Werkelijk Rendement Box 3 Berekenen

Werkelijk Rendement Box 3 Berekenen
Tot en met 2025 belasting berekenen op vermogen dat iemand echt heeft – Om tot de belasting in box 3 te komen wordt er een nieuwe berekening gemaakt. Hiervoor moeten eerst een aantal waardes worden bepaald. Dit zijn de:

Grondslag. Dit is de waarde van alle bezittingen, min de aftrekbare schuld en het heffingsvrije vermogen van € 50.650 voor 2022 (€ 101.300 bij een fiscale partner). Rendementspercentage: het berekende rendement op spaargeld en beleggingen min een vast rentepercentage op schulden gedeeld door het totale vermogen x 100%. Het percentage wat overblijft is het rendementspercentage.

Voor deze berekening wordt de grondslag vermenigvuldigd met het rendementspercentage. Het bedrag dat hier uitkomt is het inkomen uit vermogen, waar burgers 31% belasting over betalen. Dit tarief voor box 3 wordt jaarlijks met 1% verhoogd naar 34% in 2025. Het heffingsvrij vermogen wordt dan ongeveer € 57.000.

Hoe bereken je de rendementsgrondslag in box 3?

Om uw box 3-belasting te berekenen, moet u eerst het totale box 3-vermogen weten waarover u belasting betaalt. Dit is de waarde van uw bezittingen verminderd met (het aftrekbare deel van) uw schulden op 1 januari van het jaar waarvoor u de aangifte doet. Dit heet de ‘rendementsgrondslag’.

Hoe bereken je rendement vermogen?

Rentabiliteit eigen vermogen berekenen – Rev = (nettowinst / gemiddeld eigen vermogen) x 100% Om je rev te berekenen deel je de nettowinst door je gemiddeld eigen vermogen en dat vermenigvuldig je met 100%.

Hoe bereken je het fictief rendement?

Het verschil tussen de oude en de nieuwe berekening – Met de oude methode gaan we ervan uit dat u een deel van uw vermogen spaarde en een deel belegde. Had u bijvoorbeeld alleen spaargeld, dan gingen wij er toch van uit dat u een deel daarvan belegde.

 1. Daarover berekenden wij dan een fictief rendement.
 2. Bij de nieuwe rekenmethode gaan we uit van de vermogensbestanddelen die u werkelijk hebt.
 3. Dit zijn de vermogensbestanddelen die u zelf aangaf in uw aangifte.
 4. Daarbij gebruiken we fictieve rendementen die dichtbij de werkelijke rendementspercentages voor sparen of beleggen liggen.

Voor spaargeld is dat bijvoorbeeld veel lager dan voor beleggingen. De percentages die we voor de vermogensbestanddelen gebruiken, ziet u per jaar in de tabel hieronder.

Percentages box 3-inkomen

Soort vermogen 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Spaargeld 0,00% 0,01% 0,04% 0,08% 0,12% 0,25%
Beleggingen/andere bezittingen 5,53% 5,69% 5,28% 5,59% 5,38% 5,39%
Schulden 2,28% 2,46% 2,74% 3,00% 3,20% 3,43%
You might be interested:  Vakantie Uren Berekenen

Hoeveel procent belasting in box 3?

In 2022 drie schijven in box 3

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 5,53%
1 tot € 50.651 33%
2 vanaf € 50.651 tot € 962.351 79%
3 vanaf € 962.351 100%

Waaruit bestaat de rendementsgrondslag?

Heffingvrij vermogen – Er is een heffingvrij vermogen, soms heffing s vrij vermogen genoemd (2021: € 50.000; 2022: € 50.650; 2023: € 57.000 ). De grondslag sparen en beleggen (in de voorlopige aanslag 2023 aangeverdeel grondslag sparen en beleggen genoemd) is de rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen.

 1. Het totale fictieve rendement wordt gereduceerd door vermenigvuldiging met de grondslag sparen en beleggen, gedeeld door de rendementsgrondslag.
 2. Het resultaat is het voordeel uit sparen en beleggen, iets korter ook voordeel sparen en beleggen genoemd.
 3. Een negatieve uitkomst wordt op nul gesteld.
 4. Deze berekening wordt in het gedeelte Overzicht belasting en premies (methode B) van de nieuwe versie van het aangifteprogramma voor het belastingjaar 2021 opgesplitst in de volgende stappen.

De grondslag rendementsberekening is het fictieve rendement van de bezittingen, verminderd met het fictieve “rendement” van de schulden; een negatieve uitkomst wordt op nul gesteld. Het rendementspercentage is de grondslag rendementsberekening gedeeld door de rendementsgrondslag (als er geen schulden zijn is dit het gewogen gemiddelde van de rendementspercentages van de twee hoofdcategorieën van vermogen); €0/€0 wordt gesteld op nul.

 • Het rendementspercentage wordt naar beneden afgerond op een geheel aantal basispunten,
 • Het resultaat wordt toegepast op de grondslag sparen en beleggen.
 • In het aangifteprogramma Verzoek of wijziging Voorlopige aanslag 2023 wordt als tussenstap niet het rendementspercentage, maar “Uw aandeel” berekend, dit is het percentage van het vermogen dat niet heffingvrij is (in de voorlopige aanslag 2023 wordt het verhouding aangeverdeel versus rendementsgrondslag genoemd).

Dit geeft een percentage met twee cijfers achter de komma dat toegepast wordt op het bedrag van het totale fictieve rendement. Het afrondingsvoordeel is hierbij gemiddeld kleiner dan bij de andere methode. Dit systeem wordt aangeduid als het naar rato toerekenen van het heffingvrije vermogen aan hoofdcategorieën van vermogen.

 • Als er schulden zijn dan is er echter niet een factor 1 die wordt verdeeld over kleinere positieve fracties, maar bijvoorbeeld over een factor 100 en een factor -99.
 • Als er bijvoorbeeld (in 2021) geen banktegoeden zijn, maar wel €10.000.000 aan overige bezittingen, en €9.900.000 aan schulden (boven de drempel van €3200), dan komt het genoemde systeem er op neer dat het heffingvrije vermogen van €50.000 ‘verdeeld’ wordt over een vrijstelling van €5.000.000 voor de overige bezittingen, en een bedrag van € 4.950.000 dat van de schulden wordt afgetrokken (het heffingvrije vermogen en de grondslag sparen en beleggen zijn in dit geval elk de helft van de rendementsgrondslag, daardoor wordt per saldo slechts de helft van de bezittingen en schulden in aanmerking genomen).
You might be interested:  Hoeveel Calorieën Per Dag Berekenen

Ook in dit nieuwe systeem geldt dat als de grondslag sparen en beleggen nul is, het voordeel sparen en beleggen nul is. Bij de nieuwe regeling wordt het voordeel sparen en beleggen bij grote bedragen aan overige bezittingen en schuld zoals in het voorbeeld, wel snel groot als de grondslag sparen en beleggen positief wordt.

In het voorbeeld is de grondslag rendementsberekening (met in 2021 rendementen van 5,69% en 2,46%) €325.460 en de rendementsgrondslag €100.000, dus de rendementsfactor is 325,46%; toegepast op de grondslag sparen en beleggen (€50.000) geeft dit een voordeel sparen en beleggen van €162.730, ook te berekenen als 5,69% van €5.000.000 min 2,46% van € 4.950.000, is €284,500 – €121.770 = €162.730 (het heffingvrije inkomen is ook €162.730).

Vergeleken met de situatie met dezelfde overige bezittingen, maar een schuld die €50.000 hoger is, waardoor het vermogen €50.000 lager is en daardoor geen belasting verschuldigd is (het heffingvrije inkomen is €325.460, het hele inkomen), is de belasting van 31% van €162.730, is €50.446, meer dan 100% van het extra vermogen.

Vergeleken met een nog wat lagere schuld is nog steeds voordelig dat de onvoordelige marge van 3,23% tussen 5,69% en 2,46% maar voor ongeveer de helft van de met geleend geld betaalde overige bezittingen doorwerkt, dankzij het heffingvrije vermogen, ook al is dat bedrag in dit geval in verhouding tot de grote bedragen aan bezittingen en schuld gering.

Als bij grote bedragen aan overige bezittingen en schuld zoals in het voorbeeld de grondslag sparen en beleggen positief wordt door een relatief kleine toename van de overige bezittingen terwijl de schuld gelijk blijft, heeft dit ongeveer hetzelfde effect op de verschuldigde belasting als het besproken geval van een relatief kleine verlaging van de schuld terwijl de waarde van de overige bezittingen gelijk blijft.

Meer algemeen geldt bij beleggen met geleend geld dat het hoogste marginale totale fictieve rendement als functie van het vermogen gelijk is aan de marge tussen de rendementspercentages voor overige bezittingen en schuld, gedeeld door het heffingvrije vermogen (in het voorbeeld ongeveer 3% per €50.000), vermenigvuldigd met de waarde van de overige bezittingen (in het voorbeeld ongeveer €10.000.000, dit geeft 600%).

Het hoogste marginale belastingtarief ten opzichte van het vermogen is ongeveer een derde daarvan (in het voorbeeld 200%). Het treedt op bij toename van het vermogen vanaf het heffingvrije vermogen. Nog een manier om een en ander te beschouwen is, zoals hierboven in twee gevallen is gedaan, het uitdrukken van het vaste heffingvrije vermogen in een variabel heffingvrij inkomen: dit is afhankelijk van de drie vermogensbestanddelen, en kan zeer groot zijn (tot aan het hele rendement, ook als dat groot is; gunstig voor de belastingplichtige), maar ook sterk veranderen bij een verandering van die parameters (ook in ongunstige zin, wat kan overkomen als onredelijk).

You might be interested:  Fulltime Parttime Berekenen

De Wet van 16 december 2020 tot wijziging van enkele wetten houdende aanpassing van de belastingheffing over sparen en beleggen in de inkomstenbelasting (Wet aanpassing box 3) heeft het heffingvrije vermogen per 2021 verhoogd tot € 50.000, waarbij de tabelcorrectiefactor geacht wordt al toegepast te zijn.

Aangifte van vermogen boven een bepaald lager bedrag (2021: € 31.340; 2022: € 31.747; 2023: € 33.748 ) blijft echter verplicht, omdat zo inzicht wordt verkregen in dit vermogen voor het geval de betrokkene nu of in de toekomst een beroep doet op een inkomensafhankelijke regeling.

Wat is het forfaitair rendement voor de vermogensrendementsheffing in box 3?

In 2022 wordt het rendement voor sparen (rendementsklasse I) -0,01%. Het rendement voor beleggen (rendementsklasse II) wordt 5,53%. Elk jaar worden de rendementen voor sparen en beleggen voor de heffing van box 3 herijkt. Dit gebeurt op basis van de rekenformules die in de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn opgenomen. De berekening downloadt u op deze pagina.

Hoe wordt grondslag voordeel uit sparen en beleggen berekend?

Grondslag sparen en beleggen 2023 berekenen – Om de grondslag sparen en beleggen te berekenen, tel je de waarde van je spaargeld, beleggingen en eventuele tweede woning bij elkaar op. Vervolgens trek je hier de heffingsvrije grens vanaf. Daarnaast kun je nog in aanmerkingen komen voor andere vrijstellingen waardoor je grondslag sparen en beleggen lager kan uitpakken.

De heffingsvrije grens ligt op 57.000 euro of op 114.000 euro voor fiscaal partners.Het deel van je schulden hoger dan 3.400 euro of 6.800 euro voor fiscaal partners mag je van je vermogen aftrekken. In het artikel ‘ Schulden box 3 ‘ lees je voor welke schulden dit geldt.Naast deze algemene vrijstellingen heb je misschien recht op andere vrijstellingen, zoals de extra vrijstelling voor groen sparen of voor pensioensparen. Deze vrijstellingen vind je in het artikel ‘ Heffingsvrij vermogen box 3 ‘.