Wettelijke Rente Berekenen 2022

Wettelijke Rente Berekenen 2022

Hoe bereken ik wettelijke rente?

Hoogte wettelijke rente schadevergoeding berekenen – U berekent de wettelijke rente door het aantal dagen tussen het eisen van de schadevergoeding en de uitbetaling te delen door 365. Dit bedrag vermenigvuldigd u met het rentepercentage en het schadebedrag.

Wat is de wettelijke rente in 2022?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als u een betalingsachterstand heeft. De wettelijke rente is vanaf 1 juli 2023 6,00 % (voor niet-handelstransacties) of 10,5 % (voor handelstransacties).

Is de wettelijke rente per maand of per jaar?

Berekening wettelijke rente – De wettelijke rente geldt gedurende de termijn dat de schuldenaar in verzuim is met het niet op tijd nakomen van zijn verplichting. Jaarlijks wordt het bedrag aan wettelijke rente bijgeschreven bij de hoofdsom, waardoor een rente-over-rente effect mogelijk wordt.

 1. In het geval van een handelsovereenkomst tussen bedrijven start de wettelijke rente op het moment dat de betalingstermijn is verstreken.
 2. In beginsel kan niet meer dan 60 dagen betalingstermijn worden afgesproken.
 3. De wettelijke rente gaat dan in de dag na de uiterste dag van betaling.
 4. Is er geen betalingstermijn afgesproken, dan geldt (behoudens uitzonderingen) een termijn van 30 dagen.

In het geval van handelstransacties met de overheid, bestaan afwijkende regels voor de wettelijke rente.

Hoe berekenen je rente over openstaande facturen?

Wettelijke rente – Bij de eerste en tweede aanmaning kun je een rentepercentage instellen. Hier zijn twee mogelijkheden voor. Het tarief voor ondernemingen en het tarief voor consumenten. De actuele tarieven en percentages staan op de site van de Rijksoverheid: Klik hier voor meer informatie over de wettelijke rente. Het rentepercentage voor de aanmaning(en) wordt berekend op jaarbasis. Hierbij wordt uitgegaan van het openstaand en vervallen ((factuur)bedrag X rentepercentage / 365) X aantal vervallen dagen. Bijvoorbeeld: factuurbedrag is €100, in het aanmaningssjabloon opgegeven rentepercentage is 4% en de betreffende factuur is al 25 dagen vervallen.

De berekening (100 X 4% / 365) X 25 = EURO 0,27 rente 1 jaar na vervaldatum is de rente: (100 X 4% / 365) X 365 = EURO 4.- rente Door deze formule toe te passen zijn de aanmaningskosten zichtbaar op de factuur. De factuur blijft wel voor het oorspronkelijke factuurbedrag in SnelStart staan, de aanmaningskosten worden hier niet bij opgeteld.

Wettelijke incassokosten Als je klant na het versturen van de eerste herinnering en het verstrijken van de aangegeven betalingstermijn nog steeds niet betaald heeft mag je incassokosten in rekening brengen. De hoogte van deze kosten wordt vastgesteld aan de hand van een wettelijk vastgelegde rekenmethode.

In de opmaak van de tweede aanmaning is een formule opgenomen, waardoor SnelStart automatisch de juiste incassokosten berekent. Op deze manier weet je zeker dat je de kosten in rekening brengt waarop je recht hebt. Meer weten over dit onderwerp? Klik hier om terug te gaan naar alles over verkopen, of lees hier de veelgestelde vragen.

Was dit artikel nuttig?

Hoe bereken je de rente van een lening?

Met welke formule kan ik de rente berekenen van een lening? Omdat de formule om de rente te berekenen erg ingewikkeld is, stellen wij onze Excel rekenmodule beschikbaar. Hiermee kunt u eenvoudig de rente berekenen van een lening zonder dat u zich hoeft te verdiepen in de formule.

Om gebruik te maken van onze formule om de rente te berekenen heeft u wel een aantal gegevens nodig. Dit zijn het bedrag wat u geleend heeft, de looptijd en de maandtermijn. Als u deze gegevens invult, berekent de formule de rente en krijgt u een goede indicatie van de rente die u maandelijks en jaarlijks betaalt voor uw lening.

Of bekijk de actuele Natuurlijk zijn er ingewikkelde formules om de cumulatieve rente te berekenen. Echter is de cumulatieve rente van doorlopend krediet of een persoonlijke lening ook handmatig, zonder ingewikkelde formule, te berekenen: Termijnbedrag x (Theoretische) Looptijd = Totaal te betalen bedrag -/- leenbedrag = Cumulatieve rente.

Hoe hoog is de marktconforme rente?

Gebruik een marktconforme, redelijke rente – Met een marktconforme rente voorkom je problemen. Je bepaalt de hoogte van de rente van de lening aan de hand van de financiële markt van het moment. Een rente is redelijk als die hetzelfde is als de rente die een commerciële kredietverstrekker zoals een bank zou vragen voor een vergelijkbare lening.

 1. Het rentepercentage van de lening mag niet meer dan zijn.
 2. De rentepercentages vind je op de websites van kredietverstrekkers.
 3. In de rechtspraak is bepaald dat een redelijke of zakelijke rente maximaal 25% hoger of lager is dan de rente die een bank zou vragen.
 4. Stel: een bank vraagt 6% rente op de lening.
You might be interested:  Kosten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zzp Berekenen

Dan ligt de redelijke rente voor jou als je geld gaat lenen van familie of vrienden tussen 4,5% en 7,5%.

Wat gaat de rente doen in 2023?

De prognose van ABN AMRO voor de hypotheekrente in 2023 – Ook Jan-Paul van de Kercke, econoom bij ABN AMRO, deelt zijn verwachting voor de hypotheekrente in 2023. Zijn voorspelling is, net als die van ons, dat de rente geleidelijk zal dalen voor hypotheken met een lange looptijd en dat de rente bij een korte looptijd juist stijgt.

Dit komt vooral door ingrepen van de Europese Centrale Bank om de forse inflatie te beperken. In oktober 2022 bereikte de inflatie een hoogtepunt (10,6%). Inmiddels is de inflatie afgenomen naar 6,9% in maart 2023. Ook het inflatiecijfer waarin de energieprijzen niet zijn meegenomen, ligt hoog. De inflatie lag zonder de forse energieprijsschommelingen alsnog op 5,7% in maart 2023.

Dat is veel hoger dan de streefwaarde van 2% die de ECB aanhoudt. Eerder was de ECB terughoudend met aanpassingen in hun beleid. Maar de ECB onderneemt nu wel stappen, omdat de inflatie verder dreigt op te lopen. Daarom heeft de ECB haar obligatieprogramma beëindigd en heeft ze de officiële rentetarieven al meerdere keren verhoogd.

 1. Mogelijk komen daar meer stijgingen bij dit jaar.
 2. Van de Kercke voorspelt een verhoging in kleine stapjes, naar uiteindelijk 3,75% in juni 2023.
 3. Dat heeft een stijging van de hypotheekrentes bij korte rentevaste periodes tot gevolg.
 4. Verwacht wordt dat de rente op leningen met een korte looptijd stijgt.

De rente op leningen met een lange looptijd zal geleidelijk lager worden. In maart 2023 verhoogde de ECB het depositotarief naar 3,0%, terwijl dit rentetarief in juli 2022 nog -0,5% was. Dit om een recessie te voorkomen. Van de Kercke voorspelt dat de korte hypotheekrente zal stijgen in lijn met de verhogingen.

 • Daarnaast voorspelt Van de Kercke voor de langlopende rente een langzame daling in 2023, kijkend naar de inflatie en economische verwachtingen.
 • Hij verwacht dat de 10-jaars staatsrente eind 2023 op 2% zal liggen en dat daarmee ook de hypotheekrente voor langere rentevaste periodes gaat dalen.
 • Hij verwacht dit onder andere omdat de extra kosten in bepaalde productieketens dalen, de lockdowns voorbij zijn en het internationale transport zich aan het herstellen is, waardoor de inflatie afzwakt.

Op basis daarvan kan de ECB de depositorente mogelijk eind 2023 wat verlagen. De hypotheekrente bij lange rentevaste periodes volgt de rente op staatsleningen en zal dus naar verwachting mee dalen. Wel is het zo dat de daling van de hypotheekrente voor 10 jaar rentevast wordt beperkt door de risico-opslag bij hypotheken.

Hoe bereken je de wettelijke verhoging?

Wettelijke verhoging bij achterstallig loon – Iedere dag dat een bedrijf te laat is met het betalen van uw loon heeft u recht op een wettelijke verhoging. Dit is een boete die iedere dag aan u betaalt moet worden naast het achterstallige loon. Als u een loonvordering instelt via de kantonrechter dan wordt de wettelijke verhoging voor u berekent.

Als de werkgever maximaal 8 dagen te laat is dan is de wettelijke verhoging 5% van uw bruto maandloon per dag. Bij een periode langer dan 8 dagen wordt dit weer verlaagt naar 1% per dag. Voor de eerste drie dagen wordt geen verhoging berekent. Het kan gebeuren dat de rechter een hogere verhoging opstelt om uw werkgever te straffen.

Overigens kan de wettelijke verhoging nooit hoger zijn dan 50% van uw bruto maandloon.

Wat is de huidige zakelijke rente?

Hoeveel rente wordt er gerekend voor een bedrijfslening? – De zakelijke rente voor een bedrijfslening bedraagt meestal tussen de 4 procent en 8,85 procent per jaar. De rente wordt bepaald aan de hand van de marktrente, het risicoprofiel en onderpand. Tijdens het oriënteren op zakelijke leningen is het verstandig om de rentetarieven en de,

Is rente altijd per jaar?

Je behaalt rendement over je spaargeld in de vorm van spaarrente, Je spaarrente is altijd een percentage. Dit percentage ontvang je op jaarbasis en geldt wanneer je spaarsaldo het hele jaar door hetzelfde zou zijn. In werkelijkheid verandert het saldo op je spaarrekening door stortingen en opnames waarschijnlijk regelmatig.

Hoe bereken je incassokosten?

Rekenvoorbeeld incassokosten Stel u koopt een bankstel van € 3.500 en u betaalt de rekening niet op tijd. Dan zijn uw maximale incassokosten: 15% over de 1 e € 2.500 (= € 375); 10% over de volgende € 1.000 (= € 100).

You might be interested:  Rente Op Rente Berekenen Excel

Is wettelijke rente inkomen?

Rekenvoorbeeld – Stel, u verdient € 2.000 bruto per maand. Uw werkgever betaalt 15 dagen te laat, waarvan 11 werkdagen. Wettelijke verhoging Uw werkgever moet u een wettelijke verhoging betalen vanaf de 4e werkdag. Dit zijn 8 werkdagen. U krijgt:

over 5 werkdagen 5% per dag = € 500 over 3 werkdagen 1% per dag = € 60

De wettelijke verhoging is € 560. Wettelijke rente De wettelijke rente is per jaar 4% van uw bruto maandloon met wettelijke verhoging. Uw bruto maandloon met wettelijke verhoging is € 2.000 + € 560 = € 2.560.4% van € 2.560 = € 102,40. De wettelijke rente is dus € 102,40 per jaar.

Hoe bereken je rente in Excel?

RENTE – Deze functie is de standaardmanier om een periodieke rentepercentage voor een annuïteit te berekenen. De syntaxis ervan is als volgt: =RENTE (aantal-termijnen;bet;hw;;;), De betaling per termijn ( bet ) kan niet worden gewijzigd tijdens de looptijd van de annuïteit.

Normaal gesproken omvat dit de hoofdsom en de rente, maar geen andere kosten of belastingen. Als u bet weglaat, moet u het argument tw (toekomstige waarde) opnemen. De huidige waarde is een vereist gegeven. Type-getal is optioneel en slaat op het moment van betaling (0 voor het eind van de looptijd, 1 voor het begin).

Ook de schatting is optioneel, hier kunt u een schatting van het rentepercentage opvoeren. Zonder input hanteert Exel hier 10 procent.

Hoe bereken je de aflossing per maand?

Aflossing berekenen – Het berekenen van de maandelijkse aflossing is erg simpel. Je deelt het openstaande geleende bedrag door het aantal maanden waarin je de lening volledig wil hebben afgelost. Dit laat je zien hoeveel aflossing je elke maand moet betalen.

Hoeveel bedraagt de wettelijke intrest?

Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Voor het 1ste semester 2023 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 10,5%,De wettelijke rentevoet voor het jaar 2023 bedraagt 5,25%,(Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000).

Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de, : Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Wat is de huidige rente voor lening?

Aantrekkelijke rente bij een Doorlopend Krediet – Het rentepercentage is afhankelijk van de door u gekozen kredietlimiet en uw persoonlijke en financiële situatie. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u heeft opgenomen en dus niet over uw gehele kredietlimiet.

Kredietlimiet Variabele debetrente / Jaarlijks kostenpercentage
van €35.000 tot €50.000 min 4,8% – max 8,2%
van €25.000 tot €35.000 min 4,8% – max 8,2%
van €15.000 tot €25.000 min 5,0% – max 8,3%
van €10.000 tot €15.000 min 6,3% – max 8,9%
van €5.000 tot €10.000 min 7,5% – max 9,9%
van €2.500 tot €5.000 min 9,9% – max 9,9%

Hoeveel staat de rente vandaag?

Jaren van spotgoedkoop lenen lijken voorbij: woonleningen sinds begin dit jaar al meer dan de helft duurder De rente op woonleningen is sinds begin dit jaar fors gestegen, zo leert een blik op de cijfers van Immotheker Finotheker. Wie over 20 jaar wil lenen, betaalt nu al ruim de helft meer rente dan in januari. De jaren van spotgoedkope leningen lijken zo achter de rug te zijn.

Michaël Van Droogenbroeck, Stefan Grommen Hoeveel rente je betaalt op een woonlening verschilt natuurlijk van je persoonlijke situatie en van bank tot bank. Maar als je naar het gemiddelde van die cijfers kijkt, zoals Immotheker Finotheker doet in zijn Rentebarometer, valt op dat de hypotheekrente op korte tijd wel erg bruusk is gestegen.

Begin dit jaar bedroeg die gemiddelde rente voor een lening op 20 jaar met vaste rentevoet nog zowat 1,5 procent. Dat lage niveau had die hypotheekrente sinds het begin van de coronacrisis aangehouden. Vandaag schommelen de rentevoeten rond de 2,3 à 2,4 procent, afhankelijk van het percentage van het totale aankoopbedrag dat je wilt lenen (de “quotiteit” in het bankenjargon).

Daarmee zijn leningen dus op een paar maanden tijd meer dan de helft duurder geworden. De cijfers schommelen van dag tot dag, maar de trend in de grafiek is duidelijk stijgend. Begin mei klom de gemiddelde rente voor een lening voor meer dan 80 procent van het aankoopbedrag zelfs even, en voor het eerst sinds december 2014, boven de 3 procent.

Een rentestijging van 1,5 procent naar 2,5 procent, ongeveer zoals nu dus, hoe vertaalt zich dat in de centen? Ons vertrekpunt hier is dat je 200.000 euro leent over 20 jaar, met een vaste rente :

Begin januari bedroeg de gemiddelde rentevoet ongeveer 1,5 procent, Daarmee zou je 20 jaar lang elke maand 965 euro aan de bank moeten terugbetalen. Op het einde van die periode heb je dan alles samen 31.396 euro aan interesten betaald. Vandaag schommelt de gemiddelde rente rond de 2,5 procent, Voor dezelfde lening betaal je nu elke maand 1.057 euro, bijna 100 euro meer dus. Over de hele periode van 20 jaar betaal je zo 53.695 euro aan interesten, een dikke 22.000 euro meer.

Die hogere hypotheekrentes hebben een nogal financieel-technische verklaring. De rente op woonleningen is namelijk gekoppeld aan de evolutie van de langetermijnrente. Jarenlang stond die langetermijnrente op een historisch laag niveau en soms was die zelfs negatief.

De langetermijnrente hangt samen met de koersen van staatsobligaties: hoe hoger de obligatiekoers, hoe lager de langetermijnrente. Die laatste werd in de voorbije jaren kunstmatig laag gehouden doordat de centrale banken massaal staatsobligaties opkochten om de economie meer zuurstof te geven. Dat opkoopbeleid van de centrale banken is intussen wat teruggeschroefd.

Nu de inflatie fors is gestegen, heeft de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, bovendien al twee keer laten weten de kortetermijnrente op te trekken. Dat zou de economie kunnen afremmen en de inflatie weer wat kunnen temperen. De financiële markten anticiperen erop dat de Europese Centrale Bank binnen afzienbare tijd hetzelfde zal doen. : Jaren van spotgoedkoop lenen lijken voorbij: woonleningen sinds begin dit jaar al meer dan de helft duurder

Welke rente accepteert de Belastingdienst?

Voordeel familiebank en hypotheekrente – De ouders krijgen hierdoor een mooie rente in box 3 en de kinderen kunnen de hypotheekrente aftrekken van hun inkomen. De hypotheekrente moet zakelijk zijn, veelal zal men de neiging hebben om de rente zo hoog mogelijk vast te stellen.

Hoeveel rente mag een bank vragen?

Wat is de maximale rente die ik betaal voor een lening? Als u een lening afsluit, betaalt u rente. Dat is de totale kredietvergoeding die een kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank, aan u berekent. De maximale rente op kredieten bedraagt sinds 1 juli 2023 14%.

Hoe bereken je de wettelijke verhoging?

Wettelijke verhoging bij achterstallig loon – Iedere dag dat een bedrijf te laat is met het betalen van uw loon heeft u recht op een wettelijke verhoging. Dit is een boete die iedere dag aan u betaalt moet worden naast het achterstallige loon. Als u een loonvordering instelt via de kantonrechter dan wordt de wettelijke verhoging voor u berekent.

 • Als de werkgever maximaal 8 dagen te laat is dan is de wettelijke verhoging 5% van uw bruto maandloon per dag.
 • Bij een periode langer dan 8 dagen wordt dit weer verlaagt naar 1% per dag.
 • Voor de eerste drie dagen wordt geen verhoging berekent.
 • Het kan gebeuren dat de rechter een hogere verhoging opstelt om uw werkgever te straffen.

Overigens kan de wettelijke verhoging nooit hoger zijn dan 50% van uw bruto maandloon.

Hoeveel bedraagt de wettelijke intrest?

Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Voor het 1ste semester 2023 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 10,5%,De wettelijke rentevoet voor het jaar 2023 bedraagt 5,25%,(Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000).

Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de, : Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Hoeveel rente betalen over erfenis?

Geen rente afgesproken? Dan geldt de wettelijke vastgestelde rente – De waarde van het voordeel per jaar is wettelijk vastgesteld op 6%. Met deze rente en de factor uit de tabel berekenen we over welk bedrag belasting betaald moet worden. Dat is 6% van het erfdeel, vermenigvuldigd met de factor uit de leeftijdstabel.

Voorbeeld 1 Jonas (67) overlijdt en er is geen testament. Jonas is in gemeenschap van goederen getrouwd met Angela (66) en ze hebben 2 kinderen. Samen hadden zij € 600.000 aan bezittingen. Doordat Jonas en Angela in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de nalatenschap de helft: € 300.000. De nalatenschap bestaat uit 3 gelijke erfdelen van € 100.000: 1 erfdeel van Angela, 1 erfdeel van het 1e kind en 1 erfdeel van het 2e kind.

De waarde van het voordeel voor de langstlevende ouder is dan € 100.000 x 6% x factor 8 = € 48.000. De erfbelasting voor de kinderen wordt dan berekend over € 100.000 – € 48.000 = € 52.000. De erfbelasting voor Angela wordt berekend over € 100.000 + 2 x € 48.000 = € 196.000.

Voorbeeld 2 Elena (67) overlijdt en er is geen testament. Elena is in gemeenschap van goederen getrouwd met Noor (66) en ze hebben 1 zoon, Luca. Samen hadden zij € 500.000 aan bezittingen. Doordat Elena en Noor in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de nalatenschap de helft: € 250.000. De nalatenschap bestaat uit 2 gelijke erfdelen van € 125.000 : 1 erfdeel van Noor en 1 erfdeel van Luca.

De waarde van het voordeel voor de langstlevende ouder is dan € 125.000 x 6% x factor 8 = € 60.000. De erfbelasting van Luca wordt berekend over € 125.000 – € 60.000 = € 65.000. Noor betaalt erfbelasting over € 125.000 + € 60.000 = € 185.000.