Woz Waarde Woning Berekenen

Woz Waarde Woning Berekenen

Is de WOZ waarde de waarde van je huis?

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van enkele belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting. Bij een huurhuis bepaalt de WOZ-waarde ook de hoogte van uw huur. Gemeenten bepalen de hoogte van de WOZ-waarde met een taxatie.

Hoe weet je of je WOZ waarde te hoog is?

WOZ-waarde vergelijken met koopsominformatie Kadaster – Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u tegen betaling informatie krijgen over de aankoopprijs van een woning of woningen. Hiermee vergelijkt u de WOZ-waarde van uw woning met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.

Hoeveel procent is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van belastingen door gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst. Op deze pagina vindt u meer informatie over het gebruik van de WOZ-waarde en de soorten belastingen waarbij de WOZ-waarde een rol speelt.

 1. De WOZ-waarde wordt door gemeenten in ieder geval gebruikt voor de onroerendezaakbelastingen (OZB).
 2. De onroerendezaakbelasting wordt geheven op basis van de waarde van onroerende zaken.
 3. Een woning is een onroerende zaak, net als bijvoorbeeld een bedrijfspand, een ziekenhuis, een winkel of een kantoor.

De gemeenteraad stelt de OZB-tarieven vast. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt samen met het tarief de hoogte van uw OZB-belastingaanslag. Bijvoorbeeld een woning heeft een WOZ-waarde van € 250.000. Het door de gemeenteraad vastgestelde tarief is 0,15%.

tarief voor de eigenaren van woningentarief voor de eigenaren van niet-woningentarief voor de gebruikers van niet-woningen

De gebruikers van woningen betalen geen OZB. Iemand die eigenaar is van bijvoorbeeld een winkel en deze winkel ook zelf gebruikt betaalt zowel de OZB voor eigenaren als de OZB voor gebruiker. De inkomsten uit de OZB behoren tot de algemene middelen van de gemeente.

 1. De gemeenteraad bepaalt waarvoor dit geld gebruikt wordt.
 2. De OZB draagt daarmee bij aan het voorzieningenniveau van de gemeente.
 3. De WOZ-waarde kan ook de maatstaf zijn bij andere gemeentelijke belastingen.
 4. De gemeenteraad kan hiervoor kiezen.
 5. Men neemt dan in de verordening op dat de WOZ-waarde ook voor andere belastingen als heffingsmaatstaf geldt en stelt dan ook voor deze belastingen een tarief vast als percentage van de WOZ-waarde.

Dit kan de gemeenteraad doen voor:

afvalstoffenheffing de belasting die men betaalt om te betalen voor het ophalen en verwerken vanafval;rioolheffing de belastingheffing die men betaalt voor een goed werkende en onderhouden riolering.

De meeste belastingen van gemeenten zijn geregeld in hoofdstuk 15 van de Gemeentewet. Daarnaast zijn er enkele belastingsoorten geregeld in andere wetten zoals de Wet milieubeheer. De belasting die waterschappen heffen heet watersysteemheffing. De “watersysteemheffing gebouwd” wordt geheven van de eigenaren van gebouwen.

Het algemeen bestuur van het waterschap stelt het tarief van deze belasting vast. Het tarief is, net als bij de OZB, een percentage van de WOZ-waarde. Daarnaast heffen de waterschappen een watersysteemheffing ongebouwd (van de eigenaar van ongebouwde eigendommen geheven naar de oppervlakte) en een watersysteemheffing ingezetenen (van alle inwoners van het waterschap, naar een vast bedrag per woonruimte).

De waterschappen gebruiken de opbrengst voor de uitoefening van hun waterbeheerstaken: beheer van dijken, gemalen en sluizen. Verder leggen de waterschappen een zuiveringsheffing op. Hiermee wordt de zuivering van afvalwater bekostigd. In de meeste gevallen betaalt men voor een onroerende zaak of de watersysteemheffing gebouwd naar de WOZ-waarde of de watersysteemheffing ongebouwd naar de oppervlakte.

In een enkel geval, bijvoorbeeld een boerderij, betaalt men beide belastingen. De watersysteemheffing gebouwd naar de waarde van de gebouwen en de watersysteemheffing ongebouwd voor de landbouwgrond (cultuurgrond) die bij de WOZ-waarde niet is meegetaxeerd. Het waterschap krijgt de WOZ-waarden uit de Basisregistratie WOZ die door gemeenten wordt bijgehouden.

De belastingen van de waterschappen zijn geregeld in hoofdstuk 16 van de Waterschapswet. De Belastingdienst beschikt over de WOZ-gegevens van alle gemeenten. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor:

You might be interested:  Energieverbruik Berekenen Formule

het eigenwoningforfait; de waardering van andere dan eigen woningen in het kader van de vermogensrendementsheffing;de schenk- en erfbelasting voor woningen; de bepaling van de bijtelling privégebruik woning bij de winst uit onderneming; ende beperking van de afschrijving op gebouwen bij de bepaling van de fiscale winst.

Het woongenot zonder de betaling van huur wordt in Nederland beschouwd als een inkomen in natura. Over inkomen betalen we inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait is daarom het fictieve inkomen dat de woningbezitter optelt bij zijn inkomen uit werk (in box 1) wanneer men aangifte doet voor de inkomstenbelasting.

Dit eigenwoningforfait is geregeld in artikel 3.112 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. Het percentage ligt vast in de wet en wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de huurprijzen en de WOZ-waarden. Voor 2021 bedraagt dit percentage voor de meeste woningen 0,5%, maar voor woningen met een WOZ-waarde onder € 75.000 of boven € 1.050.000 geldt een afwijkend tarief).

Voor een woning met een WOZ-waarde van € 280.000 telt men € 1.400 bij het inkomen. Deze bijtelling wordt verminderd, wanneer men geen of een lage aftrek heeft van hypotheekrente. De bijtelling voor het eigenwoningforfait kan nooit hoger zijn dan de aftrek die men heeft voor hypotheekrente.

Hoeveel belasting men betaalt, is uiteindelijk afhankelijk in welke inkomensschijf men valt. Vermogensrendementsheffing is de belasting die je betaalt over het rendement van het eigen vermogen. Deze belasting maakt ook onderdeel uit van de inkomstenbelasting en wordt aangeduid als box 3 van de inkomstenbelasting.

Het rendement van het eigen vermogen voor de belastingheffing wordt berekend op basis van een forfaitair verwacht rendement. Naast spaargeld en beleggingen behoort ook een tweede woning tot het vermogen dat men moet aangeven in box 3. De tweede woning betreft een woning die men in eigendom heeft en waarin men niet hoofdzakelijk woont.

een recreatiewoning; De WOZ-waarde van deze recreatiewoning telt men in box 3 volledig bij het eigen vermogen;een woning die men verhuurt voor permanente bewoning: Men telt een percentage van de WOZ-waarde bij het vermogen in box 3. De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur die men ontvangt. Het percentage wordt aangeduid als “leegwaarderatio”.

De vermogensrendementsheffing is geregeld in artikel 5.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Degene die een woning erft, betaalt hierover erfbelasting. Deze erfbelasting wordt geheven op basis van de totale waarde van hetgeen men erft. Als waarde van de woning die men erft, geldt de WOZ-waarde.

De belastingplichtige heeft daarbij de keus of men de WOZ-waarde neem die geldt in het jaar waarin de persoon waarvan men de woning heeft geërfd, is overleden of de WOZ-waarde die geldt in het eerste jaar na overlijden. Als de woning die men erft permanent verhuurd is, hoeft men slechts een percentage van de WOZ-waarde te nemen bij het bepalen van de hoogte van de erfenis.

De hoogte van dit percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur die men ontvangt. Het percentage wordt aangeduid als “leegwaarderatio”. Deze regels zijn vastgelegd in artikel 21 van de Successiewet 1956, Wanneer een woning geschonken wordt, dan wordt de WOZ-waarde op dezelfde manier toegepast om de waarde van de schenking te bepalen.

Wanneer iemand in een pand woont dat zijn hoofdverblijf is en dat geheel tot het ondernemingsvermogen behoort, dan moet het eigenwoningforfait bij de winst worden geteld. Het kan ook gaan om een pand dat de onderneming huurt en dat deels als woning gebruikt wordt. In dat geval wordt een bedrag bij de winst geteld als privé-onttrekking, oftewel het woongenot.

Ook dit bedrag is een percentage van de WOZ-waarde. Deze bijtelling is geregeld in artikel 3.19 van de Wet inkomstenbelasting 2001. In een aantal gevallen komt het pand waarvoor de WOZ-waarde is vastgesteld niet overeen met het pand dat voor de inkomstenbelasting van belang is.

 1. Dit komt vooral voor bij boerderijen, woonwinkelpanden en woningen met praktijk of kantoor aan huis.
 2. Het woongedeelte is immers maar een deel van de boerderij of het woonwinkelpand.
 3. In die gevallen is voor de inkomstenbelasting alleen de waarde van het woongedeelte van belang.
 4. De waarde van het woongedeelte kan niet (rechtstreeks) aan de WOZ-waarde ontleend worden, maar kan soms wel van de WOZ-waarde of het daaraan ten grondslag liggende taxatieverslag afgeleid worden.
You might be interested:  Private Lease Bedrag Berekenen

Wanneer een eigen bedrijfspand of bijvoorbeeld een industriële installatie voor de onderneming wordt gebruikt, kan jaarlijks op de boekwaarde van die onroerende zaak worden afgeschreven. De jaarlijkse afschrijving op een pand is voor de belastingheffing alleen mogelijk als de boekwaarde van het pand hoger is dan 50% van de WOZ-waarde.

Dit is de bodemwaarde. Daarnaast mag de jaarlijkse afschrijving over het pand niet groter zijn dan het verschil tussen de boekwaarde en bodemwaarde. Wanneer het bedrijfspand, winkel of kantoor niet wordt gebruikt door de eigen onderneming, maar wordt verhuurd aan een ander, dan is de bodemwaarde gelijk aan 100% van de WOZ-waarde.

De zogenoemde bodemwaarde is geregeld in artikel 3.30a van de Wet inkomstenbelasting 2001, en artikel 8 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De Wet WOZ is eveneens van belang voor de heffing van energiebelasting en de belasting op leidingwater.

Wat is gunstig hoge of lage WOZ-waarde?

Op de eerste dag van het jaar berekent de gemeente de WOZ-waarde van jouw huis. Een hoge WOZ-waarde betekent in de regel dat je huis veel waard is, maar dat is niet per se gunstig. Wat zijn de voor- en nadelen van een hoge of een lage WOZ-waarde? Een hoge WOZ-waarde is gunstig als:

Je je huis wilt verkopen De WOZ-waarde is een schatting die je gemeente maakt van de marktwaarde van jouw huis. Een hoge WOZ-waarde kan een voordeel zijn als je je huis wilt verkopen. Potentiële kopers kunnen de WOZ-waarde meenemen bij het bepalen van hun (openings)bod, De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de marktontwikkeling in het jaar ervoor. Omdat de huizenprijzen begin 2022 hoger waren dan nu, werkt het effect daarvan nog door in de WOZ-waarde van 2023. De WOZ-waarde van je woning is kosteloos op te vragen bij het WOZ-waardeloket., Je minder hypotheekrente wilt betalen Als je hypotheekschuld hoog is ten opzichte van de woningwaarde (bijvoorbeeld 100% van de woningwaarde) rekenen banken vaak een opslag op de hypotheekrente. Je betaalt dan dus een hoger rentepercentage dan als je hypotheek bijvoorbeeld maar de helft van de woningwaarde is. Als je WOZ-waarde is gestegen, kan de bank bereid zijn om de risico-opslag te verlagen. Dit kun je navragen bij je eigen bank. Als je een NHG-hypotheek hebt, kan dit helaas niet.

Een hoge WOZ-waarde is minder fijn als je lekker wil blijven zitten waar je zit en geen plannen hebt voor een tweede hypotheek. Dat heeft vooral te maken met belastingen die je moet betalen.

Gemeentelijke belastingen stijgen De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) die je moet betalen, en ook hoeveel afvalstoffenheffing je betaalt. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de belasting. Ook de watersysteemheffing wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van je woning. Je betaalt meer inkomstenbelasting De Belastingdienst ziet je woning als een soort ‘inkomen in natura’, omdat je je huis (deels) zou kunnen verhuren en je dan zelf geen huurwoning meer hoeft te betalen. Daarom moet je, indien je een koophuis bezit, bij de belastingaangifte een bepaald bedrag opgeven: het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van je huis (in 2023 geldt 0,35% voor de meeste woningen). Als de WOZ-waarde dus hoger is, betaal je ook meer inkomstenbelasting. Erf- en schenkbelasting stijgt Erf je een woning, pand of stuk grond, of wordt het je geschonken? De WOZ-waarde wordt verplicht gebruikt voor de waardeopgave voor de erf- en schenkbelasting. Wederom: hoe hoger de waarde, hoe hoger het bedrag aan te betalen belasting.

tip Bij de aangifte van erfbelasting kun je kiezen welke WOZ-waarde je gebruikt: de waarde van de woning in het jaar van overlijden of die van het jaar daarvoor. Kies de laagste waarde om minder belasting te betalen. In principe zijn de nadelen van een hoge WOZ-waarde hetzelfde als de voordelen van een lage WOZ-waarde.

 • Je betaalt dus minder belasting.
 • Dit geldt voor de gemeentelijke belastingen en watersysteemheffing, de inkomstenbelasting en eventuele erf- en schenkbelasting.
 • Ook hier geldt: de nadelen van een lage WOZ-waarde zijn de voordelen van een hoge WOZ-waarde.
 • Wil je je huis verkopen? Dan krijg je er waarschijnlijk minder geld voor als je WOZ-waarde is gedaald.
You might be interested:  Cholesterol Ratio Berekenen

En hoopte je op minder hypotheekrente, of wil je een tweede hypotheek op je huis? De bank kan twijfelen aan de waarde van je huis en je geen tweede hypotheek verstrekken als deze lager is geworden. Wil je graag je huis verkopen maar is je WOZ-waarde – volgens jou ten onrechte – gedaald, dan kun je bezwaar aantekenen.

 • Ortom: een hoge WOZ-waarde heeft meer nadelen dan voordelen.
 • Dat geldt helemaal als je een NHG-hypotheek hebt.
 • Je kunt dan namelijk geen korting op je hypotheekrente krijgen door een gestegen WOZ-waarde.
 • WOZ-waarde en verkoopwaarde: wat is het verschil? De WOZ-waarde is niet de waarde van jouw huis bij verkoop.

De gemeente houdt namelijk geen rekening met unieke eigenschappen van jouw huis, zoals een nieuwe keuken of uitbouw, of met actuele verkoopprijzen van woningen in de buurt. Benieuwd naar de geschatte marktwaarde van jouw woning?

Hoeveel verschil tussen WOZ-waarde en taxatiewaarde?

Waarde woning bepalen – De WOZ-waarde is vaak een inschatting van de woningwaarde, Het is dus geen concrete woningwaarde, omdat er niet uitgebreid naar een woning wordt gekeken. Aan de hand van de WOZ-waarde kan de woningwaarde daarom niet direct bepaald worden.

Hoeveel ligt verkoopprijs boven WOZ-waarde?

Meeste woningen verhandeld boven hun WOZ-waarde – In het tweede kwartaal van 2008 was van 80 procent van alle verkochte koopwoningen de verkoopprijs hoger dan de getaxeerde WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2005. Bij een kwart van de woningen kreeg de verkoper zelfs een prijs die meer dan 20 procent boven de WOZ-waarde lag.

Is hoge WOZ-waarde gunstig voor belastingaangifte?

Je betaalt meer inkomstenbelasting – De Belastingdienst ziet jouw woning als een soort ‘inkomen in natura’ omdat je jouw huis (deels) zou kunnen verhuren en je dan zelf geen huurwoning meer hoeft te betalen. Daarom moet je altijd een bepaald bedrag opgeven bij de belastingaangifte, namelijk het eigenwoningforfait.

Wat is Nadeel van hoge WOZ-waarde?

De voordelen van een lage WOZ-waarde – In principe zijn de nadelen van een hoge WOZ-waarde hetzelfde als de voordelen van een lage WOZ-waarde. U betaalt dus minder belasting. Dit geldt voor de gemeentelijke belastingen en watersysteemheffing, de inkomstenbelasting en eventuele erf- en schenkbelasting.

Wat is het nadeel van een hoge WOZ-waarde?

Nadelen van een hoge WOZ-waarde –

De gemeentebelasting stijgt. Als woningeigenaar betaal je onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente, een percentage van de WOZ-waarde. Dus hoe hoger je WOZ-waarde, hoe meer belasting je betaalt. Je eigenwoningforfait stijgt. Ook het eigenwoningforfait is gebaseerd op de WOZ-waarde. Bij woningen vanaf € 75.000 tot € 1.110.000 bedraagt het eigenwoningforfait 0,5 procent van de WOZ-waarde. Dit bedrag wordt opgeteld bij je inkomen tijdens de aangifte en daar dien je dus belasting over te betalen. Gelukkig mag je in veel gevallen de hypotheekrente wel aftrekken van het eigenwoningforfait.

Hoeveel meer bieden dan WOZ-waarde?

WOZ waarde heeft geen invloed op de verkoopwaarde – Concluderend kunnen we dus stellen dat de WOZ-waarde geen invloed heeft op de verkoopwaarde van jouw woning. De uiteindelijke verkoopprijs is naast feiten ook zeker afhankelijk van sfeer, woningconcurrentie, inrichting en emotie.

Voelt de potentiële koper zich in jouw huis prettig én thuis? Dan bestaat er een grote kans dat hij of zij geen enkele moeite met jouw verkoopprijs heeft. Met onze jarenlange ervaring als makelaar / taxateur én onze hulp met styling zorgen wij ervoor dat jouw woning er zowel op de foto’s als tijdens de bezichtigingen er top uitziet.

Zo vergroot je de kans op de succesvolle verkoop van jouw huis in Zwolle. Denk je er over na om jouw huis te verkopen en ben je benieuwd naar de verkoopwaarde van jouw woning? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende, gratis waardebepaling,

Wat is een realistische WOZ-waarde?

Hoe bepaal ik een realistisch openingsbod? – Bepaal een realistisch bod niet aan de hand van de WOZ-waarde. Deze ligt vaak lager dan de marktwaarde, omdat hij een jaar achterloopt en maar een ruwe schatting is. Als je slim wilt bieden, kun je het beste gebruik maken van de prijsgeschiedenis van de woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.