Wettelijke Verhoging Berekenen

Wettelijke Verhoging Berekenen
Wettelijke verhoging bij achterstallig loon – Iedere dag dat een bedrijf te laat is met het betalen van uw loon heeft u recht op een wettelijke verhoging. Dit is een boete die iedere dag aan u betaalt moet worden naast het achterstallige loon. Als u een loonvordering instelt via de kantonrechter dan wordt de wettelijke verhoging voor u berekent.

 • Als de werkgever maximaal 8 dagen te laat is dan is de wettelijke verhoging 5% van uw bruto maandloon per dag.
 • Bij een periode langer dan 8 dagen wordt dit weer verlaagt naar 1% per dag.
 • Voor de eerste drie dagen wordt geen verhoging berekent.
 • Het kan gebeuren dat de rechter een hogere verhoging opstelt om uw werkgever te straffen.

Overigens kan de wettelijke verhoging nooit hoger zijn dan 50% van uw bruto maandloon.

Is de wettelijke verhoging belast loon?

Salarissen te laat: boete tot 50% Hebt u liquiditeitsproblemen? Kies dan niet voor het uitstellen van de loonbetalingen. Uw boete kan oplopen tot 50%. Volgens de wet moet het loon in elk geval binnen een maand na afloop van de periode worden voldaan. Veel werkgevers betaling echter reeds uit aan het eind van de week-, maand- of vier wekenperiode.

Wettelijke verhoging Wanneer u het loon niet op tijd voldoet, maakt de werknemer aanspraak op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente. De wettelijke verhoging is een boete die kan oplopen tot 50% en dient als financiële prikkel om het salaris op tijd over te maken. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal dagen dat het loon te laat betaald wordt.

Percent of Change | Percent Increase and Decrease | Math with Mr. J

Opbouw Bij de eerste 3 vertragingsdagen is de rente 0% per dag, een kleine vertraging wordt aldus acceptabel geacht. Maar daarna loop de wettelijke rente snel op. Vanaf de 4e t/m de 8e vertragingsdag is de rente 5% per dag en daarna voor elke dag 1%. Dat betekent dat wanneer het loon 33 dagen te laat wordt voldaan, de maximale verhoging van 50% reeds is bereikt.

Grondslag De wettelijke verhoging wordt gerekend over het achterstallige brutosalaris zodat over beide bedragen loonheffing moet worden ingehouden. De wettelijke verhoging wordt aangemerkt als belastbaar loon. Wettelijke rente De wettelijke rente is vervolgens verschuldigd over het totaal verschuldigde, aldus het achterstallige brutosalaris vermeerderd met de wettelijke verhoging.

Dit betreft echter een nettobedrag, hierop wordt geen loonheffing ingehouden. De hoogte van de wettelijke rente wordt van overheidswege vastgesteld. : Salarissen te laat: boete tot 50%

Wat als je werkgever te veel betaald?

CNV is de vakbond voor jou Wat was er aan de hand? Guus werkt in een zorginstelling en werkt regelmatig slaapdiensten. Sinds jaar en dag krijgt Guus voor deze slaapdiensten zijn normale salaris uitbetaald, een vergoeding in tijd en een vergoeding in geld.

 1. De werkgever compenseert deze uren al op deze manier sinds Guus in 2016 in dienst is gekomen.
 2. Eind 2020 ontdekt de werkgever de gemaakte fout.
 3. Hij geeft Guus en zijn collega’s aan dat ze in strijd met de cao hebben gehandeld en te veel loon hebben uitbetaald.
 4. Ze zullen vanaf 1 januari 2021 het loon op de juiste wijze gaan betalen en het te veel betaalde loon wordt verrekend met het vakantiegeld.
You might be interested:  Van Bruto Naar Netto Berekenen

Guus vraagt zich af of dit zomaar kan. Het korte antwoord daarop is ja. Als jouw werkgever te veel loon aan jou betaald, dan mag hij dit in principe terugvragen. Je moet dit dan terugbetalen. Ongeacht of er sprake is van een fout van de werkgever of een andere oorzaak.

 1. Al het loon dat zonder verplichting is betaald, wordt juridisch gekwalificeerd als zogenaamd onverschuldigde betaling.
 2. De wet bepaalt dat dit bedrag mag worden teruggevorderd van een werknemer en desnoods mag worden verrekend met een latere salarisbetaling.
 3. In principe moet Guus het te veel ontvangen loon dus terugbetalen.

Gelukkig is de praktijk iets minder zwart/wit in dit soort situaties. Er zijn gerechtelijke uitspraken bekend, waarbij de werkgever achteraf bezien niet mag gaan verrekenen. De rechter toetst aan de zogeheten “maatstaven van redelijkheid en billijkheid” of een werkgever het te veel betaalde loon mag terugvorderen.

De juridisch adviseur beroept zich namens Guus hierop in een procedure die volgt. In het geval van Guus heeft de rechter inmiddels geoordeeld dat een terugvordering niet redelijk is. De rechter komt tot deze conclusie omdat Guus niet kon weten dat er een fout was gemaakt door de werkgever. De werkgever had dit zelf immers ook jarenlang niet door.

Wel mag de werkgever stoppen met het dubbel uitbetalen van de slaapdiensten. Hij moet de cao volgen. Guus had geluk in dit geval. Het komt helaas ook vaak voor dat de juridisch adviseurs moeten concluderen dat een werkgever terecht het te veel betaalde loon mag terugvragen.

Wat te doen als salaris niet klopt?

Betaalt uw werkgever uw loon niet of niet op tijd? Of betaalt hij te weinig loon? Dan kunt u een loonvordering indienen bij de kantonrechter. Ook kunt u wettelijke verhoging en wettelijke rente eisen.

You might be interested:  Jaarruimte En Reserveringsruimte Berekenen

Wat als je werkgever je te weinig betaald?

Rekenvoorbeeld – Stel, u verdient € 2.000 bruto per maand. Uw werkgever betaalt 15 dagen te laat, waarvan 11 werkdagen. Wettelijke verhoging Uw werkgever moet u een wettelijke verhoging betalen vanaf de 4e werkdag. Dit zijn 8 werkdagen. U krijgt:

over 5 werkdagen 5% per dag = € 500 over 3 werkdagen 1% per dag = € 60

De wettelijke verhoging is € 560. Wettelijke rente De wettelijke rente is per jaar 4% van uw bruto maandloon met wettelijke verhoging. Uw bruto maandloon met wettelijke verhoging is € 2.000 + € 560 = € 2.560.4% van € 2.560 = € 102,40. De wettelijke rente is dus € 102,40 per jaar.

Hoe berekenen je loon?

Elke 4 weken salaris – Het kan ook zijn dat jij elke 4 weken betaald krijgt, in plaats van iedere maand. In dat geval is het makkelijk om jouw salaris per 4 weken te berekenen vanuit je uurloon: Vermenigvuldig je uurloon met het aantal uren dat je werkt.

Dit is je wekelijkse salaris. Dit bedrag keer 4 is dus het maandsalaris dat je iedere maand krijgt. Voorbeeld Stel je verdient 10 euro per uur op basis van 32 uur per week.10×32 = 320 euro per week. Dit bedrag keer 4 is 1.280 euro per 4 weken. Wil je jouw 4 weken loon naar maandloon omrekenen? Dit kun je op de volgende manier doen.

Deel jouw salaris door 4, dan weet je wat je per week verdient. Dit vermenigvuldig je vervolgens met 52, dan weet je jouw jaarsalaris. Deel dit door 12, dan weet je jouw maandsalaris. Voorbeeld Stel je verdient 2.000 euro per 4 weken. Dan is 500 euro per week.

Kan je werkgever je salaris verminderen?

Het salaris dat je afspreekt met je werkgever wordt vastgelegd in je arbeidsovereenkomst. Loon is een primaire arbeidsvoorwaarde. Dat betekent dat je werkgever niet zomaar je loon mag wijzigen. Je hebt instemming van de werknemer nodig om het salaris te wijzigen. Of je moet als werkgever zeer zwaarwegende belangen hebben die een loonwijziging kunnen rechtvaardigen.

Wat zijn mijn rechten als werknemer?

Gezondheid en veiligheid op het werk: algemene rechten en plichten, arbeidsomstandigheden, gereedschap, specifieke risico’s en kwetsbare werknemers. gelijke kansen tussen mannen en vrouwen: gelijke behandeling op het werk, zwangerschap, bevallingsverlof, ouderschapsverlof.

You might be interested:  Erfbelasting Berekenen 2022

Kan je baas je verplichten om te werken?

Regels en wetten bij overwerk – wat is je recht? | CNV In de wet staat niets over overwerk. Maar je werkgever kan en mag verwachten dat je soms overwerkt. We raden dus aan overwerk niet meteen te weigeren. Je werkgever laat je vast ook wel eens wat eerder naar huis gaan om een persoonlijke reden.

Kan een werkgever geld terug vragen?

Te veel ontvangen? – Heeft u te veel salaris ontvangen, terwijl u er geen recht op had? Het kan bijvoorbeeld zijn dat de wijziging van uw arbeidsduur te laat in de administratie is verwerkt, waardoor u teveel ontvangen heeft. Of dat een inschaling niet goed is toegepast.

Uw werkgever kan dit zelf constateren, u kunt een signaal vanuit P-Direkt krijgen of u komt zelf met de mededeling dat er te veel salaris aan u is betaald. In een aantal gevallen mag de (ex-) werkgever onterechte betalingen niet terugvorderen, Uw werkgever heeft het recht om binnen een zekere periode het te veel betaalde van u terug te vorderen,

Het is niet zo dat u het geld dat u te veel hebt ontvangen altijd in 1 keer aan uw werkgever moet terugbetalen. U kunt hiervoor een betalingsvoorstel doen of van uw werkgever een voorstel vragen.

Hoeveel draagt een werkgever af?

Werkgeverslasten uitgelegd – Werkgeverslasten zijn de kosten die jij als werkgever betaalt bovenop het brutoloon. In het algemeen komen deze in Nederland neer op 20 tot 35 procent van het brutosalaris.

Kan je loon gestort worden op een feestdag?

Principes – Voor elke feestdag of vervangingsdag van een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag en inhaalrustdag voor een gepresteerde feestdag, heeft de werknemer recht op loon. Het Koninklijk besluit van 18 april 1974 stelt het bedrag vast van het loon evenals de in aanmerking te nemen elementen voor de vaststelling van het loon.

Wat als je werkgever geen werk meer heeft?

Niet naar het werk (durven) komen – De werknemer moet in principe gewoon op het werk verschijnen. Wel moet je als werkgever zorgen voor een veilige (en dus coronaproof) werkomgeving. Is daar in jouw geval sprake van? Dan komt het niet-werken voor rekening van de werknemer en hoef je het loon dus niet door te betalen.

Wat valt onder loonvordering?

Wanneer u een belastingschuld niet betaalt, kunnen wij beslag leggen op een deel van uw loon of uitkering, een zogenoemde loonvordering. Wij doen dit via uw werkgever of uitkeringsinstantie.