Wettelijke Reserve Deelneming Berekenen

Wettelijke Reserve Deelneming Berekenen

Hoe bepaal je wettelijke reserve deelneming?

Wat is een wettelijke reserve deelneming? – Wettelijke reserves die moeten worden aangehouden krachtens een wettelijke bepaling. De wettelijke reserve deelnemingen is vermeld in artikel 2:389 lid 6 BW: De rechtspersoon houdt een reserve aan ter hoogte van zijn aandeel in het positieve resultaat uit deelnemingen en in rechtstreekse vermogensvermeerderingen sedert de eerste waardering overeenkomstig lid 2 of lid 3.

 1. Deelnemingen waarvan het cumulatief resultaat sedert die eerste waardering niet positief is, worden daarbij niet in aanmerking genomen.
 2. De reserve wordt verminderd met de uitkeringen waarop de rechtspersoon sedertdien tot het moment van het vaststellen van de jaarrekening recht heeft verkregen, alsmede met rechtstreekse vermogensverminderingen bij de deelneming; uitkeringen die hij zonder beperkingen kan bewerkstelligen, worden eveneens in mindering gebracht.

Deze reserve kan in kapitaal worden omgezet. Onder de in dit lid bedoelde uitkeringen worden niet begrepen uitkeringen in aandelen.

Wanneer moet een wettelijke reserve worden gevormd? De wettelijke bepaling geeft aan dat de rechtspersoon een reserve aanhoudt ter hoogte van zijn aandeel in het positieve resultaat uit deelnemingen en rechtstreekse vermogenswaarderingen sinds de eerste waardering. Het vormen van de wettelijke reserve deelneming is niet aan de orde als het cumulatief resultaat van de deelneming sinds de eerste waardering niet positief is De wettelijke reserve wordt verlaagd met uitkeringen en rechtstreekse vermogensverminderingen die gedaan zijn en uitkeringen die zonder beperking kunnen worden bewerkstelligd.

Uitkeringen zonder beperking en verwerking in de praktijk De categorie Uitkeringen die zonder beperking kunnen worden bewerkstelligd wordt in mindering gebracht op de te vormen wettelijke reserve. In het geval er sprake is van een 100%-deelneming met alle stemrechten bij de deelnemende rechtspersoon wordt in de praktijk de wettelijke reserve meestal verlaagd met 100% tot nihil.

Het betreft een minderheidsbelang waardoor een dividenduitkering niet kan worden afgedwongen. Er is om een andere reden onvoldoende zeggenschap in de deelneming om een dividenduitkering af te dwingen, bijvoorbeeld omdat het bestuur van de deelneming na uitvoering van de liquiditeitstest (zie art.2:216 BW) van mening is dat dividenduitkering leidt tot het niet kunnen voldoen aan bestaande verplichtingen. Restrictie van de uitkeerbaarheid door de deelneming omdat de deelneming (ook andere) wettelijke of statutaire reserves moet aanhouden. De lokale wet- en regelgeving die het uitkeren van winsten of reserves beperkt. Voorbeelden zijn valutarestricties, wettelijke reserves en contractuele afspraken die uitkering beperken tot een bepaald minimumniveau van het eigen vermogen van de deelneming. De aanvullende belasting die bij de uitkerende deelneming wordt geheven wanneer tot uitkering wordt overgegaan. Of: Andere restricties, zoals de beperking uit 2:216 BW dat een rechtspersoon geen uitkering mag doen die tot gevolg kan hebben dat de rechtspersoon niet kan voortgaan met het betalen van opeisbare schulden. Hetgeen ook geldt bij 100%-deelnemingen.

Hoeveel bedraagt de wettelijke reserve?

Andere regels inzake winstuitkering – Zowel in de NV als in de BV kunnen dividenden worden uitgekeerd door de algemene vergadering van aandeelhouders en door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan moet deze bevoegdheid dan wel expliciet toegekend krijgen in de statuten.

 1. In beide vennootschapsvormen moet een dergelijke dividenduitkering worden gedaan op basis van een nettoactieftest, waarvan de bijzonderheden grotendeels afhangen van de timing van de uitkering en het vennootschapsorgaan dat daartoe beslist.
 2. In grote lijnen komt het erop neer dat de uitkering er niet toe mag leiden dat het nettoactief van de vennootschap zou dalen tot een bepaald, wettelijk gedefinieerd drempelbedrag.

Bij de NV is dit het bedrag van het kapitaal, vermeerderd met een aantal niet uitkeerbare eigen vermogensposten. Bij de BV mag het nettoactief niet negatief worden, of niet dalen beneden het bedrag van het krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar gemaakte eigen vermogen (indien dit aanwezig is in de BV).

 • Bij afwezigheid van wettelijk of statutair onbeschikbaar gemaakt eigen vermogen, kan in de BV dus het ganse nettoactief (met inbegrip van de verrichte inbrengen in geld) worden uitgekeerd en bestaat er in de BV dus een grotere ruimte en vrijheid tot uitkering van winsten dan bij de NV het geval is.
 • Deze ruimte en vrijheid heeft evenwel een prijs.

In de BV bestaat immers de verplichting om bij iedere uitkering aan de aandeelhouders een ‘liquiditeitstest’ uit te voeren. In deze liquiditeitstest zal het bestuursorgaan moeten vaststellen dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

 1. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
 2. In de vennootschappen waarin een commissaris is aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
 3. Een dergelijke liquiditeitstest is niet van toepassing in een NV, waar enkel de duidelijke en kwantitatieve beperkingen van de nettoactieftest van toepassing zijn.

In de praktijk blijkt de liquiditeitstest verschillende vragen op te roepen en voor verschillende implementatieproblemen te zorgen. Bovendien zorgt het voor extra papierwerk en is het bijkomend advies van externe accountants/financiële adviseurs hierbij vaak onontbeerlijk.

De liquiditeitstest veronderstelt immers een moeilijke en complexe beoordeling door het bestuursorgaan, niet alleen van de cijfers zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekening of een recente tussentijdse staat van activa en passiva, maar ook van de verwachte evolutie van de financiële parameters van de vennootschap in het jaar dat volgt op de uitkering.

Bovendien lopen de bestuurders die de liquiditeitstest niet of onzorgvuldig uitvoeren, niet te verwaarlozen risico’s. Zo zijn bestuurders die behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen gedurende het jaar dat volgt op de uitkering, tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

Ook is de niet-naleving van de bepalingen over de liquiditeitstest een van de weinige inbreuken die nog steeds aanleiding kunnen geven tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (met andere woorden een strafrechtelijke geldboete tussen €400 en €80.000 en – althans in theorie – een gevangenisstraf van één maand tot een jaar).

Impact van het verschil op de keuze van de rechtsvorm:

In de mate dat er maximaal en snel winsten moeten worden opgestroomd in de organisatie, kan de grotere ruimte en vrijheid van uitkering van de BV als een voordeel worden ervaren ten aanzien van de NV. De complexiteit, het formalisme en de kostprijs van de bijkomende liquiditeitstest, gekoppeld aan de strenge sanctionering van de bestuurders wanneer hij niet of foutief wordt uitgevoerd, kan een afweging zijn om te kiezen voor de rechtsvorm van een NV, die wat betreft de winstuitkering een rigider, maar duidelijker wettelijk kader voorziet.

Hoe bereken je resultaat deelneming?

Deelneming waarderen volgens vermogensmutatiemethode – Een deelneming waarin invloed van betekenis uitgeoefend kan worden, wordt gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (art.389 lid 1 BW 2). Bij de vermogensmutatiemethode is het resultaat uit je deelneming gelijk aan het aandeel in het resultaat van die deelneming.

Dit betekent dat als je deelneming bijvoorbeeld €1.000.000 winst maakt en jij 60% van de aandelen bezit, je €60.000 als resultaat deelneming mag boeken in jouw resultatenrekening. Dit geeft meer informatie over de werkelijke resultaten van jouw deelneming, omdat je invloed op de bedrijfsvoering kunt uitoefenen.

Als je het ontvangen dividend als winst neemt in je jaarrekening, dan zegt dat weinig over de werkelijke behaalde resultaten. Een deelneming kan namelijk verlies leiden en toch dividend uitkeren. Het ontvangen dividend wordt wel in mindering gebracht op de waarde van de deelneming.

Boekwaarde per 1 januari 100
Aandeel in het resultaat van de deelneming 20
Ontvangen dividend -5
Boekwaarde per 31 december 115

De journaalpost van het resultaat deelneming is als volgt:

Debet Credit
Deelneming (balans) 20
a/ Resultaat deelneming (resultatenrekening) 20

De journaalpost van het ontvangen dividend is als volgt:

Debet Credit
Bank (balans) 5
a/ Deelneming (balans) 5

Het resultaat deelnemingen wordt in de jaarrekening verantwoord als afzonderlijke post, na het resultaat voor belastingen. Er zijn twee methoden van de vermogensmutatiemethode (art.389 lid 2 en 3 BW 2):

 • nettovermogenswaarde
 • zichtbaar eigen vermogen

Waaruit bestaat de algemene reserve?

41.1 Eigen vermogen – Met betrekking tot het eigen vermogen van een nv of bv zijn te onderscheiden: geplaatst aandelenkapitaal, agioreserve, herwaarderingsreserve, wettelijke en statutaire reserves, overige reserves en nettowinst/resultaat na belasting (onverdeelde winst).

 • Het geplaatst aandelenkapitaal is het maatschappelijk aandelenkapitaal – ongeplaatste aandelen/aandelen in portefeuille.
 • De agioreserve is het bedrag dat kopers bij plaatsing van aandelen meer hebben betaald dan de nominale waarde van de aandelen.
 • De herwaarderingsreserve is een wettelijke reserve die ontstaat door herwaardering van vaste activa.

Bij een waardedaling wordt het verschil in boekwaarde eerst ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht. Is de herwaarderingsreserve teruggebracht tot € 0, dan komt het resterende bedrag ten laste van de winst van het jaar waarin de waardedaling plaatsvindt.

 • Een wettelijke reserve is een reserve die voortvloeit uit wettelijke bepalingen, vaak in verband met het bestaan of de waardering van de activa.
 • Een wettelijke reserve mag niet als winst worden uitgekeerd.
 • Een statutaire reserve is een reserve die voortvloeit uit de statuten.
 • Overige reserves zijn de reserves die niet onder de vorige vallen.

Bijvoorbeeld een algemene reserve of dividendreserve. Een algemene reserve of winstreserve is een reserve die een bv/nv vormt door de winst na belastingen niet volledig aan de aandeelhouders uit te keren, maar gedeeltelijk binnen de onderneming te houden.

Hoeveel procent voor deelneming?

Er is sprake van een deelneming in de volgende gevallen:

U bent voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld (bijvoorbeeld een naamloze of besloten vennootschap). U bezit ten minste 5% van het aantal bewijzen van deelgerechtigdheid dat in omloop is in een fonds voor gemene rekening. U bent lid van een coöperatie of van een vereniging op coöperatieve grondslag. U neemt als commanditair vennoot voor ten minste 5% deel in een open commanditaire vennootschap. U bezit aandelen die een stemrecht van ten minste 5% vertegenwoordigen in een vennootschap die in een EU-lidstaat is gevestigd. Voorwaarde hierbij is dat met deze lidstaat een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is gesloten dat voorziet in een verlaging van belastingheffing op dividenden op grond van het aantal stemrechten. U hebt een deelneming door gelijkstelling (meesleepregeling). U hebt een deelneming door de meetrekregeling.

Een aandelenbezit van minder dan 5% kan geen deelneming vormen. Er is 1 uitzondering: Als een deelneming van ten minste 5% na een bezit van meer dan 1 jaar daalt onder het 5%-niveau, dan bestaat nog 3 jaar recht op de deelnemingsvrijstelling.

Is de wettelijke reserve belastbaar?

Wordt er een bedrag uit deze reserve uitgekeerd, los van enige liquidatie van de vennootschap, dan is nog wel een belasting verschuldigd.

Wat is wettelijke reserve erfenis?

Welke erfgenamen zijn in ons erfrecht beschermd? Alles over je nalatenschap De wet biedt een bijzondere bescherming aan sommige erfgenamen. De en erven altijd automatisch een minimum erfdeel. Dit noemen we de erfrechtelijke “reserve”. Het is een erfdeel die als het ware geparkeerd staat voor deze erfgenamen.

Welke reserves eerst uitkeren?

De wet schrijft immers voor dat voor de uitkering van liquidatiereserves het zgn. FIFO-principe (‘first in, first out’) geldt! De oudst gevormde reserves worden dus geacht eerst uitgekeerd te worden (art.184quater, lid 5 WIB 92).

Welke reserves behoren tot de vrije reserves?

Kies hieronder de eerste letter van de term die u zoekt of zoek op term: – A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Onder algemene reserves vallen de vrije uitkeerbare reserves. Voor deze reserves bestaat dus geen verplichting op grond van wet of statuten om deze aan te houden.

 • Ze worden ook wel de overige reserves genoemd.
 • Mutaties in de algemene reserves kunnen bijvoorbeeld ontstaan door: verwerking winstbestemming, boeking vrijval gerealiseerde herwaardering uit de herwaarderingsreserve, vorming en vrijval uit wettelijke reserves, rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen buiten het resultaat om, uitkering van dividend ten laste van reserves.

Een balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van een organisatie/onderneming op een bepaald moment. De belangrijkste functies van de balans zijn het verschaffen van inzicht in: omvang en samenstelling van de activa, ofwel de hulpbronnen voor inkomensvorming; omvang en samenstelling van de passiva, ofwel het aangetrokken vermogen, ten behoeve van inzicht in de solvabiliteit en liquiditeit; de financi?le structuur, ofwel het verband tussen de activa en de passiva; het verband tussen vermogen en resultaat ten behoeve van inzicht in de rentabiliteit; de invloed van de balanswaardering op het resultaat.1.

Alle bedragen die in de loop van het jaar leiden tot een toename van het eigen vermogen van een niet-commerci?le organisatie (vormt een begrippenpaar met lasten; 2. Inkomsten van een niet-commerci?le organisatie na correctie voor ‘vooruit ontvangen bedragen’ en ‘nog te ontvangen bedragen’. Dus het bedrag aan inkomsten dat zou ontstaan als iedereen zijn rekening op tijd zou betalen ; 3.

Werkelijke opbrengsten die leiden tot een toename van het eigen vermogen van een onderneming, bijvoorbeeld interestbaten ; 4. Alle werkelijke opbrengsten (dus alle posten aan de creditzijde) in een verlies- en winstrekening die in scontrovorm is opgesteld,

 1. Ook hier staat een specifieke betekenis van de term lasten tegenover; 5.
 2. Voordelen in materi?le of immateri?le zin die voortvloeien uit een project (vormt dan een begrippenpaar met kosten); 6.
 3. Alle posten die mogelijk tot opbrengsten leiden bij verkoop door een curator in het geval van een faillissement.
You might be interested:  Belasting Teruggave Berekenen

Waarde waarvoor de activa in de boeken staan en waarvoor ze vervolgens op de balans worden gezet. Boekwinst betekent dat een verborgen voordeel zichtbaar wordt gemaakt. Boekwinst komt vooral voor rond waarderingen in balansen van ondernemingen. Het kan zijn dat de waarde in de boeken veel lager staat dan de werkelijke waarde in het economisch verkeer.

 • Op het moment dat de boekhoudkundige waarde wordt aangepast aan de werkelijke waarde, die hoger ligt ontstaat boekwinst.
 • Materieel stellen dergelijke winsten niets voor.
 • Het is meer een actualiseren van de waarde.
 • Ten diepste gaat het bij het realiseren van boekwinsten om een papieren operatie zonder re?le inhoud.

Baten die ontstaan zijn buiten de gewone bedrijfsuitoefening om, zoals winst bij afstoten van vaste activa (gebouwen, deelnemingen) of een herziening van het boekhoudkundige stelsel. Lasten die ontstaan zijn buiten de gewone bedrijfsuitoefening om, zoals verlies bij afstoten van vaste activa (gebouwen, deelnemingen) of een herziening van het boekhoudkundige stelsel.

Het saldo van de buitengewone baten en de buitengewone lasten. Doel is om gebruikers van de jaarrekening een juist beeld te laten krijgen van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening door incidentele posten apart weer te geven in de jaarrekening. Boekhoudkundige integratie van een dochterbedrijf in de boekhouding van het moederbedrijf.

Dit gebeurt gewoonlijk pas bij een belang van 50% of meer. Deelneming betekent in de bedrijfseconomie dat een bedrijf een bepaald deel van de aandelen van een ander bedrijf in bezit heeft. Een deelneming moet op de balans geboekt worden als een onderdeel van de vaste activa.

Deelneming houdt in: het financieren van (dus geld beschikbaar stellen voor) een onderneming om daarmee invloed uit te kunnen oefenen in het beleid van die onderneming. De deelneming is dus risicodragend en maakt deel uit van het eigen vermogen van die onderneming. Zij heeft tot doel om tot samenwerking te komen.

Een mogelijke vorm is de aanschaf van aandelen van een onderneming, waarvoor al dan niet specifieke rechten gelden. Als de vermogensverschaffing minder dan de helft van het totale (eigen) vermogen bedraagt, is sprake van een minderheidsdeelneming. Als het om meer dan de helft gaat, is sprake van een meerderheidsdeelneming.

 1. Terugtrekking van kapitaal uit een onderneming, veelal door de verkoop van activa.1.
 2. Bij een BV en een NV gaat het om het deel van het vermogen dat toebehoort aan de onderneming.2.
 3. Bij een eenmanszaak en andere vormen die geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben, gaat het om het deel van het vermogen van de onderneming dat door de eigenaren beschikbaar is gesteld.

De post of de groep van posten op de creditzijde van de Balans die volgens de boekhouding het vermogen aangeeft dat niet door buitenstaander] beschikbaar is gesteld. Posten zoals ‘ Priv?’ en ‘ Winst of verlies lopend boekjaar’ moeten dan nog verrekend worden om uit te komen bij betekenis 1 of betekenis 2.

 • De definitie volgens de externe verslaggeving: het eigen vermogen van een onderneming is het belang in de activa van de onderneming na aftrek van al het vreemd vermogen.
 • De term elimineren wordt gebruikt bij het consolidatie van de jaarrekening.
 • Zo worden onder andere de onderlinge leveranties tegen elkaar weggestreept en de post deelneming bij de moedermaatschappij wordt weggestreept tegen het aandelenkapitaal, de reserves en het resultaat van de dochtermaatschappij.

Een jaarrekening van een moedermaatschappij en ??n of meer dochtermaatschappijen, waarin het groepsvermogen en het groepsresultaat worden weergegeven alsof alle tot de groep behorende juridisch zelfstandige ondernemingen ??n onderneming vormen. In de geconsolideerde jaarrekening worden de onderlinge leveringen ge?limineerd (intercompany omzet), alsmede de winst op onderlinge leveringen die nog niet hebben geleid tot verkopen aan derden.

 1. Ook de onderlinge financi?le betrekkingen tussen de leden van de groep worden ge?limineerd, denk bijvoorbeeld aan rekening courant verhoudingen tussen de groepsleden of onderlinge debiteuren en crediteurenverhoudingen.
 2. Nadat deze eliminaties hebben plaatsgevonden, geeft de geconsolideerde resultatenrekening uitsluitend de verkopen aan derden en de daarop gerealiseerde winst, terwijl uit de geconsolideerde balans de positie van de groep tegenover derden blijkt.

Algemene definitie Meerwaarde van een onderneming vanwege de inkomsten die verwacht mogen worden dankzij de klantenbinding die is opgebouwd in de loop van een aantal jaren. Het gaat dus feitelijk om de economische waarde van de reputatie die een bedrijf heeft opgebouwd.

Het gebruik van de term goodwill hangt af van de persoon en de situatie waarin deze persoon zich bevindt. Daardoor zijn er een groot aantal operationele definities van goodwill. Eigen goodwill – Meerwaarde van de onderneming bekeken vanuit de eigenaar. – Schatting van de tijd en investering die nodig was om het huidige bestand aan klanten op te bouwen, ervanuit gaande dat deze klantenkring gehandhaafd blijft (retrospectief) – Schatting van de waarde van een onderneming op basis van de contante waarde van de overwinst (prospectief, dus vooraf te bepalen),

Dit bedrag is de uitgangssituatie bij de overname van een bedrijf, maar zal nooit helemaal verdisconteerd worden in de prijs, want anders heeft de koper geen voordeel aan de overname. Positieve goodwill houdt in dat je een bedrag hebt betaald boven de waarde die men aan de activa en passiva van de deelneming toekent.

De koper van de deelneming is bereid meer dan de waarde van de individuele activa en passiva van een deelneming te betalen op grond van de rendementsverwachting van die deelneming of op grond van andere voordelen, verkregen door middel van die deelneming. Bij negatieve goodwill, ook wel badwill genoemd, wordt minder betaald dan de re?le waarde van de activa en passiva.

Dit is het geconsolideerd vermogen, dat ge?nvesteerd is in de moedermaatschappij samen met de dochtermaatschappij(en). De passiva post groepsvermogen bestaat uit de volgende onderdelen: 1: Eigen vermogen 2: Belang van derden Derden hebben recht op een deel v/d winst van de desbetreffende groepsmaatschappij.

 • Alle meubilair en apparaten in een winkel die eigendom zijn van de exploitant.
 • Een ondernemer kan een geldlening aangaan en zijn inventaris in onderpand geven.
 • Hij verleent de geldgever dan het recht om zijn meubilair en apparaten openbaar te verkopen als hij niet aan zijn aflossings- en renteplichten kan voldoen.

– Waarde van alle meubilair en apparaten in een bedrijf zoals die bij de kapitaalgoederen aan de debetzijde van de balans worden vermeld, Eigenlijk is het een soort verzamelcategorie voor eigendommen die langer dan een jaar meegaan en daarom op de balans komen, maar die nog niet onder een andere balanspost zijn opgenomen.

Overzicht van alle kapitaalgoederen, inclusief debiteuren, voorraden, machines en de aparte post inventaris die op de Balans staat, Aan het eind van het jaar inventariseert een bedrijf zijn eigendommen als onderdeel van de afsluiting van het boekjaar. – Waarde van alle kapitaalgoederen, inclusief debiteuren, voorraden, machines en de aparte post inventaris die op de balans staat,

Aan het eind van een boekjaar inventariseert een bedrijf zijn eigendommen als onderdeel van de afsluiting van het boekjaar. Uitgave om duurzame kapitaalgoederen (dus bijv. gebouwen en machines) aan te schaffen. Vergroting van debetposten op de Balans (dus ook vlottende kapitaalgoederen, zoals voorraden en debiteuren, maar ook kasgeld of banktegoed).

Een grote uitgave ineens (volksmond). Wettelijk voorgeschreven verslag van de financi?le resultaten van een onderneming, dat bestaat uit een resultatenrekening en een Balans met een toelichting daarop. Er is een commerci?le jaarrekening, bestemd voor de aandeelhouders en een fiscale jaarrekening (bestemd voor de belastingdienst).

Schulden met een maximum termijn van ??n jaar. Schulden op korte termijn zijn vlottende schulden die binnen een jaar betaald moeten worden. Voorbeelden van korte termijn schulden: – handelsschulden aan leverancier – overige crediteuren – kortlopende krediet.

Informatie is materieel indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen be?nvloeden. De materialiteit van de post of fout is afhankelijk van de omvang daarvan, beoordeeld onder de bijzondere omstandigheden waaronder het weglaten of onjuist weergeven plaatsvindt.

Het begrip materialiteit verschaft dus meer een drempel of kritische grens, dan dat het een primair kwalitatief kenmerk is dat informatie moet bezitten om nuttig te zijn (Raad voor de Jaarverslaggeving). De waardering van de activa en de passiva van een deelneming in een andere onderneming overeenkomstig de grondslagen die de onderneming hanteert voor haar eigen activa en passiva.

Rechterzijde van de balans, waar de schulden worden weergegeven. Ook wel bekend als de creditzijde van een balans. Naam voor het totaal van het eigen vermogen en de schulden van de onderneming zoals deze op de passiefzijde van de balans zijn opgenomen. Schulden met een termijn langer dan ??n jaar. Zijn schulden op lange termijn later dan na ??n jaar te betalen.

Voorbeelden van lange termijn schulden: – Hypotheken – Obligatielening. Reserve die voortvloeit uit richtlijnen over de winstverdeling die in de statuten zijn opgenomen. Toevoeging (dotatie) aan de statutaire reserve wordt meestal in de voorgestelde winstverdeling opgenomen.

 1. Transitorische posten zijn posten waarbij het moment van betalen afwijkt van het moment waarop de kosten of opbrengsten ontstaan.
 2. Veelal zijn het de overloopposten die worden gecre?erd bij het afsluiten van een periode of boekjaar om de opbrengsten of kosten volledig te krijgen.
 3. Productiemiddelen die langer dan een jaar meegaan, zoals machines, inventaris en gebouwen.

De actiefzijde van de balans wordt op basis van duurzaamheid verdeeld in twee categorie?n. Als ze korter dan ??n productiecyclus meegaan zijn het vlottende activa; als ze langer meegaan zijn het vaste activa. Naar aard kunnen vaste activa worden onderverdeeld in immaterieel, materieel en financieel.

 1. Een winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van een onderneming.
 2. Het totaal van de posten aan de creditzijde van de Balans, opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen.
 3. Waarderingsmethode voor deelnemingen die voorschrijft dat deze op intrinsieke waarde gewaardeerd dienen te worden.

De deelneming wordt gepresenteerd onder de financi?le vaste activa. Een mutatie in de waardering van de deelneming wordt erbij geboekt, of er af getrokken. Afhankelijk van de gekozen systematiek komt de tegenboeking rechtstreeks in het resultaat terecht, of in een herwaarderingsreserve onder het eigen vermogen.

Dit zijn productiemiddelen die ??n productieproces meegaan of snel zijn om te zetten in geld, zoals de voorraad goederen in een onderneming. De actiefzijde van de balans wordt op basis van duurzaamheid verdeeld in twee categorie?n. Als ze korter dan ??n productiecyclus meegaan zijn het vlottende activa; als ze langer meegaan zijn het vaste activa.

Naar aard kunnen vaste activa worden onderverdeeld in onderhanden werk, voorraden, vorderingen, effecten en liquide middelen. Bedrag dat credit op de balans apart is gezet voor verplichtingen die te verwachten zijn. Bijvoorbeeld een garantievoorziening die aangeeft welke bedrag aan schadeclaims men in de toekomst verwacht voor producten die reeds afgeleverd zijn.

De voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen, omdat het claims van derden zijn op het bedrijf. Voorziening behoren dus niet tot de reserves, want die maken deel uit van het eigen vermogen. Bedragen die een onderneming tegoed heeft van afnemers of andere relaties en die op korte of lange termijn opvorderbaar zijn.

Methode op basis waarvan de waarde van een bezit wordt bepaald, bijvoorbeeld bij het samenstellen van een balans en winst- en verliesrekening. Er zijn veel verschillende waardebegrippen, zoals boekwaarde, contante waarde, kostprijs, vervangingswaarde, intrinsieke waarde, liquidatiewaarde, enzovoorts. “In deze tijden van e-mail en sms is het ook wel eens prettig persoonlijk contact te hebben met mijn adviseur. Gelukkig maken,” lees meer

Kan een wettelijke reserve negatief zijn?

– Een positieve reserve kan met een negatieve reserve worden gesaldeerd. Leidt dit evenwel tot een negatieve uitkomst, dan mag dit bedrag niet in de balans tot uitdrukking worden gebracht. Aanbevolen wordt het negatieve bedrag in de toelichting te vermelden (RJ 240:218).

Wat is de nominale waarde van een deelneming?

Opgeofferde bedrag -, Het opgeofferde bedrag is het bedrag dat betaald is om de aandelen te bemachtigen. Dit is over het algemeen gelijk aan de nominale waarde van het aandelenpakket (zie hierboven). Heb jij aandelen gekocht van een reeds bestaande bv, dan kan het zijn dat je een ander bedrag voor de aandelen hebt betaald dan de waarde waarvoor de aandelen zijn uitgegeven.

Wat is de nettovermogenswaarde van een deelneming?

De nettovermogenswaarde van de deelneming is het aandeel in het op basis van de grondslagen van de deelnemende rechtspersoon berekende eigen vermogen van de deelneming. Daarbij dient de waarde van de deelneming gebaseerd te zijn op dezelfde (waarderings)grondslagen als die van de moedermaatschappij.

Wat is het verschil tussen reserves en voorzieningen?

Inleiding – Bij de aanbieding van de begroting 2002 hebben wij een beleidsnota reserves en voorzieningen aangekondigd. Bij de opstelling van deze nota zijn wij uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

1. met het instellen van bestemmingsreserves zal vanwege de integrale afweging zeer terughoudendheid worden omgegaan, waarbij de noodzaak degelijk moet worden onderbouwd. 2. door het nadrukkelijk beperken van het aantal reserves en voorzieningen moet het leiden tot een beter zicht op het totaal van de geldmiddelen en tot verhoging van de transparantie van de (bestemmings)-reserves en voorzieningen en tot een zo goed mogelijke integrale afweging. Indien onverhoopt tot het instellen van bestemmingsreserves en voorzieningen wordt overgegaan dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan (o.a.):

You might be interested:  Wettelijke Handelsrente Berekenen 2022

a. het bepalen van een duidelijke doelstelling per reserve, c.q. voorziening. b. het maken van afspraken over het instellen, stortingen, aanwenden en opheffen van de reserve, c.q. voorziening. c. het maken van afspraken over de hoogte en de duur van de reserve, c.q. voorziening.

3. onderhoudsvoorzieningen voorlopig te handhaven en deze op basis van een degelijke onderbouwing van de inhoudelijke afdeling zo spoedig mogelijk te beoordelen zodra de beheers- en onderhoudsplannen gereed zijn. 4. het formuleren van beleid ten aanzien van het gebruik van reserves als structureel dekkingsmiddel. 5. duidelijk zichtbaar maken of en in hoeverre de reserves en voorzieningen vrij besteedbaar zijn. 6. na realisering van de doelstelling wordt de reserve of voorziening opgeheven, waarbij het saldo wordt verrekend met de Algemene Reserve. 7. een tijdelijke negatieve stand van een voorziening is alleen toegestaan, indien er een duidelijke meerjarige planning van de voeding en besteding aan ten grondslag ligt. 8. tussentijdse resultaten van bouwgrondexploitatie worden opgenomen in een afzonderlijke bestemmingsreserve; na afwikkeling van de complexen van de bouwgrondexploitatie worden deze overgeheveld naar de Algemene Reserve. 9. rekening houden met de voorgenomen wijziging van de comptabiliteitsvoorschriften in verband met de dualisering van het lokale bestuur. 10. samenvoegen van reserves en voorzieningen van de voormalige gemeenten.

1. Reserves Onder reserves moet worden verstaan: afgezonderde vermogensbestanddelen, die al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn gevormd. In de comptabiliteitsvoorschriften 1995 wordt aangegeven dat reserves worden gerekend tot het eigen vermogen. Vervolgens wordt vermeld, dat de reserves kunnen worden onderscheiden in algemene reserve en bestemmingsreserves. 2. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen tegenover derden, waarvan het bestaan en de omvang nog onzeker is, maar wel redelijkerwijs ingeschat kunnen worden. Het zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, die worden gevormd voor het afdekken van kwantificeerbare risico’s en verplichtingen en voor kostenegalisatie van uitgaven in de exploitatiebegroting, waar geoormerkte inkomsten tegenover staan (bijv. afval, riolering). In het laatste geval spreken we ook wel van fondsen. 3. Verschil tussen reserves en voorzieningen Het belangrijkste onderscheid tussen reserves en voorzieningen is dat reserves tot het eigen vermogen en voorzieningen tot het vreemd vermogen worden gerekend. Reserves zijn bedrijfseconomisch gezien vrij te besteden. Aan een reserve kan een bepaalde bestemming worden gegeven en indien nodig ook gewijzigd worden. Er kan door de gemeente dus ook zelfstandig over de aanwending van reserves worden beslist. Voorzieningen worden op grond van de CV 95 beschouwd als verplichtingen om uitgaven te doen in een volgend dienstjaar, terwijl de verplichting haar oorsprong vindt in een daaraan voorafgaand boekjaar. In verband met het verplichtend karakter dat hieraan gekoppeld is, komen voorzieningen overeen met schulden. Gemeentelijke reserves en voorzieningen: criteria Er kunnen een aantal functies van reserves en voorzieningen worden onderscheiden, te weten:

– een financieringsfunctie : door de reserves en voorzieningen te gebruiken als “eigen” financieringsmiddelen kan het beroep op de geld- en kapitaalmarkt voor het aantrekken van leningen worden beperkt. – een inkomensfunctie : door de reserves en voorzieningen te gebruiken als “eigen financieringsmiddelen” wordt er bespaard op rentekosten die aan externe geldgevers moeten worden voldaan. Door in de rente-omslag voor deze bespaarde rentekosten een fictieve rente op te nemen ontstaat er aan de ene kant een rentelast en aan de andere kant een rentebaat. Er is zodoende indirect sprake van inkomen voor de gemeente, óf ten gunste van de reserve óf ten gunste van de gewone dienst. – een egalisatiefunctie : voorzieningen kunnen in het leven worden geroepen om te voorkomen, dat de lasten in exploitatie grote schommelingen te weeg brengen. – een bufferfunctie : voor het opvangen van algemene niet-kwantificeerbare financiële risico’s en tegenvallers kan met name de algemene reserve dienen. De financiële risico’s moeten worden vertaald in een risicoparagraaf. – een bestedingsfunctie : bestemmingsreserves en voorzieningen worden of zijn in het leven geroepen om te worden bestemd voor een van tevoren bepaald doel. – een spaarfunctie : reserves kunnen in het leven worden geroepen om te sparen voor toekomstige beleidsdoelen.

Deze functies zullen in het verdere verloop van deze nota in meer of mindere mate aan de orde komen.

Wat voor soorten reserves zijn er?

Reserves in Nederland – Ook in Nederlandse balansen vind je verschillende soorten reserves. Zo is er:

De statutaire reserve: bevat delen van de winst die volgens de statuten van het bedrijf gereserveerd moeten worden De algemene reserve: winsten die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden toegevoegd aan de reserves De winstreserve: de meest gangbare reserve om winsten in te plaatsen, vergelijkbaar met de ‘beschikbare reserves’ in België De herwaarderingsreserve: ontstaat wanneer de meerwaarde van een actief, bijvoorbeeld een gebouw, op de balans wordt geboekt.

Hoe werkt een deelneming?

Deelneming Van een deelneming is in het algemeen sprake indien een vennootschap in een andere vennootschap deelneemt. Gebruikelijk doordat de deelnemende vennootschap aandelen heeft gekocht die door de deelneming waarin wordt deelgenomen zijn uitgegeven.

De deelnemende vennootschap is daardoor aandeelhouder en als zodanig deels (voor het procentuele belang) of volledig eigenaar van de vennootschap waarin wordt deelgenomen. Afgezien van het spraakgebruik in het economisch verkeer is het uiteraard met oog op de relevant wat de wetgever onder een deelneming verstaat.

In de fiscale wet- en regelgeving is opgenomen de fiscale deelnemingsvrijstelling ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Hoe bereken je de netto vermogenswaarde?

Waardering van een deelneming kan tegen: A. Verkrijgingsprijs c.q. kostprijs; B. Vermogensmutatiemethode (VMM). Ad.A.Verkrijgingsprijs c.q. kostprijs Dit is altijd van toepassing als op basis van fiscale grondslagen wordt gewerkt. Kleine rechtspersonen (KvK categorie micro en klein) hebben de mogelijkheid om de (commerciële) jaarrekening volgens fiscale waarderingsgrondslagen op te stellen.

 • Dit is volgens de grondslagen die ook gelden voor de aangifte vennootschapsbelasting (VPB).
 • Er is dan bijvoorbeeld geen sprake van: – Aandeel in resultaat deelnemingen en het vormen van een wettelijke reserve deelneming; – Herwaardering deelnemingen.
 • Goodwill.
 • En ook geen sprake van belastinglatenties in de jaarrekening.

Want alles is op fiscale grondslagen. Uitkering van dividend is dan het resultaat van de deelneming. Eventueel gevolgd door winst bij verkoop van de deelneming. Er kan wel sprake zijn van een bijzondere waardevermindering. Mee gekocht dividend Er kan ook sprake zijn van dividend inbegrepen in de aankoop van een deelneming.

De uitkering van dit dividend (direct na de aankoop) wordt dan in mindering gebracht op de waarde van de deelneming als waardering van de deelneming plaatsvindt tegen de verkrijgingsprijs. Uitzondering Er bestaan uitzonderingen in de praktijk om bij toepassing van fiscale grondslagen toch de (hierna genoemde) vermogensmutatiemethode toe te passen voor deelnemingen.

Wij laten dat hier verder buiten beschouwing. Ad.B. Vermogensmutatiemethode (VMM) Deze methode wordt gehanteerd als sprake is van een deelneming waarbij invloed van betekenis is. Is dit laatste niet het geval dan is sprake van waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde van de deelneming.

 • Hiervoor verwijzen we verder naar de waardering, zoals genoemd bij Effecten,
 • Deelnemingen waar invloed van betekenis is op het zakelijke en financiële beleid volgens BW2 Art 389 (lid 1) worden gewaardeerd tegen de vermogensmutatiemethode (VMM).
 • Overeenkomstig ild 2 en 3 van betreffend artikel, te weten: Netto-vermogenswaarde Lid 2 ” De netto-vermogenswaarde van een deelneming wordt bepaald door de activa, voorzieningen en schulden van de maatschappij waarin wordt deelgenomen te waarderen en haar resultaat te berekenen op de zelfde grondslagen als zijn eigen activa, voorzieningen, schulden en resultaat.

Deze wijze van waardering moet worden vermeld “. Hier spreken we over waardering tegen de “netto-vermogenswaarde” (NVW). Waarbij dus de grondslagen van de onderneming waarin wordt deelgenomen dezelfde zijn als de eigen grondslagen. Te weten verkrijgingsprijs of actuele waarde.

Dit laatste heeft als consequentie dat bij afwijkingen de grondslagen van de deelnemende onderneming en de onderneming waarin wordt deelgenomen telkens gelijk getrokken moeten worden. Uitzondering De RJ (RJK B3 111) vult dit wel aan met het volgende: Als de deelnemende rechtspersoon zijn jaarrekening opstelt op basis van historische kosten of actuele waarde, dan geldt als eerste boekwaarde van de deelneming de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van de betreffende deelneming op het moment van verwerving.

Zichtbaar eigen vermogen Lid 3 ” Wanneer de rechtspersoon onvoldoende gegevens ter beschikking staan om de netto-vermogenswaarde te bepalen, mag hij uitgaan van een waarde die op andere wijze overeenkomstig deze titel is bepaald en wijzigt hij deze waarde met het bedrag van zijn aandeel in het resultaat en in de uitkeringen van de maatschappij waarin hij deelneemt.

 1. Deze wijze van waardering moet worden vermeld “.
 2. Hier wordt ook wel gesproken over waardering van deelnemingen tegen het ” zichtbare eigen vermogen “.
 3. Dit laatste dus is alleen toegestaan als er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de netto-vermogenswaarde te bepalen.
 4. Uitgangspunt zal dan zijn de waarderingsgrondslagen van de onderneming waarin deelgenomen wordt en de waarde van het (zichtbaar) eigen vermogen op de balans van betreffende onderneming.

VMM samengevat Op basis van het genoemde lid 2 en 3 kan bij de ” Vermogensmutatiemethode ” onderscheid gemaakt worden naar:

Waardering overeenkomstig de ” Netto-vermogenswaarde “; volgens lid 2. De activa, voorzieningen en schulden worden berekend op dezelfde grondslagen als de deelnemende onderneming, zijnde verkrijgingsprijs of actuele waarde. Dit leidt tot het resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen. De netto-vermogenswaarde is dan het percentage van de deelneming maal het berekende resultaat. Waardering tegen het ” Zichtbaar eigen vermogen “; volgens lid 3. De waarde van het eigen vermogen op de balans van de onderneming waarin deelgenomen wordt. Het zichtbaar eigen vermogen is dan het percentage van de deelneming maal het genoemde eigen vermogen.

Herwaarderingsreserve deelneming Het verplicht aanhouden van een herwaarderingsreserve deelnemingen wordt bepaald door lid 6, te weten: ” De rechtspersoon houdt een reserve aan ter hoogte van zijn aandeel in het positieve resultaat uit deelnemingen en in rechtstreekse vermogensvermeerderingen sedert de eerste waardering overeenkomstig lid 2 of lid 3.

Deelnemingen waarvan het cumulatief resultaat sedert die eerste waardering niet positief is, worden daarbij niet in aanmerking genomen. De reserve wordt verminderd met de uitkeringen waarop de rechtspersoon sedertdien tot het moment van het vaststellen van de jaarrekening recht heeft verkregen, alsmede met rechtstreekse vermogensverminderingen bij de deelneming; uitkeringen die hij zonder beperkingen kan bewerkstelligen, worden eveneens in mindering gebracht.

Deze reserve kan in kapitaal worden omgezet. Onder de in dit lid bedoelde uitkeringen worden niet begrepen uitkeringen in aandelen “. Wijzigingen in de netto-vermogenswaarde als gevolg van prijswijzigingen van vaste activa en voorraden bij de deelneming worden bij waardering tegen actuele waarde dan bij de deelnemende rechtspersoon als herwaardering behandeld.

 1. Wettelijke reserve Wettelijke reserve is dat deel van het eigen vermogen dat op basis van wet- en regelgeving niet uitgekeerd mag worden aan eigenaren zoals aandeelhouders.
 2. Dit ter bescherming van schuldeisers van een onderneming.
 3. In relatie tot deelnemingen is er de “Wettelijke reserve deelnemingen” (zie hetgeen genoemd onder lid 6 hiervoor – BW2 Art 389 lid 6).

Het gaat hierbij om een reserve in de deelnemende onderneming om te voorkomen dat deze dividend uitkeert aan haar aandeelhouder(s), terwijl dividend uit een deelneming (nog) niet is ontvangen. Na dit laatste kan alsnog (een deel van) de wettelijke reserve vrijvallen en dus voor uitkering aan aandeelhouders in aanmerking komen.

 • Een wettelijke reserve is niet van toepassing als tegen de verkrijgingsprijs wordt geboekt.
 • Artikel 385 lid 5 BW2 zegt: ” Eigen aandelen of certificaten daarvan die de rechtspersoon houdt of doet houden, mogen niet worden geactiveerd.
 • De aan het belang in een dochtermaatschappij toegekende waarde wordt, al dan niet evenredig aan het belang, verminderd met de verkrijgingsprijs van aandelen in de rechtspersoon en van certificaten daarvan, die de dochtermaatschappij voor eigen rekening houdt of doet houden; heeft zij deze aandelen of certificaten verkregen voor het tijdstip waarop zij dochtermaatschappij werd, dan komt evenwel hun boekwaarde op dat tijdstip in mindering of een evenredig deel daarvan “.

Goodwill Lid 7 “Indien de waarde bij de eerste waardering overeenkomstig lid 2 of lid 3 lager is dan de verkrijgingsprijs of de voorafgaande boekwaarde van de deelneming, wordt het verschil als goodwill geactiveerd. Voor deze berekening wordt ook de verkrijgingsprijs verminderd overeenkomstig artikel 385 lid 5”.

 • Goodwill is kort gezegd het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de deelnemingswaarde op de balans.
 • Dit geldt zowel bij de netto vermogenswaarde als bij waardering tegen zichtbaar eigen vermogen.
 • Voor meer over Goodwill en het boeken ervan, zie Wiki RGS en Goodwill in de boekhouding,
 • Bijzondere waardevermindering Een deelneming kan nooit negatief zijn op de balans.

Als de waarde onder nihil komt (er is dan sprake van een negatief eigen vermogen) én er is aansprakelijkheid voor schulden van de deelneming wordt een voorziening opgenomen. Zie ook Wiki RGS en voorzieningen in de boekhouding,

Wat moet je elimineren bij consolidatie?

Algemeen. Elimineren betreft het verwijderen van alle onderlinge verhoudingen op de balansen en winst-en-verliesrekeningen van de ondernemingen die tot de consolidatie behoren.

Welke reserve is fiscaal aftrekbaar?

Fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt (reserveert) en die u mag aftrekken van de winst. De 3 belangrijkste fiscale reserves zijn de herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel, de egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven, en tot en met 2022 de oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Hoe worden wettelijke reserves gevormd?

De kosten van oprichting en aandelen- uitgifte mogen worden geactiveerd (artikel 365 lid 2 Boek 2 BW). Op dat moment moet daartegenover een wettelijke reserve worden aangehouden. Deze wettelijke reserve wordt gevormd door onttrekking uit de uitkeerbare overige reserves of uit de winstbestemming.

Welke reserves behoren tot de vrije reserves?

Kies hieronder de eerste letter van de term die u zoekt of zoek op term: – A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Onder algemene reserves vallen de vrije uitkeerbare reserves. Voor deze reserves bestaat dus geen verplichting op grond van wet of statuten om deze aan te houden.

 • Ze worden ook wel de overige reserves genoemd.
 • Mutaties in de algemene reserves kunnen bijvoorbeeld ontstaan door: verwerking winstbestemming, boeking vrijval gerealiseerde herwaardering uit de herwaarderingsreserve, vorming en vrijval uit wettelijke reserves, rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen buiten het resultaat om, uitkering van dividend ten laste van reserves.
You might be interested:  Waarde Bedrijf Berekenen

Een balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van een organisatie/onderneming op een bepaald moment. De belangrijkste functies van de balans zijn het verschaffen van inzicht in: omvang en samenstelling van de activa, ofwel de hulpbronnen voor inkomensvorming; omvang en samenstelling van de passiva, ofwel het aangetrokken vermogen, ten behoeve van inzicht in de solvabiliteit en liquiditeit; de financi?le structuur, ofwel het verband tussen de activa en de passiva; het verband tussen vermogen en resultaat ten behoeve van inzicht in de rentabiliteit; de invloed van de balanswaardering op het resultaat.1.

Alle bedragen die in de loop van het jaar leiden tot een toename van het eigen vermogen van een niet-commerci?le organisatie (vormt een begrippenpaar met lasten; 2. Inkomsten van een niet-commerci?le organisatie na correctie voor ‘vooruit ontvangen bedragen’ en ‘nog te ontvangen bedragen’. Dus het bedrag aan inkomsten dat zou ontstaan als iedereen zijn rekening op tijd zou betalen ; 3.

Werkelijke opbrengsten die leiden tot een toename van het eigen vermogen van een onderneming, bijvoorbeeld interestbaten ; 4. Alle werkelijke opbrengsten (dus alle posten aan de creditzijde) in een verlies- en winstrekening die in scontrovorm is opgesteld,

 • Ook hier staat een specifieke betekenis van de term lasten tegenover; 5.
 • Voordelen in materi?le of immateri?le zin die voortvloeien uit een project (vormt dan een begrippenpaar met kosten); 6.
 • Alle posten die mogelijk tot opbrengsten leiden bij verkoop door een curator in het geval van een faillissement.

Waarde waarvoor de activa in de boeken staan en waarvoor ze vervolgens op de balans worden gezet. Boekwinst betekent dat een verborgen voordeel zichtbaar wordt gemaakt. Boekwinst komt vooral voor rond waarderingen in balansen van ondernemingen. Het kan zijn dat de waarde in de boeken veel lager staat dan de werkelijke waarde in het economisch verkeer.

Op het moment dat de boekhoudkundige waarde wordt aangepast aan de werkelijke waarde, die hoger ligt ontstaat boekwinst. Materieel stellen dergelijke winsten niets voor. Het is meer een actualiseren van de waarde. Ten diepste gaat het bij het realiseren van boekwinsten om een papieren operatie zonder re?le inhoud.

Baten die ontstaan zijn buiten de gewone bedrijfsuitoefening om, zoals winst bij afstoten van vaste activa (gebouwen, deelnemingen) of een herziening van het boekhoudkundige stelsel. Lasten die ontstaan zijn buiten de gewone bedrijfsuitoefening om, zoals verlies bij afstoten van vaste activa (gebouwen, deelnemingen) of een herziening van het boekhoudkundige stelsel.

Het saldo van de buitengewone baten en de buitengewone lasten. Doel is om gebruikers van de jaarrekening een juist beeld te laten krijgen van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening door incidentele posten apart weer te geven in de jaarrekening. Boekhoudkundige integratie van een dochterbedrijf in de boekhouding van het moederbedrijf.

Dit gebeurt gewoonlijk pas bij een belang van 50% of meer. Deelneming betekent in de bedrijfseconomie dat een bedrijf een bepaald deel van de aandelen van een ander bedrijf in bezit heeft. Een deelneming moet op de balans geboekt worden als een onderdeel van de vaste activa.

 • Deelneming houdt in: het financieren van (dus geld beschikbaar stellen voor) een onderneming om daarmee invloed uit te kunnen oefenen in het beleid van die onderneming.
 • De deelneming is dus risicodragend en maakt deel uit van het eigen vermogen van die onderneming.
 • Zij heeft tot doel om tot samenwerking te komen.

Een mogelijke vorm is de aanschaf van aandelen van een onderneming, waarvoor al dan niet specifieke rechten gelden. Als de vermogensverschaffing minder dan de helft van het totale (eigen) vermogen bedraagt, is sprake van een minderheidsdeelneming. Als het om meer dan de helft gaat, is sprake van een meerderheidsdeelneming.

 1. Terugtrekking van kapitaal uit een onderneming, veelal door de verkoop van activa.1.
 2. Bij een BV en een NV gaat het om het deel van het vermogen dat toebehoort aan de onderneming.2.
 3. Bij een eenmanszaak en andere vormen die geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben, gaat het om het deel van het vermogen van de onderneming dat door de eigenaren beschikbaar is gesteld.

De post of de groep van posten op de creditzijde van de Balans die volgens de boekhouding het vermogen aangeeft dat niet door buitenstaander] beschikbaar is gesteld. Posten zoals ‘ Priv?’ en ‘ Winst of verlies lopend boekjaar’ moeten dan nog verrekend worden om uit te komen bij betekenis 1 of betekenis 2.

De definitie volgens de externe verslaggeving: het eigen vermogen van een onderneming is het belang in de activa van de onderneming na aftrek van al het vreemd vermogen. De term elimineren wordt gebruikt bij het consolidatie van de jaarrekening. Zo worden onder andere de onderlinge leveranties tegen elkaar weggestreept en de post deelneming bij de moedermaatschappij wordt weggestreept tegen het aandelenkapitaal, de reserves en het resultaat van de dochtermaatschappij.

Een jaarrekening van een moedermaatschappij en ??n of meer dochtermaatschappijen, waarin het groepsvermogen en het groepsresultaat worden weergegeven alsof alle tot de groep behorende juridisch zelfstandige ondernemingen ??n onderneming vormen. In de geconsolideerde jaarrekening worden de onderlinge leveringen ge?limineerd (intercompany omzet), alsmede de winst op onderlinge leveringen die nog niet hebben geleid tot verkopen aan derden.

 • Ook de onderlinge financi?le betrekkingen tussen de leden van de groep worden ge?limineerd, denk bijvoorbeeld aan rekening courant verhoudingen tussen de groepsleden of onderlinge debiteuren en crediteurenverhoudingen.
 • Nadat deze eliminaties hebben plaatsgevonden, geeft de geconsolideerde resultatenrekening uitsluitend de verkopen aan derden en de daarop gerealiseerde winst, terwijl uit de geconsolideerde balans de positie van de groep tegenover derden blijkt.

Algemene definitie Meerwaarde van een onderneming vanwege de inkomsten die verwacht mogen worden dankzij de klantenbinding die is opgebouwd in de loop van een aantal jaren. Het gaat dus feitelijk om de economische waarde van de reputatie die een bedrijf heeft opgebouwd.

 1. Het gebruik van de term goodwill hangt af van de persoon en de situatie waarin deze persoon zich bevindt.
 2. Daardoor zijn er een groot aantal operationele definities van goodwill.
 3. Eigen goodwill – Meerwaarde van de onderneming bekeken vanuit de eigenaar.
 4. Schatting van de tijd en investering die nodig was om het huidige bestand aan klanten op te bouwen, ervanuit gaande dat deze klantenkring gehandhaafd blijft (retrospectief) – Schatting van de waarde van een onderneming op basis van de contante waarde van de overwinst (prospectief, dus vooraf te bepalen),

Dit bedrag is de uitgangssituatie bij de overname van een bedrijf, maar zal nooit helemaal verdisconteerd worden in de prijs, want anders heeft de koper geen voordeel aan de overname. Positieve goodwill houdt in dat je een bedrag hebt betaald boven de waarde die men aan de activa en passiva van de deelneming toekent.

De koper van de deelneming is bereid meer dan de waarde van de individuele activa en passiva van een deelneming te betalen op grond van de rendementsverwachting van die deelneming of op grond van andere voordelen, verkregen door middel van die deelneming. Bij negatieve goodwill, ook wel badwill genoemd, wordt minder betaald dan de re?le waarde van de activa en passiva.

Dit is het geconsolideerd vermogen, dat ge?nvesteerd is in de moedermaatschappij samen met de dochtermaatschappij(en). De passiva post groepsvermogen bestaat uit de volgende onderdelen: 1: Eigen vermogen 2: Belang van derden Derden hebben recht op een deel v/d winst van de desbetreffende groepsmaatschappij.

 1. Alle meubilair en apparaten in een winkel die eigendom zijn van de exploitant.
 2. Een ondernemer kan een geldlening aangaan en zijn inventaris in onderpand geven.
 3. Hij verleent de geldgever dan het recht om zijn meubilair en apparaten openbaar te verkopen als hij niet aan zijn aflossings- en renteplichten kan voldoen.

– Waarde van alle meubilair en apparaten in een bedrijf zoals die bij de kapitaalgoederen aan de debetzijde van de balans worden vermeld, Eigenlijk is het een soort verzamelcategorie voor eigendommen die langer dan een jaar meegaan en daarom op de balans komen, maar die nog niet onder een andere balanspost zijn opgenomen.

– Overzicht van alle kapitaalgoederen, inclusief debiteuren, voorraden, machines en de aparte post inventaris die op de Balans staat, Aan het eind van het jaar inventariseert een bedrijf zijn eigendommen als onderdeel van de afsluiting van het boekjaar. – Waarde van alle kapitaalgoederen, inclusief debiteuren, voorraden, machines en de aparte post inventaris die op de balans staat,

Aan het eind van een boekjaar inventariseert een bedrijf zijn eigendommen als onderdeel van de afsluiting van het boekjaar. Uitgave om duurzame kapitaalgoederen (dus bijv. gebouwen en machines) aan te schaffen. Vergroting van debetposten op de Balans (dus ook vlottende kapitaalgoederen, zoals voorraden en debiteuren, maar ook kasgeld of banktegoed).

Een grote uitgave ineens (volksmond). Wettelijk voorgeschreven verslag van de financi?le resultaten van een onderneming, dat bestaat uit een resultatenrekening en een Balans met een toelichting daarop. Er is een commerci?le jaarrekening, bestemd voor de aandeelhouders en een fiscale jaarrekening (bestemd voor de belastingdienst).

Schulden met een maximum termijn van ??n jaar. Schulden op korte termijn zijn vlottende schulden die binnen een jaar betaald moeten worden. Voorbeelden van korte termijn schulden: – handelsschulden aan leverancier – overige crediteuren – kortlopende krediet.

Informatie is materieel indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen be?nvloeden. De materialiteit van de post of fout is afhankelijk van de omvang daarvan, beoordeeld onder de bijzondere omstandigheden waaronder het weglaten of onjuist weergeven plaatsvindt.

Het begrip materialiteit verschaft dus meer een drempel of kritische grens, dan dat het een primair kwalitatief kenmerk is dat informatie moet bezitten om nuttig te zijn (Raad voor de Jaarverslaggeving). De waardering van de activa en de passiva van een deelneming in een andere onderneming overeenkomstig de grondslagen die de onderneming hanteert voor haar eigen activa en passiva.

Rechterzijde van de balans, waar de schulden worden weergegeven. Ook wel bekend als de creditzijde van een balans. Naam voor het totaal van het eigen vermogen en de schulden van de onderneming zoals deze op de passiefzijde van de balans zijn opgenomen. Schulden met een termijn langer dan ??n jaar. Zijn schulden op lange termijn later dan na ??n jaar te betalen.

Voorbeelden van lange termijn schulden: – Hypotheken – Obligatielening. Reserve die voortvloeit uit richtlijnen over de winstverdeling die in de statuten zijn opgenomen. Toevoeging (dotatie) aan de statutaire reserve wordt meestal in de voorgestelde winstverdeling opgenomen.

Transitorische posten zijn posten waarbij het moment van betalen afwijkt van het moment waarop de kosten of opbrengsten ontstaan. Veelal zijn het de overloopposten die worden gecre?erd bij het afsluiten van een periode of boekjaar om de opbrengsten of kosten volledig te krijgen. Productiemiddelen die langer dan een jaar meegaan, zoals machines, inventaris en gebouwen.

De actiefzijde van de balans wordt op basis van duurzaamheid verdeeld in twee categorie?n. Als ze korter dan ??n productiecyclus meegaan zijn het vlottende activa; als ze langer meegaan zijn het vaste activa. Naar aard kunnen vaste activa worden onderverdeeld in immaterieel, materieel en financieel.

Een winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de kosten en opbrengsten van een onderneming. Het totaal van de posten aan de creditzijde van de Balans, opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen. Waarderingsmethode voor deelnemingen die voorschrijft dat deze op intrinsieke waarde gewaardeerd dienen te worden.

De deelneming wordt gepresenteerd onder de financi?le vaste activa. Een mutatie in de waardering van de deelneming wordt erbij geboekt, of er af getrokken. Afhankelijk van de gekozen systematiek komt de tegenboeking rechtstreeks in het resultaat terecht, of in een herwaarderingsreserve onder het eigen vermogen.

Dit zijn productiemiddelen die ??n productieproces meegaan of snel zijn om te zetten in geld, zoals de voorraad goederen in een onderneming. De actiefzijde van de balans wordt op basis van duurzaamheid verdeeld in twee categorie?n. Als ze korter dan ??n productiecyclus meegaan zijn het vlottende activa; als ze langer meegaan zijn het vaste activa.

Naar aard kunnen vaste activa worden onderverdeeld in onderhanden werk, voorraden, vorderingen, effecten en liquide middelen. Bedrag dat credit op de balans apart is gezet voor verplichtingen die te verwachten zijn. Bijvoorbeeld een garantievoorziening die aangeeft welke bedrag aan schadeclaims men in de toekomst verwacht voor producten die reeds afgeleverd zijn.

De voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen, omdat het claims van derden zijn op het bedrijf. Voorziening behoren dus niet tot de reserves, want die maken deel uit van het eigen vermogen. Bedragen die een onderneming tegoed heeft van afnemers of andere relaties en die op korte of lange termijn opvorderbaar zijn.

Methode op basis waarvan de waarde van een bezit wordt bepaald, bijvoorbeeld bij het samenstellen van een balans en winst- en verliesrekening. Er zijn veel verschillende waardebegrippen, zoals boekwaarde, contante waarde, kostprijs, vervangingswaarde, intrinsieke waarde, liquidatiewaarde, enzovoorts. ” Toen ik startte als zzp-er had ik mijn administratie eerst bij Yuki ondergebracht. Yuki doet echter geen jaarrek.” lees meer

Wat is reserve herwaardering?

Definitie – Een herwaarderingsreserve is een reserve die ontstaat als activa in waarde toenemen. Door herwaardering neemt de boekwaarde van de activa toe. De activa staan nu weer tegen de juiste, actuele waarde op de balans. Extra uitleg Uitlegvideo

Wat is reserve omrekeningsverschillen?

De reserve omrekeningsverschillen is een fluctuerende reserve die een positief maar ook een negatief saldo kan hebben. De omzetting van deze reserve in kapitaal ligt dan ook niet onmiddellijk voor de hand.