Vrij Te Laten Bedrag Berekenen 2022

Vrij Te Laten Bedrag Berekenen 2022

Wat is een vrij te laten bedrag VTLB )?

Tijdens de minnelijke schuldregeling houdt u een deel van uw inkomen om van te leven. We noemen dit het vrij te laten bedrag (vtlb). Hiervan betaalt u uw vaste lasten, zoals de huur, gas, licht en elektra en verzekeringen. En verder uw dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen, de kapper en reiskosten.

Hoe hoog is VTLB?

Vtlb-berekeningen per januari 2023 De wijzigingen hebben we in de op een rij gezet. Inmiddels is de Vtlb-werkgroep de eerste versie van de nieuwe calculator aan het testen. In deze versie kon alleen rekening gehouden worden met de nieuwe wettelijke normen van de PW-uitkeringen, de nieuwe bedragen van de toeslagen en de wijzigingen in de beslagvrije voet met betrekking tot de woonlasten.

In de meeste berekeningen stijgt het Vtlb met (minimaal) € 90,- voor een alleenstaande en € 130,- voor een paar. De stijging kan zichtbaar zijn in de beslagvrije voet of juist in de correctie individuele lasten; Bij mensen met een bijstandsuitkering is zowel de beslagvrije voet als de uitkering verhoogd. Per saldo zal de afdracht niet veel wijzigen en profiteert men wel van het hogere inkomen; Bij berekeningen van mensen uit groep 2 hangt de stijging van de beslagvrije voet af van de mate waarin ook het inkomen is gestegen; De hoogte van de toeslagen stijgt, en ook de inkomensgrenzen voor de toeslagen zijn gestegen. Dat betekent dat bij een gelijkblijvend inkomen het bedrag aan toeslagen stijgt en de beslagvrije voet licht kan dalen. Dankzij de correctie individuele lasten lijkt het Vtlb in de meeste testberekeningen wel te stijgen; De maximale beslagvrije voet wordt pas bereikt bij een jaarinkomen van € 42.500,- voor een alleenstaande en € 50.000,- voor een alleenstaande ouder of een paar. Deze mensen vallen in groep 3 en hun beslagvrije voet stijgt flink. Is het inkomen van de schuldenaar minder hard gestegen, dan kan de schuldenaar met zijn beslagvrije voet van groep 3 naar groep 2 gaan. Dan hebben zij geen maximale beslagvrije voet meer, maar in principe wel recht op zorg- en huurtoeslag. De stijging van de beslagvrije voet is dan minder hoog; Bij paren zonder gemeenschap van goederen, waarbij 1 partner een fors lager inkomen heeft dan de ander, komt de stijging van de beslagvrije voet voornamelijk ten goede aan de partner met het hoge inkomen.

De maximale beslagvrije voet is met ongeveer 10% gestegen. In onderstaande tabel ziet u de bedragen:

Maximale beslagvrije voet in 2023

Maximale beslagvrije voet Juli 2022 Januari 2023
Alleenstaande € 1.701,27 € 1.872,81
Alleenstaande ouder € 1.822,06 € 2.015,84
Paar zonder kinderen € 2.250,62 € 2.470,03
Paar met kinderen € 2.274,43 € 2.509,97

Voor de nieuwe berekening van het vrij te laten bedrag is het belangrijk dat de schuldenaar in ieder geval de volgende stukken heeft aangeleverd:

Nieuwe inkomensspecificatie(s) Polis van de nieuwe ziektekostenpremie Voorschotbeschikking toeslagen 2023 Indien van toepassing: kosten kinderopvang

We hebben een beperkt aantal casussen kunnen testen. Bovenstaande conclusies zijn daarom niet in alle Vtlb-berekeningen geldig. Pas na herberekening wordt duidelijk wat het nieuwe Vtlb werkelijk is. : Vtlb-berekeningen per januari 2023

Hoe bepaal je de beademingsdrempel?

Laat in plaats daarvan uw beademingsdrempel bepalen door middel van een VO2-inspanningstest. Of let gewoon beter op uw tempo en/of hartslag de volgende keer dat u dat gevoel van controleverlies ervaart. Dat is je beademingsdrempel daar.

Is schuldhulpverlening een vrij beroep?

Is het een vrij beroep? – Bewindvoerder is een vrij beroep, maar er zijn pittige eisen waar je aan moet voldoen om een professionele bewindvoerder te worden. Als je voor een familielid bewindvoerder wilt worden, heb je hier geen last van, maar als je meer dan drie cliënten hebt moet je aan de kwaliteitseisen voldoen. De belangrijkst kwaliteitseisen zijn:

minimaal MBO 4 (en minimaal 2 jaar ervaring) of een HBO-opleiding in een relevante richting; je mag niet zelf onder bewind of curatele staan; je moet een verklaring omtrent gedrag overleggen; je moet een accountantsverklaring kunnen overleggen.

Hoe omzeil je loonbeslag?

Als loonbeslag betekent dat u de basisbehoeften van uw gezin niet kunt betalen, kunt u de rechtbank vragen de incassobureau te gelasten het beslag op uw loon te stoppen of het bedrag te verlagen. Dit wordt een vrijstellingsverzoek genoemd.

Heb je recht op kleedgeld bewindvoering?

Kleedgeld bewindvoering – Wanneer iemand onder bewind staat, wordt er ook rekening gehouden met het uitkeren van kleedgeld. In de opgestelde begroting zal hier rekening mee gehouden zijn, dit is iets wat voorafgaand aan de onderbewindstelling afgestemd moet worden. Dan is er ook de mogelijkheid om het te hebben over de hoogte van het kleedgeld en of het past binnen de begroting.

Wat moet je doen als je het niet eens bent met de hoogte van de beslagvrije voet?

Er ligt beslag op mijn inkomen Als er beslag op uw inkomen wordt gelegd dan is het voorstelbaar dat u daar vragen over heeft. Want mag dat zomaar en hoe zit het dan met de beslagvrije voet? Het antwoord op die vragen vindt u hier.1. Beslag op inkomen, mag dat zomaar? Nee, niet zomaar.

Dat mag alleen als de rechter u heeft veroordeeld tot betaling van deze schuld, of sprake is van een overheidsschuld (zoals een niet betaalde boete of niet betaalde bestuursrechtelijke premie door een schuld bij de zorgverzekeraar). U heeft in dat laatste geval al eens een dwangbevel ontvangen. Het beslag op het inkomen kan misschien nog voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.2.

Wat is dat? Beslag op mijn inkomen? De gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld om een schuld op u te verhalen. De rechter heeft u veroordeeld tot betaling van deze schuld, of u heeft bijvoorbeeld een boete niet betaald. De gerechtsdeurwaarder heeft beslag op uw inkomen gelegd.

Dat doet hij bij uw werkgever of bij de uitkeringsinstantie. Binnen acht dagen na beslaglegging zal de gerechtsdeurwaarder aan u het beslag betekenen, zodat u ook op de hoogte bent van het beslag. Wanneer beslag is gelegd op het inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen.

Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of de uitkeringsinstantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkeringsinstantie is verplicht mee te werken.3. Wat is de beslagvrije voet? De beslagvrije voet is het bedrag dat u zelf blijft ontvangen als de deurwaarder beslag op uw inkomen heeft gelegd.

Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen rekent de gerechtsdeurwaarder voor u uit. Want het bedrag is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven. De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat u nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis, of het bedrag dat u uitgeeft aan dagelijkse boodschappen voor u en de leden van uw huishouden.

Ook de premie voor uw zorgverzekering valt hieronder.4. Mijn beslagvrije voet klopt niet, wat nu? Zorg dat de gerechtsdeurwaarder op de hoogte is van uw maandelijks inkomen, de hoogte van de woonkosten (huur of hypotheek) en de hoogte van de zorgpremie.

Ook wil de gerechtsdeurwaarder van u weten of en hoeveel huurtoeslag en/of zorgtoeslag u ontvangt. U moet van deze zaken bewijs aanleveren. Wat is de beslagvrije voet? Vul daarom altijd de vragenlijst in die de deurwaarder bij het beslag op het inkomen aan u heeft overhandigd. Vul deze vragenlijst in en stuur deze op naar het adres bovenaan de brief.

Het is heel belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. In sommige gevallen moet u ook aantonen dat uw antwoorden correct zijn. Stuur daarom bijvoorbeeld (bank)afschriften en/of loonstroken mee als bewijs. Zodat de deurwaarder zeker weet dat uw antwoorden correct zijn en dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort bij uw persoonlijke situatie.

  • Het kan helpen om in de beslagvrije voet module een berekening te maken van de beslagvrije voet.
  • Zo krijgt u inzicht in de hoogte van de beslagvrije voet voor u en u kunt het resultaat ook doorsturen naar de gerechtsdeurwaarder, zodat hij kan zien welke berekening u heeft gemaakt.
  • Vergeet niet het dossiernummer in te vullen.5.

Het vrij te laten bedrag (VTLB) is hoger dan de beslagvrije voet, maakt de gerechtsdeurwaarder een fout? Nee, de beslagvrije voet is iets anders dan het vrij te laten bedrag. Wanneer beslag is gelegd op het inkomen wordt een beslagvrije voet uitgerekend door de gerechtsdeurwaarder.

Van een vrij te laten bedrag (VTLB) is sprake wanneer de WSNP, de schuldsanering, van toepassing is verklaard. Omdat ze allebei een andere oorsprong en een ander doel kennen verschillen ook de bedragen van elkaar. Dat verklaart ook waarom bepaalde onderdelen wel in het VTLB worden meegenomen, maar niet in de berekening van de beslagvrije voet.6.

Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op mijn vakantiegeld? Dat is afhankelijk van de hoogte van uw maandelijkse inkomen. Iedere maand spaart uw werkgever een deel van uw inkomen op als vakantiegeld, dat eens per jaar wordt uitgekeerd. Als het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld wordt opgebouwd steeds boven de beslagvrije voet uitkomt, kan beslag worden gelegd op het hele bedrag aan vakantiegeld.

Is het maandelijks inkomen steeds onder de beslagvrije voet is gebleven? Of had u een wisselend inkomen in de afgelopen maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, waardoor u soms minder en soms meer dan de beslagvrije voet verdiende? Dan kan alleen beslag worden gelegd op dat deel dat over is als het inkomen verrekend wordt met het de beslagvrije voet waar u recht op heeft.

Op 31 oktober 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3068) heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat van belang is voor de uitbetaling van het vakantiegeld. In dit arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat als het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld wordt opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkomt, de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel vatbaar is voor beslag.

Anders is dat in die gevallen waarin het maandelijkse inkomen in die maanden steeds beneden de beslagvrije voet is gebleven of waarin de schuldenaar in de periode waarin het vakantiegeld werd opgebouwd een wisselend inkomen heeft genoten, waardoor het inkomen in sommige maanden beneden de beslagvrije voet bleef en in andere maanden daar bovenuit kwam.

Het vakantiegeld is in de genoemde gevallen slechts vatbaar voor beslag voor zover het als maandelijkse aanspraak tezamen met het daadwerkelijk in die maanden genoten inkomen zou zijn uitgekomen boven de beslagvrije voet in die maanden, telkens per maand beoordeeld.7.

De gerechtsdeurwaarder wil de beslagvrije voet niet opnieuw berekenen, mag dat? Nee, de gerechtsdeurwaarder moet de beslagvrije voet opnieuw berekenen als er omstandigheden zijn die de beslagvrije voet verhogen. Stel de gerechtsdeurwaarder op de hoogte van de gewijzigde omstandigheden en stuur bewijsstukken mee.

Hij is verplicht om de werkgever of uitkeringsinstantie direct te informeren over de hoogte van de beslagvrije voet.8. Mijn beslagvrije voet was te laag, heb ik recht op geld terug? Als de beslagvrije voet eerder te laag is vastgesteld, is het mogelijk dat het teveel ingehouden geld met terugwerkende kracht aan u wordt terug betaald.

  1. Als op uw inkomen beslag rust bent u verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie aan de gerechtsdeurwaarder, zodat hij een goede beslagvrije voet kan vaststellen,
  2. Soms gaat dat verkeerd en wordt de beslagvrije voet te laag vastgesteld.
  3. Als de beslagvrije voet nadien hoger wordt vastgesteld kan het teveel ingehouden geld worden terugbetaald.

De deurwaarder doet dat zelf, of u kunt hem daarom vragen (per e-mail of per brief is het beste). Als hij het ingehouden geld nog niet heeft afgedragen aan de schuldeiser, dan kan hij u het teveel ingehouden geld terugbetalen. Heeft hij het geld al aan de schuldeiser afgedragen, dan kan hij u niets terugbetalen.

  • Hij zal dan enig inzicht geven in de bedragen die zijn afgedragen en de tijdstippen waarop dit heeft plaatsgevonden.
  • Dat betekent niet dat schuldeiser u niets hoeft te terug te betalen.
  • De gerechtsdeurwaarder moet de schuldeiser hierover informeren.
  • Als de schuldeiser niet wil terugbetalen, dan kunt u naar de voorzieningenrechter stappen.

Dat kan gevolgen hebben, als het dossier al gesloten is, moet het heropend worden en de schuldeiser zal misschien opnieuw beslag moeten leggen. Dat brengt extra kosten met zich mee. Belangrijk om te weten is dat alles dat afgedragen wordt, van de hoogte van de schuld afgaat. Heeft u schulden? Ga naar Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie. : Er ligt beslag op mijn inkomen