Woz Waarde Berekenen 2021

Woz Waarde Berekenen 2021

Hoe kom ik aan mijn WOZ waarde 2021?

Wat is de WOZ-waarde van mijn huis of andere onroerende zaak? De waarde van uw huis, garage of andere onroerende zaak staat op de WOZ-beschikking van uw gemeente. Die beschikking ontvangt u thuis of u kunt deze bekijken via MijnOverheid.nl. U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook (gratis) opvragen via het WOZ-waardeloket.

 • Op de WOZ-beschikking van uw gemeente staat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (huis, garage of ander gebouw).
 • Was u op 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak? Dan ontvangt u een WOZ-beschikking.
 • Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast.
 • De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking is dan ook 1 jaar geldig.

Bent u na 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak geworden? Dan krijgt u de WOZ-waarde voor dat jaar niet automatisch toegestuurd.

Welke WOZ waarde gebruiken voor aangifte 2021?

WOZ-waarde – welke moet ik in mijn aangifte invullen? Meestal hoeft u die niet zelf in te vullen. Want dat hebben wij al voor u gedaan. We vullen de WOZ-waarde in met als peildatum 1 januari van het jaar, vóór het jaar waarover u aangifte inkomstenbelasting doet.

Wat is WOZ waarde 2021?

Als een WOZ-waarde ontbreekt – Het WOZ-waardeloket wordt 1 keer per week (op zaterdagavond) bijgewerkt. Als een WOZ-waarde in het WOZ-waardeloket ontbreekt, kan dat 2 oorzaken hebben:

Het pand dat u zoekt is geen woning. Alleen de WOZ-waardes van woningen zijn openbaar. De WOZ-waarde van de woning die u zoekt is nog niet door de gemeente vastgesteld.

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen. Denk aan de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en uw inkomstenbelasting. Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw huis vast.

 1. Dit gebeurt door een taxatie, waarbij soortgelijke woningen met elkaar vergeleken worden.
 2. De gemeente gaat bij het vaststellen van de WOZ-waarde uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het jaar daarvoor.
 3. Met filters kunt u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met de WOZ-waarde van andere vergelijkbare woningen op de website WOZ-waardeloket,

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op de brief staat van de gemeente met uw WOZ-beschikking. Hoe u dat doet leest u op de website Rijksoverheid.nl, Het WOZ-waardeloket wordt 1 keer per week (op zaterdagavond) bijgewerkt. Het kan dus zijn dat uw nieuwe WOZ-waarde wel bekend is, maar nog niet zichtbaar.

Rechts onderin het scherm op de website van het WOZ-waardeloket kunt u zien tot welke datum is bijgewerkt. De gegevens over huizen in het WOZ-waardeloket komen uit de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG). Klopt het adres of andere informatie van een woning niet? U kunt dit laten weten via de BAG Viewer,

Als een WOZ-waarde in het WOZ-waardeloket ontbreekt, kan dat 2 oorzaken hebben:

Het pand dat u zoekt is geen woning. Alleen de WOZ-waardes van woningen zijn openbaar. De WOZ-waarde van de woning die u zoekt is nog niet door de gemeente vastgesteld.

Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kon vinden? Neem dan contact op met de klantenservice op telefoonnummer 088 – 183 22 00, Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur graag van dienst. Of stel uw vraag direct via het contactformulier,

Welke WOZ waarde voor aangifte 2021 box 3?

Waarde woning als overige onroerende zaak – Hebt u een woning in Nederland die u aangeeft als overige onroerende zaak? Vermeld dan de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Deze staat op de WOZ-beschikking die u hebt gekregen van uw gemeente aan het begin van het jaar van aangifte.

You might be interested:  Aov Zzp Premie Berekenen

Welke WOZ waarde moet ik opgeven?

De nieuwe WOZ – waarde met waardepeildatum 1 januari 2022 dient u te gebruiken bij uw aangifte inkomstenbelasting 2023. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 dient u nog de WOZ waarde te vermelden die vastgesteld is per waardepeildatum 1 januari 2021.

Hoeveel WOZ waarde betaal ik?

Voorbeeld

WOZ-waarde meer dan WOZ-waarde niet meer dan Eigenwoningforfait
€ 25.000 € 50.000 0,20%
€ 50.000 € 75.000 0,25%
€ 75.000 € 1.200.000 0,35%
€ 1.200.000 € 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000

Hoeveel procent is de WOZ waarde?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van belastingen door gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst. Op deze pagina vindt u meer informatie over het gebruik van de WOZ-waarde en de soorten belastingen waarbij de WOZ-waarde een rol speelt.

De WOZ-waarde wordt door gemeenten in ieder geval gebruikt voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). De onroerendezaakbelasting wordt geheven op basis van de waarde van onroerende zaken. Een woning is een onroerende zaak, net als bijvoorbeeld een bedrijfspand, een ziekenhuis, een winkel of een kantoor.

De gemeenteraad stelt de OZB-tarieven vast. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt samen met het tarief de hoogte van uw OZB-belastingaanslag. Bijvoorbeeld een woning heeft een WOZ-waarde van € 250.000. Het door de gemeenteraad vastgestelde tarief is 0,15%.

tarief voor de eigenaren van woningentarief voor de eigenaren van niet-woningentarief voor de gebruikers van niet-woningen

De gebruikers van woningen betalen geen OZB. Iemand die eigenaar is van bijvoorbeeld een winkel en deze winkel ook zelf gebruikt betaalt zowel de OZB voor eigenaren als de OZB voor gebruiker. De inkomsten uit de OZB behoren tot de algemene middelen van de gemeente.

De gemeenteraad bepaalt waarvoor dit geld gebruikt wordt. De OZB draagt daarmee bij aan het voorzieningenniveau van de gemeente. De WOZ-waarde kan ook de maatstaf zijn bij andere gemeentelijke belastingen. De gemeenteraad kan hiervoor kiezen. Men neemt dan in de verordening op dat de WOZ-waarde ook voor andere belastingen als heffingsmaatstaf geldt en stelt dan ook voor deze belastingen een tarief vast als percentage van de WOZ-waarde.

Dit kan de gemeenteraad doen voor:

afvalstoffenheffing de belasting die men betaalt om te betalen voor het ophalen en verwerken vanafval;rioolheffing de belastingheffing die men betaalt voor een goed werkende en onderhouden riolering.

De meeste belastingen van gemeenten zijn geregeld in hoofdstuk 15 van de Gemeentewet. Daarnaast zijn er enkele belastingsoorten geregeld in andere wetten zoals de Wet milieubeheer. De belasting die waterschappen heffen heet watersysteemheffing. De “watersysteemheffing gebouwd” wordt geheven van de eigenaren van gebouwen.

Het algemeen bestuur van het waterschap stelt het tarief van deze belasting vast. Het tarief is, net als bij de OZB, een percentage van de WOZ-waarde. Daarnaast heffen de waterschappen een watersysteemheffing ongebouwd (van de eigenaar van ongebouwde eigendommen geheven naar de oppervlakte) en een watersysteemheffing ingezetenen (van alle inwoners van het waterschap, naar een vast bedrag per woonruimte).

De waterschappen gebruiken de opbrengst voor de uitoefening van hun waterbeheerstaken: beheer van dijken, gemalen en sluizen. Verder leggen de waterschappen een zuiveringsheffing op. Hiermee wordt de zuivering van afvalwater bekostigd. In de meeste gevallen betaalt men voor een onroerende zaak of de watersysteemheffing gebouwd naar de WOZ-waarde of de watersysteemheffing ongebouwd naar de oppervlakte.

 1. In een enkel geval, bijvoorbeeld een boerderij, betaalt men beide belastingen.
 2. De watersysteemheffing gebouwd naar de waarde van de gebouwen en de watersysteemheffing ongebouwd voor de landbouwgrond (cultuurgrond) die bij de WOZ-waarde niet is meegetaxeerd.
 3. Het waterschap krijgt de WOZ-waarden uit de Basisregistratie WOZ die door gemeenten wordt bijgehouden.

De belastingen van de waterschappen zijn geregeld in hoofdstuk 16 van de Waterschapswet. De Belastingdienst beschikt over de WOZ-gegevens van alle gemeenten. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor:

het eigenwoningforfait; de waardering van andere dan eigen woningen in het kader van de vermogensrendementsheffing;de schenk- en erfbelasting voor woningen; de bepaling van de bijtelling privégebruik woning bij de winst uit onderneming; ende beperking van de afschrijving op gebouwen bij de bepaling van de fiscale winst.

You might be interested:  Zilveren Kruis Premie Berekenen

Het woongenot zonder de betaling van huur wordt in Nederland beschouwd als een inkomen in natura. Over inkomen betalen we inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait is daarom het fictieve inkomen dat de woningbezitter optelt bij zijn inkomen uit werk (in box 1) wanneer men aangifte doet voor de inkomstenbelasting.

 1. Dit eigenwoningforfait is geregeld in artikel 3.112 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning.
 2. Het percentage ligt vast in de wet en wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de huurprijzen en de WOZ-waarden.
 3. Voor 2021 bedraagt dit percentage voor de meeste woningen 0,5%, maar voor woningen met een WOZ-waarde onder € 75.000 of boven € 1.050.000 geldt een afwijkend tarief).

Voor een woning met een WOZ-waarde van € 280.000 telt men € 1.400 bij het inkomen. Deze bijtelling wordt verminderd, wanneer men geen of een lage aftrek heeft van hypotheekrente. De bijtelling voor het eigenwoningforfait kan nooit hoger zijn dan de aftrek die men heeft voor hypotheekrente.

Hoeveel belasting men betaalt, is uiteindelijk afhankelijk in welke inkomensschijf men valt. Vermogensrendementsheffing is de belasting die je betaalt over het rendement van het eigen vermogen. Deze belasting maakt ook onderdeel uit van de inkomstenbelasting en wordt aangeduid als box 3 van de inkomstenbelasting.

Het rendement van het eigen vermogen voor de belastingheffing wordt berekend op basis van een forfaitair verwacht rendement. Naast spaargeld en beleggingen behoort ook een tweede woning tot het vermogen dat men moet aangeven in box 3. De tweede woning betreft een woning die men in eigendom heeft en waarin men niet hoofdzakelijk woont.

een recreatiewoning; De WOZ-waarde van deze recreatiewoning telt men in box 3 volledig bij het eigen vermogen;een woning die men verhuurt voor permanente bewoning: Men telt een percentage van de WOZ-waarde bij het vermogen in box 3. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur die men ontvangt. Het percentage wordt aangeduid als “leegwaarderatio”.

De vermogensrendementsheffing is geregeld in artikel 5.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Degene die een woning erft, betaalt hierover erfbelasting. Deze erfbelasting wordt geheven op basis van de totale waarde van hetgeen men erft. Als waarde van de woning die men erft, geldt de WOZ-waarde.

 • De belastingplichtige heeft daarbij de keus of men de WOZ-waarde neem die geldt in het jaar waarin de persoon waarvan men de woning heeft geërfd, is overleden of de WOZ-waarde die geldt in het eerste jaar na overlijden.
 • Als de woning die men erft permanent verhuurd is, hoeft men slechts een percentage van de WOZ-waarde te nemen bij het bepalen van de hoogte van de erfenis.

De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur die men ontvangt. Het percentage wordt aangeduid als “leegwaarderatio”. Deze regels zijn vastgelegd in artikel 21 van de Successiewet 1956, Wanneer een woning geschonken wordt, dan wordt de WOZ-waarde op dezelfde manier toegepast om de waarde van de schenking te bepalen.

Wanneer iemand in een pand woont dat zijn hoofdverblijf is en dat geheel tot het ondernemingsvermogen behoort, dan moet het eigenwoningforfait bij de winst worden geteld. Het kan ook gaan om een pand dat de onderneming huurt en dat deels als woning gebruikt wordt. In dat geval wordt een bedrag bij de winst geteld als privé-onttrekking, oftewel het woongenot.

Ook dit bedrag is een percentage van de WOZ-waarde. Deze bijtelling is geregeld in artikel 3.19 van de Wet inkomstenbelasting 2001. In een aantal gevallen komt het pand waarvoor de WOZ-waarde is vastgesteld niet overeen met het pand dat voor de inkomstenbelasting van belang is.

Dit komt vooral voor bij boerderijen, woonwinkelpanden en woningen met praktijk of kantoor aan huis. Het woongedeelte is immers maar een deel van de boerderij of het woonwinkelpand. In die gevallen is voor de inkomstenbelasting alleen de waarde van het woongedeelte van belang. De waarde van het woongedeelte kan niet (rechtstreeks) aan de WOZ-waarde ontleend worden, maar kan soms wel van de WOZ-waarde of het daaraan ten grondslag liggende taxatieverslag afgeleid worden.

Wanneer een eigen bedrijfspand of bijvoorbeeld een industriële installatie voor de onderneming wordt gebruikt, kan jaarlijks op de boekwaarde van die onroerende zaak worden afgeschreven. De jaarlijkse afschrijving op een pand is voor de belastingheffing alleen mogelijk als de boekwaarde van het pand hoger is dan 50% van de WOZ-waarde.

 • Dit is de bodemwaarde.
 • Daarnaast mag de jaarlijkse afschrijving over het pand niet groter zijn dan het verschil tussen de boekwaarde en bodemwaarde.
 • Wanneer het bedrijfspand, winkel of kantoor niet wordt gebruikt door de eigen onderneming, maar wordt verhuurd aan een ander, dan is de bodemwaarde gelijk aan 100% van de WOZ-waarde.
You might be interested:  Wat Is Mijn Huis Waard Berekenen

De zogenoemde bodemwaarde is geregeld in artikel 3.30a van de Wet inkomstenbelasting 2001, en artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De Wet WOZ is eveneens van belang voor de heffing van energiebelasting en de belasting op leidingwater.

Hoe wordt belasting in box 3 berekend?

Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen – Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement vermenigvuldigd met uw percentage van het aandeel in de rendementsgrondslag. Uw voordeel uit sparen en beleggen (uw box 3-inkomen) is € 7.301 x 50,92% = € 3.717. Over uw vermogen betaalt u 31% x € 3.717 = € 1.152 belasting.

Waarom heb ik nog geen WOZ waarde?

Steeds meer gemeenten en samenwerkingen versturen de beschikkingen via MijnOverheid. Heeft u de WOZ waarde nog niet ontvangen? Dan kan het zomaar zijn dat de gemeente of samenwerking uw beschikking heeft gestuurd naar uw MijnOverheid account. Zorg ervoor dat u niet de bezwaartermijn laat verlopen en bekijk uw beschikking zo snel mogelijk.

Welke WOZ gegevens zijn niet openbaar?

Door de openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen kan iedereen de WOZ-waarde van zijn huis vergelijken met de waarde van zelfgekozen andere woningen. Een transparante WOZ-waarde draagt bij aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en verbetert de kwaliteit van die WOZ-waarde.

De WOZ-waarde van woningen is sinds 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Iedereen kan uiteindelijk eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket, door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven.

Er is ook een korte toelichting op het WOZ-waardeloket beschikbaar. Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen.

 • De taxatieverslagen zijn daarom niet openbaar, maar uitsluitend beschikbaar voor de belanghebbenden.
 • Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.
 • Via WOZ in MijnOverheid kunnen veel woningbezitters de WOZ-waarde en het taxatieverslag van hun woning vinden.

MijnOverheid biedt enkel gegevens over het eigen pand. Hier zijn geen WOZ-waarden van andere panden te vinden. Via de Berichtenbox van MijnOverheid ontvangen steeds meer belanghebbenden het aanslagbiljet van de gemeente waarop ook de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt.

De wetgever verwacht dat een transparantere WOZ-waarde bijdraagt aan de acceptatie van de WOZ-waarde door burgers en aan een verbetering van de kwaliteit van die WOZ-waarde. Immers door de openbaarheid kan de belanghebbende veel beter de WOZ-waarde van de eigen woning vergelijken met die van woningen in de omgeving.

Daarmee krijgt hij beter inzicht in de wijze waarop verschillen tussen de woningen ook door de gemeente zijn vertaald in verschillen in de WOZ-waarde. Het onderling vergelijken van woningen is een belangrijk uitgangspunt voor de taxatie van woningen. Het onderling vergelijken van woningen, zowel door de gemeente als door belanghebbenden, kan ook aan het licht brengen dat de onderlinge verhouding tussen woningen in sommige situaties mogelijk niet goed is ingeschat.