Wettelijke Rente Erfdeel Berekenen

Wettelijke Rente Erfdeel Berekenen
Geen rente afgesproken? Dan geldt de wettelijke vastgestelde rente – De waarde van het voordeel per jaar is wettelijk vastgesteld op 6%. Met deze rente en de factor uit de tabel berekenen we over welk bedrag belasting betaald moet worden. Dat is 6% van het erfdeel, vermenigvuldigd met de factor uit de leeftijdstabel.

Voorbeeld 1 Jonas (67) overlijdt en er is geen testament. Jonas is in gemeenschap van goederen getrouwd met Angela (66) en ze hebben 2 kinderen. Samen hadden zij € 600.000 aan bezittingen. Doordat Jonas en Angela in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de nalatenschap de helft: € 300.000. De nalatenschap bestaat uit 3 gelijke erfdelen van € 100.000: 1 erfdeel van Angela, 1 erfdeel van het 1e kind en 1 erfdeel van het 2e kind.

De waarde van het voordeel voor de langstlevende ouder is dan € 100.000 x 6% x factor 8 = € 48.000. De erfbelasting voor de kinderen wordt dan berekend over € 100.000 – € 48.000 = € 52.000. De erfbelasting voor Angela wordt berekend over € 100.000 + 2 x € 48.000 = € 196.000.

Voorbeeld 2 Elena (67) overlijdt en er is geen testament. Elena is in gemeenschap van goederen getrouwd met Noor (66) en ze hebben 1 zoon, Luca. Samen hadden zij € 500.000 aan bezittingen. Doordat Elena en Noor in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is de nalatenschap de helft: € 250.000. De nalatenschap bestaat uit 2 gelijke erfdelen van € 125.000 : 1 erfdeel van Noor en 1 erfdeel van Luca.

De waarde van het voordeel voor de langstlevende ouder is dan € 125.000 x 6% x factor 8 = € 60.000. De erfbelasting van Luca wordt berekend over € 125.000 – € 60.000 = € 65.000. Noor betaalt erfbelasting over € 125.000 + € 60.000 = € 185.000.

Hoeveel rente op kindsdeel?

Rente over kindsdeel – Het kindsdeel mag worden verhoogd met een rente, Voor de wettelijke verdeling geldt dat er jaarlijks op het kindsdeel een rente van 6% mag worden bijgeschreven. Bij testament kan hiervan worden afgeweken, De langstlevende kan ook met de kinderen een rente afspreken.

Hoeveel procent van het erfdeel moet je aan erfbelasting betalen?

Ik moet erfbelasting betalen – wat is het tarief in 2023? Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

Tarieven erfbelasting 2023

Waarde erfenis Partner (Pleeg- of stief)kind Kind met een beperking Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders
€ 0 – € 138.641 10% 18% 30%
€ 138.642 en meer 20% 36% 40%

Hoe bepaal je een erfdeel?

Houd ook rekening met schulden bij berekening van het kindsdeel – De vordering van een kind wordt niet alleen berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap. Hierop in mindering komen de schulden van de nalatenschap. Voor een overzicht van de schulden van een nalatenschap, lees het artikel ” Welke schulden zijn schulden van de nalatenschap en welke worden met voorrang voldaan ” in het Erfenismagazine.

Berekening breukdeel om het kindsdeel te bepalen Als de waarde van de nalatenschap bekend is, kan het kindsdeel in de erfenis berekend worden. Het aantal erfgenamen kan bepaald worden door het getal 1 voor de langstlevende ouder op te tellen bij het aantal kinderen. Een kind telt in de berekening niet mee als het geen erfgenaam is.

Als er 6 kinderen zijn die erfgenaam zijn, is het breukdeel dus 1/7. Ieder heeft dan recht op 1/7 van de erfenis.

Hoe hoog is het wettelijk erfdeel?

Hoe hoog is de legitieme portie? – De legitieme portie bedraagt de helft van de waarde van het erfdeel in geld dat het kind zou zijn toegekomen wanneer de overleden ouder geen testament zou hebben opgemaakt. Dit noemen we ook wel het versterferfdeel of kindsdeel,

Hoe kun je zo weinig mogelijk erfbelasting betalen?

Schenken bij leven – Een van de beste manieren om te besparen op erfbelasting is door te schenken, Dit wordt ook wel ‘met de warme hand geven’ genoemd. Door een deel van het vermogen al bij leven te schenken, daalt de omvang van de toekomstige nalatenschap en daarmee de erfbelasting die jij als ontvanger betaalt.

Hoeveel geld mag je erven zonder belasting te betalen?

Ik krijg een erfenis in 2023 – hoeveel vrijstelling heb ik?

U bent: Bedrag van uw vrijstelling in 2023
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner € 723.526
Kind, pleegkind of stiefkind € 22.918
Kleinkind € 22.918
Achterkleinkind € 2.418

Waarom 1% erfdeel?

24 januari 2019 | Door: Peter Duijzend In veel langstlevende testamenten wordt het erfdeel van de langstlevende partner op 1% gezet. Dit lijkt op een onterving van de langstlevende die normaal ook een kindsdeel krijgt. Door de 1% erfstelling is de langstlevende partner wel erfgenaam en geniet deze ook van de verzorgingsgedachte die uitgaat bij een langstlevende testament op basis van de de wettelijke verdeling.

 • De langstlevende kan ondanks de 1% erfstelling namelijk beschikken over de hele nalatenschap.
 • Alles wat naar de partner gaat is een dubbele vererving (vaak niet belast vanwege de hoge partnervrijstelling).
 • Door het erfdeel zo klein mogelijk te maken worden de vorderingen van de kinderen groter.
 • Het erfdeel wordt op vaak op 1% gezet om erfbelasting te besparen of te starten met een flexibel uitgangspunt.
You might be interested:  Eigen Vermogen Berekenen Balans

In het laatste geval wordt er ook een afvullegaat opgenomen voor de langstlevende die daarmee de erfdelen kan beïnvloeden en daarmee dus ook de verschuldigde erfbelasting.

Hoeveel is het minimum erfdeel?

Hoe groot is het minimum erfdeel? Uw kinderen hebben samen recht op de helft van uw nalatenschap. Heeft u één kind, dan heeft hij of zij minstens recht op 1/2 van de waarde van uw nalatenschap. Zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4 van uw totale nalatenschap.

Kun je een erfenis verdelen zonder notaris?

Heb ik een notaris nodig bij de verdeling? De verdeling is de slotfase in de afwikkeling van de nalatenschap. In beginsel zijn het de erfgenamen zelf die gezamenlijk verdelen, tenzij er een executeur-afwikkelingsbewindvoerder (ook wel drie sterren executeur genoemd) is die op grond van het testament bevoegd is om zelfstandig te verdelen.

Zonder een executeur-afwikkelingsbewindvoerder kunnen de gezamenlijke erfgenamen natuurlijk besluiten dat één van de erfgenamen een verdelingsoverzicht maakt en ter goedkeuring aan de andere erfgenamen voorlegt, maar dat werkt niet voor elke nalatenschap. Een notaris kan ingeschakeld worden bij een verdeling, bijvoorbeeld om discussie tussen de erfgenamen onderling te voorkomen.

Een notaris is daarbij onpartijdig adviseur en zal proberen de neuzen van de erfgenamen dezelfde kant op te krijgen. Bij de verdeling van inboedelspullen kan de notaris bijvoorbeeld een familieveiling opzetten, die inhoudt dat de erfgenamen om de beurt een lootje trekken en een goed mogen uitzoeken.

Is kindsdeel belastingvrij?

Wanneer moet ik erfbelasting betalen over het kindsdeel en wie betaalt dit? Als uw ouder is overleden en u van hem of haar erft, is er mogelijk sprake van heffing van, Dit is het geval als u meer erft dan uw, De vrijstelling voor kinderen is ruim € 20.000.

 1. Als u meer erft, dan wordt erfbelasting geheven over het gedeelte dat u erft dat meer is dan de vrijstelling.
 2. Zie voor de precieze vrijstellingen het hoofdstuk over,
 3. Is de waarde van uw erfdeel bijvoorbeeld € 50.000, dan moet u erfbelasting betalen over € 50.000 min de vrijstelling, dus over krap € 30.000.

De hoofdregel is dat degene die erft de belastingplichtige is. Dus als u een erfenis ontvangt, moet u daarover de belasting betalen. Echter, niet in iedere situatie hoeft u dan ook daadwerkelijk zelf de belasting te betalen. Hier is sprake van bij de, Als uw ouder gehuwd was (of een geregistreerd partnerschap had) en de van toepassing was, dan erft u wel uw kindsdeel, maar krijgt u voorlopig alleen een vordering op de langstlevende echtgenoot of (de ‘langstlevende’).

Het kan zijn dat dat uw andere ouder is, en het kan ook een nieuwe partner van uw overleden ouder zijn (stiefouder). De langstlevende krijgt alle bezittingen en schulden. Hij of zij moet ook alle schulden van de betalen, inclusief alle erfbelasting. Uw nog levende ouder of stiefouder moet dus de erfbelasting over uw kindsdeel voorschieten.

: Wanneer moet ik erfbelasting betalen over het kindsdeel en wie betaalt dit?

Wat erft kind bij overlijden ouder?

Kinderen hebben recht op een deel van de erfenis van hun overleden vader of moeder als geen testament is gemaakt, het kindsdeel, maar zij krijgen dat deel nog niet meteen. De gehele erfenis gaat namelijk naar hun andere ouder, de langstlevende. Het deel waar de kinderen recht op hebben, wordt omgezet in een geldbedrag.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel er zijn vier erfgenamen: de langstlevende ouder en drie kinderen. Zij hebben allemaal recht op een gelijk deel, namelijk een kwart van de erfenis. Als alle bezittingen van de overleden ouder € 100.000 waard zijn en er zijn geen schulden, dan heeft iedere erfgenaam recht op € 25.000.

De langstlevende ontvangt op grond van het wettelijk systeem echter alles. De kinderen hebben slechts aanspraak op een geldbedrag van € 25.000. De langstlevende hoeft dit bedrag niet direct te betalen, maar pas als bepaalde gebeurtenissen zich voordoen.

Kun je een kind bij erfenis meer geven dan de ander?

Kan ik mijn kind onterven?

 • Vermogensplanning is hip.
 • Men wenst vrij over zijn eigen vermogen te kunnen beschikken, ook na het overlijden en zonder rekening te moeten houden met kinderen of andere aanverwanten.
 • Voor sommigen is hierbij vooral de fiscale besparing van een planning belangrijk, anderen plannen bijvoorbeeld, rekening houdende met het verstoorde contact met de eigen kinderen, de financiële problemen van hun kinderen of ter bescherming van hun kinderen met beperking.
 • Is het mogelijk om eigen kinderen te onterven?
 • De huidige regeling

Het Burgerlijk Wetboek (art.913 – 915 bis) bepaalt dat een erflater slechts over een bepaald gedeelte van zijn vermogen vrij kan beschikken. Het onterven van de kinderen is niet mogelijk. Zij hebben steeds recht op een voor-behouden gedeelte, de reserve.

De omvang van de reserve is afhankelijk van het aantal kinderen. Is er één kind, dan heeft dat een reserve van de helft. Men kan dan nog vrij beschik-ken over de helft van zijn nalatenschap. In geval van twee kinderen, ontvangt elk kind 1/3 van de nalatenschap als reserve (het beschikbare deel is dan 1/3).

In geval van drie kinderen of meer bedraagt de reserve 3 / 4. De ouders kunnen in dat geval vrij beschikken over 1 / 4 van de nalatenschap. Wat kan men concreet ondernemen om zijn eigen kinderen toch zoveel mogelijk uit te sluiten ? 1. Leef alles op De eerste manier om de kinderen te onterven is,

 1. 3. Schenk (met voorbehoud van vruchtgebruik)
 2. Tussen ouders en kinderen gebeuren al vaak schenkingen tijdens het leven.
 3. De ouders hebben dan de keuze om deze schenkingen te doen ‘als voorschot op erfdeel of ‘buiten deel’.
You might be interested:  Beslagvrije Voet 2022 Berekenen

In geval van schenking als voorschot op erfdeel blijft de gelijkheid tussen de kin-deren behouden. In geval van schenking buiten deel, kan men aan het ene kind meer geven dan aan het andere. Ouders kunnen echter slechts het beschikbare gedeelte schenken.

Na overlijden zal de ‘fictieve massa’ worden samengesteld om na te gaan of de reserve werd aangetast. De fictieve massa bevat ook alle schenkingen die gebeurden tijdens het leven. Indien de reserve wordt aangetast, kan het benadeelde kind de inkorting vorderen. Men kan zijn kind aldus niet ‘onterven’ door te schenken.

Wel is het zo dat in de praktijk schenkingen via handgift of bankgift vaak ‘verge-ten’ worden bij de samenstelling van de fictieve massa. Indien u wenst te schenken, kan dat ook met voorbehoud van vruchtgebruik, zo-danig dat u bijvoorbeeld kan blijven wonen in uw woning of de huurinkomsten van een bepaald onroerend goed kan blijven ontvangen.

 • De benadeelde kinderen kunnen in geval van overschrijding van dit beschikbaar gedeelte de inkorting vorderen.
 • 5. Stel een huwelijkscontract op met verblijvingsbeding / keuzebeding
 • U kan de reserve van uw kinderen uitsluiten via het opstellen van een huwelijkscontract.
 • Indien echtgenoten via hun huwelijkscontract opteren voor een verblijvingsbeding (langst leeft al heeft) of een keuzebeding, wordt de huwelijksgemeenschap (respectievelijk onmiddellijk of na het bevestigen van de keuze) in volle eigendom overgedragen aan de langstlevende echtgenoot.

De langstlevende echtgenoot verkrijgt dit onder bezwarende titel (‘huwelijksvoor-deel’). Het betreft dus geen schenking en het behoort niet tot de fictieve massa in geval van overlijden. Het gevolg hiervan is dat de benadeelde kinderen de inkorting niet kunnen vorderen.

Vb. A en B zijn gehuwd en hebben twee kinderen, C en D. Zij hebben een ge-meenschappelijk onroerend goed (gezinswoning). Het contact tussen ouders en kinderen is volledig verbroken. Indien A en B echter een verblijvingsbeding/keuzebeding opnemen in hun huwelijkscontract, zal de langstlevende de volledige nalatenschap ontvangen.

Opgelet, beide opties hebben verschillende fiscale implicaties. De kinderen kunnen hun reservatair deel (nog) niet opeisen.6. Verkoop op lijfrente Bepaalde banken bieden producten aan waarbij U uw onroerend goed kan verkopen op lijfrente. Dit betekent dat u uw onroerend goed aan de bank geeft in ruil voor een levenslange maandelijkse rente, die hoger is naargelang uw leeftijd.7.

 1. Het is een kanscontract, omdat men niet weet wie eerst zal sterven.
 2. Het aandeel komt in dit geval niet terecht in de nalatenschap en de kinderen kunnen hun reserve niet opeisen.
 3. 8. Onterven via verzekeringsproduct

Er kan ook een verzekeringsproduct worden aangewend teneinde de kinderen te onterven. De verzekerde laat dan in het contract opnemen dat het hele bedrag naar een bepaalde erfgenaam gaat wanneer hij overlijdt. Dit was perfect mogelijk tot de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in 2008.

 1. Van-af dat moment kan deze begunstiging de reserve van de kinderen niet meer om-zeilen en kunnen de benadeelde kinderen de inkorting vorderen in geval van overschrijding van het beschikbaar deel.
 2. Wel bepaalt de nieuwe wet dat dergelijke ‘schenkingen’ vermoed worden buiten erfdeel gedaan te zijn.
 3. Zie ‘Individuele Levensverzekeringen in de huwgemeen-schap en erfrecht).

Wetsvoorstel Er werd een wetsvoorstel ingediend tot vermindering van het reservatair deel van de kinderen. Volgens dit voorstel kunnen ouders minstens over de helft van hun nala-tenschap vrij beschikken, ongeacht het aantal kinderen. Wie 2 of meer kinderen heeft, zal dus meer mogelijkheden hebben indien het voorstel wordt goedgekeurd.

 • Toepassing in de praktijk
 • Ook na de invoering van het wetsvoorstel zijn ouders in België nog niet in de moge-lijkheid om volledig vrij te beschikken over hun vermogen en hun kind(eren) te onterven.
 • Tot op heden kan via een clausule in het huwelijkscontract de meest verregaande uitsluiting gebeuren.
 • ARGUS Advocaten

: Kan ik mijn kind onterven?

Hoe groot is het erfdeel kind?

De legitieme portie is het wettelijke erfdeel van een kind. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft, ook als het kind onterfd is. De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen.

Kan langstlevende kindsdeel uitbetalen?

Kindsdeel uitbetalen na verkoop huis – Als er sprake is van een kindsdeel in een erfenis, dan hebben de erfgenamen recht op een bepaald percentage van de erfenis. Het kindsdeel bestaat uit de helft van het erfdeel waar de kinderen recht op hebben. Het kindsdeel wordt meestal pas uitgekeerd na het overlijden van beide ouders.

Er moet sprake zijn van een testament waarin dit is vastgelegd. De langstlevende ouder moet toestemming geven voor de uitbetaling. Er moet voldoende geld beschikbaar zijn om het kindsdeel uit te betalen.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kunnen de erfgenamen het kindsdeel uit laten betalen. Het is hierbij wel belangrijk om te realiseren dat het kindsdeel een vordering wordt op de langstlevende ouder. Dit betekent dat de langstlevende ouder deze schuld moet betalen aan de erfgenamen.

 • Als de langstlevende ouder niet voldoende geld heeft om het kindsdeel uit te betalen, dan kan dit leiden tot problemen.
 • Het is daarom verstandig om bij het opstellen van een testament rekening te houden met de mogelijkheid om het kindsdeel uit te laten betalen na verkoop van het huis.
 • Een notaris of erfrechtspecialist kan hierbij helpen en advies geven over de beste manier om dit in het testament op te nemen.
You might be interested:  Anwb Wegenbelasting Berekenen

Belangrijk om te weten is dat het kindsdeel uitbetalen na verkoop van het huis niet altijd de beste optie is. Het kan zijn dat het beter is om het kindsdeel pas na het overlijden van de langstlevende ouder uit te betalen, bijvoorbeeld om fiscale redenen.

Wat is de waarde van een kindsdeel?

Een kindsdeel is het deel in een erfenis waar een kind recht op heeft na het overlijden van de eerste ouder. Dus het kindsdeel is dat deel van de erfenis van de eerste ouder die is overleden waar een kind recht op heeft. Meestal wordt dat niet direct uitbetaald en vaak gebeurt er bij het overlijden van de eerste ouder helemaal niets.

De langstlevende ouder leeft gewoon door met alle spullen en pas als de langstlevend overlijdt, probeert men het kindsdeel alsnog te berekenen. Soms moet men dan 30 jaar terug gaan. Onze advocaat kindsdeel kan u helpen bij het berekenen van een kindsdeel. Het volgende voorbeeld van onze advocaat kan verduidelijken wat een kindsdeel is.

Stel dat vader (die in gemeenschap van goederen was gehuwd) eerst overlijdt in 2005. Vader had geen testament. Met twee kinderen en een echtgenote is de wettelijke verdeling van toepassing en zal voor de berekening van het kindsdeel eerst de huwelijksgemeenschap moeten worden verdeeld.

Het deel van vader, de helft van de huwelijksgemeenschap, is dan de erfenis. De erfdelen zijn 1/3e deel (twee kinderen en een echtgenote, dus drie erfgenamen) van de nalatenschap. Het kindsdeel is dan 1/3e deel van de erfenis, is gelijk aan 1/6e deel van het gezamenlijke vermogen van de ouders. Dat kindsdeel is niet opeisbaar, moeder krijgt de hele erfenis en de kinderen moeten in beginsel wachten tot zij overlijdt voordat ze het kindsdeel krijgen.

Stel hier vrijblijvend uw vraag over een kindsdeel of bel onze advocaat kindsdeel: 020-3980150. Bel nu

Is kindsdeel belastingvrij?

Wanneer moet ik erfbelasting betalen over het kindsdeel en wie betaalt dit? Als uw ouder is overleden en u van hem of haar erft, is er mogelijk sprake van heffing van, Dit is het geval als u meer erft dan uw, De vrijstelling voor kinderen is ruim € 20.000.

 1. Als u meer erft, dan wordt erfbelasting geheven over het gedeelte dat u erft dat meer is dan de vrijstelling.
 2. Zie voor de precieze vrijstellingen het hoofdstuk over,
 3. Is de waarde van uw erfdeel bijvoorbeeld € 50.000, dan moet u erfbelasting betalen over € 50.000 min de vrijstelling, dus over krap € 30.000.

De hoofdregel is dat degene die erft de belastingplichtige is. Dus als u een erfenis ontvangt, moet u daarover de belasting betalen. Echter, niet in iedere situatie hoeft u dan ook daadwerkelijk zelf de belasting te betalen. Hier is sprake van bij de, Als uw ouder gehuwd was (of een geregistreerd partnerschap had) en de van toepassing was, dan erft u wel uw kindsdeel, maar krijgt u voorlopig alleen een vordering op de langstlevende echtgenoot of (de ‘langstlevende’).

Het kan zijn dat dat uw andere ouder is, en het kan ook een nieuwe partner van uw overleden ouder zijn (stiefouder). De langstlevende krijgt alle bezittingen en schulden. Hij of zij moet ook alle schulden van de betalen, inclusief alle erfbelasting. Uw nog levende ouder of stiefouder moet dus de erfbelasting over uw kindsdeel voorschieten.

: Wanneer moet ik erfbelasting betalen over het kindsdeel en wie betaalt dit?

Waarom rente in testament?

De renteclausule is een bepaling in uw testament waarmee u erfbelasting kunt besparen. In het bijzonder die erfbelasting die betaald moet worden nadat ú en uw partner zijn overleden. In het kort komt het erop neer dat door slim een rente overeen te komen, er zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van vrijstellingen, met als resultaat een minimale aanslag.

Kan langstlevende kindsdeel uitbetalen?

Kindsdeel uitbetalen na verkoop huis – Als er sprake is van een kindsdeel in een erfenis, dan hebben de erfgenamen recht op een bepaald percentage van de erfenis. Het kindsdeel bestaat uit de helft van het erfdeel waar de kinderen recht op hebben. Het kindsdeel wordt meestal pas uitgekeerd na het overlijden van beide ouders.

Er moet sprake zijn van een testament waarin dit is vastgelegd. De langstlevende ouder moet toestemming geven voor de uitbetaling. Er moet voldoende geld beschikbaar zijn om het kindsdeel uit te betalen.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kunnen de erfgenamen het kindsdeel uit laten betalen. Het is hierbij wel belangrijk om te realiseren dat het kindsdeel een vordering wordt op de langstlevende ouder. Dit betekent dat de langstlevende ouder deze schuld moet betalen aan de erfgenamen.

Als de langstlevende ouder niet voldoende geld heeft om het kindsdeel uit te betalen, dan kan dit leiden tot problemen. Het is daarom verstandig om bij het opstellen van een testament rekening te houden met de mogelijkheid om het kindsdeel uit te laten betalen na verkoop van het huis. Een notaris of erfrechtspecialist kan hierbij helpen en advies geven over de beste manier om dit in het testament op te nemen.

Belangrijk om te weten is dat het kindsdeel uitbetalen na verkoop van het huis niet altijd de beste optie is. Het kan zijn dat het beter is om het kindsdeel pas na het overlijden van de langstlevende ouder uit te betalen, bijvoorbeeld om fiscale redenen.