Waarde Bedrijf Berekenen Online

Waarde Bedrijf Berekenen Online
GRATIS EEN WAARDEBEPALING VAN UW BEDRIJF – Wilt u weten wat de waarde is van uw onderneming? Het is waardevol om inzichtelijk te hebben wat uw onderneming waard is. Inzicht is namelijk vaak stap 1 wanneer u overweegt uw onderneming te verkopen of om aandelen te verdelen.

Via de gratis waarderingstool van Adagium is het nu mogelijk om een globale waarde van uw onderneming te berekenen. Het invullen van de waarderingstool duurt ongeveer twee minuten. De uitkomst geeft u een globale indicatie van de waarde van uw bedrijf en wordt met behulp van een wiskundig model voor u berekend.

U ontvangt per mail een waarderingsrapport met de waardebepaling en toelichting op de totstandkoming hiervan. Direct de waarde van uw onderneming berekenen Wilt u meer inzage in de waarde van uw bedrijf, wat u kunt doen om waarde te verhogen of wilt u sparren over een aan- dan wel verkoopstrategie (belangrijk daar tijdig mee te starten)? Neemt u dan contact op met mij of één van mijn collega’s.

Geheel vrijblijvend sparren wij met u in een gratis intake afspraak over de belangrijke items in een waardebepaling en/of de stappen in een overnameproces. Wij helpen u graag verder bij het kopen of verkopen van een bedrijf! Wilt u graag direct contact met een van onze adviseurs? Wij staan voor u klaar.

Bel of mail ons direct. Wilt u weten voor wie we werken? Wilt u een beeld hebben van de branches? Dat kan. Bezoek de referentiepagina en u krijgt in één oogopslag te zien wie onze referenties zijn. Wilt u een bedrijf kopen of verkopen? Bent u benieuwd naar de waarde van uw bedrijf? Via de rekentool kunt u eenvoudig en gratis de globale waarde van uw bedrijf berekenen.

Hoe weet ik hoeveel mijn bedrijf waard is?

De waarde bepalen – Waarde is een subjectief begrip. Dé waarde bestaat niet. Een koper zal vooral uitgaan van de verwachtingen over de toekomstige opbrengsten. Er zijn verschillende methoden om waarde te bepalen:

Discounted cashflow: Berekent de waarde op basis van toekomstige vrije kasstromen. Intrinsieke waarde: Hierbij is de bedrijfswaarde het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden (dus het eigen vermogen). Rentabiliteitswaarde: Hierbij wordt de winst gelijkgesteld aan een gewenst rendementspercentage.

Elke rekenmethode kent voor- en nadelen. Een kan je helpen bij de waardering van je bedrijf.

Hoe bereken je de overnameprijs?

Al deze waarderingsmethodieken kan je opdelen in 3 basis uitgangspunten – 1. Wat zijn de bezittingen van jouw zaak? = De substantiële of intrinsieke waarde De substantiële of intrinsieke waarde van een onderneming is gelijk aan de som van de huidige werkelijke waarde van elk bestanddeel ervan.

 1. Bij een eenmanszaak zal men een staat moeten opmaken van de werkelijke waarde van alle bestanddelen van de zaak: voorraden, machines, meubilair,.
 2. Voor een vennootschap baseert men zich op de balans.
 3. Na waardebepaling van de activa (gronden, machines, vorderingen,.) worden hiervan de schulden aan derden afgetrokken.

Doorgaans worden de belangrijkste balansposten gecorrigeerd. Een bedrijfsgebouw kan, na een aantal jaren afschrijvingen, op de balans € 50.000 waard zijn, terwijl de werkelijke waarde, als gevolg van onder meer de stijgende vastgoedprijzen, veeleer in de buurt van € 100.000 zal liggen.2.

 • 4 x de nettowinst.( of de som van de winst over de voorbije 4 boekjaren )
 • 0,3 x tot 1x de jaaromzet
 • 3 x tot 9x de EBITDA afhankelijk van de sector en de grootte van het bedrijf (zie hierover de jaarlijkse Vlerick M&A monitor )

De waarde van een onderneming wordt voornamelijk bepaald door haar toekomstig rendement en de vrije cashflow die rest na de normale (vervangings)investeringen. Naast het rendement is de intrinsieke waarde ook van belang. Dit is het eigen vermogen van de onderneming gecorrigeerd met de meer- of minwaarde op de activa van de onderneming.

 1. Vuistregel: met de toekomstige vrije cashflow moet je de overnameprijs kunnen terugverdienen op een periode van 5 tot 7 jaar.
 2. Let op bij een substantieel aandeel onroerend goed in de onderneming gelden andere regels.3.
 3. Welke opbrengsten zal jouw zaak opleveren in de toekomst? Bij deze werkwijze zijn de resultaten (correcter de netto kasstromen) in de toekomst het uitgangspunt.

De waarde van een onderneming kan worden bepaald op basis van de geldstroombenadering, bekend als de ‘ discounted cashflowmethode ‘. Deze methode is gebaseerd op de toekomstige netto kasstromen. Dus op een prognose voor de komende 3 tot 5 jaar. Bij deze methode wordt de toekomstige prestatie van de onderneming ingeschat, wat in theorie het meest correcte beeld van de waarde van de onderneming zou moeten opleveren.

Besluit De hierboven geschetste methodes geven u een idee van de verscheidenheid aan berekeningswijzen en gehanteerde principes. Vaak wordt voorgesteld te werken met een of andere vorm van combinatie van methodes. Of een bepaalde waardebepaling geschikt is of niet zal geval per geval moeten bekeken worden.

Het blijft meestal een complexe zaak en afhankelijk van het beoogde doel, doet u best een beroep op deskundige adviseur. Als je de waarde van je bedrijf correct wil inschatten, laat je je het best adviseren door experts. De kmo-adviseur gebruikt daarvoor uiteenlopende waarderingsmethoden.

 • tijdig de voorbereidingen treffen om je onderneming overnamerijp te maken
 • bij de prijsonderhandelingen beter gewapend gesprekken voeren met de overnemer
 • een realistische prijs uitwerken bij een familiale overdracht

Het gespecialiseerde kmo-advies is een contractuele en betalende service. De kmo-adviseur geeft je in klare taal, zonder vakjargon, een duidelijke kijk op de waardebepaling van uw onderneming. Klik hier voor aanvraag waardebepaling KMO Wens je meer begeleiding en advies bij de verkoop van je zaak? Ontdek ons begeleidingstraject UNIZO Bedrijfsoverdracht : Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming.

 • Overnamemarkt en haar partners adviseren je bij de start, basisanalyse en waardebepaling tot de ‘matching’ van jouw onderneming met een geschikte overnemer.
 • Externe koper of familiaal.
 • Lik hier voor meer informatie over het begeleidingstraject “Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming” We herhalen onze tip: Zorg dat je een goed inzicht verwerft in de elementen die de waarde van jouw onderneming bepalen.
You might be interested:  Hypotheek Berekenen Zzp Er

Zo kan je werken aan een verhoging van de waarde van je onderneming en sta je sterk in je schoenen bij een latere overnameonderhandelingen. NIEUW Advies op maat voor KOPERS Bij iedere overname stellen kandidaat-kopers zich volgende 3 vragen :

 1. Betaal ik niet teveel voor deze overname?
 2. Hoe kan de overnameprijs gefinancierd worden?
 3. Zitten er geen “lijken in de kast”?

U krijgt van Overnamemarkt en haar partners onafhankelijk en professioneel advies, bij elke stap neemt u de beslissing. Het einddoel van dit begeleidingstraject is niet de transactie, maar een onderbouwd adviesrapport van 3 domeinexpertises : toetsing waardebepaling, financieringsmix en due diligence op maat van een kleine onderneming.

Wat is de waarde van een onderneming?

Om de marktwaarde van een bedrijf te berekenen, vermenigvuldigt u het totale aantal uitstaande aandelen met de huidige prijs per aandeel. Als Bedrijf A bijvoorbeeld 50.000 aandelen op de markt in omloop heeft, en de prijs van het aandeel op €25 staat, dan komt de marktwaarde uit op €1,25 miljoen (50.000 x €25).

Hoe bepaal je de intrinsieke waarde van een bedrijf?

Wat is de intrinsieke waarde van een bedrijf? Intrinsieke waarde van een bedrijf bereken je door de actuele waarde van alle activa bij elkaar op te tellen om die vervolgens te verminderen met de waarde van alle die niet onder het vallen. Het eigen vermogen kan je vinden op de balans.

Hoe bepaal je de goodwill van een bedrijf?

De winst verlaag je met de vergoeding die de ondernemer voor zijn werk krijgt. De rente op het eigen vermogen trek je van de winst af om de overwinst te berekenen. De overwinst vermenigvuldig je met een factor twee à zes. Dit geeft een indicatie van de goodwill.

Hoeveel keer de omzet is een bedrijf waard?

Waarderingsmethode 1: Gebruik vuistregels of multiples – In de praktijk van het midden- en kleinbedrijf worden vuistregels (ook wel multiples genoemd) veel toegepast om te bepalen: wat is een bedrijf waard? Het gaat daarbij om formules als:

 • 4-6 x de nettowinst
 • 0,75 – 1,2 x de jaaromzet
 • 1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst
 • 3 x EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
 • • 4 x EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

Deze lijst is oneindig aan te vullen met andere waarden en andere variabelen, zoals een bedrag per vaste klant of abonnee.

Hoe bepaal je de waarde van een eenmanszaak?

Bij de waardebepaling van een eenmanszaak kijken we voor u wat een bedrijf in het economisch verkeer waard is, de verkoopwaarde dus. Daarbij gaan we uit van de zogenaamde intrinsieke waarde, zeg maar de bezittingen minus de schulden. Dat is voor de meeste eenmanszaken goed te doen.

Wat is de boekwaarde van een bedrijf?

De term boekwaarde, of nettoboekwaarde, wordt gebruikt om te beschrijven hoeveel een bedrijf of bezit waard is op basis van de eigen financiën. Voor bedrijven is dit de totale waarde van de vaste activa minus de passiva.

Hoeveel keer EBITDA is bedrijf waard?

1. Vuistregels voor bedrijfswaardering – Dit zijn indicatieve regels om een beeld te krijgen bij een mogelijke waardering en geen vastgelegde waarderingsmethodes. De vuistregels – ook wel multiples genoemd – variëren sterk per branche of per locatie. Veelgebruikte vuistregels zijn:

5 tot 8 keer de nettowinst 3 tot 5 keer EBITDA 4 tot 6 keer EBIT 1 keer de jaaromzet

Wanneer u deze regels toepast op uw onderneming zult u zien dat de waardering erg uiteen kan lopen. Bijvoorbeeld, uw onderneming heeft een jaaromzet van € 5.000.000,- en een nettowinstmarge van 13%. Volgens de eerste vuistregel is de bedrijfswaarde dan € 2.600.000,- tot € 3.900.000,- terwijl volgens de vierde vuistregel de waarde ongeveer € 5.000.000,- is.

Hoe bepaal je de waarde van een vennootschap?

De boekwaarde van een onderneming geeft weer hoeveel een bedrijf waard is op basis van de historische boekhoudkundige gegevens. Men berekent deze waarde veelal als: de som van alle activa (bv. rollend materieel, gebouwen, en cash) min de waarde van de schulden.

Hoe bereken je een aandeel van een bedrijf?

Voorbeeldberekening intrinsieke waarde per aandeel – Stel, een bedrijf heeft aan bezittingen € 1.200 en aan schulden € 200. Dan is het eigen vermogen € 1.200 – € 200= € 1.000. Staan er 100 aandelen uit, dan delen wij het eigen vermogen door het aantal uitstaande aandelen. Dus de intrinsieke waarde per aandeel bedraagt dan, € 1.000 / 100 = € 10 per aandeel.

Wat is het eigen vermogen van een bedrijf?

Hoe ontstaat eigen vermogen? Hoe kijken financiers ernaar? Eigen vermogen maakt je praktijk of organisatie weerbaar. Je kan een stootje hebben als het eens wat minder gaat. Je zou het kunnen zien als een buffer, een spaarpotje om tegenslagen te kunnen opvangen of het hoofd te kunnen bieden aan onvoorziene omstandigheden.

 1. Ook is eigen vermogen van belang als je investeringen wilt doen die een onzekerheid of risico in zich dragen.
 2. Hoe ontstaat eigen vermogen? Hoe kijken financiers ernaar? En zijn het altijd contanten? In dit dossier alles wat je (minstens) moet weten over deze geldbron.
 3. Je zal vast wel eens van de term ‘eigen vermogen’ hebben gehoord.

Misschien als je de jaarrekening doorbladerde van je onderneming of culturele organisatie. Of dat je boekhouder of accountant er eens over begonnen is. Of dat je het tegenkwam in recente berichten over de pandemie, waarbij steeds gesproken wordt over de beperkte weerbaarheid van de cultuursector.

Wat is eigen vermogen nu precies? In essentie is eigen vermogen het saldo van de bezittingen (‘activa’) en schulden (‘passiva’) van je eigen onderneming of organisatie. Pak de jaarrekening er eens bij, dan zie je links op de balans je bezittingen, zoals inventaris, vorderingen en banksaldo. Rechts onder je schulden, zoals leveranciers of de Belastingdienst.

Het saldo van je bezittingen minus schulden staat rechtsboven in de balans, je eigen vermogen. Het eigen vermogen is een goede graadmeter van de financiële gezondheid van je onderneming of organisatie. Het laat zien dat je onderneming of je organisatie aan de reguliere financiële verplichtingen kan voldoen, ook als het eens tegen zit.

 1. Naast dat eigen vermogen een appeltje voor de dorst kan zijn, is het ook van belang als je investeringen wilt doen die een onzekerheid of een risico in zich dragen.
 2. Je verwacht dat het goed gaat uitpakken, maar zeker is dat niet.
 3. Mochten je verwachtingen niet uitkomen en levert je investering geen geld op, dan kan het een geruststellende gedachte zijn dat je weet dat je een tegenvallend resultaat kan opvangen met je eigen vermogen.

Of je nu een eigen onderneming start of een culturele organisatie, het eigen vermogen bij aanvang is nul! Eigen vermogen groeit aan doordat er in een kalenderjaar een positief resultaat (winst) wordt geboekt, dus dat er meer inkomsten zijn dan kosten.

 • Het positieve saldo kan als het ware worden gereserveerd voor de toekomst.
 • Maar eigen vermogen kan ook afnemen door een negatief resultaat (verlies), dus als er in een jaar meer kosten zijn dan inkomsten.
 • Eigen vermogen kan ook op andere manieren toenemen of afnemen.
 • Vaak wordt er bij de start van een onderneming of organisatie een bedrag ingelegd door de oprichter, bijvoorbeeld doordat je zelf vanuit privé-middelen een bedrag beschikbaar stelt aan je onderneming.
You might be interested:  Delta E Berekenen Scheikunde

Dit om bijvoorbeeld investeringen te doen in een laptop, een website of dat je onderneming voldoende banksaldo (liquiditeit) heeft om op tijd rekeningen te betalen. Ooit zal je dat geld wel terug willen hebben. Je zou kunnen zeggen dat je onderneming een schuld aan jou in privé heeft.

Voor organisaties zijn er soms oprichters (founding fathers, aandeelhouders) die geld aan een initiatief ter beschikking stellen. Vaak worden er dan afspraken gemaakt of het geld wel of niet in de toekomst moet worden terugbetaald. Eigen vermogen kan ook worden onttrokken uit een onderneming of organisatie.

Ben je zelfstandig ondernemer dan onttrek je salaris uit je eenmanszaak. Je moet tenslotte ook leven. Je doet dan privé-opnames en hevelt geld over van de onderneming naar privé. Daarmee verlaagt het eigen vermogen van je onderneming. Misschien heb je weleens van dividenduitkeringen gehoord, dat er aan aandeelhouders geld wordt uitgekeerd.

 • Meestal wordt een besluit daartoe op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders voorgesteld door het bestuur van de onderneming, waarbij er goed gekeken wordt of er nog wel voldoende eigen vermogen is om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.
 • Vaak op het moment dat de jaarrekening wordt gepresenteerd en vastgesteld.

Bij een stichting ligt dat weer anders, want een stichting heeft geen aandeelhouders. Bij een stichting zou wel besloten kunnen worden om een deel van het jaarlijkse resultaat te bestemmen voor een bepaald doel, in lijn met de hoofddoelstellingen waar de stichting voor staat.

Meestal gebeurt dat ook op de jaarlijkse vergadering waar de jaarrekening besproken en vastgesteld wordt. Ook hier zal het bestuur van de stichting kijken of de continuïteit van de stichting niet in gevaar komt. Ja, dat kan! Dat zal doorgaans niet ontstaan doordat eigenaren privé-opnamen doen, dividend onttrekken of een bestuur besluit een (te) groot bestemmingsfonds te creëren.

Want, dan is de continuïteit van de onderneming of organisatie in het geding. Er is dan onvoldoende buffer voor tegenslagen. Er bestaan zelfs regels voor waaraan een bestuur zich moet houden. Een negatief eigen vermogen ontstaat doorgaans doordat de onderneming of organisatie wordt geconfronteerd met tegenslagen, resulterend in verliezen.

Als die verliezen zodanig groot zijn dat het eigen vermogen dat niet meer kan dragen, dan zal het eigen vermogen negatief worden. Vaak is er dan wel wat aan de hand. De onderneming of organisatie moet dan op andere financiers leunen voor haar continuïteit. Dat kunnen zeer weloverwogen afspraken met financiers zijn, zoals bij een startup, maar het is doorgaans een signaal om goed te kijken of een onderneming of organisatie in de basis wel gezond is.

Doe eens een zogenaamde stresstest, want hoe weerbaar is je praktijk, onderneming of organisatie eigenlijk? Werk een paar scenario’s uit en reken door wat de gevolgen zijn. Bespreek hoe je accountant daar tegenaan kijkt of je toezichthouders. Tot nu toe wordt er gesproken over eigen vermogen.

De term weerbaarheid viel al. Je zou weerbaarheid kunnen zien als een bredere blik op de financiële gezondheid van een onderneming of organisatie. Hoe weerbaar ben je? Doorgaans zal er eerst worden gekeken naar het eigen vermogen, maar het is verstandig met een bredere blik naar de balans van een onderneming of organisatie te kijken. Bijvoorbeeld of er voldoende reserveringen of voorzieningen zijn getroffen. Of dat je veel financiële verplichtingen hebt waar je niet makkelijk vanaf kan, mocht het eens tegen zitten.

Het komt wel eens voor dat een financier middelen uitleent in de vorm van een achtergestelde lening of achtergesteld vermogen, Dat mag doorgaans gezien worden als eigen vermogen. Een financier verklaart dan in feite dat het ingebrachte geld ‘achtergesteld’ wordt ten opzichte van andere financiers, zoals bijvoorbeeld een bank of leveranciers. Er is wel een verschil. Een financier van achtergesteld geld zal eerst afgelost willen worden, voordat er geld uit eigen vermogen opgenomen mag worden door de eigenaar of aandeelhouder(s) van bijvoorbeeld een onderneming. Vaak wordt dat vastgelegd in een overeenkomst.

Veel organisaties vormen bestemmingsreserves, bijvoorbeeld voor onderhoud aan het pand waarin ze zijn gehuisvest of een programma dat ze willen ontwikkelen of uitvoeren. Is dat eigen vermogen? Nee, in essentie niet, immers de reserve is bestemd voor een bepaald doel waaraan de organisatie het wil besteden. Maar als er nood aan de man is, zou een organisatie wel anders kunnen besluiten. Dat zijn vaak complexe trajecten, waarbij soms ook derden bij betrokken zijn.

Misschien heb je ook wel eens gehoord van voorzieningen, Deze vallen zeker niet onder het eigen vermogen. Vaak worden die gevormd voor een risico dat je op de onderneming of organisatie ziet afkomen, een voorziening voor oninbaarheid van debiteuren – je verwacht dat een debiteur niet gaat betalen, dus voorzie je het – of een claim.

Financiers vinden het belangrijk dat je tegen een stootje kan. Zij hebben daarvoor rekenregels ontwikkeld, zogenaamde kengetallen om dat te beoordelen op basis van de jaarrekening. Een veel gebruikte term in dat kader is solvabiliteit, ‘hoe solvabel ben je?’ In essentie is solvabiliteit een verhoudingsgetal dat wordt berekend als je eigen vermogen / totaal vermogen (balanstotaal) * 100%.

Hoe hoger het getal, hoe beter de solvabiliteit is, wordt doorgaans geredeneerd. Banken bijvoorbeeld vinden dat belangrijk. Maar een subsidieverstrekker kijkt daar weer anders tegen aan. Eigen vermogen wordt mede opgebouwd uit positieve resultaten van de onderneming of organisatie.

 • Dan stellen subsidieverstrekkers al gauw de vraag of je een subsidie wel nodig hebt? Zij kijken vaker naar de omvang van je omzet en nemen daar een percentage van, waarvan ze vinden dat je dat als buffer zou moeten hebben om tegenslagen op te vangen.
 • Dat zou aan te bevelen zijn.
 • Zou je een negatief resultaat in een jaar hebben, dan weet je dat je het kan opvangen.

Maar de praktijk is vaak anders. Je onderneming of organisatie kan bijvoorbeeld een naar verhouding flink eigen vermogen hebben, maar mogelijk is dat geïnvesteerd in een gebouw of investeringen zoals inventaris, een auto of een verbouwing. Met andere woorden, het eigen vermogen zit daarin vast.

 • Dat betekent dat je eigen vermogen niet liquide is, maar pas liquide kan worden als je je pand of investeringen verkoopt.
 • Dat zijn vaak ingrijpende beslissingen en in tijden van nood realiseer je nooit de goede prijzen.
 • Ortom, het is belangrijk te kijken of je over voldoende liquiditeiten beschikt mocht het eens een keer tegenzitten.

Ja en nee. Ja, dat zou wel moeten, je wil namelijk dat derden die naar je jaarrekening kijken, zoals financiers, een zo getrouw mogelijk beeld krijgen van waar de onderneming of organisatie staat. Accountants bijvoorbeeld moeten zich wat dat betreft houden aan strenge regels.

Het kan zijn dat een onderneming of organisatie beschikt over stille reserves, bijvoorbeeld een pand is meer waard dan waarvoor het in de boeken staat. Of je zou je praktijk of onderneming kunnen verkopen. Niet dat je een voornemen hebt te verkopen, maar in feite is je onderneming of organisatie, afhankelijk van hoe je dit waardeert en presenteert in de jaarrekening, rijker dan de lezer zou vermoeden.

: Hoe ontstaat eigen vermogen? Hoe kijken financiers ernaar?

You might be interested:  Standaard Deviatie Berekenen

Wat is de intrinsieke waarde van een BV?

Intrinsieke waarde betekenis – De intrinsieke waarde van een bedrijf is het verschil tussen de totale actuele waarde van de activa en het vreemd vermogen. De intrinsieke waarde is relatief eenvoudig vast te stellen bij bedrijfswaardering. De intrinsieke waarde wordt ook wel aangeduid als het zichtbare eigen vermogen of de netto vermogenswaarde.

Hoe waardeer je goodwill?

Goodwill in een vennootschap – In de jaarrekening na een acquisitie is de goodwill gelijk aan het verschil tussen de betaalde prijs en het saldo van de waarden van aangekochte activa en passiva. Voor de meeste MKB-bedrijven kan die meerwaarde vastgesteld worden door deze af te zetten tegen de boekwaarde van die activa en passiva.

Hoeveel betaal je aan goodwill?

De overwinst formule berekening – Een van de meestgebruikte methodes om de goodwill uit te rekenen is door de overwinst uit te rekenen. Je berekent dit door de winst van de afgelopen 3 jaar te vermenigvuldigen met factor naar keuze tussen de 3 tot 5. De rentabiliteit van de afgelopen drie jaar wordt hierbij als startpositie gehanteerd.

De winst over deze 3 jaar wordt vervolgens gecorrigeerd. Daarna trek je de buitengewone baten en lasten en het salaris van de ondernemer af, samen met de rente op het eigen vermogen. Dat bedrag is de overwinst en die vermenigvuldig je met een factor (3 tot 5). De factor is afhankelijk van verschillende factoren zoals de branche, locatie en reputatie van het bedrijf.

Het nadeel van deze berekening is dat er wordt gekeken naar resultaten uit het verleden. Helaas bieden oude resultaten geen garantie voor de toekomst. Wanneer de bedrijfsomstandigheden in de toekomst veranderen kan dit afbreuk doen op de waardeberekening.

Wat is goodwill bij overname?

Goodwill staat voor de meerwaarde van een bedrijf boven het eigen vermogen. De meest gangbare definitie van goodwill is ‘de constante waarde van de overwinst van de onderneming’. Daarbij gaat het dus ook om gevoelszaken als reputatie en imago.

Waar kijkt een investeerder naar?

Ik zoek een investeerder, wat nu? – De kranten staan er vol van “Sendcloud haalt 150 miljoen euro aan vers kapitaal op” of “Kapitaalinjectie van 50 miljoen voor Go Sharing” en “Lightyear haalde dit kalenderjaar al 93 miljoen euro kapitaal op”, Maar laten we even realistisch zijn.

Dit zijn uitzonderingen op de regel. Investeerders zoeken kost veel tijd én doorzettingsvermogen. Veel bedrijven gaan dan ook nooit een miljoeneninvestering ophalen. Dat is overigens ook helemaal niet nodig. De meeste bedrijven groeien op eigen kracht en doen daarmee aan bootstrapping. Ik zie echter ook ondernemers die kiezen voor andere manieren om slim groeikapitaal op te halen.

In alle gevallen geldt: bepaal eerst waar jouw bedrijf staat. “Vaak kom ik bedrijven tegen die helemaal niet klaar zijn voor het ophalen van een serieuze investering. Even snel een investeerder vinden is daarbij een utopie.” Ga je namelijk extern geld ophalen, dan kijkt een investeerder naar de financiële, operationele, commerciële, technische en juridische kant van jouw bedrijf.

 1. Dit moet allemaal op orde zijn en vertrouwen uitstralen.
 2. Uiteindelijk draait het allemaal om vertrouwen dat het geld gaat renderen.
 3. Daarbij is het goed te weten dat de risicobereidheid van partijen erg verschilt.
 4. Neem Venture Capital.
 5. Zij zijn veel eerder bereid te investeren in een startup dan Private Equity maatschappijen.

Laatstgenoemde wil namelijk veel eerder rendement maken voor de achterban. Aan de andere kant heb je ook Angel Investors of Friends & Family, die vanuit een geloof in jou én jouw idee instappen. Deze groep weet dat ze hun geld mogelijk nooit terugzien.

Hoe maak je goede vragen?

Een goede vraag bevraagt maar één onderwerp. – Wanneer in één vraag meerdere onderwerpen aan bod komen, kan het voor de respondent onduidelijk zijn hoe de vraag beantwoord moet worden. Hierdoor is het voor jou als onderzoeker moeilijk om de resultaten te interpreteren. Een voorbeeld van een vraag waarin meerdere onderwerpen binnen één vraag aan bod komen is: Voorbeeld van een slechte vraag. Bij deze vraag is het niet duidelijk wat er gemeten wordt: de vriendelijkheid van de medewerkers, de deskundigheid van de medewerkers of een combinatie van beide? Als een respondent de vraag bijvoorbeeld met “ontevreden” beantwoordt, is de respondent dan ontevreden over zowel de vriendelijkheid als de deskundigheid van de medewerkers? Of is de respondent bijvoorbeeld tevreden over de vriendelijkheid maar zeer ontevreden over de deskundigheid en heeft de respondent daarom een soort gemiddelde antwoord gegeven? Om deze onduidelijkheid te voorkomen, splits je de dubbele vraag op naar twee losse vragen: Voorbeeld van goede vragen.

Hoe bepaal je de waarde van een eenmanszaak?

Bij de waardebepaling van een eenmanszaak kijken we voor u wat een bedrijf in het economisch verkeer waard is, de verkoopwaarde dus. Daarbij gaan we uit van de zogenaamde intrinsieke waarde, zeg maar de bezittingen minus de schulden. Dat is voor de meeste eenmanszaken goed te doen.

Hoe bepaal je de waarde van een vennootschap?

De boekwaarde van een onderneming geeft weer hoeveel een bedrijf waard is op basis van de historische boekhoudkundige gegevens. Men berekent deze waarde veelal als: de som van alle activa (bv. rollend materieel, gebouwen, en cash) min de waarde van de schulden.

Wat is de boekwaarde van een bedrijf?

De term boekwaarde, of nettoboekwaarde, wordt gebruikt om te beschrijven hoeveel een bedrijf of bezit waard is op basis van de eigen financiën. Voor bedrijven is dit de totale waarde van de vaste activa minus de passiva.

Hoeveel keer Ebitda is bedrijf waard?

1. Vuistregels voor bedrijfswaardering – Dit zijn indicatieve regels om een beeld te krijgen bij een mogelijke waardering en geen vastgelegde waarderingsmethodes. De vuistregels – ook wel multiples genoemd – variëren sterk per branche of per locatie. Veelgebruikte vuistregels zijn:

5 tot 8 keer de nettowinst 3 tot 5 keer EBITDA 4 tot 6 keer EBIT 1 keer de jaaromzet

Wanneer u deze regels toepast op uw onderneming zult u zien dat de waardering erg uiteen kan lopen. Bijvoorbeeld, uw onderneming heeft een jaaromzet van € 5.000.000,- en een nettowinstmarge van 13%. Volgens de eerste vuistregel is de bedrijfswaarde dan € 2.600.000,- tot € 3.900.000,- terwijl volgens de vierde vuistregel de waarde ongeveer € 5.000.000,- is.