Waarde Bedrijfspand Berekenen

Waarde Bedrijfspand Berekenen
WAT IS DE KAPITALISATIEFACTOR? – Kort weergegeven is de kapitalisatiefactor de koopsom van een bedrijfspand gedeeld door de jaarhuur. De kapitalisatiefactor geeft weer het aantal keer de jaarhuur van een bedrijfspand dat men bij koop is bereid te betalen.

Wat is een pand waard?

Wat is de WOZ-waarde van mijn huis of andere onroerende zaak? De waarde van uw huis, garage of andere onroerende zaak staat op de WOZ-beschikking van uw gemeente. Die beschikking ontvangt u thuis of u kunt deze bekijken via MijnOverheid.nl. U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook (gratis) opvragen via het WOZ-waardeloket.

Op de WOZ-beschikking van uw gemeente staat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (huis, garage of ander gebouw). Was u op 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak? Dan ontvangt u een WOZ-beschikking. Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast. De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking is dan ook 1 jaar geldig.

Bent u na 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak geworden? Dan krijgt u de WOZ-waarde voor dat jaar niet automatisch toegestuurd.

Hoeveel is de restwaarde van een pand?

Waardering tegen historische kosten – In een commerciële jaarrekening wordt onroerend goed op grond van artikel 2.384 lid 1 BW na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen (RJ(k) B2.113), of de actuele waarde (RJ(k) B2.114).

  1. verkrijgings- of vervaardigingsprijs;
  2. verwachte levensduur;
  3. restwaarde;
  4. toelichting van onroerend goed.
You might be interested:  Nhg Hypotheek Berekenen

Ad 1 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs Materiële vaste activa worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs. Deze bestaat uit de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, plus de overige kosten om het actief op zijn plaats te krijgen en in de noodzakelijke staat voor het eerste gebruik.

Op grond van artikel 2.388 lid 1 BW zijn in de verkrijgingsprijs zowel de inkoopprijs als de bijkomende kosten begrepen. Op grond van artikel 2.388 lid 2 BW omvat de vervaardigingsprijs de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging.

Ad 2 Verwachte levensduur De verwachte levensduur (economische levensduur) van een pand bepaalt de termijn van afschrijven. Afschrijving vindt plaats vanaf het moment dat het actief voor het beoogde gebruik beschikbaar is. ‘De economische levensduur wordt vaak verward met de technische levensduur.’ De afschrijving eindigt bij buitengebruikstelling of wanneer het actief is gedesinvesteerd (RJ 212.427).

Normaliter zal de afschrijvingstermijn liggen tussen de dertig tot vijftig jaar.De economische levensduur wordt overigens vaak verward met de technische levensduur. Aangezien de technische levensduur door de verbeterde bouwkwaliteit aanzienlijk is verbeterd, heeft dit ook gevolgen voor de (langere) economische levensduur en de (hogere) restwaarde.

Ad 3 Restwaarde De bepaling van de restwaarde is complex. Feitelijk is de restwaarde van een pand de waarde die aan het einde van de gebruiksduur aan het pand kan worden toegerekend. Als voorbeeld wordt vaak de sloopwaarde genoemd. De restwaarde van onroerend goed is dát deel van de historische kosten dat niet wordt afgeschreven, zoals grond.

  • Deze restwaarde wordt in mindering gebracht op de historische kosten.
  • Over het verschil – het afschrijvingspotentieel – wordt afgeschreven.
  • Voorbeeld Een onroerend goed heeft een aanschafwaarde van € 850.000, waarvan € 300.000 aan grond en € 550.000 aan opstallen.
  • De restwaarde is € 350.000 (€ 300.000 grond en € 50.000 opstallen).
You might be interested:  Km Berekenen Maps

De economische levensduur bedraagt veertig jaar. Afschrijving per jaar: € 500.000 (€ 850.000 minus € 350.000) / veertig jaar = € 12.500. Let op : de restwaarde is niet gelijk aan de fiscale bodemwaarde! In een commerciële jaarrekening zal de rechtspersoon bij het bereiken van de fiscale bodemwaarde doorgaan met afschrijven.

Wat is de actuele kostprijs?

De actuele kostprijs is een inschatting wat de boekwaarde van een actief zou zijn geweest als het actief te- gen de huidige inkoopprijs of vervaardigingsprijs zou zijn verworven. De actuele kostprijs vertegenwoordigt dus een nettobedrag en is primair historisch gericht.

Is een pand eigen vermogen?

De gemiddelde waarde van een pand dat u privé in eigendom hebt, moet u per jaar opgeven als vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting. Soms is het een keuze, soms is het verplicht om dat pand weer terug op de balans van je onderneming te zetten. Dan krijg je dus ook een vordering op je eigen zaak.

Wat is de waarde van een pand in verhuurde staat?

De woningwaarde in verhuurde staat geeft dus aan hoeveel een huis of appartement waard is wanneer deze wordt verhuurd. Het is belangrijk om deze waarde te weten, omdat dit bepaalt wat de maximale verhuurhypotheek is. Je kunt met een verhuurhypotheek namelijk maximaal 80 tot 90% van de waarde in verhuurde staat lenen.