Vakantiedagen Uitbetalen Belasting Berekenen

Vakantiedagen Uitbetalen Belasting Berekenen
Stel dat je 20 verlofuren wilt laten uitbetalen, de bruto waarde van de verlofuren bereken je dan als volgt: 20 verlofuren * € 25,00 (uurloon) * 8 % vakantiegeld = € 540,00.

Hoe bereken je wat een vakantiedag waard is?

Bij de berekening van de vergoeding (bij einde dienstverband) voor niet genoten vakantiedagen blijken veel werkgevers vaak alleen het basissalaris van de werknemer vermeerderd met 8% vakantietoeslag tot uitgangpunt te nemen. Dit is echter niet altijd correct en kan leiden tot loonvorderingen van (ex)werknemers.

Artikel 7:641 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat dat de vergoeding voor niet genoten vakantiedagen ‘ gelijk moet zijn aan het bedrag van het laatstverdiende loon over de periode overeenkomstig de nog openstaande vakantie,’ Eenvoudiger gezegd: één vakantiedag is één dag loon waard. Maar wat valt nu onder ‘het laatstverdiende loon’? Dit wordt in de wet niet verder toegelicht.

Volgens de Hoge Raad moet onder het laatstverdiende loon worden verstaan ‘ het gehele tussen werkgever en werknemer overeengekomen loon ‘. Maar welke emolumenten vallen daar dan onder? Op 28 februari jl. heeft de kantonrechter te Groningen zich nader uitgesproken over de berekening van de waarde van een vakantiedag.

 • Een werknemer had bezwaar gemaakt tegen de eindafrekening door (ex)werkgever.
 • Volgens de werknemer dienen de gemiddelde bonus over de jaren 2011 tot en met 2013 en ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie te worden meegenomen in de berekening van de waarde van de nog uit te betalen vakantiedagen.

De werkgever stelt op zijn beurt dat het werkgeversdeel pensioenpremie en de bonus niet behoren tot het loon. De Groningse rechter stelt werknemer in het gelijk en overweegt dat de pensioenpremie die de werkgever aan de pensioenuitvoerder verschuldigd is, een component vormt die samenhangt met de taken van de werknemer.

 • Het ligt voor de hand om in dat geval ook de pensioenpremie mee te tellen bij de bepaling van het vakantieloon, omdat de werkgever, óók als de werknemer zijn vakantiedagen tijdens dienstverband zou hebben opgenomen, pensioenpremie over het loon had moeten betalen.
 • In zoverre mag de werknemer niet in een meer nadelige positie raken door het niet opgenomen hebben van de vakantiedagen.
You might be interested:  Hypotheek Berekenen Met Huurinkomsten

De werkgeverspremie heeft – ondanks dat het geen loon in letterlijke betekenis is – een bepaalde waarde en is daarom volgens deze rechter (overigens in navolging van een Amsterdamse kantonrechter) ook onderdeel van het (ruime) loonbegrip dat de Hoge Raad hanteert.

Tussen partijen staat voorts vast dat via de eindafrekening die de werknemer heeft ontvangen een bonus op basis van de gemiddelde bonus over de jaren 2011, 2012 en 2013 is vergoed. De bonussen waren afhankelijk van de inspanningen van de werknemer en stonden in rechtstreeks verband met de activiteiten van de werknemer in het bedrijf.

De werknemer heeft in elk geval vanaf 2006 jaarlijks bonussen ontvangen en zij maken volgens deze rechter dan ook onderdeel uit van het reguliere loon en moeten meegeteld worden bij de vaststelling van het vakantieloon. Let op, in eerdere rechtspraak is al vastgesteld door andere rechters dat een dertiende maand, onregelmatigheidstoeslag en een ploegentoeslag ook in de vergoeding voor niet genoten vakantiedagen moet worden betrokken.

loon vakantietoeslag ploegentoeslag onregelmatigheidstoeslag 13e maand bonussen die gerelateerd zijn geweest aan de inspanningen van de werknemer en in rechtstreeks verband staan met de activiteiten van de werknemer in het bedrijf en stelselmatig zijn uitgekeerd het werkgeversdeel pensioenpremie (al zijn er juristen die hierbij vraagtekens plaatsen onder meer omdat de werknemer zijn pensioendeelneming door de uitdiensttreding niet zal voortzetten, waardoor het werkgeversdeel pensioenpremie vanaf datum uitdiensttreding geen pensioenbestemming kent).

Hoe werkt het uitbetalen van vakantiedagen?

Vakantiedagen laten uitbetalen – Bovenwettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, mag u door uw werkgever laten afkopen. U en uw werkgever kunnen elkaar hier niet toe verplichten. Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, mag u niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van uw contract is dit wel toegestaan.

Hoe worden niet opgenomen vakantiedagen belast?

Indien de bediende zelf kiest om zijn vakantiedagen niet op te nemen – Wanneer het niet gelukt is voor de bediende om zijn vakantie op te nemen of als de bediende er zelf voor kiest om zijn vakantiedagen niet op te nemen, belandt de werkgever in een moeilijke situatie.

 • De bediende kan immers niet afzien van de vakantie waarop hij recht heeft en een overdracht naar volgend jaar kan ook niet.
 • De werkgever is niet verplicht de niet-opgenomen vakantiedagen uit te betalen.
 • Hij moet echter wel kunnen aantonen dat hij de bediende de mogelijkheid heeft gegeven de vakantiedagen op te nemen.
You might be interested:  Auto Van De Zaak Berekenen

Gezien de verworvenheid van vakantie zal dit bewijs streng beoordeeld worden door de bevoegde controlediensten of door de rechter. Wanneer de werkgever in deze situatie de niet-opgenomen vakantiedagen uitbetaalt, hoewel dit in principe niet mag, is het vakantiegeld onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen.

Is vakantiegeld een Emolument?

Mocht je ontslagen worden, dan maakt je werkgever de balans op ten aanzien van je vrije dagen, vakantietoeslag en andere emolumenten. Dat wordt een eindafrekening genoemd. Een ontslag vindt vaak plaats op basis van wederzijds goedvinden, Je bepaalt daarbij in overleg met je werkgever onder welke voorwaarden je uit elkaar gaat.

Zo heb je waarschijnlijk recht op een wettelijke transitievergoeding, De hoogte van je uiteindelijke ontslagvergoeding is onder meer afhankelijk van je emolumenten. Uiteindelijk leidt dat tot een eindafrekening. Die voorwaarden leg je vast in een vaststellingsovereenkomst c.q. beëindigingsovereenkomst.

Wees je ervan bewust dat je een bruto transitie- of ontslagvergoeding ontvangt. Emolumenten worden door de belastingdienst over het algemeen als loon aangemerkt. Ongeacht of ze in geld of natura worden verstrekt: ze zijn bepalend voor de sociale verzekeringspremie en daarmee de te betalen inkomstenbelasting.

 • Laat een ontslagjurist gratis controleren of je vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) alles bevat om juridisch en financieel zo goed mogelijk afscheid te nemen.
 • Vaststellingovereenkomst Ben je benieuwd naar de hoogte van je transitievergoeding ? Met onze calculator bereken je die in 15 seconden.

Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan zelfs nog hoger uitpakken. Transitievergoeding Heb je een vraag over emolumenten? We hebben de vragen die ons vaak gesteld worden over de ontslagvergoeding gebundeld en voorzien van antwoorden. Emolumenten zijn beloningen voor werk die niet bij je normale salaris horen.

Een emolument kan op eenmalige of regelmatige basis worden uitgekeerd. Meestal zijn het bancaire betalingen, maar ze kunnen ook in natura verstrekt worden. Ze komen bij ontslag ter sprake bij de eindafrekening. Voorbeelden van emolumenten zijn verlofdagen, vakantiegeld, dertiende maand, bonus, pensioenbijdrage, reiskostenvergoeding, bedrijfswagen, laptop, tablet, telefoon, studiekostenvergoeding, personeelskorting, consumptiebijdrage, ambtswoning en verzekeringsbijdrage.

Bij een ontslag heb je sowieso recht op een eindafrekening ten aanzien van opgenomen maar nog niet genoten vakantiedagen en opgebouwd maar nog niet uitbetaald vakantiegeld. Sommige werknemers hebben recht op een dertiende maand. Je mag er vanuit gaan dat die naar rato wordt uitbetaald.

Datzelfde geldt voor een variabele beloning zoals een bonus, tenzij hier schriftelijk van is afgeweken. Of je recht hebt op andere emolumenten, hangt af van je arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement en eventuele individuele afspraken. Je opgebouwde maar nog niet-genomen vakantiedagen worden bij ontslag uitbetaald bij de eindafrekening.

You might be interested:  Besteedbaar Inkomen Berekenen

Hoewel er geen wettelijke bepaling is die omschrijft op welk moment je werkgever dat moet doen, is het gangbaar dat je vakantiedagen tijdens de laatste periode van je dienstverband uitbetaald worden. Het komt voor dat je vakantiegeld één maand na het einde van je arbeidscontract wordt uitgekeerd.

 1. Er is wettelijk geen bepaling die omschrijft op welk moment je werkgever de eindafrekening moet opstellen en uitbetalen.
 2. Hoewel het niet verplicht is, rekenen veel werkgevers met de ontslagen werknemer af op het moment dat het loon over de laatste periode van zijn of haar dienstverband uitbetaald wordt.

De wet schrijft wel voor dat je je salaris op tijd dient te ontvangen. Meestal is dat aansluitend op de afgesproken loonperiode. De eindafrekening mag ook pas daarna worden opgemaakt en betaald. Redelijkerwijs is dat echter tot één maand na afloop van je dienstverband.

 • Ja, dat kan zeker.
 • Vaak blijkt het ontslagdossier van je werkgever te rammelen.
 • Als er geen doorslaggevende ontslagreden is of indien je werkgever snel van je af wil, dan is er altijd onderhandelingsruimte.
 • Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je de meeste flexibiliteit.
 • Je transitievergoeding vormt een wettelijk minimum.

Je ontslagvergoeding kan daarentegen veel hoger zijn.

Is werkgever verplicht vakantiedagen uit te betalen bij ontslag?

Hoe bereken je de waarde van een vakantiedag? – Bij het het einde van het dienstverband heeft een werknemer recht op uitbetaling van de opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van een vakantiedag? De meeste werknemers hebben recht op 8% vakantietoeslag.

Hoe zwaar wordt vakantiegeld belast 2023?

Vakantiegeld en belastingen – Ons belastingstelsel heeft twee belastingschijven. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Het belastingtarief tot € 73.031 is 36,96 procent in 2023. Vanaf € 73.031 is het 49,5 procent. Je werkgever houdt hier al rekening mee en houdt elke maand een passend deel van het inkomen in.

Wat is het percentage bijzonder tarief?

Wat is een bijzondere beloning op de loonstrook? – Een bijzondere beloning is een extra betaling bovenop het reguliere salaris, zoals bijvoorbeeld vakantiegeld, een bonus, een eindejaarsuitkering of een overwerkvergoeding. Op de loonstrook van een werknemer worden deze bijzondere beloningen apart vermeld.