Waarde Van Auto Berekenen

Waarde Van Auto Berekenen

Hoe verkoopprijs auto bepalen?

2. Onze gratis online waardebepaling – Vraagt u zich af: wat is mijn auto waard? Dan bieden wij een snelle en zekere manier om daarachter te komen. Met onze gratis online waardebepaling weet u in een paar stappen wat uw auto écht waard is. Allereerst voert u uw voertuiggegevens in zodat onze tool direct de dagwaarde voor u kan berekenen.

 • Let op: dit is niet de daadwerkelijke waarde.
 • Hiervoor moet nog naar de staat van uw auto worden gekeken.
 • De staat van de auto legt u vast aan de hand van de zelfevaluatie.
 • Hierin vragen wij u verdere details over uw auto toe te voegen, inclusief enkele foto’s.
 • Op basis hiervan berekenen wij de definitieve verkoopprijs,

En dan is het aan u, U kunt ervoor kiezen de prijs zelf te hanteren en proberen uw auto particulier te verkopen. Of u bepaalt: ik verkoop direct! Dan nemen wij uw auto graag over voor deze prijs Hiervoor hoeft u dan alleen nog een inleverafspraak te boeken bij een vestiging bij u in de buurt.

Is een auto van 6 jaar oud?

Levensduur auto – Wanneer we het over de levensduur van een auto hebben is de definitie hiervan voor iedereen anders. De meeste mensen zullen niet in de fase aanbelanden dat ze hun auto naar de sloop moeten brengen. Door mankementen en reparatiekosten worden auto’s veelal voor die tijd ingeruild.

Gemiddeld gezien is een auto in Nederland 10,6 jaar oud, blijkt uit onderzoek van ACEA in 2020. Een flink verschil met bijvoorbeeld Luxemburg, waar de gemiddelde autoleeftijd slechts 6,4 jaar is. Maar hoe oud is nu écht oud wanneer we kijken naar de uiteindelijke levensduur van een auto? Hoe lang gaat een auto mee? De gemiddelde leeftijd dat een auto naar de sloop gaat was 19,2 jaar in 2019, blijkt uit cijfers van VWE Automotive.

Dit stijgt al jaren, zo was de gemiddelde sloopleeftijd in 2013 maar 17,4 jaar. Deze stijging komt voornamelijk door een betere kwaliteit auto’s op de markt. Je kan de vraag ‘Hoe lang gaat een auto mee?’ dus prima beantwoorden; gemiddeld 19,2 jaar! De oudste nog rijdende auto is ietsje ouder.

You might be interested:  Samengestelde Interest Berekenen

Wat is mijn auto over 3 jaar waard?

Verschillen tussen modellen – Maar we willen natuurlijk toch graag wat getallen horen. Wat voor bedragen praten we over? Als we kijken naar het aanbod op GasPedaal.nl van auto’s die ongeveer 4 jaar oud zijn en de huidige prijs vergelijken met de nieuwprijs kunnen we een beeld krijgen van de gemiddelde afschrijving.

Het valt op dat een kleine zuinige auto populair is. De Volkswagen Up kent bijvoorbeeld weinig waardevermindering. Na drie jaar is waarde van dit model nog ongeveer 70% tot 80% van de nieuwprijs. Dat betekent dat je bij een populaire kleine auto circa 10% van de waarde hoeft af te schrijven per jaar. Een minder gunstig voorbeeld is de Chrysler Grand Voyager,

Uit de gegevens van GasPedaal.nl blijkt dat er ongeveer 60% op wordt afgeschreven na 3 jaar. Dat is ongeveer 20% per jaar en dus twee keer zo veel. Uit deze vergelijking is op te maken dat het lastig is een algemene regel aan te houden.

Hoe bereken je afschrijving met restwaarde?

Hoe berekent u het bedrag van de afschrijving? Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel, moet u het bedrag bepalen dat u jaarlijks mag afschrijven. Daarvoor hebt u 3 gegevens nodig:

de aanschafkosten Die bestaan uit de aanschafprijs plus:

de aankoopkosten (zoals bijvoorbeeld de notariskosten bij aankoop van onroerend goed) de installatiekosten en de kosten van het bedrijfsklaar maken (bijvoorbeeld de kosten van plaatsing van het bedrijfsmiddel door een ander dan de leverancier), min: kortingen en subsidies, ook als u die achteraf krijgt

de restwaarde Dat is de waarde die het bedrijfsmiddel vermoedelijk nog zal hebben op het moment dat u het niet meer kunt gebruiken voor uw onderneming. Voor het bepalen van de restwaarde kunt u overleggen met de leverancier van het bedrijfsmiddel. Deze kan meestal goed inschatten wat het bedrijfsmiddel na verloop van tijd nog waard is. de vermoedelijke gebruiksduur (in hele jaren) In principe is dat de technische levensduur van het bedrijfsmiddel, dus de periode totdat het helemaal versleten is. Maar u mag uitgaan van de economische levensduur als die korter is dan de technische levensduur. De economische levensduur van een bedrijfsmiddel is verstreken als het geen economisch nut meer heeft voor uw onderneming, ook al is het technisch nog in goede staat.

You might be interested:  Allianz Autoverzekering Berekenen

Let op! Bij de kosten voor bedrijfsklaar maken kunt u de btw optellen, als u die niet als voorbelasting kunt aftrekken. De meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen is de zogenoemde lineaire methode. U schrijft dan per jaar een vast percentage af van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde.

De formule voor deze berekening van de afschrijving luidt: afschrijving per jaar = (aanschafkosten – restwaarde) : vermoedelijke gebruiksduur. Voorbeeld U koopt een machine. De aanschafprijs bedraagt € 30.000, de vermoedelijke gebruiksduur is 10 jaar en de restwaarde na 10 jaar is € 5.000. Berekening van de afschrijving: (€ 30.000 – € 5.000) : 10 = € 2.500 per jaar.

Als u een bedrijfsmiddel maar een deel van het jaar hebt gebruikt, dan mag u alleen over dat deel afschrijven. Stel dat u de machine op 1 oktober hebt gekocht, dan mag u over dat jaar afschrijven: 3/12 x € 2.500 = € 625. Let op! De afschrijving is per jaar maximaal 20% op de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel.

Hoe bepaal je de restwaarde van een pand?

Waardering van vastgoed: commerciële jaarrekening – Met betrekking tot de waardering in de jaarrekening heeft de onderneming de keuze uit de kostprijs en de actuele waarde. Waardering tegen actuele waarde is afhankelijk van het gebruik van het vastgoed, namelijk in eigen gebruik (valt onder materiële vaste activa) of verhuur aan derden (vastgoedbeleggingen).

Bij de waardering tegen kostprijs wordt dit onderscheid niet gemaakt. Waardering tegen kostprijs Bij waardering tegen kostprijs dient vastgoed (met uitzondering van grond) stelselmatig te worden afgeschreven. Dit betekent dat ieder jaar moet worden afgeschreven (tot restwaarde), ook als de boekwaarde van het pand lager is dan de WOZ-waarde! Zeker met de huidige stijgingen van de marktwaarde wordt het verschil met de boekwaarde op de balans steeds groter.

De jaarlijkse afschrijvingslast dient te worden berekend op basis van verkrijgingsprijs, rekening houdend met de gebruiksduur (periode beschikbaar voor gebruik, vaak 30 tot 50 jaar) en de restwaarde. De restwaarde is de waarde van het pand aan het einde van de gebruiksduur (bijvoorbeeld waarde na 40 jaar).

 1. Je kunt hierbij denken aan de sloopwaarde.
 2. Dit betekent dat de WOZ-waarde nimmer als restwaarde kan worden beschouwd.
 3. Over grond mag niet worden afgeschreven.
 4. Indien deze onderdeel is van de kostprijs, dient de afzonderlijke waarde van de grond te worden bepaald, voordat de jaarlijkse afschrijving wordt berekend.
You might be interested:  Bruto Maand Salaris Berekenen

Bij waardering tegen kostprijs bestaat de mogelijkheid om een incidentele herwaardering toe te passen. Hiermee blijft de waardering tegen historische kostprijs, maar met verwerking van een incidentele herwaardering. Bepaling van de herwaardering dient plaats te vinden in overeenstemming met het Besluit actuele waarde (BAW, zie volgende paragraaf).

 • Hierbij wordt een herwaarderingsreserve en bij voorkeur (maar niet verplicht) ook een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd.
 • Nadien wordt afgeschreven over de hogere actuele waarde.
 • Waardering van vastgoed in eigen gebruik tegen actuele waarde Vastgoed in eigen gebruik wordt bij toepassing van de actuele waarde in beginsel gewaardeerd tegen de actuele kostprijs (actuele inkoop- of vervaardigingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen).

Maar als de bedrijfswaarde (de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen die met het onroerend goed binnen het bedrijf zullen worden gegenereerd) lager is, moet deze lagere waarde worden toegepast. Bij waardering tegen de actuele kostprijs of bedrijfswaarde moet vervolgens, net als bij waardering op kostprijs, worden afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdend met de restwaarde.

Houd er rekening mee dat de keuze tussen actuele inkoopprijs of actuele vervaardigingsprijs moet aansluiten bij de wijze waarop het pand bij aankoop is verkregen en dat dit voldoende regelmatig gebeurt (afhankelijk van de wijzigingen van de actuele kostprijs ten opzichte van de boekwaarde). De meeste erkende taxateurs zijn in staat om de actuele kostprijs van vastgoed betrouwbaar te bepalen.

Waardering van vastgoedbeleggingen tegen actuele waarde Bij de waardering van vastgoedbeleggingen tegen actuele waarde dient de reële waarde c.q. marktwaarde te worden bepaald. Dit is de prijs die tot stand komt in een vrijwillige transactie tussen twee onafhankelijke, goed geïnformeerde partijen.

Deze waarde wordt veelal gebaseerd op een taxatieverslag van een onafhankelijk taxateur. Bij de waardering kan de WOZ-waarde niet worden gehanteerd, omdat deze minder diepgang heeft en rekening houdt met ficties. De waarde dient ieder jaar gebaseerd te zijn op de actuele marktsituatie en dient de omstandigheden weer te geven op balansdatum en niet die op enige datum in het verleden of de toekomst.

Dit betekent dus ook dat jaarlijks kosten moeten worden gemaakt voor een nieuwe taxatie of voor de herrekening van een eerder gemaakte taxatie.