Vakantie Uren Berekenen Zorg

Vakantie Uren Berekenen Zorg
Het wettelijk minimum vakantiedagen waar je werknemer aanspraak op kan maken, is 4 keer het aantal uren dat hij per week gemiddeld werkt. Werkt hij 32 uur per week, dan bouwt hij 128 vakantie uren (16 vakantiedagen) op per jaar.

Hoe reken ik mijn vakantie uren uit?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door.

Hoeveel vakantie uren krijg je in de zorg?

Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) — FBZ — Vakbond voor zorgprofessionals Pensioenfonds Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn). Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen

Structurele salarisverhoging – Per 1 maart 2022 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 2% met een bodem van € 65. De schalen FWG 25 tot en met FWG 65 (IP-nummers 6 tot en met 60) krijgen daarbovenop 1,25%. – Per 1 maart 2023 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 3%. – Per 1 maart 2022 wordt in de FWG-schalen 15 tot en met 55 een aantal van de onderste periodieken verwijderd, zodat de aanvangssalarissen in het loongebouw worden verbeterd. Er is een eerste stap gezet in het verbeteren van de reiskostenvergoeding, die ingaat op 1 juli 2022. Voor de tijd die je bent ingeroosterd voor een bereikbaarheidsdienst ontvangt je een vaste vergoeding van € 3,50 bruto per uur voor maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en 00.00 uur; voor zaterdag, zondag, feestdagen en de nachten bedraagt de vergoeding € 7 bruto. Voor de uren die je na oproep daadwerkelijk tijdens een bereikbaarheidsdienst werkt, krijg je een toeslag van 25%. Daarnaast krijg je deze uren gecompenseerd in tijd. Het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. De Landingsbaan wordt per 1 januari 2022 onderdeel van de cao (zie ook verderop). Werknemers krijgen eigen regie over wat ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Functiegerichte scholing en scholing die de werkgever verplicht stelt, worden volledig vergoed in tijd en geld. De werkgever vergoedt alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie voor de Wet BIG nodig zijn. De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd. Harmonisatie gratificatie: per 1 januari 2023 krijgen ook werknemers in de thuiszorg een gratificatie bij een 12½ jarig dienstjubileum (een kwart van het bruto maandsalaris) en bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De gratificatie bij een 50-jarig dienstverband vervalt. De salarisgarantie bij herindeling FWG in een lagere functie wordt per 1 juli 2022 ook van toepassing op de thuiszorg en geldt vanaf dat moment dus voor de hele VVT. In de cao wordt toegevoegd dat de werkgever zorgdraagt voor facilitering van de Zorgadviesraad (adviesraad van zorgprofessionals) in tijd en middelen. Cao-partijen nemen in de vernieuwde cao een hardheidsclausule Werknemers kunnen daar een beroep op doen als de harmonisatie en vernieuwing van de cao-bepalingen voor hen nadelig uitpakken.

Salarisschalen Werkgevers bepalen op basis van de functie-indeling van FWG VVT het loon van werknemers door middel van salarisschalen en -tredes. Je ontvangt het salaris dat hoort bij de periodiek die overeenkomt met de ervaring van de werknemer en/of de mate waarin de werknemer aantoonbaar bekwaam is om de functie zelfstandig uit te voeren.

Je schuift ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Op 1 juli 2022 wordt de eigen bijdrage voor woon-werkverkeer afgeschaft. Werknemers ontvangen voor het reizen naar een aangewezen locatie (niet zijnde de woning van een cliënt) een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.

Vanaf 1 juli 2022 bedraagt de vergoeding € 0,09 netto per kilometer tot een maximum van 30 km enkele reis. Werknemers die vanuit huis direct naar cliënten reizen krijgen hiervoor een vergoeding afhankelijk welk voertuig wordt gebruikt. De werknemer maakt hierover afspraken met de werkgever.

Vergoeding incidentele dienstreizen Als je in opdracht van je werkgever incidenteel een dienstreis moet maken, ontvang je hiervoor een vergoeding. De werkgever vergoedt de kosten van het openbaar vervoer of, als de werkgever toestemming geeft om te reizen met eigen auto, € 0,28 netto per kilometer. Vergoeding werkverkeer (naar, van en tussen cliënten/locaties) De werkgever en werknemer bepalen samen welk vervoersmiddel wordt gebruikt.

De vergoeding wordt per voertuig anders berekend. In artikel 4.5.2 van de Cao VVT staat wat wanneer van toepassing is. Voor reizen naar en tussen cliënten in de wijk met de auto/motor geldt een vergoeding van € 0,19 netto voor de eerste 10 km per werkdag en € 0,28 netto daarboven.

 • Eindejaarsuitkering (dertiende maand) Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering over het brutosalaris exclusief vakantiegeld, eventueel meerwerk en overige toeslagen en vergoedingen.
 • De hoogte van de eindejaarsuitkering is 8,33%.
 • Onregelmatigheidstoeslag (ORT) Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie is ingedeeld in FWG 65 of lager.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Maandag t/m vrijdag Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 44% Tussen 06:00 uur en 07:00 uur – 22% Tussen 20:00 uur en 22:00 uur – 22% Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 44% Zaterdag Tussen 06:00 uur en 08:00 uur – 38% Tussen 12:00 uur en 22:00 uur – 38% Tussen 22:00 uur en 06:00 uur – 49% Zon- en feestdagen Hele dag 60% Op 24 en 31 december Tussen 18:00 uur en 00:00 uur – 60%

You might be interested:  Cash Conversion Cycle Berekenen

Opleidingsplan Je werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een Strategisch Opleidingsplan (SOP) vast, dat de basis vormt voor het jaarlijkse opleidingsplan. In dit opleidingsplan wordt onder andere beschreven welke opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden de instelling biedt, welke loopbaanpaden de organisatie kent en welke scholing door de werkgever verplicht wordt gesteld.

Je ontwikkeling/scholing Op initiatief van de werknemer en/of werkgever vinden periodiek ontwikkelingsgesprekken plaats. Hierin worden afspraken gemaakt over je persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling, je loopbaanwensen en wat er nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven. Functiegerichte scholing en scholing die verplicht worden gesteld door je werkgever, worden volledig vergoed in tijd en geld.

Volg je niet-direct functiegerichte scholing? Dan maak je met je werkgever afspraken over welke vergoeding je krijgt in tijd en geld. Op jouw initiatief gaat je werkgever het gesprek aan over de voor jouw werk relevante professionele statuten. Vergoeding kosten (her)registratie op grond van Wet BIG Als je werkt in een functie waarvoor een verplichting tot (her)registratie geldt op grond van de Wet BIG, dan vergoedt je werkgever alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie gemaakt moeten worden.

Je maakt met je werkgever afspraken over welke activiteiten en kosten als noodzakelijk moeten worden beschouwd voor (her)registratie. De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd. Functiewaardering en inschaling Functies binnen de Cao VVT worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens het systeem: FWG VVT.

Op basis van een functiebeschrijving wordt een functie in een functiegroep ingedeeld. Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie? De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van je beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie.

Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren. Op basis van artikel 8.5.2. Cao VVT blijven een aantal regelingen uit de Cao V&V 2006-2007 en de Cao T van toepassing tenzij er binnen een organisatie een eigen regeling afgesproken is tussen ondernemingsraad en werkgever.

In de Cao V&V 2006-2007 (artikel 7.3) staat dat de werkgever een bijdrage verstrekt in de jaarlijkse contributie in de bij FBZ aangesloten beroepsorganisaties. In de actuele cao staat de geldende lijst van verenigingen. De vergoeding bedraagt ten minste de helft van het contributiedeel dat betrekking heeft op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling.

 1. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.
 2. Opzegtermijn In de Cao VVT is opgenomen dat de wettelijke opzegtermijnen van toepassing zijn.
 3. Opzegging vindt in de regel plaats per de eerste van de maand.
 4. Stoppen met 45 jaar Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen na 45 dienstjaren stoppen met werken.

Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijkse uitkering.

Standaard arbeidsduur Een fulltime dienstverband is 36 uur per week (1.872 uur per jaar). Indien gewenst kunnen werkgever en werknemer hogere wekelijkse gemiddelde overeenkomen, met een maximum van 40 uur.55 jaar of ouder en diensten Als je 55 jaar of ouder bent, word je niet ingeroosterd voor een nacht-, bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- of aanwezigheidsdienst tussen 23.00 – 07.00 uur, tenzij je daar geen bezwaar tegen hebt.

Vakantiedagen Bij een dienstverband van 36 uur heb je recht op 144 wettelijke en 93,4 uur bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren per jaar. Dit ‘verlofmandje’ is bedoeld om verlofuren te kunnen opnemen op feestdagen, calamiteiten en ander kortverzuimverlof.

 • Dit komt neer op 237,4 uur per jaar.
 • Werknemers die meer of minder dan 36 uur per week werken, krijgen vakantie-uren naar rato.
 • BalansBudget Sinds 1 september 2021 kun je via het BalansBudget maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière.

Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In de Cao VVT 2022-2023 is afgesproken dat het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. Cao-partijen willen zo snel als mogelijk een spaarfonds laten oprichten.

 1. Eventuele rendementen van dit tijdspaarfonds worden ingezet voor de indexering van de verlofspaarsaldi.
 2. Toekomstige regeling: LandingsBaan In de Cao VVT 2019-2021 zijn afspraken gemaakt waardoor het voor werknemers mogelijk wordt om in aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken.
 3. Werknemers kunnen stapsgewijs hun contractsomvang afbouwen naar 50% van de huidige omvang.

Hiervoor kunnen werknemers van 60 jaar of ouder hun BalansBudget aanspreken, maar ook de werkgever gaat hierin een bijdrage leveren. In de Cao VVT 2022-2023 is afgesproken dat de LandingsBaan per 1 januari 2022 onderdeel is van de cao. Verlof bijzondere gebeurtenissen In de Cao VVT wordt er verlof verleend bij diverse bijzondere gebeurtenissen.

 1. In sommige situaties gaat dit van je vakantie-uren af.
 2. In andere situaties krijg je de uren van de werkgever.
 3. Lees verder om te bekijken wat in welke situaties van toepassing is.
 4. In de Cao VVT staat dat de werkgever betaald verlof verleent indien je redelijkerwijs de gebeurtenis niet buiten werktijd om kan plannen.

Lees hieronder wat er voor wat voor verlof van toepassing is.

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Ondertrouw
Eigen huwelijk
Registratie partnerschap
Huwelijks- / Geregistreerd partnerschap jubileum 25- en 40 jaar
Huwelijk/bruiloft eerste graad
Huwelijk/bruiloft tweede graad
Huwelijk/bruiloft derde graad
Het 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van je eigen ouders of pleegouders of schoonouders
Bevalling partner
Overlijden iemand in je familiekring (kind, partner, (adoptie)ouders, broer, zus) Bij het overlijden van bijv. je kind, (relatie-)partner, (adoptie) ouders en broer en zus), maak je met je werkgever maatwerkafspraken over de tijd die je nodig hebt om met deze gebeurtenis om te gaan.
Verhuizing

Ziekmelding Als je ziek bent, moet je de ziekmeldingsprocedure die in jouw instelling geldt, volgen. Loondoorbetaling bij ziekte Gedurende het eerste ziektejaar behoudt de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoudt de werknemer minimaal 70% van het inkomen.

 • Duurt de ziekte langer dan twee jaar, dan is het inkomen afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, de mate waarin er nog werk verricht kan worden en dat daadwerkelijk gebeurt.
 • Bezoek aan dokter of tandarts Afspraken bij de huisarts (of andere arts) en tandarts mogen alleen tijdens werktijd plaatsvinden als de werknemer geen mogelijkheid heeft buiten werktijd.

: Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) — FBZ — Vakbond voor zorgprofessionals

Hoeveel vakantiedagen per maand bij 32 uur in de zorg?

Het aantal vakantiedagen bij 32 uur bereken je op dezelfde manier. Wanneer je 32 uur per week werkt ontvang je 16 vakantiedagen per jaar, wat neer komt op 128 vakantie uren. De berekening is gelijk aan die van 40 uur, namelijk 32 uur per week maal vier. Bij de bovenwettelijke uren werkt het net even anders.

Hoeveel vakantie uren in de min?

Iedere werknemer heeft recht op 4 werkweken vakantie per jaar. Bijvoorbeeld: als u 28 uur per week werkt, dan heeft u recht op minimaal 112 uur vakantie per jaar (4 maal 28).

Hoe bereken je vakantie uren om naar dagen?

Hoe bereken je vakantiedagen? – Laten we vooropstellen dat het in principe niet nodig is om zelf je vakantiedagen te berekenen. In je contract staat namelijk eigenlijk altijd aangegeven hoeveel vakantiedagen je per jaar hebt. Toch kan het handig zijn om te weten hoe je een berekening van je vakantiedagen maakt, bijvoorbeeld als je overweegt om minder (of juist meer) te gaan werken of als je je contract even niet bij de hand hebt.

 1. Goed nieuws: het is geen hogere wiskunde.
 2. Het zit namelijk als volgt: iedere werknemer heeft recht op minimaal 4 keer de overeengekomen arbeidsduur.
 3. Je kunt dus eenvoudig je vakantie-uren berekenen door je standaard werkweek te vermenigvuldigen met 4.
 4. Stel dat je 40 uur per week werkt, dan heb je dus recht op minimaal 160 vakantie-uren per jaar (want 4 x 40 = 160).

Nu is het heel eenvoudig om ook het aantal vakantiedagen te berekenen. Deel hiervoor het aantal vakantie-uren door 8, want dat is de duur van een reguliere werkdag: 160 / 8 = 20. Als je 40 uur per week werkt, heb je dus recht op minstens 20 vakantiedagen.

Hoeveel extra vrije dagen ivm leeftijd?

Doorbetaalde, uitbetaalde en onbetaalde vrije tijd –

Werknemers die in 2016 60 jaar oud waren, hebben t/m 2021 recht op 10 doorbetaalde seniorendagen en 2 niet op te nemen maar uitbetaalde dagen. Vanaf 1 januari 2022 hebben ze alleen nog recht op 12 onbetaalde seniorendagen. Werknemers die in 2016 tussen de 55 en 60 jaar waren, hebben t/m 2021 recht op 5 doorbetaalde senioerendagen en, afhandelijk van hun leeftijd, tussen de 2 en 6 niet op te nemen maar uitbetaalde dagen. Vanaf 1 januari 2022 hebben ze alleen nog recht op een aantal onbetaalde seniorendagen. Zie onderstaande tabel voor het aantal dagen.

Waar zijn LFB uren voor bedoeld?

Levensfasebudget (LFB) Deze uren kunnen gespaard worden bij de werkgever of gestort worden in uw levensloop. Als u de uren bij uw werkgever laat staan betekent dat na vijf jaar de uren niet meer geïndexeerd worden met uw actuele uurloon (niet meer waardevast).

Hoeveel vakantie uren 16 uur?

Je kunt het aantal uren dat je werkt dus vermenigvuldigen met vier om je jaarlijks aantal vakantiedagen te berekenen. Hier zijn enkele voorbeelden: met een 16-urige werkweek heb je recht op 8 dagen per jaar. met een 20-urige werkweek heb je recht op 10 dagen per jaar.

Wat is min uren?

De betekenis van minuren – Minuren zijn de uren die minder lang worden gewerkt dan dat afgesproken is in het contract. De uren die een werknemer werkt worden geregistreerd in een urenregistratie, Elke werknemer heeft een minimum aantal uren waaraan voldaan moet worden volgens het opgezette contract met de werkgever.

Wat gebeurt er als je minuren hebt?

Minuren kwijtschelden – Als je minuren hebt opgebouwd op jaarbasis, mag je deze binnen de daaropvolgende zes maanden inhalen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt, vervallen ze en komen ze voor rekening van je werkgever. Dit geldt ook voor minuren die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis.

Wat zijn Plusuren in de zorg?

Sturen op min- en plusuren in de thuiszorgplanning In de thuiszorg zie je het veel gebeuren: het ontstaan van uren boven en onder de gemaakte contractafspraken. Denk hierbij aan medewerkers die ziek zijn en daardoor uren mislopen of collega’s die deze uren opvullen en juist meer werken.

 • Deze uren worden ook wel ‘min- en plusuren’ genoemd.
 • In het ideale scenario staan alle uren op nul, maar hoe kan je hier als planner aan bijdragen? In het 48e ThuiszorgPlanners webinar vertelde senior planner Jim Heemskerk over deze min- en plusuren.
 • Hoe ontstaan deze uren? Maar nog belangrijker: hoe voorkom je ze? In deze blog leggen we je uit wat jij als planner kan doen om te sturen op min- en plusuren.

Medewerkers hebben vanuit de nieuwe cao, per 1 januari 2023, het recht om 100% ingeroosterd te worden. Hoewel dit dus nog niet officieel geldt, is het voor jou als planner wel de hoogste tijd om hiermee aan de slag te gaan. Los daarvan is het ook wat het rooster betreft verstandig om je hieraan te houden. Als medewerkers in de plus of in de min staan, is het de bedoeling dat dit gecompenseerd wordt door extra te werken of door juist extra vrije dagen op te nemen. Met name voor het extra werken van de medewerkers met min-uren geldt dat hoe eerder je het rooster uitbrengt, des te meer mogelijkheid zij hebben om hier gehoor aan te geven.

Hoeveel uur zit er in een maand?

Loonberekening o.b.v. werkelijke dagen en uren – AFAS Help Center In Profit is de loonberekening standaard gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode. Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld een fulltime maandloner iedere maand een ander aantal dagen en uren wordt verwerkt, afhankelijk van het aantal te werken dagen en uren in die maand.

 • De medewerker ontvangt uiteraard wel iedere maand hetzelfde salaris, maar de ene maand werkt de medewerker daarvoor meer dagen en uren dan de andere maand.
 • Dit in tegenstelling tot gedateerde methodes waarbij op basis van gemiddelden wordt berekend.
 • Bij die methode wordt een gemiddeld aantal dagen bepaald op basis van de totale SV-dagen in een jaar.

Voor maandloners is dat gemiddelde altijd gebaseerd op 260, 261 of 262 dagen. Eén van de nadelen daarbij is dat de uitkomst voor wat betreft de dagen altijd een niet geheel getal is, terwijl medewerkers in de werkelijkheid uiteraard een geheel aantal dagen hebben gewerkt.

Een berekening gebaseerd op (werkelijke) dagen en uren van de betreffende periode is daarom altijd veel zuiverder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de loonheffing. In bepaalde situaties kan de dagtabel van toepassing zijn. Als je met gemiddelden rekent, kan het zijn dat je teveel of te weinig loonheffing berekent.

De dagtabel schrijft immers voor dat je de tabel per dag toepast, niet voor een deel van de dag (bij een berekening op basis van gemiddelde dagen is de uitkomst vrijwel altijd een getal in decimalen). Het verschil wordt ook niet meer rechtgetrokken, omdat de loonheffing geen herrekening kent en lang niet iedere medewerker ook een aangifte inkomstenbelasting doet.

Maaltijdvergoeding per dagWerkkleding en schoeisel per dagReiskosten per dag

Voorbeelden van inhoudingen die plaats dienen te vinden op basis van het (werkelijke) aantal uren:

Vermindering salaris in verband met ouderschapsverlofVermindering salaris in verband met onbetaald verlofVerminder salaris in verband met langdurig verzuim

Veel van deze vergoedingen worden volgens de cao alleen uitgekeerd als de medewerker daadwerkelijk werkt, maar niet bij ziekte (denk daarbij aan de vergoeding voor werkkleding en schoeisel). Doordat je ziekte in Profit HRM registreert, bepaalt Profit automatisch de resterende gewerkte dagen in die periode en dus het juiste bedrag van de vergoeding.

 • Als van het gemiddelde aantal dagen zou worden uitgegaan, is er een handmatige correctie nodig om de juiste vergoeding te kunnen verwerken.
 • Het gemiddelde kan immers op decimalen achter de komma uitkomen, terwijl de cao voorschrijft de vergoeding te betalen voor iedere gewerkte dag.
 • Er zijn pensioenregelingen waarin is geregeld dat het parttimepercentage moet worden bepaald op basis van de werkelijke uren ten opzichte van de roosteruren (bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de Drankenindustrie).

Dus moet voor de berekening van de pensioenpremies als gevolg daarvan ook iedere periode met het werkelijke parttimepercentage van die periode worden gerekend. SV-dagen zijn volgens de wet altijd hele dagen. Dus ook al zou iemand een halve dag werken, dan telt die halve dag wel als één hele SV-dag.

Vaak koppel je ook met de werkelijkheid, bijvoorbeeld een tijdsregistratiesysteem (wat geen gemiddelden levert).Voorbeeld:In dit voorbeeld zie je hoe de berekening op basis van gemiddelden niet tot het gewenste resultaat leidt. Het uitgangspunt is een jaar van 261 dagen:

Gemiddeld aantal dagen per maand: 21,75Gemiddeld aantal uren per maand: 174

In uren (een fulltimer die 8 uur per dag werkt): De maand februari heeft maar 20 SV-dagen = 160 uur. Stel dat een medewerker 8 uur ziek is en 152 uur als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 174 – 8 -152 = 14 uur wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

 1. Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof ook niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen.
 2. In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen = 184 uur) werkt het andersom.
 3. Het salaris wordt zelfs negatief, want als een medewerker 176 uur onbetaald verlof neemt en 8 uur ziek is, betekent dit dat deze medewerker 174 – 176 – 8 = 10 uur negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

In dagen: In een jaar met 261 dagen is het gemiddelde per maand 21,75. De maand februari heeft echter maar 20 SV-dagen. Stel dat een medewerker 1 dag ziek is en er 19 dagen als onbetaald verlof heeft opgenomen. Dan betekent dat dus 21,75 – 1 -19 = 1,75 dag wat als gewerkt wordt gezien, terwijl er helemaal niet is gewerkt.

 • Je kunt die ziektedag en onbetaald verlof niet omrekenen naar gemiddelden, want je krijgt dan resultaten in decimalen.
 • In een maand als januari (meestal 23 SV-dagen) werkt het andersom.
 • Het salaris wordt zelfs negatief, want als iemand 22 dagen onbetaald verlof opneemt en 1 dag ziek is, betekent dit dat deze medewerker 21,75 – 22 – 1 = 1,25 dag negatief heeft gewerkt en dus het daarbij horende (negatieve) salaris krijgt.

De bovenstaande situatie ontstaat dus doordat je de werkelijkheid invoert (dat is noodzakelijk omdat ziektedagen bijvoorbeeld altijd in hele dagen moeten worden verwerkt) en rekent met gemiddelden. Met andere woorden: als er bijvoorbeeld geen vergoedingen op dagbasis of inhoudingen op het salaris zijn, dan lijkt werken met gemiddelden in eerste instantie wel handig omdat elk uur dan vermenigvuldigd kan worden met het gemiddelde uurloon.