Vakantie Uren Uitbetalen Berekenen

Vakantie Uren Uitbetalen Berekenen
Stel dat je 20 verlofuren wilt laten uitbetalen, de bruto waarde van de verlofuren bereken je dan als volgt: 20 verlofuren * € 25,00 (uurloon) * 8 % vakantiegeld = € 540,00.

Hoeveel belasting betaal je als je vakantie uren laat uitbetalen?

Vakantiedagen laten uitbetalen – Je vakantiedagen laten uitbetalen is erg kostbaar, want je betaalt er veel belasting over. Je betaalt namelijk bijzonder loonbelasting Hoeveel belasting is per inkomen verschillend, maar de belasting kan oplopen tot wel meer dan 55%.

Hoeveel belasting gaat er van je vakantie uren af?

Wanneer je vakantiedagen opneemt ontvang je regulier salaris, hier wordt geen extra belasting op ingehouden. Dit geldt voor zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantie uren. Hierdoor is het soms aantrekkelijker om je vrije dagen op te maken. Je ontvangt dan gewoon salaris en krijgt extra vrij tijd.

Wat is een vakantie uur waard?

Iedere werknemer heeft recht op een bepaald aantal vakantiedagen. Deze kunnen worden opgenomen tijdens dienstverband of worden uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Een belangrijke vraag is welke geldwaarde een vakantiedag heeft? Wat is het vakantieloon? In de praktijk zien we dat werkgevers nog wel eens vergeten welke looncomponenten bij de waarde van een vakantiedag allemaal meetellen.

 1. Met als gevolg dat werknemers met succes nabetaling van loon over vakantiedagen kunnen verlangen.
 2. Onderdelen van het vakantieloon Op basis van artikel 7 van de Europese Arbeidstijdenrichtlijn en daaruit voortvloeiende rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, moeten lidstaten maatregelen treffen, zodat werknemers jaarlijks recht op ten minste vier weken vakantie, mét behoud van loon.

De waarde van het vakantieloon moet gelijk zijn aan de waarde van een gewerkte dag. In de praktijk zien we dat werkgevers daarom vaak uitgaan van het dagloon of het “kale” bruto basissalaris, eventueel vermeerderd met de vakantietoeslag. Maar dat is te kort door de bocht.

 1. Om de waarde van het vakantieloon te bepalen moet volgens de rechtspraak naast het dagloon of bruto basissalaris ook gekeken worden naar andere looncomponenten, waar de werknemer normaal gesproken recht op heeft als hij zou werken en geen vakantie zou hebben.
 2. Het gaat dan om alle extra’s en alle toeslagen, die samenhangen met de normale werkzaamheden die aan de werknemer zijn opgedragen.

In de eerste plaats dienen daarom extra’s zoals een dertiende maand, een eindejaarsuitkering en andere bonussen naar evenredigheid meegenomen te worden in de hoogte van het vakantieloon. Daarnaast behoren regelmatige toeslagen in de berekening van het vakantieloon te worden opgenomen.

 • Dit geldt bijvoorbeeld voor de reeds genoemde vakantietoeslag, maar ook voor de onregelmatigheidstoeslag, ploegentoeslag en overwerkuren, die op regelmatige en structurele basis worden gemaakt.
 • Eigenlijk behoort alleen een reis- en onkostenvergoeding niet tot het vakantieloon; een autovergoeding echter weer wel.
You might be interested:  Benzine Kosten Berekenen Anwb

Over of het werkgeversdeel pensioenpremie onderdeel vormt van het vakantieloon zijn de meningen verdeeld. Moeilijkheden in de praktijk Zoals aangegeven, vergeten werkgevers met name de extra looncomponenten nog wel eens mee te tellen bij de waarde van een vakantiedag.

 1. Wanneer werknemers iedere maand een vast salaris ontvangen, inclusief alle toeslagen en beloningsonderdelen, is er vaak niet zoveel aan de hand.
 2. Het salaris dat aan de werknemer uitbetaald moet worden blijft immers hetzelfde, of hij nu vakantie heeft of niet.
 3. Maar het wordt lastiger als werknemers maandelijks een wisselend salaris ontvangen.

Of als er een uitbetaling van vakantiedagen moet volgen, omdat een werknemer bijvoorbeeld zijn bovenwettelijke vakantiedagen niet kan of niet wil opmaken, of bij de eindafrekening van het dienstverband. In die gevallen is de waarde van een vakantiedag lastiger te bepalen met als gevolg dat we in de praktijk zien dat werkgevers vaak niet verder komen dan het gebruikelijke salaris plus de vakantietoeslag én dat werknemers vervolgens steeds vaker met succes nabetaling van loon over vakantiedagen kunnen verlangen.

Rechtbank Noord-Holland – Chauffeur beroepsgoederen vervoer Op 15 juni jl. had een kantonrechter van de Rechtbank Nood-Holland, locatie Haarlem, te oordelen over een loonvordering van een chauffeur beroepsgoederen vervoer. Dit is bij uitstek een beroep – zeker wanneer ook internationale ritten worden gereden – waarbij overuren onderdeel zijn van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer en waarbij (overwerk)toeslagen een belangrijk onderdeel van de beloning uitmaken.

In dit geval bleek ook in de praktijk dat de werknemer structureel overwerk verrichtte. Vrijwel elke loonperiode ontving de werknemer een vergoeding voor overwerk. Aangezien de Arbeidstijdenrichtlijn tot doel heeft, dat een werknemer tijdens een vakantie financieel in een situatie verkeert die vergelijkbaar is met de situatie tijdens de gewerkte periodes, komt de kantonrechter tot de conclusie dat de werknemer recht heeft op een nabetaling.

De kantonrechter overweegt dat de werknemer tijdens de gewerkte periodes structureel recht had op beloning voor de overuren en overwerktoeslagen. Het opnemen van vakantie zou hem in een financieel nadelige positie hebben gebracht als de (overwerk)toeslagen niet zouden worden uitbetaald. Zodoende dienen de vergoedingen van overuren onderdeel te zijn van het vakantieloon en heeft de werknemer nog recht op ruim € 7.500,00 bruto ter zake achterstallig loon.

Conclusie Een vakantiedag is meer waard dan in eerste instantie wordt gedacht. Voor werknemers kan het lonen alert te zijn op de waarde van uitbetaalde vakantiedagen, niet alleen bij einde dienstverband, maar net zo goed tijdens dienstverband. Dat leert de uitspraak van de kantonrechter Haarlem.

 1. Werkgevers dienen zich er ook bewuster van te zijn dat de uitbetaling van vakantiedagen tot financieel nadelige verrassingen kan leiden.
 2. Dat pleit ervoor om bijvoorbeeld met vertrekkende werknemers bij voorkeur af te spreken dat openstaande vakantiedagen nog worden opgenomen, of worden geacht te zijn opgenomen in de opzegtermijn, waarbinnen een werknemer is vrijgesteld van werk, of in een hogere beëindigingsvergoeding.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mr.A.I. (Angela) Mekes of één van onze andere specialisten Arbeidsrecht. ***** Williams/British Airways (ECLI:NL:EU:C:2011:588) en Hein/Holzkamm (ECLI:NL:EU:C:2018:1018) https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:5298

Is het voordeliger om vakantiedagen uitbetalen of opnemen?

Heel belangrijk: over uitbetaalde vakantiedagen betaal je meer belasting dan over je reguliere salaris. De belastingdienst hanteert dan het hogere ‘bijzonder’ tarief, net als bij vakantiegeld, een dertiende maand en bonussen.

Waarom betaal je meer belasting als je meer uren werkt?

Doordat u meer uren werkt, verdient u meer salaris. Het kan zijn dat u met dit salaris in de volgende belastingschijf terechtkomt. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer belasting u betaalt. De Belastingdienst bepaalt de belastingtarieven.

You might be interested:  Berekenen Vloerverwarming Als Hoofdverwarming

Hoe zwaar worden uitbetaalde vakantiedagen belast?

Vakantiedagen uitbetalen en belasting – Goed om te weten: een medewerker betaalt over uitbetaalde vakantiedagen meer belasting dan over het salaris. Vakantiedagen vallen namelijk bij de belastingaangifte onder ‘bijzonder tarief.’ Daarmee stelt de Belastingdienst vakantiedagen gelijk aan bijvoorbeeld vakantiegeld, bonussen en een dertiende maand.

  Wat is het verschil tussen vakantie geld en vakantie uren?

  Wat is het verschil tussen vakantiedagen en vakantiegeld? – Het belangrijkste verschil tussen vakantiedagen en vakantiegeld is dat vakantiedagen dagen zijn waarop een werknemer niet hoeft te werken, maar wel salaris ontvangt. Vakantiegeld is daarentegen een extraatje bovenop het salaris.

  Hoeveel kost een extra vakantiedag?

  Zorg dat de afspraken goed vastgelegd worden in de verlofregistratie. Wat kost een extra vakantiedag? Het uitgangspunt voor het bijkopen van vakantie is het salaris wat op dat moment geldend is. Dat wil zeggen, het salaris inclusief vakantiegeld, dertiende maand en andere vaste emolumenten.

  Wat met niet opgenomen vakantiedagen na ontslag?

  Vakantiegeld voor vakantie die je niet opnam Elk jaar heb je recht op een bepaald aantal wettelijke vakantiedagen. Heb je die nog niet allemaal opgenomen wanneer je vertrekt bij je werkgever, dan moet hij je die resterende dagen uitbetalen. Dat is het geval als je ontslagen wordt, maar ook als je zelf ontslag neemt.

  Wat is beter tijd voor tijd of uitbetalen?

  Wat is beter: tijd voor tijd of uitbetalen? – Of tijd voor tijd of uitbetalen beter is, hangt af van de situatie en de voorkeur van zowel werkgever als werknemer. Tijd voor tijd kan een goede oplossing zijn als werknemers graag meer vrije tijd willen en de werkgever bereid is hen die tijd te geven zonder extra kosten.

  Hoe kun je het beste overuren laten uitbetalen?

  Overuren uitbetalen of opnemen? – Of je jouw overuren beter kunt laten uitbetalen of opnemen is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Kom je bijvoorbeeld door de overuren in de terecht, dan is het soms voordeliger om de overuren op te nemen. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat het normale jaarloon precies uitkomt op € 68.508.

  1. Als je vervolgens overuren draait dan betaal je hier belasting over in de tweede belastingschijf.
  2. In dit geval is het voordeliger als je kunt kiezen voor een vergoeding in de vorm van tijd voor tijd.
  3. Het is echter niet altijd mogelijk om te kiezen voor tijd voor tijd.
  4. Ijk daarom goed naar wat er in je cao of arbeidscontract staat over de vergoeding voor overuren.

  De Belastingdienst kijkt bij het belasten van de overuren naar het belastbare inkomen van het voorgaande jaar. Op basis hiervan schat de Belastingdienst in hoeveel belasting je moet betalen. Het gebeurt echter regelmatig dat er te veel of te weinig belasting wordt betaald, omdat overuren vaak onverwacht gedraaid worden.

  Welke leeftijd hoef je niet meer over te werken?

  Ik hoor overal om mij heen dat ik als 63 jarige geen weekenden meer hoef te draaien in de beveiliging. Maar kan hier niets over terug vinden in het cao. Beste Gustaaf, Ik weet niet of jouw bedrijf onder de CAO particuliere beveiliging valt? Daar staat in artikel 9 het volgende over ouderenbeleid: HOOFDSTUK 9: VUT, PENSIOEN EN OUDERENBELEID Artikel 80 Overige regelingen ten behoeve van oudere werknemers 1.

  1. Aangepast dienstrooster op medische indicatie Werknemers van 55 jaar en ouder hebben het recht om op basis van een medische indicatie met een aangepast dienstrooster te mogen werken.2.
  2. Verval verplichting tot overwerk Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het verrichten van diensten langer dan 8 uur of tot werkzaamheden waarbij het totaal aantal arbeidsuren meer dan 40 uur per week bedraagt.3.

  Verval verplichting van werken op roostervrije dag Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het werken op vastgestelde roostervrije dag.4. Verval verplichting van uitvoering nachtdiensten Werknemers van 60 jaar en ouder kunnen, indien zij daartoe schriftelijk de wens te kennen geven, niet worden verplicht tot het uitvoeren van nachtdiensten.

  Wat je loonstrook betreft: Op de loonstrook staan in ieder geval de volgende gegevens: •Het brutoloon. •Uit welke bedragen dit loon bestaat (basisloon, toeslagen etc.). •De belasting en premies die door de werkgever worden ingehouden en dus het nettoloon. •Het wettelijk minimum(jeugd)loon en de minimumvakantietoeslag die voor jou gelden.

  •De naam van de werkgever en de werknemer. •Voor welke periode het loon wordt uitbetaald. •Het aantal uren dat per week/maand worden gewerkt. Is het vanwege een nieuw systeem dat de ADV-uren en vakantiedagen er niet meer op staan? Weet jj dit? Ik zou als je meer wilt weten contact opnemen met een vakbond over deze zaken.

   Veenstra Coaching 07-11-2022 Antwoord door Yvonne

  : Ik hoor overal om mij heen dat ik als 63 jarige geen weekenden meer hoef te draaien in de beveiliging. Maar kan hier niets over terug vinden in het cao.

  Kan je vakantiegeld maandelijks uitbetalen?

  Op andere momenten uitbetalen – In sommige gevallen zou je het vakantiegeld in juni kunnen uitbetalen, een maand later. Dat is afhankelijk van de arbeidsovereenkomsten of de cao. In de cao voor de detailhandel is bijvoorbeeld bepaald dat het vakantiegeld ook een maand later, in juni, kan worden uitgekeerd.

  In sommige gevallen kunnen werknemers beslissen dat ze hun vakantiegeld niet één keer per jaar, maar maandelijks uitgekeerd krijgen. Maar dan voelt het veel minder als een uitkering speciaal voor de vakantie. Vaak bezien werknemers het dan veel meer als gewoon inkomen dat op de grote hoop gaat. Een andere optie is een betalingsregeling met het personeel waarin je voorstelt het vakantiegeld in termijnen te betalen.

  Hier moeten je medewerkers wel schriftelijk mee akkoord gaan. Wat vind je van dit artikel?

  Hoeveel belasting betaal je over bijzondere beloning?

  Hoeveel loonheffing betaal ik over bijzonder tarief? Als je in 2023 tot €73.031,- verdient, betaal je 36,93% belasting. Dit wordt ingehouden op je inkomsten bijzonder tarief. Als je meer dan €73.031 euro verdient, betaal je 49,50% loonheffing.

  Hoe is vakantiegeld belast?

  Vakantiegeld belasting – Vakantiegeld is inkomen. Er moet inkomstenbelasting over worden betaald. Het stelsel van inkomensbelasting is progressief.

  Eerste schijf Tot € 20.384,– 36,65 procent

  Tweede schijf Tot € 34.300,– 38,10 procent

  Derde schijf Tot € 68.507,– 38,10 procent

  Vierde schijf Vanaf € 68.507,– 51,75 procent

  Vakantiegeld komt bovenop het inkomen en valt dus in de hoogste toegepaste belastingschijf. Om vakantiegeld van bruto naar netto om te zetten is dus van belang wat uw jaar inkomen is. Afhankelijk hiervan betaalt u 36,65 %, 38,10 % of 51,75 % belasting over de vakantietoeslag. De vakantiebijslag kan ook in twee schijven vallen.