Wanneer Mag Ik Met Pensioen Berekenen

Wanneer Mag Ik Met Pensioen Berekenen
Ben je geboren na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957? Dan is je AOW-leeftijd minimaal 66 jaar en 10 maanden. Ben je geboren na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 dan is je AOW-leeftijd 67 en 3 maanden. Vanaf 2026 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting.

Hoe weet ik wanneer ik met pensioen mag?

In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden. In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden. In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden. In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Hoe oud moet je zijn om met pensioen te gaan?

Pensioenleeftijd en AOW leeftijd verschillen – Let op: de pensioenleeftijd is iets anders dan de AOW leeftijd, De AOW leeftijd is geregeld in de zogenaamde eerste pijler. De AOW leeftijd is 66 jaar en 4 maanden (2019). Ook de AOW leeftijd zal in de toekomst verder stijgen.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat die stijging beperkt wordt. De pensioenleeftijd (68 jaar) en de AOW leeftijd (66 jaar en 4 maanden) zijn dus niet gelijk. En de prognose is dat die ook nooit meer gelijk zullen worden. Met behulp van onze tool (hier op te vragen) kunt u zelf uw AOW-leeftijd én uw pensioenleeftijd berekenen.

NB: in bijna alle pensioenregelingen is het mogelijk om de ingangsdatum te vervroegen. Bijvoorbeeld naar de AOW leeftijd. Let op: het vervroegen van de ingangsdatum leidt wel tot een lagere uitkering.

Kun je met 60 jaar met pensioen?

Vervroegd pensioen 60 jaar – Kan ik met vervroegd pensioen op 60-jarige leeftijd? Het is een vraag die veel mensen zich stellen. Vaak heb je er op deze leeftijd al heel wat arbeidsjaren op zitten, dus het is begrijpelijk dat je het rustiger aan wil doen.

Vervroegd pensioen met 60 jaar is mogelijk als je daar zelf de financiële middelen voor hebt. Je hebt op deze leeftijd namelijk geen recht op een AOW-uitkering. En je hebt je pensioenleeftijd nog niet bereikt. Vaak mag je al wel van je eigen pensioen gebruik maken, maar dat gaat wel ten koste van je latere pensioen.

Je kunt twee verschillende opties overwegen: volledig stoppen of in deeltijd gaan werken. Kies je ervoor om te stoppen met werken, dan kan je pensioen vanaf je 62e vervroegd laten uitkeren. De eerste twee jaar van je pensionering (tussen je 60e en 62e) voorzie je dus volledig in je eigen levensonderhoud, bijvoorbeeld met spaargeld.

Is dat voor jou niet haalbaar? Dan is gedeeltelijk stoppen met werken wellicht een betere optie. Je werkt dan minder, krijgt voldoende inkomen én je bouwt pensioen op. Voordat je ervoor kiest om eerder met pensioen te gaan, is ons advies: laat je vervroegd pensioen berekenen door een adviseur. Je kunt aan je pensioenfonds vragen of zij jou daarmee kunnen helpen.

Zo weet je hoeveel pensioen je misloopt als je met vervroegd pensioen gaat en maak je financieel de juiste keuzes.

You might be interested:  Bruto Naar Netto Berekenen

Kan ik op pensioen op 61 jaar?

Wanneer kan ik mijn aanvullend pensioen opvragen? Sinds 1 januari 2016 is de uitbetaling van het gekoppeld aan het wettelijk rustpensioen: wanneer u met (vervroegd) pensioen gaat, wordt uw aanvullend pensioen automatisch uitbetaald. Ook al vermeldt uw aanvullend een andere pensioenleeftijd. Als gevolg hiervan:

Is het niet mogelijk om uw aanvullend pensioen op te nemen vóór uw wettelijk pensioen ingaat (op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, die hieronder worden toegelicht). Is het niet mogelijk om de opname van uw aanvullend pensioen uit te stellen, nadat u al met pensioen bent gegaan.

Veel bestaande pensioenplannen voorzien nog in een pensioenleeftijd van 60 jaar. Zelfs in dat geval is het normaal gezien niet meer mogelijk om het aanvullend pensioen uitbetaald te krijgen als u niet met pensioen gaat. Het pensioenplan zal gewoon doorlopen zolang u in dienst bent, ook al is dit bijvoorbeeld tot 65 of 67 jaar. Dit principe geldt ook voor de aanvullende pensioenrechten die u in het kader van een vorige tewerkstelling heeft opgebouwd. Het betreft de effectieve ingang van het rustpensioen met betrekking tot de beroepsactiviteit die aanleiding gaf tot de opbouw van het aanvullend pensioen. Met andere woorden, als u een gemengde carrière heeft omdat u ook als ambtenaar of zelfstandige heeft gewerkt, dan zal uw aanvullend pensioen als werknemer enkel worden uitgekeerd als u in het statuut van werknemer met pensioen gaat.

In enkele gevallen is het toch mogelijk om uw op te vragen wanneer u nog niet met pensioen gaat:

Wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt Wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, maar u besluit om toch nog te blijven werken en uw wettelijk pensioen op dat ogenblik nog niet op te nemen, kan u toch al uw aanvullend pensioen opnemen als het dit toelaat.

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd wettelijk pensioen Wanneer u voldoet aan alle voorwaarden om met vervroegd wettelijk pensioen te gaan, maar u besluit om toch nog te blijven werken en uw wettelijk pensioen nog niet op te nemen, kan u toch al uw opnemen als het dit toelaat.

Wanneer u in of v ó ó r 1961 geboren bent Er gelden een aantal overgangsmaatregelen voor die de pensioenleeftijd al dicht genaderd zijn:

Als u vóór of in 1958 geboren bent, dan mag uw worden uitbetaald vanaf uw 60 ste voor zover het dit toelaat. Als u in 1959 geboren bent, dan mag uw aanvullend pensioen worden uitbetaald vanaf uw 61 ste voor zover het pensioenreglement dit toelaat. Als u in 1960 geboren bent, dan mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf uw 62 ste voor zover het pensioenreglement dit toelaat. Als u in 1961 geboren bent, dan mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf uw 63 ste voor zover het pensioenreglement dit toelaat.

Ten slotte bestaat er een uitzondering voor de werknemers die werden ontslagen in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (). Daarvoor is vereist dat:

You might be interested:  Salaris Berekenen Onderwijs

U ten minste 55 jaar was op het ogenblik van uw ontslag. Uw ontslag kaderde binnen een herstructureringsplan. Dit plan werd opgesteld en meegedeeld aan de regionale of federale Minister van werk vóór 1 oktober 2015. Voor deze werknemers kan het aanvullend pensioen uitbetaald worden op hun 60 ste, voor zover het pensioenreglement dit toelaat.

Om te kunnen genieten van deze uitzonderingen en dus uw aanvullend pensioen te kunnen opvragen vooraleer u met wettelijk pensioen gaat, moet het pensioenreglement dit toelaten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het pensioenreglement niet toelaat dat het aanvullend pensioen wordt uitbetaald vóór 65 jaar of zolang u in dienst bent.

Ofwel door een voorschot op uw aanvullend pensioen te vragen. Ofwel door uw aanvullend pensioen te gebruiken als onderpand van een lening. Ofwel door de afkoopwaarde toe te wijzen aan de wedersamenstelling van een hypothecair krediet.

Een volledig overzicht van de regels in verband met het wettelijk pensioen voor werknemers, vindt u op de website van de Federale Pensioendienst, Hierna vindt u de belangrijkste punten samengevat. De wettelijke pensioenleeftijd bedraagt op dit ogenblik 65 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen.

U kan op 63 jaar met vervroegd pensioen gaan als u 42 jaar heeft gewerkt. U kan op 61 of 62 jaar met vervroegd pensioen gaan als u 43 jaar heeft gewerkt. U kan op 60 jaar met vervroegd pensioen gaan als u 44 jaar heeft gewerkt.

Om na te gaan wanneer u met pensioen kan gaan, kan u een kijkje nemen op de website, Op deze website vindt u zowel informatie over uw wettelijk pensioen als de stand van uw :

In het deel ‘ mijn wettelijk pensioen ‘ vindt u een overzicht van de loopbaanjaren die in aanmerking worden genomen bij de berekening van uw wettelijk pensioen. U kan er nagaan op welke datum u ten vroegste op pensioen kan gaan. Tevens kan u vergelijken op welke bedragen u recht heeft bij pensionering op de wettelijke pensioendatum en op de vroegste pensioendatum. In het deel ‘ mijn aanvullend pensioen ‘ wordt een overzicht getoond van alle aanvullende pensioenplannen waarbij u bent aangesloten en de stand van de door u reeds opgebouwde pensioenrechten.

De keuze om al dan niet met vervroegd pensioen te gaan, zal een invloed hebben op het bedrag dat u maandelijks als wettelijk pensioen zal ontvangen. U kan op de website beide bedragen vergelijken. Ook uw aanvullend pensioen wordt beïnvloed door het ogenblik waarop uw wettelijk pensioen ingaat.

  1. Als u overweegt om uw wettelijk pensioen vervroegd op te nemen, zal uw aanvullend pensioen op dat ogenblik worden uitgekeerd.
  2. Het is niet mogelijk om de opname van uw aanvullend pensioen uit te stellen, nadat u al met pensioen bent gegaan.
  3. Hierdoor is het mogelijk dat uw pensioenreserves minder lang interesten opbrengen dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Mogelijk heeft u nog recht op voordelige tarieven van 3,25%, 3,75% of zelfs meer Dit kan leiden tot een (soms heel wat) lager aanvullend pensioen. Ook bij pensioenplannen van het type vaste prestaties kan dit een belangrijke streep door de rekening zijn omdat de laatste jaren niet meer in aanmerking worden genomen.

You might be interested:  Auto Zakelijk Of Privé Berekenen

U blijft aangesloten bij het zolang u in dienst bent. Uw wordt verder opgebouwd. Ofwel kiest u ervoor om uw aanvullend pensioen toch al te laten uitbetalen. Opgelet, dit kan enkel als het dit toelaat.

Deze mogelijkheden gelden ook voor de aanvullende pensioenrechten die u eventueel in het kader van een vorige tewerkstelling heeft opgebouwd. Het is ook mogelijk dat u uw wettelijk pensioen opneemt en nadien beslist om opnieuw aan de slag te gaan. Dit is toegelaten, maar dan zal u in het kader van deze beroepsactiviteit geen aanvullend pensioen meer kunnen opbouwen.

Hoeveel minder AOW als je eerder stopt met werken?

Werkgever betaalt laatste 3 jaar tot uw AOW – Als u in aanmerking komt voor een RVU en dus eerder kunt stoppen met werken, dan betaalt uw werkgever u de laatste 3 jaar voor uw AOW. U kunt een bruto uitkering krijgen die gelijk is aan wat u netto aan AOW gaat krijgen. Uw werkgever betaalt tijdelijk geen extra belasting over deze uitkering. Dit geldt tot 31 december 2025.

Hoe weet ik of ik een pensioen tekort heb?

Antwoord – Eigenlijk is er niet 1 vaste manier om te berekenen of u een pensioentekort heeft. Één methode welke regelmatig gebruikt wordt is het vergelijken van het huidige inkomen en het toekomstig pensioeninkomen. U telt dan de hoogte van uw toekomstige AOW-uitkering en uw toekomstige pensioenaanspraken bij elkaar op.

  1. De hoogte van toekomstige pensioenen vindt u op de UPO’s (Uniforme Pensioen Overzicht) die u jaarlijks van uw pensioenuitvoerder ontvangt.
  2. De som van beide bedragen telt u op en vergelijkt u met het huidige bruto jaarinkomen.
  3. Als uw pensioeninkomen lager is dan 70% van uw huidige bruto jaarinkomen, dan kunt u een pensioentekort hebben.

Een andere, meestal makkelijkere methode is het fiscale pensioentekort berekenen. Daarbij berekent u de jaarruimte. Dit is het bedrag wat u van de belastingdienst jaarlijks mag inleggen en aftrekken van de inkomstenbelasting om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Kan je met 58 jaar met pensioen?

Eerder met pensioen kan vanaf uw 58e – Standaard gaat uw pensioen in vanaf uw 68e. Maar u kiest zelf wanneer u daadwerkelijk met pensioen gaat. Dat kan al vanaf uw 58e. Gedeeltelijk of volledig. In Mijn Pensioenplan kunt u verschillende plannen maken en kijken wat de hoogte van uw pensioen is bij een bepaalde keuze.

Als u in minder dan vijf jaar uw AOW-leeftijd bereikt, mag u naast uw (gedeeltelijke) pensioen, ook blijven werken. Over de uren die u werkt, blijft u pensioen opbouwen. Gaat u (gedeeltelijk) met pensioen en duurt het nog meer dan vijf jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt? Dan mag u van de Belastingdienst niet volledig blijven werken. De uren die u met pensioen gaat, stopt u ook met werken. U bouwt daardoor ook minder pensioen op.

Let op: werkt u bij een werkgever die onder de Vlees-cao valt? Misschien kunt u dan gebruik maken van de ‘Regeling Zwaar Werk’. Deze regeling geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Kijk voor meer informatie op www.vleeswerkt.nl,