Uren Naar Dagen Berekenen

Uren Naar Dagen Berekenen

Hoeveel dagen is 600 uur?

Als jobstudent mag je 600 uren per jaar werken. Opgelet, er zijn wel verschillen tussen Vlaanderen en Brussel & Wallonië qua aantal te presteren uren per kwartaal. Wie een studentenjob uitoefent, mag elk kalenderjaar 600 uur werken tegen verminderde sociale bijdragen.600 uur, dat komt overeen met zo’n 78,9 volledige werkdagen (van 7,6 uur).

Hoeveel dagen is 72 uur?

Een dag Een dag bestaat uit 24 uur, Deze 24 uur zijn verdeeld in 4 dagdelen; nacht, ochtend, middag, avond. Ieder dagdeel duurt 6 uur. Dagindeling: 24 uur Je ziet in de bovenstaande afbeelding de dagindeling, de dagdelen en de bijbehorende uren (in digitale tijd, vanaf de middag met de analoge tijd erachter). Als je weet hoeveel uren er in een dag zitten, dan weet je ook hoeveel uren er in meer dagen zitten. Als je weet dat een dag 24 uur duurt, dan weet je ook dat twee dagen 48 uur duren (24 + 24 of 24 x 2). Je weet dus dat je binnen twee dagen moet betalen. Hieronder volgt nog een voorbeeld. Voorbeeld ​Het is vandaag woensdag. Over 90 uur ga je naar het pretpark. Op welke dag ga je naar het pretpark? Een dag duurt 24 uur. Een dag later (donderdag) is 48 uur, weer een dag later (vrijdag) is 72 uur, weer een dag later (zaterdag) is 96 uur.90 uur later valt op zaterdag. Je gaat dus op zaterdag naar het pretpark. Een uur bestaat uit 60 minuten. In een dag zitten 24 uren, dus 1.440 minuten, (24 uur x 60 minuten). Een dag

Een dag = 24 uur. Een dag = 4 dagdelen; nacht, ochtend, middag, avond. Een dagdeel = 6 uur. Een dag = 1.440 minuten.

: Een dag

Hoeveel dagen werk je met 36 uur?

Wat is dat: een 36-urige werkweek? – Een werkweek van 36 uur houdt in dat je vier dagen negen uur per dag werkt, in plaats van vijf dagen acht uur. Een werkweek van vier dagen dus. Óf optie twee: een werkweek van vijf dagen van acht uur, met om de week een dag vrij. En als laatst optie drie: per week vierenhalve dag (van acht uur) werken in plaats van vijf.

Hoeveel uren zitten er in 365 dagen?

8760 uur.525600 minuten.31536000 seconden. En hoeveel tijd breng jij daarvan door in de sportschool het komende jaar?

Is 36 uur werken veel?

Arbeidsduur –

De meeste voltijders hebben een arbeidsduur van 38 uur per week.36 en 40 uur komen ook veel voor. De lengte van de arbeidsduur hangt af van de sector. In de horeca en detailhandel geldt bijvoorbeeld een voltijds werkweek van 38 uur.

Hoeveel dagen werk je per maand 40 uur?

Loonberekening o.b.v. werkelijke dagen en uren – AFAS Help Center In Profit is de loonberekening standaard gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode. Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een fulltime maandloner iedere maand een ander aantal dagen en uren wordt verwerkt, afhankelijk van het aantal te werken dagen en uren in die maand.

De medewerker ontvangt uiteraard wel iedere maand hetzelfde salaris, maar de ene maand werkt de medewerker daarvoor meer dagen en uren dan de andere maand. Dit in tegenstelling tot gedateerde methodes waarbij op basis van gemiddelden wordt berekend. Bij die methode wordt een gemiddeld aantal dagen bepaald op basis van de totale SV-dagen in een jaar.

Voor maandloners is dat gemiddelde altijd gebaseerd op 260, 261 of 262 dagen. Eén van de nadelen daarbij is dat de uitkomst voor wat betreft de dagen altijd een niet geheel getal is, terwijl medewerkers in de werkelijkheid uiteraard een geheel aantal dagen hebben gewerkt.

 1. Een berekening gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode is daarom altijd veel zuiverder.
 2. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de loonheffing.
 3. In bepaalde situaties kan de dagtabel van toepassing zijn.
 4. Als je met gemiddelden rekent, kan het zijn dat je teveel of te weinig loonheffing berekent.

De dagtabel schrijft immers voor dat je de tabel per dag toepast, niet voor een deel van de dag (bij een berekening op basis van gemiddelde dagen is de uitkomst vrijwel altijd een getal in decimalen). Het verschil wordt ook niet meer rechtgetrokken, omdat de loonheffing geen herrekening kent en lang niet iedere medewerker ook een aangifte inkomstenbelasting doet.

Maaltijdvergoeding per dagWerkkleding en schoeisel per dagReiskosten per dag

Voorbeelden van inhoudingen die plaats dienen te vinden op basis van het (werkelijke) aantal uren:

Vermindering salaris in verband met ouderschapsverlofVermindering salaris in verband met onbetaald verlofVerminder salaris in verband met langdurig verzuim

Veel van deze vergoedingen worden volgens de cao alleen uitgekeerd als de medewerker daadwerkelijk werkt, maar niet bij ziekte (denk daarbij aan de vergoeding voor werkkleding en schoeisel). Doordat je ziekte in Profit HRM registreert, bepaalt Profit automatisch de resterende gewerkte dagen in die periode en dus het juiste bedrag van de vergoeding.

 • Als van het gemiddelde aantal dagen zou worden uitgegaan, is er een handmatige correctie nodig om de juiste vergoeding te kunnen verwerken.
 • Het gemiddelde kan immers op decimalen achter de komma uitkomen, terwijl de cao voorschrijft de vergoeding te betalen voor iedere gewerkte dag.
 • Er zijn pensioenregelingen waarin is geregeld dat het parttimepercentage moet worden bepaald op basis van de werkelijke uren ten opzichte van de roosteruren (bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de Drankenindustrie).

Dus moet voor de berekening van de pensioenpremies als gevolg daarvan ook iedere periode met het werkelijke parttimepercentage van die periode worden gerekend. SV-dagen zijn volgens de wet altijd hele dagen. Dus ook al zou iemand een halve dag werken, dan telt die halve dag wel als één hele SV-dag.

Vaak koppel je ook met de werkelijkheid, bijvoorbeeld een tijdsregistratiesysteem (wat geen gemiddelden levert).Voorbeeld:In dit voorbeeld zie je hoe de berekening op basis van gemiddelden niet tot het gewenste resultaat leidt. Het uitgangspunt is een jaar van 261 dagen:

Gemiddeld aantal dagen per maand: 21,75Gemiddeld aantal uren per maand: 174

In uren (een fulltimer die 8 uur per dag werkt): De maand februari heeft maar 20 SV-dagen = 160 uur. Stel dat een medewerker 8 uur ziek is en 152 uur als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 174 – 8 -152 = 14 uur wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof ook niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen = 184 uur) werkt het andersom. Het salaris wordt zelfs negatief, want als een medewerker 176 uur onbetaald verlof neemt en 8 uur ziek is, betekent dit dat deze medewerker 174 – 176 – 8 = 10 uur negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

In dagen: In een jaar met 261 dagen is het gemiddelde per maand 21,75. De maand februari heeft echter maar 20 SV-dagen. Stel dat een medewerker 1 dag ziek is en er 19 dagen als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 21,75 – 1 -19 = 1,75 dag wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen) werkt het andersom. Het salaris wordt zelfs negatief, want als iemand 22 dagen onbetaald verlof opneemt en 1 dag ziek is, betekent dit dat deze medewerker 21,75 – 22 – 1 = 1,25 dag negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

De bovenstaande situatie ontstaat dus doordat je de werkelijkheid invoert (dat is noodzakelijk omdat ziektedagen bijvoorbeeld altijd in hele dagen moeten worden verwerkt) en rekent met gemiddelden. Met andere woorden: als er bijvoorbeeld geen vergoedingen op dagbasis of inhoudingen op het salaris zijn, dan lijkt werken met gemiddelden in eerste instantie wel handig omdat elk uur dan vermenigvuldigd kan worden met het gemiddelde uurloon.

You might be interested:  Aangifte Inkomstenbelasting 2021 Berekenen

Hoeveel uren zijn er in een dag?

Dag Zie voor andere betekenissen van Dag. Het woord dag kan een tijdsduur aanduiden, maar ook een tijdsinterval van die duur, beginnend om 0 uur. Een dag als tijdsduur is de tijd die de nodig heeft voor een (bij benadering) volledige omwenteling om de aardas, ten opzichte van een referentiepunt.

 1. Afhankelijk van het referentiepunt spreken we van een of etmaal (ten opzichte van de zon), maansdag (ten opzichte van de maan) of (ten opzichte van de sterren).
 2. Soms wordt met de term dag slechts de tijd tussen en bedoeld, iets wat ook wel specifiek wordt aangeduid als,
 3. Een zonnedag duurt gemiddeld 24,

Een dag op basis van de klok duurt precies 24 uur. Een dag als element van een cyclus is onder meer de (ook dag van de week genoemd), de dag van de maand en de dag van het jaar. Een dag als tijdsinterval duurt 24 uur, begint om en bevat alle vier de dagdelen, te weten:,, en,

Hoelang duurt 1 dag echt?

De aarde draait weer (iets) sneller rond: 29 juni was de kortste dag sinds 1960 De aarde en de maan, de voornaamste oorzaak van de vertraging van de rotatiesnelheid van de aarde. Voornamelijk onder invloed van de getijdenwerking van de maan is de aarde langzaamaan steeds trager om haar as gaan draaien en zijn de dagen dus langer geworden.

 1. De laatste jaren roteert onze planeet echter weer iets sneller met als voorlopig hoogtepunt een record op 29 juni, een dag die 1,59 duizendsten van een seconde korter duurde dan normaal.
 2. De laatste jaren hebben kortere dagen een aantal records gebroken en vooral 2020 was een recordjaar.
 3. Een normale dag duurt 86.400 seconden, 2020 kende 28 dagen die de kortste waren sinds wetenschappers in 1960 nauwkeurige metingen begonnen te verrichten.

Ze waren allemaal korter dan 86.399.999 seconden en de kortste, 19 juli, was 1,47 milliseconden – duizendsten van een seconde – korter. En nu is er dus 29 juni van dit jaar, die ‘slechts’ 86.399, 99841 seconden geduurd heeft en dus 1,59 milliseconden korter was. Een zonsopgang boven de Everglades in Florida. De zwarte streep in het midden van de foto is de schaduw van een wolk net boven de horizon. Kee Hinckley Op heel lange termijn is de tendens duidelijk: de aarde draait steeds trager rond haar as. Vermoed wordt dat kort na het ontstaan van de maan, zo’n 4,5 miljard jaar geleden, de aarde maar 6 uur nodig had om één keer volledig rond haar as te draaien.

Een miljard jaar later was dat bijna 9 uur.1,5 miljard geleden vond een rotatie plaats in minder dan 19 uur, 600 miljoen jaar geleden was dat bijna 22 uur en 350 miljoen jaar geleden, nog ruim 100 miljoen jaar voor de opkomst van de dinosaurussen, duurde een volledige rotatie al iets minder dan 23 uur.

Die vertraging wordt veroorzaakt door een touwtrekkerij tussen de zwaartekracht van de aarde, de maan en de zon, waarbij de maan de hoofdrol speelt. De zwaartekracht van de maan veroorzaakt een bult op de aarde, voornamelijk in de oceanen. Dat noemen wij vloed en de bult heet een vloedberg.

De aarde draait onder die vloedberg door en sleept die door wrijving mee zodat de berg altijd wat voorloopt op de positie van de maan. Dat heeft twee effecten: het remt de rotatie van de aarde af en het versnelt de beweging van de maan. (Daarom heet het ook de seculiere versnelling van de maan of de getijdenversnelling, wat vanuit het standpunt van de vertragende aarde enigszins verwarrend is.) Ook de zon heeft overigens een soortgelijk effect, maar omdat de zon veel verder van de aarde staat dan de maan, is dat effect kleiner, ondanks het feit dat de massa van de zon veel groter is dan die van de maan.

Het effect is bijvoorbeeld duidelijk te zien bij springtij, als de zon, de maan en de aarde in een rechte lijn staan en de getijdekrachten van de maan en de zon elkaar maximaal versterken. De vloedbergen van het getij en de maan. Jcwf/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0 Op lange termijn is de tendens dus duidelijk, de rotatiesnelheid van de aarde neemt af, maar op korte termijn is de situatie veel minder duidelijk. Er spelen immers nog een aantal factoren mee die een – weliswaar kleine maar toch duidelijk meetbare – invloed hebben op de rotatiesnelheid en dus ook op de lengte van de dagen.

Dat zijn onder meer bewegingen in de gesmolten kern van de aarde, veranderingen in de aardkorst en de oceanen, veranderingen in waar grondwater en ijs opgeslagen worden en veranderingen in de atmosfeer. Dat heeft dan weer te maken met het behoud van impulsmoment of draaimoment. Het impulsmoment is een maat voor de ‘hoeveelheid draaibeweging’ van een ronddraaiend voorwerp en het wordt berekend door het product te maken van de massa van het voorwerp, de snelheid waarmee het draait en de afstand – loodrecht op de snelheid – tot aan de draaias.

De wet op het behoud van impulsmoment stelt dat het impulsmoment hetzelfde blijft als er geen externe kracht op uitgeoefend wordt. Dat kan mooi geïllustreerd worden door een schaatster die om haar as draait op het ijs: als ze haar armen uitstrekt, zal ze langzamer gaan ronddraaien.

 1. Haar massa blijft immers gelijk maar de afstand tot de draaias wordt groter, zodat de snelheid lager moet worden om het spinmoment constant te houden.
 2. Als ze haar armen weer dichter naar haar lichaam brengt, zal de snelheid ook weer toenemen.
 3. Voor de aarde betekent dit dat alles wat massa weg van het centrum van de aarde verplaatst, de rotatiesnelheid zal vertragen en de dagen langer zal maken, terwijl alles wat massa dichter naar het centrum brengt, de snelheid zal verhogen.
You might be interested:  Reistijd Berekenen Elektrische Fiets

Dat wordt geïllustreerd door twee tegengestelde voorbeelden. Toen na de laatste ijstijd, zo’n 13.000 jaar geleden, de ijskappen in het noordelijk halfrond gesmolten waren, kwam het land dat daaronder lag en dat naar beneden was gedrukt door het enorme gewicht, opnieuw naar boven.

Het verwijderde zich dus van het centrum van de aarde en de rotatiesnelheid is daardoor – een heel klein beetje – vertraagd. Omgekeerd is de aarde na de zeebeving van 26 december 2004 in de Indische Oceaan die de verwoestende tsunami veroorzaakt heeft, iets sneller gaan draaien, zodat de dag 3 microseconden – miljoensten van een seconden – korter werd.

Dat werd veroorzaakt door het feit dat de zware tektonische plaat van de Indische Oceaan een stuk onder de Indonesische plaat is geschoven en dus dichter bij het centrum van de aarde is gekomen. De wet op het behoud van het impulsmoment betekent ook dat het impulsmoment voor de gehele aarde, dus het vaste gedeelte, de oceanen en de atmosfeer, gelijk moet blijven. Een (deel van) een optische ytterbiumatoomklok, die nog nauwkeuriger is dan een cesiumklok.N. Phillips/NIST/Public domain Uit al het voorgaande blijkt dat de ene dag de andere niet is en dat niet alle dagen even lang duren. Een dag wordt verondersteld 24 uur te duren, 1440 minuten of 86.400 seconden, maar dat is volgens wetenschappers al sinds 1820 niet langer het geval.

 1. De laatste 40 jaar duurt een gemiddelde dag iets langer, zo’n 86.400, 0015 tot 86.400,002 seconden namelijk.
 2. Twee duizenden van een seconde per dag, dat lijkt niet veel, maar voor wetenschappers is het wel een probleem.
 3. Temeer omdat wij twee tijdssystemen hebben, die door dat verschil uit elkaar gaan lopen.

Het eerste systeem is de ‘waargenomen zonnetijd’, de astronomische tijd, Universal Time 1 of UT1 en het is gebaseerd op de tijd die de aarde nodig heeft om volledig rond haar as te draaien. Wetenschappers kunnen die tijd zeer precies bepalen, tot op drie miljoenste van een seconde, met een techniek die Very Long Baseline Interferometry (VLBI) heet.

Daarbij worden astronomische objecten, voornamelijk quasars, geobserveerd door verschillende telescopen verspreid over de aarde. De quasars dienen als referentiepunten die in essentie onbeweeglijk zijn omdat ze miljarden lichtjaren van de aarde verwijderd zijn. Omdat de observatieposten op verschillende plaatsen op aarde liggen, zal het signaal van de quasars er langer over doen om bepaalde posten te bereiken dan andere.

Die kleine verschillen in de aankomsttijden kunnen wetenschappers gebruiken om gedetailleerde, precieze informatie te verkrijgen over onder meer de rotatiesnelheid van de aarde. Het tweede systeem is de atomaire tijd, UTC (Coordinated Universal Time of gecoördineerde wereldtijd), die gebaseerd is op TAI (Temps Atomaire International).

Daarin is een seconde exact de tijd die de straling van een bepaald cesiumatoom nodig heeft om 9.192.631.770 keer te trillen en de tijd wordt bepaald door een wereldwijd netwerk van zo’n 400 atoomklokken. De huidige cesiumatoomklokken zijn zo nauwkeurig dat ze op 1,4 miljoen jaar een seconde achter zouden lopen, nieuwe optische atoomklokken die nog dit decennium zullen gebruikt worden voor de tijdsbepaling, lopen slechts een seconde achter op 15 miljard jaar, langer dan het universum al bestaat.

Bij de atomaire tijd zijn alle dagen uiteraard even lang terwijl dat bij de astronomische tijd niet het geval. Bovendien zijn de astronomische dagen zoals gezegd nu iets langer en daardoor lopen de twee systemen uit elkaar. Om te vermijden dat ze al te veel uit elkaar gaan lopen, is de International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) sinds 1972 in UTC af en toe een schrikkelseconde gaan invoeren. Screenshot van de UTC-klok van het officiële Amerikaanse time.gov op het ogenblik van de laatste schrikkelseconde die tot nu toe aan UTC is toegevoegd. Public domain Sinds het systeem van de schrikkelseconden in 1972 werd ingevoerd – daarvoor paste men UTC op een andere manier aan – zijn er in totaal 27 geweest.

 • Maar die zijn niet mooi verdeeld, de laatste decennia zijn er duidelijk minder.
 • In 1972 waren er twee, één in juni en één in december, daarna volgde er elk jaar één tot 1983, met uitzondering van het jaar 1980.
 • Vervolgens kwam er om de twee jaar een schrikkelseconde, in 1985, 1987 en 1989.
 • Ook 1990 kende er een, daarna volgde vanaf 1992 weer een reeksje jaarlijkse schrikkelseconden tot 1998, met uitzondering van 1996.

In 1998 viel het dan een tijd stil, tot verrassing van de wetenschappers. De volgende schrikkelseconde kwam er pas eind 2005 en vervolgens waren er nog in 2008, 2012, 2015 en 2016. Sindsdien opnieuw niets meer en nu zien we dus 2020 met een recordaantal dagen die korter waren dan de 86.400 seconden van de atomaire tijd en dit jaar met twee dagen die nog korter waren dan die in 2020.

Hoe dat komt, is helemaal nog niet duidelijk, zoals gezegd kunnen er een heleboel factoren meespelen, maar het roept het schrikbeeld op van een negatieve schrikkelseconde. Daarbij wordt in plaats van een extra seconde toe te voegen, de seconde 23:59:59 overgeslagen. En het leidt geen twijfel dat zoiets de discussie over de afschaffing van de schrikkelseconde zal aanwakkeren.

De schrikkelseconde staat al langer ter discussie omdat computersystemen er problemen door kunnen krijgen. Computers met een inwendige klok kunnen in de war geraken als hun systeem de seconde 23:59:60 moet verwerken en dat geldt ook voor systemen die in de plaats daarvan twee keer 23:59:59 na elkaar te zien krijgen.

 1. Het lijdt geen twijfel dat ook een negatieve schrikkelseconde de systemen in de war kan brengen maar aangezien er nog nooit een geweest is, vergroot dat de onzekerheid nog.
 2. Bij vorige invoeringen van schrikkelseconden hadden onder meer Foursquare, Reddit, LinkedIn, Yelp en Cloudflare problemen die soms leidden tot het urenlang uitvallen van hun websites en ook het reservatiesysteem van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas lag uren uit.

Een ander probleem is de synchronisatie tussen computers, die soms dagen in beslag kan nemen na de invoering van een schrikkelseconde. Sinds de laatste schrikkelseconde in 2016 werd toegevoegd, zijn er alleen maar nog meer systemen met een inwendige klok bijgekomen en is het verzet toegenomen.

Meta van Facebook publiceerde vorige maand nog een tekst waarin de ingenieurs van het bedrijf stellen dat ze de inspanningen van de industrie steunen om de schrikkelsecondes op het huidige niveau van 27 te houden, wat voldoende moet zijn voor het volgende millennium. Een beslissing is niet te verwachten voor volgend jaar.

In 2015 besloot de International Telecommunication Union (ITU) – een orgaan van de Verenigde Naties dat moet beslissen over het al dan niet afschaffen van nog meer schrikkelseconden – dat er meer onderzoek nodig was en dat de kwestie pas in 2023 op een vergadering zou besproken worden.

 1. Sommige landen binnen de ITU, het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, willen het systeem behouden, landen als Frankrijk en de Verenigde Staten zijn het liever kwijt dan rijk.
 2. Als er geen schrikkelseconden meer zouden worden ingevoerd, zou dat immers niet echt veel verschil maken.
 3. Zelfs als het verschil tussen de astronomische en de atomaire tijd elk jaar met een seconde zou toenemen, zou het verschil binnen honderd jaar slechts minder dan twee minuten bedragen, en binnen duizend jaar minder dan 17 minuten.
You might be interested:  Kledingmaat Berekenen Lengte Gewicht

Niet alle wetenschappers gaan daar echter zo licht over en vinden dat de technologie ten dienste moet staan van de mens en niet omgekeerd. En ze kijken naar de langere termijn, waarbij het afschaffen van de schrikkelseconde zou betekenen dat binnen tienduizenden jaren mensen om twee uur ‘s ochtends zouden ontbijten. : De aarde draait weer (iets) sneller rond: 29 juni was de kortste dag sinds 1960

Hoe lang zijn 270 dagen?

Coronapas van half miljoen ongeboosterden vervalt vrijdag ANP NOS Nieuws • dinsdag 1 februari 2022, 07:43 • Aangepast dinsdag 1 februari 2022, 07:52 Van ruim een half miljoen mensen vervalt het coronatoegangsbewijs (CTB) komende vrijdag omdat ze nog geen boosterprik hebben gehaald. Minister Kuipers schrijft aan de Tweede Kamer dat het om maximaal 540.000 mensen gaat.

 1. De geldigheid van het CTB wordt beperkt tot 180 dagen na besmetting en 270 dagen na vaccinatie.
 2. Mensen die vóór 1 mei hun laatste prik hebben gehad (één prik van Janssen of twee van een ander goedgekeurd vaccin) hebben dus een booster nodig om nog zonder extra voorwaarden op reis te kunnen.
 3. De geldigheid van de booster is vooralsnog onbeperkt.

Volgens Kuipers kan de kortere geldigheidsduur ertoe leiden dat meer mensen een boostervaccinatie gaan halen. De coronapas voor toegang tot onder meer horeca en culturele instellingen kan ook worden verkregen na een negatieve testuitslag of als je bent hersteld van corona.

De beperkte geldigheid hangt samen met nieuwe Europese afspraken. De EU-lidstaten wilden de termijnen op elkaar afstemmen. Ze hebben bepaald dat vanaf vandaag de geldigheid van het coronabewijs voor gevaccineerden die binnen de EU willen reizen, Oostenrijk en Italië stelden eind vorig jaar extra eisen aan reizigers toen de omikronvariant zich snel uitbreidde, maar door de nieuwe afspraak gelden nu overal in de EU dezelfde regels.

Wie een geldige internationale QR-code heeft (op papier of in de CoronaCheck-app) mag in principe niet te maken krijgen met extra voorwaarden, zoals tests of een verplichte quarantaine. Mocht er een nieuwe, zorgelijke variant van het coronavirus opduiken, dan kan een lidstaat de Europese Commissie vragen om toch extra eisen te mogen stellen aan reizigers. Deel artikel: : Coronapas van half miljoen ongeboosterden vervalt vrijdag

Hoe bereken je het aantal dagen tussen 2 datums in Excel?

Om het aantal dagen te berekenen, gebruikt u de parameters begindatum (B) en einddatum (D). De formule in C2 wordt dan =NETTO.

Hoeveel dagen zijn 10.000 uur?

10.000 uur = 600.000 minuten (gedeeld door 5 minuten) = 120.000 dagen = 329 jaar.

Hoe schrijf je gewerkte uren op?

Hoe vul ik mijn urenbriefje in? Uw salaris wordt berekend en wekelijks uitbetaald aan de hand van een urenbriefje. Elke declaratie loopt van maandag tot en met zondag. Op de declaratie noteert u het aantal uren dat u per dag in een week hebt gewerkt. Noteer alleen de gewerkte uren; pauzes worden in principe niet doorbetaald.

Gedeeltelijk gewerkte uren geeft u per kwartier aan: voor een kwartier schrijft u 0:15, voor een halfuur 0:30 en voor drie kwartier 0:45. Wanneer u overuren maakt of onregelmatige diensten werkt, krijgt u boven op uw uurloon vaak een toeslag. Voor het bijhouden van het aantal gewerkte uren en het juist invullen van de declaratie bent u zelf verantwoordelijk.

Aan het eind van de week biedt u de uren aan via ons online urensysteem aan uw leidinggevende zodat hij / zij de uren kan accorderen. Vervolgens worden de uren door Payrollplaats uitbetaald. Anke de Vries Heeft u een vraag?Bel mij: 085 – 130 52 35 Laat mij u bellen Bel mij terug : Hoe vul ik mijn urenbriefje in?

Hoe rond je uren af?

Afronden Afronden Kommagetallen worden vaak afgerond. Een getal met veel cijfers achter de komma is moeilijk leesbaar. Bovendien zijn vaak alleen de eerste paar cijfers belangrijk. Een voorbeeld:

 • 93 : 16 = 5,8125
 • afgerond op twee cijfers achter de komma: 93 : 16 = 5,81 In dit geval laat je alle cijfers na de 1 weg.

Een ander voorbeeld:

 • 62 : 9 = 6,888888, (een eindeloze reeks achten)
 • afgerond op twee cijfers achter de komma:62 : 9 = 6,89 In dit geval laat je alles na de tweede 8 weg. Omdat het eerstvolgende cijfer een 8 is, moet je het getal “naar boven afronden”. Dat betekent dat je het laatste overblijvende cijfer groter maakt. De tweede 8 wordt een 9.
 • Je rondt het getal af naar boven als het eerste weggelaten cijfer 5 of hoger is.

Afronden op hoeveel decimalen Een “krom” getal met veel decimalen (cijfers achter de komma) kun je op verschillende manieren afronden:

 • 5,27439 is afgerond op 1 cijfer achter de komma: 5,3 (naar boven afgerond)
 • 5,27439 is afgerond op 2 cijfers achter de komma: 5,27
 • 5,27439 is afgerond op 3 cijfers achter de komma: 5,274
 • 5,27439 is afgerond op 4 cijfers achter de komma: 5,2744 (naar boven afgerond)

Let alleen op het eerstvolgende cijfer Als je een getal moet afronden, let dan alleen op het eerstvolgende cijfer dat je weglaat. Als dat cijfer lager is dan 5, rond je omlaag af. Is dat cijfer 5 of hoger, rond je omhoog af. Alle volgende cijfers zijn niet van belang. Dus:

 • Afronden op een geheel getal:11, 4 325698476 wordt 1111, 4 982757812 wordt 1111, 5 023485645 wordt 1211, 9 998171544 wordt 12
 • Afronden op een cent:€ 11,43 2 5698476 wordt € 11,43€ 11,49 8 2757812 wordt € 11,50€ 11,50 2 3485645 wordt € 11,50€ 11,78 5 2340985 wordt € 11,79€ 11,99 9 8171544 wordt € 12,00
 • Bij de kassa
 • Geldbedragen op prijskaartjes worden vaak afgerond op twee cijfers achter de komma, zoals € 34,98,
 • Bij het afrekenen aan de kassa wordt in veel eurolanden afgerond op vijf cent:
€ 8,20 € 8,21 € 8,22 € 8,23 € 8,24 € 8,25 € 8,26 € 8,27 € 8,28 € 8,29 € 8,30
€ 8,20 << << >> >> € 8,25 << << >> >> € 8,30

Tussentijdse afrondingen Pas op voor afrondingen halverwege je berekening. Daar kan de uitkomst van de gehele berekening last van hebben. Bijvoorbeeld: Wat kosten 9 strippen als een 15-strippenkaart € 7,70 kost? € 7,70 : 15 x 9 = 0,51333. x 9 = € 4,62

 1. Als je tussentijds afrondt, wordt de uitkomst anders:
 2. € 7,70 : 15 x 9 = 0,51 x 9 = € 4,59
 3. Als je in je berekening een deling en een vermenigvuldiging hebt zitten, kun je de volgorde ook omdraaien, als je maar weet wat je doet. Als je eerst vermenigvuldigt, heb je pas aan het eind met afronden te maken:
 4. € 7,70 : 15 x 9 = € 7,70 x 9 : 15 = € 69,30 : 15 = € 4,62
 5. Grote getallen

Ook grote getallen worden vaak afgerond als de precieze waarde niet belangrijk is. In 2009 had Nederland 16.531.294 inwoners. Dat ronden we vaak af op 16.500.000, oftewel 16,5 miljoen.