maar wanneer de werknemer in dit rooster één ‘dag’ opneemt, wordt niet langer 7,2 uur afgeschreven, maar – uiteraard – 8 uur. Door het schuiven met werktijd is de waarde van één werkdag in dit rooster in plaats van 7,2 uur nu 8 uur geworden. Daarom bepaalt de cao in artikel 5.8 lid 2 dat het opnemen van vakantie- en verlofrechten altijd geschiedt in uren. Bij het opnemen van vakantie worden per keer zoveel uren afgeschreven als anders, zonder die opname, volgens dat rooster zou zijn gewerkt.

You might be interested:  Wia Excedent Verzekering Premie Berekenen

Wat is er mis met een 9 5 mentaliteit?

Tijdverspilling en milieuvervuiling – Tegen een 9-tot-5-mentaliteit zijn ook bezwaren te brengen. Ten eerste gaat iedereen tegelijk de deur uit en ook tegelijk naar huis; hierdoor gaat iedereen massaal de weg op met vervelende, tijdrovende files als gevolg die ook nog eens een uitwerking hebben op ons humeur.

Wat betekent 4 5 werken?

Wat houdt deeltijds werken in? – Het leven draait om meer dan enkel je werk. Je wilt tijd vrijmaken voor een bijberoep waarin je passie ligt, je wilt meer tijd doorbrengen met je gezin, of je wilt meer tijd investeren in jezelf. Er zijn genoeg redenen om deeltijds te gaan werken.

Maar wat zegt de regelgeving er precies over? In het arbeidsrecht bestaat er geen specifieke definitie voor deeltijdse arbeid, maar we kunnen wel stellen dat we spreken van deeltijds werk wanneer de arbeidsduur korter is dan bij een voltijdse equivalent. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die halftijds werken of 4/5de werken.

Daarbij moet de parttime medewerker wel wekelijks minstens één derde van de arbeidsduur van een voltijdse medewerker vervullen, met een minimale (ononderbroken) arbeidsperiode van drie uur. Wettelijk wordt er ook geen onderscheid gemaakt tussen deeltijdse en voltijdse medewerkers.

Welke baan is van 9 tot 5?

Een 9-tot-5-baan is een baan waarbij je vijf dagen in de week van 9 uur ‘s ochtends tot 5 uur ‘s middags werkt. Het is de meest voorkomende werkweek van 40 uur, wat een fulltime werkweek is. Dit type werkweek komt het meest voor bij kantoorbanen, waarbij in de avonden en in de weekenden de deuren gesloten zijn.

Hoeveel uur per maand bij 40 uur per week?

Loonberekening o.b.v. werkelijke dagen en uren – AFAS Help Center In Profit is de loonberekening standaard gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode. Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een fulltime maandloner iedere maand een ander aantal dagen en uren wordt verwerkt, afhankelijk van het aantal te werken dagen en uren in die maand.

De medewerker ontvangt uiteraard wel iedere maand hetzelfde salaris, maar de ene maand werkt de medewerker daarvoor meer dagen en uren dan de andere maand. Dit in tegenstelling tot gedateerde methodes waarbij op basis van gemiddelden wordt berekend. Bij die methode wordt een gemiddeld aantal dagen bepaald op basis van de totale SV-dagen in een jaar.

Voor maandloners is dat gemiddelde altijd gebaseerd op 260, 261 of 262 dagen. Eén van de nadelen daarbij is dat de uitkomst voor wat betreft de dagen altijd een niet geheel getal is, terwijl medewerkers in de werkelijkheid uiteraard een geheel aantal dagen hebben gewerkt.

 • Een berekening gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode is daarom altijd veel zuiverder.
 • Denk daarbij bijvoorbeeld aan de loonheffing.
 • In bepaalde situaties kan de dagtabel van toepassing zijn.
 • Als je met gemiddelden rekent, kan het zijn dat je teveel of te weinig loonheffing berekent.

De dagtabel schrijft immers voor dat je de tabel per dag toepast, niet voor een deel van de dag (bij een berekening op basis van gemiddelde dagen is de uitkomst vrijwel altijd een getal in decimalen). Het verschil wordt ook niet meer rechtgetrokken, omdat de loonheffing geen herrekening kent en lang niet iedere medewerker ook een aangifte inkomstenbelasting doet.

Maaltijdvergoeding per dagWerkkleding en schoeisel per dagReiskosten per dag

Voorbeelden van inhoudingen die plaats dienen te vinden op basis van het (werkelijke) aantal uren:

Vermindering salaris in verband met ouderschapsverlofVermindering salaris in verband met onbetaald verlofVerminder salaris in verband met langdurig verzuim

Veel van deze vergoedingen worden volgens de cao alleen uitgekeerd als de medewerker daadwerkelijk werkt, maar niet bij ziekte (denk daarbij aan de vergoeding voor werkkleding en schoeisel). Doordat je ziekte in Profit HRM registreert, bepaalt Profit automatisch de resterende gewerkte dagen in die periode en dus het juiste bedrag van de vergoeding.

 1. Als van het gemiddelde aantal dagen zou worden uitgegaan, is er een handmatige correctie nodig om de juiste vergoeding te kunnen verwerken.
 2. Het gemiddelde kan immers op decimalen achter de komma uitkomen, terwijl de cao voorschrijft de vergoeding te betalen voor iedere gewerkte dag.
 3. Er zijn pensioenregelingen waarin is geregeld dat het parttimepercentage moet worden bepaald op basis van de werkelijke uren ten opzichte van de roosteruren (bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de Drankenindustrie).

Dus moet voor de berekening van de pensioenpremies als gevolg daarvan ook iedere periode met het werkelijke parttimepercentage van die periode worden gerekend. SV-dagen zijn volgens de wet altijd hele dagen. Dus ook al zou iemand een halve dag werken, dan telt die halve dag wel als één hele SV-dag.

Vaak koppel je ook met de werkelijkheid, bijvoorbeeld een tijdsregistratiesysteem (wat geen gemiddelden levert).Voorbeeld:In dit voorbeeld zie je hoe de berekening op basis van gemiddelden niet tot het gewenste resultaat leidt. Het uitgangspunt is een jaar van 261 dagen:

You might be interested:  Marginale Kosten Berekenen

Gemiddeld aantal dagen per maand: 21,75Gemiddeld aantal uren per maand: 174

In uren (een fulltimer die 8 uur per dag werkt): De maand februari heeft maar 20 SV-dagen = 160 uur. Stel dat een medewerker 8 uur ziek is en 152 uur als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 174 – 8 -152 = 14 uur wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

 • Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof ook niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen.
 • In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen = 184 uur) werkt het andersom.
 • Het salaris wordt zelfs negatief, want als een medewerker 176 uur onbetaald verlof neemt en 8 uur ziek is, betekent dit dat deze medewerker 174 – 176 – 8 = 10 uur negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

In dagen: In een jaar met 261 dagen is het gemiddelde per maand 21,75. De maand februari heeft echter maar 20 SV-dagen. Stel dat een medewerker 1 dag ziek is en er 19 dagen als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 21,75 – 1 -19 = 1,75 dag wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen) werkt het andersom. Het salaris wordt zelfs negatief, want als iemand 22 dagen onbetaald verlof opneemt en 1 dag ziek is, betekent dit dat deze medewerker 21,75 – 22 – 1 = 1,25 dag negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

De bovenstaande situatie ontstaat dus doordat je de werkelijkheid invoert (dat is noodzakelijk omdat ziektedagen bijvoorbeeld altijd in hele dagen moeten worden verwerkt) en rekent met gemiddelden. Met andere woorden: als er bijvoorbeeld geen vergoedingen op dagbasis of inhoudingen op het salaris zijn, dan lijkt werken met gemiddelden in eerste instantie wel handig omdat elk uur dan vermenigvuldigd kan worden met het gemiddelde uurloon.

Hoeveel dagen is 38 uur werken?

Definities – Bij een 38-urige werkweek is de werkdag 7,8 uur. Een 38-urige werkweek is onder andere afgesproken in de CAO’s van Bakkersbedrijf, Banden en Wielenbranche, Betonproductenindustrie, Bloembollenbedrijf, Boek- en Kantoorvakhandel, Doe het zelfbranche, Elektrotechnische Detailhandel, Fashion, sport & lifestyle, Gemengde en Speelgoedbranche, Gezondheidscentra, Glastuinbouw, Groothandel in Groenten en Fruit, Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen, HEMA, Horeca- en aanverwante bedrijf, Huisartsenzorg, Kappersbedrijf (Anko), M&T Carrosseriebedrijf, M&T Elektrotechnisch bedrijf, M&T Metaalbewerking, M&T Technisch installatiebedrijf, Metaal & Techniek Algemeen, Motorvoertuigen en tweewielerbedrijf (vh MTB), Nederlandse Universiteiten, Netwerkbedrijven (afsplitsing Energie), Open Teelten, Optiekbedrijven, Productie- en Leveringsbedrijven (PLb) (vh Energie), Recreatie, Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, Slagersbedrijf, Tandartsassistenten, Tankstations en Wasbedrijven, Technische Groothandel, UWV, Zwembaden.

Werkgevers zijn verplicht een vakantietoeslag van 8% te betalen. Vaak wordt dit eens per jaar uitgekeerd, in mei of juni. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij vakantiewerk of seizoenswerk, wordt de toeslag per uur, dag, week of maand berekend en uitbetaald. De toeslag moet expliciet vermeld worden op de loonstrook.

De minimumloonleeftijd voor volwassenen is vastgesteld op 21 jaar. Voor werknemers tussen 15 en 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Voor werknemers tussen de 18 en 20 jaar oud met een arbeidsovereenkomst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels.

Welke baan is van 9 tot 5?

Een 9-tot-5-baan is een baan waarbij je vijf dagen in de week van 9 uur ‘s ochtends tot 5 uur ‘s middags werkt. Het is de meest voorkomende werkweek van 40 uur, wat een fulltime werkweek is. Dit type werkweek komt het meest voor bij kantoorbanen, waarbij in de avonden en in de weekenden de deuren gesloten zijn.

Hoeveel uur van half 9 tot 5?

Een half uur pauze wordt meestal door de baas betaald en het andere half uur niet. Dus het klopt eigenlijk best aardig dat je van 9:00 tot 17:00 moet werken, het duurt dan acht uur. Alleen in praktijk werk je dan vaak tot 17:30 als 8,5 uur per dag inclusief een uur pauze hebt.

Wat is geen 9 tot 5 mentaliteit?

Geen 9 tot 5 mentaliteit Wanneer je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt betekent dit dat je bereid bent om wat langer te blijven of wat eerder te beginnen om werk af te krijgen. Mensen die wel een 9 tot 5 mentaliteit hebben zullen om 9 uur binnenkomen en stipt om 5 uur hun jas weer pakken.

Is 9 tot 5 inclusief pauze?

Wat zijn de wettelijke regels voor pauzes tijdens mijn werk? Er zijn regels voor uw pauzes en rusttijden. Zo heeft u recht op pauze als u langer dan 5,5 uur werkt. In uw cao kunnen afwijkende regels staan, bijvoorbeeld over doorbetaling tijdens uw pauze. Voor uw pauzes gelden de volgende regels:

Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier. Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op 45 minuten pauze. De pauze mag u splitsen in meer pauzes van minimaal een kwartier. Heeft u een cao (of bedrijfsregeling) waarin iets is geregeld over pauzes? Dan mag er in die cao van de wet worden afgeweken. Maar geldt nog steeds: minimaal 1 pauze van 15 minuten na 5,5 uur werken. U mag een werkdag niet beginnen of eindigen met een pauze. Een pauze is bedoeld als onderbreking van de werktijd.